Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Društvo

Utorak, 13. mart 2018.

Ministarstvo prosvjete zadovoljno projektom

Gradnjavrtića

tečenesmetano

PODGORICA

Projekat „Iz-

gradnja sedamnovihpredš-

kolskihustanova i renovira-

njepostojećepredškolske

infrastruktureuCrnojGori“

realizuje seuspješno.

To je ocijenjeno na sastanku

generalne direktorice Direk-

torata za predškolsko, osnov-

no i inkluzivno obrazovanje i

vaspitanje Arijane Nikolić-

Vučinić i načelnice Direkcije

za predškolsko i inkluzivno

obrazovanje Tamare Milić sa

Jael Dutileul, savjetnicom za

obrazovanje Banke za razvoj

Savjeta Evrope (CEB), iz čijeg

kreditase finansiraovaj proje-

kat. Kako je saopšteno, proje-

kat jevrijedan17milionaeura,

apredviđena jegradnjasedam

vrtića i to: četiri u Podgorici i

po jedan u Baru, Pljevljima i

Ulcinju.

- Dutileul je izrazila zadovolj-

stvo zbog skorog završetka ra-

dovanavrtićunaStaromaero-

dromu, čime će Podgorica

dobiti još jedan novi vrtić vri-

jedan 2,7miliona eura, a kapa-

citetaoko340djece–saopšte-

nojeizMinistarstvaprosvjete.

Ocijenjeno je da je od velikog

značaja nedavno otklanjanje

smetnji započetakpokretanja

procedura za gradnju vrtića u

Ulcinju, nakon što je opština

na Vladu prenijela pravo ras-

polaganja zemljištem gdje će

ova predškolska ustanova biti

izgrađena.

- Za sada je kroz ovaj projekat

u Podgorici izgrađen jedan

objekatuZagoriču, kapaciteta

za više od 200 djece, a radovi

na vrtiću na Starom aerodro-

mubiće završeni uprvoj polo-

vini godine. Na preostalih pet

objekataseradi i oni suurazli-

čitimfazama. ZaobjekteuTu-

zima i Baru se radi na izboru

izvođača radova, u Pljevljima

se očekuje raspisivanje tende-

ra za gradnju, a za objekat u

Bloku 6 u toku je izrada glav-

nog projekta – navedeno je u

saopštenju.

N.Đ.

Sa sastankauMinistarstvuprosvjete

Inicijativu pojedinih roditelja nijemoguće primijeniti

Školaprirodene

možedakošta

manjeod 135eura

PODGORICA

Popularni

programŠkolauprirodi, ko-

ji podržavavećinaosnov-

noškolskihustanovaunašoj

zemlji, koštaoko 135 eura

(plaća seuratama) i, kako su

kazali sagovornici Pobjede,

nemožebiti jeftiniji, jer se

najboljaponudadobijana

tenderu.

Građanka A. H. uputila je ini-

cijativuMinistarstvu prosvje-

te da pokušaju da nađumodel

da cijena Škole prirode bude

umanjena za 50 odsto, kako bi

i djeca iz siromašnih porodica

mogla da budu dio ovog pro-

grama, ali su Pobjedi iz ovog

resora saopštili da to pitanje

nije u njihovoj nadležnosti,

već su škole te koje isključivo

odlučuju da li će ih organizo-

vati.

SAVJETRODITELJA

IzMinistarstvaprosvjetepod-

sjetili su i da ova aktivnost nije

obavezna.

- Savjet roditelja daje mišlje-

njenagodišnji planradaškole,

aonsadrži i informacijuomo-

gućnosti organizovanja Škole

uprirodi –naveli suoni.

Da je mnogim roditeljima

sporna cijena Škole prirode

potvrdio je Pobjedi i direktor

Osnovne škole ,,Oktoih“ u

PodgoriciVukićKonjević, koji

je kazao da se na nedavnoj

sjednici Savjeta roditelja raz-

govaraloupravo o tome.

Konjević, međutim, dodaje da

senakraju ispostaviloda rodi-

telji baš nijesubili informisani

šta je sve uključenouponudu.

- Škola na cijenu ne može da

utiče.Tosmorazjasnili.Raspi-

suje se tender i bira se najbolji

ponuđač. Ucijenu je uračunat

RadioniceEvropske

svemirskeagencije

PODGORICA

Predstavnici sa sva tri univerziteta, kao i Zavoda

za geološka istraživanja, 22. i 23. marta imaće priliku da pohađaju

radionice Evropske svemirske agencije koje organizuje Mini-

starstvo nauke. Cilj radionica je, kako su kazali iz ovog resora,

da se naša naučno-istraživačka zajednica upozna o programu

Evropske svemirske organizacije i njihovim aktivnostima, kao i

da predstave prijedloge projekata za saradnju. Na radionicama

će učestvovati predstavnici sa Univerziteta Crne Gore, odnosno

Mašinskog, Elektrotehničkog i Metalurško-tehnološkog fakulteta,

kao i Centra izvrsnosti, kao i predstavnici Univerziteta Donja Gori-

ca i Univerziteta Mediteran.

J. B.

Kampza

srednjoškolce

PODGORICA

Crveni krst Crne Gore

organizovao je kamp za srednjoškol-

ce pod nazivom „Obrazovanjemdo

mira i sreće“.

Kako je saopšteno, kamp se realizuje

kroz projekat „Mladi kao pokretači

promjena u društvu“.

- Cilj projekta je doprinos izgradnji kul-

ture nenasilja i mira kroz neformalnu

edukaciju, osnaživanje mladih i razvoj

njihovih vještina zahvaljujući kojima

će moći da budu uspješni promoteri

humanih vrijednosti među svojim

vršnjacima – saopšteno je iz Crvenog

krsta.

Učesnici su bili učenici srednjih škola

iz tri opštine: Podgorice, Nikšića i

Plava. Ukupno 30 učenika boravilo je

u Domu solidarnosti Crvenog krsta, u

Sutomoru, gdje su za četiri dana prošli

kroz brojne radionice.

- Neke od tema o kojima sumladi

govorili su: poštovanje različitosti,

socijalna inkluzija, rodna ravnoprav-

nost, aktivno slušanje i empatija,

nenasilna komunikacija, pregovara-

nje, lična otpornost, kritičkomišljenje

bez osuđivanja, unutrašnji mir... –

saopštili su oni.

N. Đ.

Skupštinski odbor utvrdio listu za članove Tužilačkog savjeta

PODGORICA

Na javni pozivza

izbor četiri članaTužilačkog savje-

ta iz redauglednihpravnika, koji je

raspisao skupštinskiOdbor zapo-

litički sistem, pravosuđe i upravu,

prijavilo se 15kandidata.

Kako je kazao predsjednik ovog od-

bora Željko Aprcović, na sjednici koja

je organizovana juče i na kojoj je

utrvđena listakandidata, na treći javni

poziv prijavili su se: Gorica Vujisić,

VukomanGolubović,JelkaDrašković-

Vojvodić, JakupMurati, VelijaMurić,

Jovan Poleksić, Milan Radović, Veli-

mir Rakočević, Miroslav Samardžić,

Aneta Spaić, Ana Stanković-Mugoša,

Milan Filipović, Rifat Hadrović, Ga-

vriloČabarkapa i RankaČarapić.

POZIV

Kandidat, kako je to navedeno u jav-

nom pozivu, pored opštih uslova za

radudržavnomorganu,mora da ima

najmanje deset godina radnog isku-

stva na pravnimposlovima i da uživa

lični i profesionalni ugled. Mandat

Tužilačkog savjeta je četiri godine.

Aprcović je podsjetio da se na prvi

Plaća se boravak djece, osiguranje,

rekreatori, animatori, ljekar im je

dostupan 24 sata, prevoz u oba

pravca, svi obroci su tu i užina.

Pojasnili smo to roditeljima i da

nemože biti je inije – kazao je za

Pobjedu direktor Osnovne škole

,,Oktoih“ Vukić Konjević

boravak djece, osiguranje, re-

kreatori, animatori, ljekar im

je dostupan 24 sata, prevoz u

oba pravca, svi obroci i užina.

Pojasnili smo to roditeljima i

da ne može biti jeftinije, boga

nema –kazao je on.

Precizirao je ida jeroditeljima

omogućeno da iznos od 135

euraplateupet rata. Istakao je

da se Škola prirode u Crnoj

Gori ogranizuje duže od 20

godina, a po pravilu iz konti-

nentalnog dijela djeca idu na

more, a primorcima se orga-

nizuje boravak na Žabljaku ili

Ivanovim koritima, te da ne-

majumogućnostvećeg izbora.

- Ako iz porodice dolazi troje

djece onda postoji popust.

Drugo dijete plaća 25 odsto, a

treće 50 odsto cijene. Mnogo

takvedjeceima.Ovajpopustje

dio tenderske dokumentacije.

Cijene su zaista pristupačne –

istakao je on.

Pojasnio je i da je cijena domi-

nantna pri izboru ponuđača,

pa tek onda uslovi smještaja,

prevoz, štoutičenaagencijeda

ponude štopovoljniju cijenu.

ZADOVOLJNI

I direktorica Osnovne škole u

Podgorici ,,Štampar Makari-

je“ Milica Stanković kaže da

ne postoji mogućnost da bude

niža cijena.

- Sve ide preko tendera. Tu su

četiri noćenja i sve aktivnosti

koje su im organizovane za

vrijemeboravka.Tusuanima-

tori, tematske večeri. Stalno

imaju program, od ujutru do

uveče –kazala je ona.

U ovoj školi su, prema njenim

riječima, solidneplatežnemo-

ći. Popuste, takođe, predviđaju

za porodice u kojima je troje

djece.

-Agencijadajepopuste.Ako je

troje djece jedno plaća punu

cijenu, drugo 70 odsto, a treće

50odsto–kazala je ona.

ČlanicaSavjeta roditeljauškoli

„Štampar Makarije“Maja Jan-

ković takođe smatra da su cije-

ne sasvim pristupačne. Njeno

dijete je, kako je ispričala, proš-

le godine bilo u Školi prirode u

Bečićima, u jednom hotelu, i

kaže da subili prezadovoljni.

-Ko bimogaoda pošalje dije-

tepet danada ljetuje ili zimu-

je za 70 eura. Zahtjev da se za

50 odsto smanji ova cijena je

nerealan – kategorična je

ona.

N.Đ.

Školaprirodenije

obavezna

javnipoziv, koji jeraspisanpočetkom

novembra prošle godine, prijavilo

šest kandidata, ali da niko nije dobio

potrebnu većinu. To su bili ZoraČiz-

mović,BožidarVukčević,GavriloČa-

barkapa, Vladimir Gilić, SlavicaMir-

ković i Aneta Spaić.

- Nakon konsultativnog saslušanja, u

prvomkrugu glasanja dva kandidata

su dobila potrebnu većinu od sedam

glasova, koliko je potrebno da bi se

prijedlog uputio u skupštinsko raz-

matranje. U drugom krugu, niko od

preostalih kandidata nije dobio veći-

nu–kazao jeAprcović.

MANDAT

Nakon toga raspisan je drugi javni

poziv,26.decembraprošlegodine,na

koji seprijavilo 16kandidata–Mirja-

na Bakoč, Gorica Vujisić, Vukoman

Golubović, Jelka Drašković-Vojvo-

dić, MilanMarković, SlavicaMirko-

vić, Jakup Murati, Rade Perišić, Jo-

van Poleksić, Velimir Rakočević,

MiroslavSamardžić,SašaSamardžić,

AnetaSpaić,AnaStanković-Mugoša,

GavriloČabarkapa i ZoraČizmović.

- Ni 14. februara, na sjednici Odbora

nikonijedobiopotrebnuvećinu–na-

glasio jeAprcović.

Treći javni poziv, čija je lista kandidata

utvrđena juče, raspisan je 19. feburara.

- Predložena lista biće stavljena na

sajt Skupštine, kakobi se javnostmo-

gla upoznati o njoj u narednih deset

dana. Nakon toga će se obaviti kon-

sultativno saslušanje kandidata i, na-

damse, odabrati četiri člana za Tuži-

lački savjet iz redauglednihpravnika

–kazao jeAprcović.

Mandat aktuelnom Tužilačkom sa-

vjetupočeo jeujanuarukada jepred-

sjednik Crne Gore Filip Vujanović,

kako to zakon i Ustav nalažu, progla-

sio vrhovnog državnog tužioca Ivicu

Stankovićazapredsjednikaovogtije-

la, te pet članova iz reda tužilaca koje

je izabrala Konferencija državnih

tužilaca.

Krajem januara, Vujanović je i pred-

stavnicuorganadržavneupravenad-

ležnog za poslove pravosuđa Natašu

Radonjić proglasio članicom Tuži-

lačkog savjeta.

J. B.

NADAJUSEDAĆEIZABRATIČETIRIČLANA:

Sa sjednice

Prijavilose 15kandidata iz redauglednihpravnika