Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

CrnomGorom

godine rada u prosvjeti neza-

konito i nepravednodobila ot-

kaz“ što će, najavili su, u da-

ljempostupanju i dokazati.

Što se tiče saobraćajne nesre-

ćeukojojjepovrijeđendječak,

onapojašnjavada taj slučaj ni-

jesu povezali sa OŠ ,,Stefan

Mitrov Ljubiša“, već su ga na-

veli kao slučaj koji predstavlja

primjer zataškavanja.

Uprava škole ,,Stefan Mitrov

Ljubiša“ je učiteljici Svetlani

Popovićuručilaotkaz8.marta

zbog teže povrede radne oba-

veze. U obrazloženju je nave-

deno da je Popović prijetila

dvijeme učenicama iz drugih

odjeljenja koje su navodno ši-

rile tračeve o njoj. Direktorica

Jasminka Šćepanović saopšti-

la je da je uprava bila prinuđe-

na da povuče takav potez,

jer Popović tokom tri

mjeseca koliko

je trajaodisciplinski postupak

nije pokazala želju da se izvi-

ni, ni kolektivu ni djevojčica-

ma kojima je prijetila i njiho-

vimroditeljima.

Popović je zbog otkaza pokre-

nulasudski postupak, arodi-

telji čijoj djeci je bila

razredni starješina, pokrenuli

su peticiju da se vrati na

posao.

I.T.

ila udruženju Prosvjetna zajednica

ca

žena

KOLAŠIN

-Kišakoja jepada-

laproteklihdanaznatno je

podiglanivoTare.Nijebilo

opasnosti odizlivanja, ali je

zatorijekasvojimbrzacima

potkopalabrdokojimsena-

stavljaJadranskamagistralau

Trebaljevu.

Crnagoraput, nadležan za odr-

žavanje saobraćajne infrastruk-

ture, angažovao je podizvođača

preduzeće „Keker“ koje je rea-

govao brzo. Na kritično mjesto

je napravljenamala ali efikasna

brana. Tok Tare se vratio u nor-

malu,aoko600kubikaraspore-

đenog kamena spriječilo je br-

zake rijeke da nastave sa

potkopavanjemtla.

Mještanin Trebaljeva Tomica

Adžić kaže kako se prvi put do-

gađadaTarakrenekamagistra-

li.

- Dešavalo se ranije da poplavi

put koji prolazi kroz selo, dana-

nesezemlju i šljunak, napojedi-

nimmjestima i da ga potkopa.

OvegodineTara seusmjerilana

potpunodrugustranuiugrozila

Jadranskumagistralu. Dobro je

za nas mještane Trebaljeva što

jetokTarebiomiranispodstopa

mosta u Zejnilovom lugu - ka-

zao jeAdžić.

Dr.DRAŠKOVIĆ

PROMIJENILATOK:

TarakrunilamagistraluuTrebaljevu

Rijeka potkopala put između Kolašina i Mojkovca

Branomumirili

Tarinebrzake

MOJKOVAC

–Osimvožnje

bicikla, šetnje i trčanja,Moj-

kovčani ćedokrajamjeseca

nasportsko-rekreativnoj zoni

(prostorbivšeg jalovištane-

kadašnjegrudnika„Brsko-

vo“)moćidavježbajuna fit-

nes spravama -potvrdilanam

jeJelenaVučetić, izslužbe

menadžeraopštine.

- Do kraja mjeseca na sports-

ko-rekreativnoj zoni biće

postavljeno sedam fitnes spra-

va. Mojkovčani će, pored osta-

log, moći da vježbaju na kosoj

klupi, univerzalnim šipkama i

horizontalnim merdevinama.

Spraveće izraditi imontirati fir-

ma„Pinusbor“izValjeva,kojaje

u postupku nabavke malih vri-

jednosti dostavila najpovoljniju

ponudu. Montaža i ugradnja

novog sadržaja na sports-

ko-rekreativnoj zoni koštaće

8.167eura - kazala jeVučetić.

To je drugi sadržaj na prostoru

bivšeg jalovišta.Prošle godina

završenesukružnabiciklistička

staza dužine 1.700metara, kao i

trimi pješačka staza.

R.Ć.

JALOVIŠTEDALEKAPROŠLOST:

Biciklistička staza

MOJKOVAC:

Sportsko-rekreativna

zona dobija nove sadržaje

Fitnes spravena

bivšemjalovištu

HERCEGNOVI

-Mladiherce-

gnovski arhitektaVukČvoro

apelovao jenanadležneda

provjerenakojinačinšvajcar-

skakompanijaOraskom, od-

nosnoOHMMamulaMonte-

negro, naostrvuLastavica

izvodipripremneradoveza

gradnjuturističkogkomplek-

sasapetzvjezdica. Investitor

jeostrvo i tvrđavuzakupiona

49godina.

Čvoro kaže da je sa kolegama

nedavnoobišao lokaciju.

- Iskopi dubine do dvametra na

ravnom krovu glavne kule i u

parteru tvrđave ne izvode se

izgleda organizovano. Iskopi su

odrađeni i tako ostavljeni, nisu

prekriveni, niti su zaštićeni. Ni-

kognema.Moja jebojazandase

djelovitvrđaveneizbrišu,nene-

stanu. Treba ispitati stvari, da

neko ne pomisli da tamo može

da radi šta hoće. Oni su dobili

ostrvo i tvrđavu u zakup, ali ne

smiju da pomisle da mogu da

rade bez nadzora. Znam da u

kompaniji koja je za to zaduže-

na ima arhitekata koji se bave

nasljeđem, ali ne znam koliko

poznajuaustrougarskuarhitek-

turu, koje su ljude pozvali da im

budukonsultantiakojisustruč-

niji i topoljeboljepoznaju - isti-

čeČvoro.

On smatra da je način gradnje

tvrđave–remekdjelokojetreba

zaštititi od svake moguće ne-

stručnosti i pritiska da se veli-

čanstveni detalji možda izgube

zbog hotela, makar on bio i sa

pet zvezdica.

Ž.K.

Novski arhitekta o radovima naMamuli

Sačuvati remek

djeloarhitekture

Otvoreni iskopnaLastavici

Nezadovoljstvo povodom

otkaza učiteljici Svetlani

Popović roditelji odjeljenja

V1 kome je ona bila razredni

starješina iskazali su na način

što djecu ne šalju u školu.

Tako su juče i prekjuče od 30

nastavi prisustvovala po dva

đaka iz tog odjeljenja. Prema

riječima direktorice škole

Jasminke Šćepanović, takva

situacija traje od četvrtka, 8.

marta, kada je učiteljica preu-

zela rješenje o otkazu.

- U četvrtak su roditelji pre-

kinuli čas engleskog jezika

tako što su uzeli svoju djecu i

poveli ih kući. Na takav potez

su se odlučili jer tvrde da su

njihova djeca bila sama kada

je Popović napustila školu

nakon što je dobila otkaz, što

nije tačno. Njoj je odluka o

otkazu predata 7. marta, ali

ona nije htjela da je preuzme.

Dan kasnije, prije početka

časova, u 7:55 sati, Popović je

došla kod sekretarke škole,

potpisala odluku i otišla. U

8:20 smo saznali da su djeca

sama i pomoćnik direktora je

pošao u učionicu da bude sa

đacima – tvrdi Šćepanović.

Ona objašnjava da su djeca

poslije prvog časa bila na

času izičkog vaspitanja, a

zatimna velikomodmoru

poslije koga su ih roditelji

sačekali ispred učionice gdje

je trebalo da imaju čas engle-

skog jezika.

- Oni su tada svojoj djeci

saopštili ,,da im je uprava

škole istjerala učiteljicu“, što

je izazvalo stres, histeriju i

plač. Pojedini roditelji su u

nastaloj gužvi snimali učeni-

ke, a kasnije te snimke obja-

vili na društvenimmrežama

– ističe Šćepanović. Ona je

dodala da je istog dana upra-

va škole angažovala novu

nastavnicu razredne nastave

za to odjeljenje.

SamodvaučenikaizV

1

iduuškolu

CETINJE

–Prethodna godi-

nabila je jednaodnajuspješ-

nijihuraduUdruženjapen-

zioneraCetinja. Poslije 30

godinaprvi put se gradi

stambeni objekat sa40 sta-

novakoji bi trebalodabude

useljen tokomjunaove godi-

ne - kazao jepredsjednik

UdruženjapenzioneraCeti-

njaRadivojeVujović, na go-

dišnjoj skupštini udruženja.

Udruženje broji 4.210 penzio-

nera, od čega je 2.554 žena i

1.656 muškaraca. Prosječna

penzija na Cetinju iznosi 253

eura.

- Položaj penzionera na Ceti-

nju prilično je težakČak 1.009

penzioneraprimapenzijuma-

nju od 179 eura, dok penziju

preko 1.014 eura prima svega

tri penzionera. Udruženje je

tokom prethodne godine po-

dijelilo humanitarnu pomoć

za 550 svojih članova, a u ne-

koliko slučajeva izdvajane su i

veće sume za pomoć teško

oboljelimpenzionerima.Sma-

tram da na ovaj način makar

malo pomažemo penzioneri-

ma,alidabiovupomoćtrebalo

bar za trećinu povećati, jer sa

sredstvima koja imamo teško

možemo postići pravednost -

kazao jeVujović.

On je takođe iskazao zahval-

nost nekadašnjoj ministarki

rada i socijalnog staranja Zori-

ci Kovačević, predsjedniku

Fonda PIO Dušanu Peroviću,

predsjedniku Saveza udruže-

njapenzioneraBrankuVešovi-

ću i nekadašnjem gradonačel-

niku Aleksandru Bogdanoviću

na velikoj pomoći i podršci ka-

da je riječ o projektu izgradnje

zgrade za penzionere, koja bi

trebalo da bude useljena to-

komjuna.

Skupštini su, pored ostalih,

prisustvovali gradonačelnik

prijestonice Aleksandar Ka-

šćelan, predsjednica Skupšti-

neprijestoniceMajaĆetković,

predsjednikSavezaudruženja

penzioneraCrneGoreBranko

Vešović.

Prema riječima Branka Vešo-

vića, polovina crnogorskih

penzionera prima penziju do

iznosaproječnepenzije,aliida

je iznos tog primanja treći po

visinimeđuzemljamaregiona,

osnosno da su penzije veće sa-

mouHrvatskoj i Sloveniji.

- Poznato je da poslodavci ne

uplaćuju zaposlenima redov-

nodoprinosenapenzionoosi-

guranje, a i akogauplate, često

je to na vrijednost od trećine

stvarnih primanja – ukazao je

Vešović.

On se osvrnuo i na nedavno

povećenja penzija za koje je

kazao da je ,,nedovoljno i nea-

dekvatno jer je posljednjih

mjeseci porastao PDV pa sa-

mimtimi sve cijene“.

Uusvojen je izvještaj o radu i

finansijski izvještaj udruže-

nja, azanovogčlanaskupštine

udruženja izabran je Stevan

Radunović.

J.Đ.

PROŠLAGODINABILAUSPJEŠNA:

JučenaCetinju

CETINJE:

Održana skupština Udruženja penzionera

Do julaćezavršiti 40stanova