Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Podgorička

kompanijaTheOldBakery

gradićeuBudvi apartman-

sko-stambeno-poslovni

objekat, naurbanističkoj

parceli broj 1, blokabroj 5, u

zahvatuDUP-a ,,Dubovica

1“. Kompanija jedobila sa-

glasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksano-

vićana idejno rješenje

objekta, koje jeuradilabud-

vanska firmaKalos. Investi-

tori supodniljeli zahtjevza

davanje saglasnosti 6. febru-

ara.

DESETOSPRATNICA

Ukupna površina ove parcele

je9.516kvadrata,amaksimalna

površina pod objektima 6.754

kvadrata, dok je ukupna bruto

građevinska površina objekta

29.500kvadrata.Objekat jepo-

dijeljen na lamele, pri čemu bi

lamela A bila najbliža postoje-

ćoj ulici na jugu i sastojala bi se

od garaže, prizemlja i devet

spratova. Uz lamelu A, nastav-

ljaju se dva nivoa ukopanih ga-

raža koji formiraju u potpuno-

sti lamelu B i u njenom

produžetku slijedi lamela C

koja se sastoji od suterena, dvi-

je garaže, prizemlja i devet

spratova. Ulazi uobjekte pred-

viđeni su na prizemnoj etaži.

Suterenske etaže predviđene

su za garaže, prizemlje za po-

slovni prostor, dok će na spra-

tovima biti stanovi različite

strukture. Objekat je, kako se

navodi u projektnom zadatku,

projektovantakodasenenaru-

šiambijentalnacjelinapodruč-

ja. Za završnu obrada fasade

predviđen je prirodni kamen

koji se postavlja lijepljenjem,

dok je za određene djelovi

predviđena demit fasada.

Prema zahtjevu investitora, a

zbogveličineisloženostikom-

pleksa, urađeno je urbanistič-

ko rješenje kojim se definiše

raspodjelakapaciteta i izgrad-

nja u šest faza. Prvu fazu čine

ukopane garaže svih lamela i

prizemlje lamele A koje je de-

finisano kao etaža sa poslov-

nim prostorima ( jedan nivo

ukopane garaže i prizemlje u

vidu lokala u lameli A), dva ni-

voa ukopanih garaža u lameli

B kao i podrum (sa namjenom

garaža) i dva nivoa ukopanih

garaža lamele C. Drugu fazu

čini apartmanski objekat koji

se sastoji od devet etaža iznad

prizemljalameleAsmještenih

na zapadnoj strani parcele.

ŠEST FAZA

Treću fazu čini stambeni obje-

kat koji se takođe sastoji odde-

vetetažaiznadprizemljalame-

le A, s tim što su predviđene

etaže treće faze smještene na

istočnoj strani parcele.Četvrtu

fazu čini apartmanski objekat i

čine ga prizemlje i devet spra-

tova lamele C, smeštenih u za-

padnom dijelu parcele. Faza

pet je apartmanski objekat koji

čine prizemlje i devet spratova

lameleC, smještenihucentral-

nomdijeluparcele. Faza šest je

takođe apartmanski objekat i

čine ga prizemlje i devet spra-

tova lamele C, smještenih u

istočnomdijeluparcele.

Usvihšestfazaplaniranoje453

stana, aukupnapovršinaplani-

ranog poslovnog prostora je

2.745 kvadrata. Predviđeno je

ukupno 555 parkingmjesta.

Upet nivoa garaža i podrumu

lameleCpredviđeno jeparki-

ranje za 429 vozila i to na na-

čin što se u garaži lamele A i

nižemnivougaražaulameliB

koriste parking sistemi tipa

,,WOHR PARKbox 401“. Na

preostala četiri nivoa predvi-

đena za parkiranje planirano

jeregularnoparkiranje. Preo-

stali broj potrebnih parking

mesta (pored predviđenih u

garažama) je planiran takođe

uprvoj fazi i tonakrovulame-

leB(58parkingmesta) i usje-

vernom dijelu parcele (68

parkingmesta).

Kompanija The Old Bakery

osnovana je krajem propšle

godine, a njen izvršni direktor

je Željko Vujović. Osnivač

kompanije je podgorički

Volvox inžinjering, vlasništvo

Vladana Ivanovića, Predraga

Počeka, podgoričke firme

Holding One i Koti grupe. Iz-

vršni direktor Volvoxa je Pre-

drag Poček, nekadašnji direk-

tor Investiciono-razvojnog

fonda i zamjenik izvršnog di-

rektora Prve banke. Osnivač i

izvršnidirektorfirmeHolding

One jeMilan Ivanović, a osni-

vač i izvršni direktorKoti gru-

peVeljkoLakočević.

S.P.

PODGORICA

- Finansijska pismenost obuhvata znanje i razu-

mijevanje finansijskihkoncepata, kao i vještine i samopouzdanje

zaprimjenuznanjakakobi sedonosile ispravneodlukeusvakod-

nevnom životu, ocijenio je guverner dr Radoje Žugić prilikom

posjete studenata tojmonetarnoj instituciji.

StudentičetvrtegodineEkonomskogfakultetaposjetilisuCBCG,

uokviruobilježavanjaSvjetskesedmicenovca.CBCGjeosmislila

brojne aktivnosti i uključila veliki broj djece imladih, kako bi po-

diglanivo svijesti o značaju finansijskogopismenjavanja. Za stu-

dente Ekonomskog fakulteta su upriličena predavanja zaposle-

nihuCBCGnatemeznačajaiulogeoveinstutucijeufinansijskom

sistemu zemlje, te prepoznavanja falsifikovanog novca.

M.P.M.

PODGORICA

– Savjet Cen-

tralne banke je utvrdio radnu

verziju nacrta izmjena Zako-

na o sporazumnom finansij-

skomrestrukturiranjudugova

prema finansijskim instituci-

jama,kojimjepredloženopro-

duženjevaženjaza jošgodinu,

što bi trebalo da podstakne

dodatno smanjenje loših kre-

dita koji su na kraju prošle go-

dine iznosili 197 miliona eura

ili 7,3 odstoukupnih.

NakonjučerašnjesjedniceSa-

vjeta je saopšteno da je pri-

mjenavažećegzakonaod juna

prošle do februara ove godine

rezultirala restrukturiranjem

23,7miliona eura duga. To, ka-

ko su ocijenili, ukazuje na

opravdanostinicijativezapro-

dužetak važenja.

- Uodnosu na decembar 2016.

nekvalitetni krediti su sada

manji za 20,8 odsto - naveli su

izCBCG.

Usvojen je i nacrt izmjena Za-

kona o visini stope zatezne ka-

mate, kako bi je usaglasili sa

DirektivomEU o borbi protiv

kašnjenja u plaćanju u komer-

cijalnim transakcijama. Prošla

jeiodlukaoutvrđivanjuobras-

ca za dostavljanje informacija

o kreditnoj aktivnosti, kojom

se obezbjeđuju pretpostavke

da CBCG implementira pre-

poruku EK i kontinuirano

sprovodi anketiranje o kredit-

noj aktivnosti, sa ciljempraće-

nja kreditne dinamike. Time

ćedomaćebankebiti dužneda

CBCG dostavljaju informacije

o kreditnoj aktivnosti kvartal-

no,aCBCGćeihobjavljivatina

svojoj internet stranici. Usvo-

jen je i kvartalni izvještaj o po-

slovanju banaka iMFI u četvr-

tom kvartalu 2017, u kojem je

konstatovan rast svih ključnih

bilansnihpozicija.Ukupnaak-

tivnost je porasla 10,3 odsto,

kredita i potraživanja 13,2 od-

sto, depozita 13,6 odsto i uku-

pnog kapitala 5,8 odsto. Banke

sunakraju2017.iskazaleprofit

od 35,1milion eura.

M.P.M.

PODGORICA

-ManifestacijaMontevino, kojuorga-

nizujuNacionalnoudruženje somelijera i Vinska aka-

demijapodpokroviteljstvomNacionalne turističkeor-

ganizacije, počećeupetakuhotelu„Hilton“.

Naovogodišnjemsalonu, koji trajedvadana, predstavićese

vinarije iz 15 zemalja.

Posjetioci će moći da degustiraju 121 vino iz 35 destilerija.

Biće organizovana četiri reprezentativna master klasa i

četiri vinske radionice, na kojima će se probati vina iz pro-

birnihberbi, uzvertikalnedegustacije, koje ćepratiti reno-

mirani svjetski predavači. Vina će ocjenjivati eminentne

evropske vinske sudije. Salon objedinjuje degustacije vina

i hrane, radionice, predavanja, promocije i poslovne susre-

te, kao i dvodnevnimuzički i programi zabavnog karaktera

povezani sa vinskomtematikom.

N.K.

Savjet Centralne banke utvrdio nacrte dva zakona

Loši kreditimanji zapetinu

Savjet predložio

da se za godinu

produži važenje

zakona o

sporazumnom

restrukturiranju

dugova bankama

Prosječnaefektivna

kamata6,81 odsto

Efektivna kamatna stopa na ukupne kredite pala je sa 7,45

odsto na kraju 2016. na 6,81 odsto na kraju prošle godine.

- U tom je periodu, prosječna ponderisana efektivna kamat-

na stopa na novoodobrene kredite pala je sa 6,27 odsto na

6,23 odsto - saopštili su iz CBCG.

U petak u „Hiltonu“

Salonvina

Studenti četvrte godine Ekonomskog fakulteta posjetili CBCG

Uz znanjedo

ispravnihodluka

Kompanija The Old Bakery dobila saglasnost glavnog državnog

arhitekte za projekat u Dubovici

Starapekaragradi tri

lamele sa453 stana

predviđene izmjene Zakona o PIO

ocijenjeno, nije samoodrživ.

Početkom decembra prošle

godine Svjetska banka je u

Podgorici predstavila studiju

pod nazivomOpcije za refor-

misanje sistema prijevreme-

nogpenzionisanjazaposebna

iopasnazanimanja.Tadasuiz

ove banke preporučili Crnoj

Gori da ograniči prijevreme-

nopenzionisanje, formirapo-

seban fond za finansiranje

ovihpenzija, revidira listuza-

nimanja koja su obuhvaćena

tommogućnošću i promoviše

duži radni vijek, odnosno po-

veća zaposlenost starijih rad-

nika.

- Trebalo bi raditi na ukidanju

mogućnosti prijevremenog

penzionisanjanaosnovugodi-

na staža i treba osnažiti mjere

prevencije i rehabilitacije kao

rješenja „ranog upozorenja“,

kojima se izbjegava skupa de-

aktivacija starijih radnika.

Procenat radnika koji imaju

pravo na prijevremeno penzi-

onisanje treba ograničiti na

manjeoddvaodsto radne sna-

ge, sa sadašnjihpreko tri odsto

- saopštili su tadapredstavnici

Svjetske banke.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić tada je

ocijenio da će revidiranje liste

beneficiranih zanimanja biti

komplikovan i osjetljiv posao.

Direktor Fonda PIO Dušan

Perović je kazao da su sva

predložena rješenja moguća,

ali je ključna održivost.

- Bez kvalitetne ekonomske

osnove teškomožemogovori-

ti obilokommodelu.Možemo

mi sve modele razmatrati, ali

je osnovna baza ekonomska

moć svake države pa i Crne

Gore - kazao je tadaPerović.

M.P.M.

ranije

anje

Penzioneri

CBCG

Render lamelauDubovici