Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

-Univerziteta

CrneGorenemanaprestiž-

noj ,,TopUniversities byGo-

ogleScholarCitations“ listi

gdje semjeri citiranost aka-

demskihradova i drugihdo-

kumenatanaučnika, što je

čudno imajući uviduda je

Univerzitet naposljednjem

rangiranjuu juluprošle go-

dinenapredovao i bio jena

1.594. poziciji.

Naovoj listi sadasenalaziUni-

verzitet Donja Gorica koji ima

1.146 citata istraživača.

Lista je objavljena krajem de-

cembra 2017. godine.

UniverzitetCrneGoreprviput

se na njoj našao 2016. i do jula

prošlegodinebilježiojenapre-

dak. Broj naših istraživača koji

imajucitatenaGoogleScholar

Citation čak je bio udvostru-

čen. Tako je prošle godine u

julu zabilježeno da jeUCGna-

predovao 616 mjesta i zauzeo

1.594pozicijusa19.937citata,a

broj citata istraživača povećan

jeza2,6putauodnosuna2016.

godinukadasuimali7.657cita-

ta.

Prošle godine saUCGsu saop-

štili da je tako dobar rezultat

utoliko značajniji jer je dopri-

nos svega 75 nastavnika, nauč-

nika i istraživača. Tada su, ta-

kođe, pozvali i ostale članove

naučne zajednice da se prijave

na Google Scholar Citations i

objavomnaučnihradovaučine

vidljivijim svoj rad i Univerzi-

tet Crne Gore, jer ,,su uvjereni

da će tim činom, kroz pobolj-

šanje naučnog ugleda Univer-

ziteta Crne Gore, doprinijeti i

otvaranju novih mogućnosti

za crnogorskodruštvo“.

Prema posljednjoj rang listi,

prvo mjesto među svjetskim

univerzitetima zauzeo je Har-

vardkoji broji 1.590.506 citata,

na drugommjestu je Stenford

univerzitet sa 1.258.646 citata,

a na trećem je kalifornijski

Berkli koji bilježi 1.199.502 ci-

tata.

UCG lošu poziciju zauzeo je i

na ovogodišnjoj januarskoj li-

sti svjetskih univerziteta Ve-

bometriks. Univerzitet se na-

lazi na 3.380. mjestu, a u

odnosu na rangiranje koje je

objavljenoujuluprošlegodine

pao jeza 1.010.mjesta, jer je ra-

nije bio na 2.370. Na toj svjet-

skoj rang listi koja broji 11.998

univerziteta, crnogorski uni-

verzitet dijeli 3.380. mjesto sa

dva afrička univerziteta - Uni-

versite MHamed Bouqara de

Boumerdes (u Alžiru) i Uni-

versitedeDschang(uRepubli-

ci Kamerun).

Iz UCG tvrde da je na loše po-

zicioniranje uticalo to što su

pustili u rad novi web portal.

Kazali su da je to uzrokovalo

tehničke promjene kaoposlje-

dicu izmjene postojeće infra-

strukture koju pretraživači

korišćeni od Vebometriksa ni-

jesu mogli prepoznati. U tre-

nutku kada je postavljen novi

sajt UCG, kako su rekli, Gugl i

ostali pretraživači nijesu imali

dovoljno informacija o njemu,

a brojni dokumenti koji su se

nalazili na ranijim sajtovima

organizacionih jedinica i koji

su bili veoma aktraktivni su

,,uklanjani često iz neobjašnji-

vih razloga“.

N.Đ.

PODGORICA

- Stručni i od-

govorni službenici koji stra-

teški promišljaju i radeu in-

teresunapretka svojih

državapotreba suefikasne,

moderne i profesionalne

javne administracije - poru-

čila je generalnadirektorica

za evropske fondoveuMini-

starstvuevropskihposlova

IvanaGlišević-Đurović.

Na inicijalnomsastankuŠeme

Evropske unije za mlade pro-

fesionalce Zapadnog Balkana,

ona je juče kazala da je refor-

ma javne uprave jedan od pri-

oriteta evropske integracije,

ne samo za CrnuGoru već i za

regionZapadnogBalkana.

PROGRAM

-Ovareformapredstavljazna-

čajan preduslov za kreiranje

savremenih državnih admini-

stracija koje će efikasno odgo-

voriti izazovima i zahtjevima

koje nameće pregovarački

proces i uspješno ispuniti sve

obaveze koje proističu iz član-

stva u EU - navela je Glišević-

Đurović, prenijela jeMina.

Pojasnila je da polaznici ovog

programa, koji je podržan sa

najvišihevropskihiregionalnih

adresa, prolaze teorijsku i prak-

tičnu obuku, a u ovom ciklusu

njih petoro biće uMinistarstvu

evropskihposlova,gdjećeimati

adekvatno mentorstvo. Šef

Delegacije EU u Crnoj Gori

AivoOravporučio jedadruštva

Zapadnog Balkana dijele

zajedničko nasljeđe i izazove i

ocijenio da su konflikti iz proš-

losti uticali na stvaranje različi-

tihpredrasuda.

On je upozorio da semladi su-

očavajusapreprekamakojesu

često rezultat administrativ-

nih i mentalnih barijera, što

može dovesti do manjka po-

vjerenja.

- Regionalna saradnja i raz-

mjene mladih pomažu da se

prevaziđu ovi izazovi. Inicija-

tive kao što je EU program za

mlade profesionalce na Za-

padnom Balkanu ne samo da

osnažuju proces pomirenja u

regionu, nego i pokazuju da je

reforma javne uprave i dobro

upravljanje u samom vrhu

agende EU proširenja - naveo

jeOrav.

KAPACITETI

Ministrica javne uprave Suza-

na Pribilović je podsjetila da je

proces reforme javne uprave u

Crnoj Gori povezan i uslovljen

procesomevropskihintegraci-

ja i usklađivanjem pravnog

okvira i principa funkcionisa-

nja javne uprave sa evropskim

principimaidobrimpraksama.

Posebnovažnopitanjeje,sma-

tra ona, jačanje kapaciteta.

- U tome namneizmjerno po-

maže EU, a kao jedan vid jeste

ovaj program koji pruža mo-

gućnost našimbudućimkrea-

torima politika da različitim

komponentama unaprijede

svoje profesionalne vještine –

istakla je ona.

Pribilović je ocijenila da će

ovaj programdoprinijeti jača-

nju kapaciteta službenika koji

se obučavaju na prestižnim

evropskim institucijama, gdje

suznanja i vještine stekli i naj-

uticajniji lideripolitičkescene

EU.

R.D.

PODGORICA

-Službazaštite

NacionalnogparkaSkadarsko

jezero jeusaradnji sagranič-

no-pomorskompolicijom

spriječilakrivolovostima i

drugimnezakonitimsredstvi-

manaprostoruparkatokom

vikenda.

-TomprilikomSlužbazaštiteje

zaplijenilaiprivremenooduze-

lanelegalnasredstvakojanega-

tivnoutičunabiljni i životinjski

svijet ovog akvatorijuma: četiri

komada osti, tri plinske lampe,

triplinskeboce,električnulam-

pu, električni pretvarač, aku-

mulator i vanbrodski motor -

saopštio je direktor NP

Skadarsko jezeroNenadIvano-

vić.

Osobekojesuuhvaćeneukrivo-

lovu će biti procesuirane nad-

ležnimdržavnimorganima.

Usaopštenju sepodsjećada su i

14. januara u reonu Koraćice

oduzeti osti, plinska lampa i

plinska boca, dok je 18. januara

spriječennezakonitribolovgra-

đenjem.Početkomfebruara,na-

vode,oduzetojeoko40ribolov-

nih mreža u reonu Krnjice i

Vaškauta, 20. februara, u reonu

Blace - 30 ribolovnihmreža, te

22. februara - plinska lampa i

osti ureonuPantovac.

- Odposebnog je značaja sarad-

nja sa pripadnicima granično-

pomorske policije, članovima

ribarskih udruženja, volonteri-

ma imještanima–naveli suoni.

Apelovali su na odgovorne gra-

đaneda prijavenelegalne aktiv-

nosti nadežurni telefon067310

454.

R.D.

Univerzitet CrneGore

Rangirani najbolji univerziteti na osnovu Google Scholar Citations

UCGnemanaprestižnoj listi

DruštvaZapadnogBalkanadijelezajedničkonasljeđe i izazove

Dobroupravljanje jeuvrhu

agendeproširenjaEvropskeunije

Reforma javne uprave jedan od prioriteta evropske integracije

uskoro zakazati sjednicu ovog tijela

AkoVladi

inovirani

eni nama

Savjeta o dilemi vezanoj za član

7 i dao prijedlog zamoguće rje-

šenje.

-Ova tačka dnevnog reda bila je

planirana za februarsku sjedni-

cu koja je odložena zbog nedo-

statka kvoruma. Očekujem da

sjednicaSavjetabudeodržanau

najskorijemroku,anadnevnom

redu će svakako biti i ova tačka.

Nadamsedaćemodotadaimati

odgovor Vlade na predložene

izmjene, kakobismona sjednici

mogli da se izjasnimo o konač-

nom tekstu ugovora - rekao je

naš sagovornik.

Pojašnjavajućizaštoonnijerad-

noj grupi Ministarstva kulture

uputio zahtjev da se izjasne o

članu 7, već je to uradila glavna

producentkinja Aleksandra Se-

kulović-Vojvodić, naš sagovor-

nik pojašnjava da je on njoj do-

stavio izjašnjenje Savjeta o

amandmanu na član 7, kao

članiciradnegrupeRTCG,aona

onda mejl proslijedila članovi-

maVladenadaljepostupanje.

Onnijeodgovoriokojepotpisao

taj dokument.

- Dokumente kao što je ugovor

potpisuju odgovorne osobe na-

kon usaglašavanja i prihvatanja

od ugovornih strana, a aman-

dmani na članove ugovora, rad-

ne verzije, nacrti ugovora i slič-

no tome dio su pregovaračkog

procesa i nijesu konačni akti -

kazao jePavićević.

Savjet je na posljednjoj elek-

tronskoj sjednici prihvatio

amandman na član 7 u kome se

navodidaćeVladapratiti„reali-

zaciju finansijskih obaveza iz-

među Vlade i RTCG predviđe-

nih članom2 i članom6 (stav 6 i

7) ovogugovora“.

K. JANKOVIĆ

Savjet je na posljednjoj

elektronskoj sjednici

prihvatio amandman

na član 7 u kome se

navodi da ćeVlada

pratiti „realizaciju

finansijskihobaveza

izmeđuVlade i RTCG

predviđenih članom

2 i članom6 (stav 6 i 7)

ovog ugovora“

Skadarsko jezero

Spriječenkrivolovna

Skadarskomjezeru