Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Crnogorskakomercijalnabankadonirala je

jučeCentruzaneonatologijuKlinike za ginekologijuKlinič-

kog centra savremeni inkubator vrijedan 10.500eura.

NačelnicaCentra za neonatologijuuOdjeljenju intenzivne nje-

gedr sc.med. LidijaBanjaczahvalila jepredstavnicimaoveban-

kena još jednoj vrijednoj donaciji, kojuCrnogorska komercijal-

na banka tradicionalno svake godine uručuje.

-Prošlegodinejetobiokardiorespiratornimonitorsamogućno-

šćubilježenja akutnogEEG-a, jedini takavunašoj zemlji, a sada

je to savremeni inkubator –naglasila jeBanjac.

Izvršni direktor Crnogorske komercijalne banke Pal Kovač re-

kao je da ova banka već dugo tradicionalno pomaže Kliničkom

centru, i tou tri ključne oblasti – zdravstvo, obrazovanje i kultu-

ra, ali i uoblastima zaštite životne sredine i nauci.

- Ovo smatramo dugoročnom investicijomu najmlađu popula-

ciju, dugoročnom investicijom u mlade naraštaje koje vidimo

kao buduće partnere –poručio jeKovač.

On je istakaoda je polovinu sredstava opredijelila banka, dok su

polovinuobezbijedili zaposleni svojimučešćem.

-To smatramozajedničkimdoprinosomi građenjemdruštveno

odgovornogposlovanjabanke i zaposlenihusrediniukojoj živi-

mo i radimo–naglasio jeKovač.

DirektorKlinikezaginekologijuiakušerstvodrVojislavMiketić

je uručioKovaču zahvalnicu.

J.B.

PODGORICA

–RadioTelevi-

zijaCrneGoreuradila jesve

što joj jepozakonupripadalo

kada jeupitanjupotpisivanje

ugovorasaVladom, avreme-

nadaseotklonenedostaci i

dokumentpotpišebilo jedo-

voljno, posebnoštosepro-

gramsko-produkcioniplanovi

Javnogservisazasnivajuna

programskimobavezamako-

jesusastavnidioovogugovo-

ra–rekao jezaPobjedupred-

sjednikSavjetaVladimir

Pavićević.

Više od mjesec nakon što je na

sastankuuMinistarstvukulture

usaglašen ovaj dokument, kon-

kretno sporni član 7, Savjet

RTCG prošle sedmice izjasnio

seoizmjenamatogčlanaisagla-

sio se sa njima, izuzev Milana

Radovića. Izjašnjavanje je usli-

jedilo tek pošto je ministar

kultureAleksandarBogdanović

uputio otvoreno pismo Savjetu

tražeći da dostave Vladi ugovor

kako bi taj dokument ušao u

proceduru.

Međutim,umjestougovorarad-

nojgrupiMinistarstvakultureu

petakjestigaozahtjevdaseizja-

sne o članu 7. Pobjeda je već

objavila da se, kako je kazao naš

nezvaničan sagovornik, Vlada

neće izjašnjavati o članovima

dokumentapojedinačno, većda

čekaju kompletan tekst ugovo-

ra.

Kako saznajemo, oni su juče i

zvanično odgovorili upravi

RTCG i poručili im da pošalju

konačanu verziju dokumenta

kakosepotpisivanjeugovorane

bi prolongiralo.

SAGLASNOST

Predsjednik Savjeta Vladimir

Pavićević,međutim, zaPobjedu

kaže da u Vladi već imaju tekst

ugovora.

-Ukolikojeovajamandmanpri-

hvatljivzanjih,radnagrupamo-

že pripremiti konačan tekst

ugovorakojibibiorazmatranna

sjednici Savjeta i na koji bi čla-

novidalisaglasnost,jerSavjetne

može dati saglasnost na prijed-

log ugovora već samo na kona-

čanteksttogdokumenta.Dakle,

potrebno je usaglašeni tekst

ugovora dostaviti Savjetu na sa-

glasnost – pojasnio je naš sago-

vornik.

Premanjegovimriječima,nasa-

stanku održanom u Ministar-

stvu kulture 5. februara razma-

trana je posljednja verzija

nacrta ugovora o pružanju jav-

nih usluga koji je radila radna

grupa i tomprilikomnije posti-

gnut konačandogovor.

-UskladusaizmjenamaZakona

o nacionalnom javnomemiteru

iz 2016. godine, ovo je novina u

našoj praksi i prvi put se ovakav

ugovor između Vlade i RTCG

potpisuje. U skladu sa Zako-

nom, saglasnost na ovaj tekst

mora dati Savjet, a ja kao pred-

sjednik tog tijela ne mogu sam

dadonosimodlukeu ime Savje-

ta.Na

tomsastankuukazao sam

napotrebudasečlan7Ugovora,

kojijeuradnojverzijipredviđao

daVlada prati realizaciju finan-

sijskih i programskihplanova, a

štobi bilogrubomiješanjeu rad

RTCG, dodatno razmotri zato

što je praćenje primjene ovog

ugovora, u skladu sa zakonomo

nacionalnom javnom emiteru,

isključiva nadležnost Savjeta.

Tako da na tom sastanku nije

postignutkonačandogovorobje

strane, već je tekst ugovora do-

stavljen članovima Savjeta na

dalje razmatranje - objasnio je

Pavićević.

SJEDNICA

Prošle sedmice, kako kaže, to-

kominterneelektronskekomu-

nikacije upoznao je članove

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaGrinhoumlan-

sirala jeprojekat „Zanašu

planetu–posadi drvo!“ čiji

je cilj da štoviše građana

podstaknena svestranubri-

guoživotnoj sredini, teda ih

uključi uakcijepošumljava-

nja.

Kako je saopšteno izCrnogor-

skogTelekoma,kompanijeko-

ja je pružila podršku Grin ho-

umu, u okviru ovog projekta

planirane su i edukativne

kampanje o šumskim požari-

ma, na kojima će govoriti o

prevenciji potencijalnih žari-

šta, kao i odjelovanjuprilikom

požara i sanaciji štete nakon

njih.

- Šume Crne Gore se na osno-

vu očuvanosti, raznovrsnosti i

vrijednosti svrstavaju među

najljepše u Evropi. Međutim,

požari imnanose veliku štetu,

što predstavlja gubitak za sta-

novništvoicjelokupnuekono-

miju. U periodu od 2010. do

2016. u našoj zemlji je požari-

ma zahvaćeno 60.226,54 hek-

tara šume. Međutim, ono što

sebrojkamateškomožeprika-

zati jeste uticaj na ekološku

funkciju šume – rekli su iz Te-

lekoma.

Pričinjenaštetabiljnomiživo-

tinjskomsvijetu, kao i zagađe-

nje tla, vode i vazduha, istakli

su, posmatraju se kao indirek-

tne posljedice, sa dugotrajnim

uticajem na stabilnost ekosi-

stema.

- Upravo zbog toga, kaomjeru

prevencije požara i očuvanja

šuma, Grin houm naglasak

stavlja na edukaciju stanov-

ništva o vrijednostima šum-

skih kompleksa kao i posljedi-

camapožara, krozkampanjeu

medijimaidruštvenimmreža-

ma–napisano jeu saopštenju.

Poredtoga, planirana jesarad-

nja sa Direktoratom za van-

redne situacije, Službom za-

štite glavnog grada, kao i

Upravom za šume, kako bi se

mapirala potencijalna žarišta,

kao i akcije čišćenja i pošu-

mljavanja najkritičnijih loka-

cija.

Ovu inicijativu Grin houma

podržao je Crnogorski Tele-

kom na konkursu za donacije

„Za svakodobro“.

J.B.

PODGORICA

–Nacrnogor-

skomtržištuinspekcija jepro-

našla13komadaodjećezadje-

cukojamožeda izazove

davljenje ili gušenje, zbogče-

gasuspornurobupovukli iz

prodaje.

Upitanjusutrenerkezadječake

idjevojčice-donjiigornjidjelo-

vi koji imaju vrpce koje nijesu

pričvršćene,panjimadjecamo-

guda seudave ili uguše.

-Detaljnimpregledomproizvo-

da utvrđeno je da predmetni

proizvodi ne ispunjavaju za-

htjevebezbjednostiiznacional-

nog standarda referentne ozna-

keMESTEN14682:2015jerkod

kontrolisanih proizvoda vrpce i

vezice, koje senalazeupredjelu

struka, su sa slobodnimkrajevi-

ma i nijesu pričvršćene za

odjevni predmet te se mogu

izvući, a neke se nalaze i u pre-

djelu glave ili vrata gdje nijesu

dozvoljene - objašnjeno je na

portalupotrošač.me

.

Sporne su dvije robne marke -

„Filip“, proizvođača Filip kids

fashionizNišai„Macera“robne

markeMacera izTurske.

Među proizvodima koji su po-

vučeni sa tržišta jedonji dio tre-

nerke za djevojčice, marke „Fi-

lip“, a sporan je i duks za

djevojčice crne boje sa prorezi-

ma kroz koje su provučeneme-

talnezihernadle.

Inspektori supovukli i trenerku

za djevojčice, iste robnemarke,

pink boje sa aplikacijomusana i

zabranili njenpromet.

-Zakorišćenjenijebezbjednani

trenerka za dječake u rezedo i

boji kajsije, sa natpisom „68

champ“, šifra artikla je 13780 -

navedeno jena sajtu.

Sivi duks za dječakemarke „Fi-

lip“, koji ima natpis „varsity 78“,

džepove i kapuljaču kroz koju

su provučene vezice sa slobod-

nimkrajevimautegetboji,tako-

đenije siguranzakorišćenje.

Iz istog razloga su spovučena iz

prodaje i dva donja dijela tre-

nerkezadječake,jedanjemasli-

nastozelene, a drugi sive boje.

Zabranjen je promet donjeg di-

jela trenerke za dječake u teget

boji, robne marke Macera iz

Turske.

- Trenerka ima natpis „mcr 89

kids“upredjelulijevenogavicei

ukras „zakrpa“ u predjelu de-

snogkoljena, ustrukuima funk-

cionalnuvezicukojanijepričvr-

šćena za odjevni predmet.

Gušenje ili davljenje može da

izazove i donji dio trenerke za

dječake žuto-plave boje sa nat-

pisom „adventure“ u predjelu

lijeve nogavice, u struku ima

funkcionalnu vezicu koja nije

pričvršćena za odjevni pred-

met.Zaupotrebunijesigurnani

trenerka za dječake koja je u

istoj kombinaciji boja, ali ima

natpis „Macera“ u predjelu ko-

ljena-pojašnjenojeuopisupro-

izvoda.

Inspekcija je zabranila i promet

donjeg dijela trenerke za dječa-

kezeleno-plavebojekojaustru-

ku ima funkcionalnu vezicuko-

ja nije pričvršćena za odjevni

predmet.

-Nijesiguranzaupotrebunido-

nji dio trenerke za dječake sive

boje sa natpisom „89 MCR“ u

predjelu lijeve nogavice, kao ni

donji dio trenerkezadječake si-

ve boje sa natpisom„89Macera

sport“ – piše na portalu potro-

šač.me

.

K.J.

INVESTICIJAUBUDUĆNOST:

Zadovoljni i donatori i ljekari

Aparat vrijedan

10.500eura

CKB poklonila inkubator Centru za neonatologiju

Planiranaedukacija i akcijepošumljavanja

Projekat Grinhouma „Za našuplanetu – posadi drvo!“

Požari suvelika

prijetnjaza šume

Predsjednik Savjeta RTCG najavljuje da ć

Pavićević:

nije spora

član7, ni

Ukoliko je ovaj amandman privatljiv za njih, radna grupamože pripremiti

konačan tekst ugovora koji bi bio razmatran na sjednici Savjeta i na koji bi

članovi dali saglasnost, jer Savjet nemože dati saglasnost na prijedlog ugovora

već samo na konačan tekst tog dokumenta - rekao je Vladimir Pavićević

Radna grupaMini-

starstva kulture,

kako saznajemo, juče

je zvanično odgo-

vorila upravi RTCG i

poručili imda pošalju

konačnuverziju

dokumenta kako se

potpisivanje ugovora

ne bi prolongiralo

Odjećakojamožebitiopasnazadjecu

Inspekcija naložila povlačenje opasnih proizvoda za djecu

Vezicenanekimtrenerkama

moguda izazovugušenje

ZgradaRTCG

Vladimir

Pavićević