Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 14. mart 2018.

Hronika/CrnomGorom

PODGORICA

–Sedamsvje-

dokakoji su juče saslušani u

Višemsudu tvrdili sudane

znajuništaonestankuPe-

trovčaninaNemanjeMedi-

na8. julapretprošle godine.

Za ubistvo Medina pred vije-

ćemsutkinjeVesneMoštrokol

sudiseVladimiruUlami.Osim

njeganaoptuženičkojklupi su

i Darko Mijović i BogdanMi-

lić, koji se sumnjiče za krivič-

nadjelapomoćučiniocuposli-

je izvršenog krivičnog djela.

POZNANSTVA

Svjedok Vasilije Maraš kazao

je tokom saslušanja da od op-

tuženih poznaje samo Ulamu

jer jedrugsanjegovimocem, a

da porodicu Medin zna iz vi-

đenja.

- Kao što sami rekao, saNena-

dom (Vladimirovim ocem)

samudrugarskimodnosima,a

kumovi nijesmo, što tvrdim

moralno i materijalno. O ne-

stankuMedina ne znamništa,

samosesjećamdasuUrošMe-

din i Milorad Stijepović dola-

zili kodmene kući, u Zetu, ka-

ko bih im pokazao stari put

preko Sozine i tada sam sa-

znao za nestanak - kazao je

Maraš.

On je saopštio daUrošaMedi-

na, Nemanjinogbratanije sre-

tao do ljeta 2017. godine kada

je počela turistička sezona.

- Tada je došao kod mene na

šetalište u Petrovcu, gdje sam

ja iznamljivao skutere i rekao

mi dapitamNenadaUlamuda

li zna nešto o nestankuMedi-

na. Pretpostavljamdame je to

pitaojersmoNenadijadrugo-

vi - dodao jeMaraš.

Na njegov iskaz prigovorio je

MilošMedin, navodeći danje-

gova porodica nije u prijatelj-

skimodnosima sa njim, te i da

je ispričao neistine jer je drug

saNenadomUlamom.

PRIGOVOR

Zoran Muhadinović protiv

kojeg je obustavljen postupak

zbog nestanka Petrovčanina

kazao jeda jeuzatvorubiobez

razloga.

- Sve optužene poznajem, a sa

Ulamom sam kum. Tog spor-

nog dana bio sam na Cetinju i

Mijović jedošaokodmene. Tu

je još bio i Marko Vujačić pa

smosvipošli kodBogdanaMi-

lića umjesto Bjelica nešto po-

slije 16 časova, a vratili smo se

oko21 ili 22sata -naveo jeMu-

hadinović.

Odgovarajućinapitanjetužioca

Željka Tomkovića, svjedok je

kazao da ne zna odakle jeMijo-

vić došao i gdje je bio prije nego

jedošaokodnjeganaCetinje.

Muhadinovć je juče saopštio i

da jeMijović imaopovreduna

ruci, ali da je nije vidio kada su

bili ukući kodMilića.

Tužilac Tomković i zastupni-

ca porodice Medin, advokati-

caAndrijanaRazić prigovorili

su iskazu ovog svjedoka navo-

deći da je u suprotnosti sa na-

lazom i mišljenjem vještaka

koji se izjasnioo tačnoj lokaci-

jiMijovića.

Na pretresu je juče saslušan i

Marko Vujačić, koji je kum sa

Ulamom. Kako je kazao i on je

biouhapšen i osramoćen.

- Pretpostavljam da su me

uhapsili zbogMijovića jer me

spornog dana zvao prije 16 ča-

sova da pijemo kafu na Ceti-

nju. Ne sjećam se koji je da-

tum, a i ne želim toga da se

sjećam- dodao jeVujačić.

On je kazao i da je Mijovć na

Cetinje došao crnimautom, te

da misli da je to bilo ,,fiat“ ili

,,seat“.

- Bio sam na poslu kada me je

neko zvao i rekaomi da jeUla-

ma uhapšen u kući Milića, bio

samušokuzbog toga -kazao je

Vujačić.

SUSRET

Osimnjih, svjedočili su iMitar

Vuković, DušanMaksimović,

BalšaLekić iMarkoMitrović.

MitarVuković ispričaojekako

je Medina poznavao od dje-

tinjstva idaga jeposljednjiput

vidionoć prije nego je nestao.

- Bili su tu noć kod njega kući i

po njemu nijesammogao da vi-

dimdaimanekihproblema.Ka-

da sampošao kući srdačno smo

se izgrlili -dodao jeVuković.

DušanMaksimović, koji radiu

jednomodrestoranauPetrov-

cu, naveo je da jeNemanja do-

lazio kod njega kao gost, ali da

ne zna ništa o njegovom ne-

stanku.

Suđenje se nastavlja 3. aprila

M. LAZAREVIĆ

HERCEGNOVI

– IzOdsjeka

za suzbijanjeprivrednog

kriminalitetaSektorakri-

minalističkepolicijepodni-

jeli suTužilaštvuprijavu

protivD. Z. (51) izHerceg

Novog zbog sumnjeda je

zloupotrijebio službeni po-

ložaj.

On je, kako se sumnja, krivič-

nodjelopočiniouvrijemedok

jebiouUpravi za inspekcijske

poslove.

Kako istraga ukazuje, osum-

njičeni jeod3. novembrapret-

prošle godine do 29. avgusta

2017. godine sačinio lažne

službene isprave–zapisnikeo

izvršenom inspekcijskom

pregledu u kojima je naveo

neistinite podatke.

- Neistiniti podaci su se odno-

sili na kontrolu gradnje obje-

kata od strane više investitora

na području opština Herceg

Novi i Tivat. Takođe, krivično

djelo je, sumnja se, počinio i

na način što nije preduzimao

mjere i radnje iz svoje nadlež-

nosti,ashodnonjegovimovla-

šćenjima i važećim zakon-

skim propisima - navodi se u

saopštenjupolicije.

C.H.

PODGORICA

–Trideset

trogodišnji VeselinVatra-

ljev izPodgoriceuhapšen je

uponedjeljakveče zbog

sumnjeda jeu svomstanu

pokušaodaubije sugrađani-

naDejanaUskokovića.

IzUpravepolicijesaopštenoje

da je dežurna služba 12. marta

u 20.30 obaviještena da je u

Hitnoj pomoći dovedena oso-

ba sa povredama odnasilja.

Uskoković je prevezen u Ur-

gentni blok gdje su se ljekari

izjasnili da ima povrede grud-

nog koša i više razderotina na

glavi.

Nakon povređivanja Uskoko-

vića, inspektori su u dijelu

grada PrekoMorače legitimi-

sali Vatraljeva kod kojeg su

pretresom pronašli nož koji

se, kako se sumnja, koristio

prilikom izvršenja krivičnog

djela.

- Na osnovu kriminalističke

obrade sumnja se da je V. V. u

svom stanu u Podgorici, na-

kon kraćeg verbalnog i fizič-

kog konflikta, D. U. nožemna-

nio ubodnu ranu u predjelu

grudnog koša – navodi se u

saopštenjupolicije.

A.G.

ARHIVA POBJEDE

Nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo NemanjeMedina

Svjedoci neznajuništao

nestankuPetrovčanina

UhapšenVeselinVatraljev iz Podgorice zbog pokušaja ubistva

Nožemnasrnuona sugrađanina

Omogućiogradnju

objekatabezdozvole

HERCEGNOVI:

Prijava protiv bivšeg inspektora

BUDVA

–Direktorica

Osnovne škole ,,StefanM.

Ljubiša“ JasminkaŠćepano-

vić reagovala jepovodomsa-

opštenjaudruženjaPro-

svjetna zajednicakoje je

objavljeno jučeunašemli-

stu. Ona tvrdi da je ,,nekakva

Prosvjetna zajednica iznije-

lanizneistina i nepovezanih

činjenica“nakon što jeuči-

teljica te školeSvetlanaPo-

povićdobilaotkaz.

-Osiminformacijeda jeučite-

ljica Popović dobila otkaz, ni

jedna činjenica u saopštenju

ne odgovara istini. Naime, u

tekstu se tvrdi da je naš aktiv

petog razreda ,,na Žabljaku

upozoren da pokaže više od-

govornosti jer postoji opa-

snost po bezbjednost djece

prilikomobilaska jezera“. Od-

govorno tvrdim da ni u jed-

nom trenutku ni jedno dijete

nije bilo ni na kakav način

ugroženo. Niko od roditelja

odjeljenja petog razreda, za

vrijeme i poslije trajanja škole

u prirodi nije razrednim star-

ješinama, aniupravi školepri-

javio bilo kakav slučaj ugrože-

nosti svog djeteta – kaže

Šćepanović.

IZVJEŠTAJ

Ona dodaje da je po završetku

školeprirodeodržan sastanak

aktiva.

-Tadajezaključenodaješkola

izvedena uspješno bez obzira

na verbalni sukob dvije učite-

ljice. Tražila sampisani izvje-

štaj agencije ,,Šuka“ koja je

angažovala vodiča koji je sem

razrednih starješina bio prat-

njadjeci pri obilasku jezera. U

izvještaju stoji da nije bilo

ugroženosti učenika i da su

sve vrijeme prilikom obilaska

jezeradjecašetalaoznačenom

stazomuz stalni nadzor odra-

slih–navodi Šćepanović.

Po njenim riječima, nesreća

na magistralnom putu prema

Žabljakukoju spominjeudru-

ženje („automobil je udario

nezaštićenog dječaka koji je

zbog zadobijenih povreda za-

vršio u Kliničkom centru u

Podgorici“) nema veze sa ško-

lomna čijemje ona čelu.

Šćepanović zaključuje da je

,,tzv. Prosvjetna zajedenica

koja ne znam koga i šta pred-

stavlja, iznošenjemgrubihne-

istinagruboprekršilaosnovna

pravilaipolitizovanjemsluča-

ja svim prosvjetnim radnici-

ma nanijela ljagu“.

ZATAŠKAVANJE

Predsjednica upravnog odbo-

ra Udružanja Prosvjetna za-

jednica Miruna Maksimović

pojasnila je juče da je suština

njihovog obraćanja medijima

uvjerenjeda je ,,učiteljicaSve-

tlana Popović nakon 33

BUDVA:

Direktorica OŠ ,,StefanMitrov Ljubiša“ odgovo

Šćepanović: Dj

nijesubilaugr

Niko od roditelja odjeljenja petog razreda, za vrijeme i

poslije trajanja škole u prirodi nije razrednimstarješinama

a ni upravi škole prijavio bilo kakav slučaj ugroženosti svog

djeteta – navela je u saopštenju Jasminka Šćepanović

Nenad Ulama, otac optuženog Vladimira, iskoristio je zakon-

sko pravo da ne svjedoči u postupku protiv njegovog sina.

- Neću svjedočiti zbog novinara i medija jer izmišljaju i priča-

ju - kazao je Ulama.

Otacnećedasvjedoči

jer „novinari izmišljaju“

BAR

-Dannakonšto je iza-

branzav.ddirektoraTuristič-

keorganizacije,PredragRi-

stović jepodnioostavku.Onje

usaopštenjudostavljenom

medijimasaopštiokako jeto

uradio jer jenaknadnosaznao

da jeukonfliktuinteresa.

- Nakan imenovanja došao sam

dosaznanjaokojimaranijenije-

sam bio upoznat, da na osnovu

člana 53 stav 3 Statuta TO Bar,

direktornemožebitičlanIzvrš-

nog odbora. Time se, na osnova

Zakona o sprečavanju korupci-

je, nalazimu konfliktu interesa.

Svistesvjedocidasamseusvom

raduvodiopoštovanjemzakon-

skih i moralnih normi, pa shod-

no tome podnosim ostavku na

mjesto vršioca dužnosti direk-

toraStručneslužbeTOBar–na-

veo jeRistović.

On je za v.d. direktora Stručne

službe Turističke organizacije

Bara izabran na sjednici koja je

održana u subotu. Nedi Ivano-

vićmandatjeistekao12.marta,a

sjednica na kojoj će se donijeti

odluka o imenovanju direktora

Stručne službe TO Bar po jav-

nom konkursu zakazana je za

četvrtak.

V.K.V

BAR:

Turistička organizacija bez direktora

Ristović samodanbiona funkciji

Đačićplatio600eura

PLJEVLJA

–Predsjednikopštine

MirkoĐačić platio jekaznuod

600eurakojuje izreklasutkinja

LjiljanaPopović, zbogprijetnji

koje jetelefonomuputiosvom

partijskomkolegiŽarkuVu-

koviću1. oktobra2016. godi-

ne.

Predsjednica Osnovnog suda

Radinka Gačević kazala je da

je obustavljen postupak izvršenja ka-

znezatvora, jer jeĐačićplatiokaznu.

–Juče je donijeta uplatnica u sud, a

uplatajeizvršena6.ili7.marta–kaza-

la jeGačević.

Đačić kaznu nije platio u roku od tri

mjeseca od pravosnažnosti presude,

te mu je novčana kazna bila zamije-

njenazatvorskomutrajanjuod24da-

na.

A.S.

PredragRistović

Pljevlja

MirkoĐačić

SaprivođenjaUlame

INCIDENTPRERASTAOUPROBLEM: OŠ ,,StefanMitrovLjubiša“