Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Elektropri-

vreda će, uokviruakcije ,,Za

čist račun“, ponuditi predu-

zećimakojadugujuza struju

da 30odstodugaotplate za

30mjeseci u fiksnimrata-

ma. Akcija će trajati do31.

maja.

- Nakon isteka sporazuma,

preduzeća nastavljaju otplatu

preostalogdugapo istimuslo-

vima - rekli su izEPCG.

U akciju semogu uključiti sva

preduzeća koja imaju više od

tri neplaćene fakture, bez ob-

ziranavisinuduga.Uslov jeda

plate posljednju fakturu i pot-

pišu sporazum o izvršavanju

obaveza po povoljnim uslovi-

ma i da redovno plaćaju teku-

će račune. Kompanijama koje

se priključe akciji neće se na-

plaćivati zatezna kamata, niti

će ih isključivati samreže dok

poštuju obaveze iz sporazu-

ma. Firme koje imaju aktivne

sporazume iz prethodnog pe-

rioda,moguda ihreprogrami-

raju po novom modelu. Pre-

duzeća prilikom potpisivanja

sporazumapotpisuju i ugovor

o snabdijevanju i, ukoliko je to

slučaj, treba da izmire troško-

ve pokrenutih prijedloga za

izvršenje.

Iz EPCG su podsjetili da po-

trošači iz ove kategorije, uko-

liko redovno izmiruju obave-

ze, ostvaruju popust od tri

odstona utrošenu energiju.

S.P.

PODGORICA

–Još je rano

da sekaže kojekonkretne

izmjene ćepretrpjeti Zakon

openzijskomi invalidskom

osiguranju, koje suplanira-

ne za četvrti kvartal ove go-

dine, kazali suPobjedi izMi-

nistarstva rada i socijalnog

staranja, odgovarajući napi-

tanjeda li ćebiti promjenau

prelaznimrješenjima, odno-

snopostepenomkalendaru

kojimjedefinisanoda žene i

muškarci od2023. godine

iduupenziju sa67 godina ži-

vota.

IzMinistarstva su samo saop-

štili da će se preispitivati rani-

je penzionisanje.

- Izmjene i dopune Zakona o

PIOsuprogramomradaVlade

planirane za četvrti kvartal

ovegodine.Stogajeranogovo-

riti o konkretnim rješenjima

koja će biti obuhvaćena tim

izmjenama.Usvakomslučaju,

radi održivosti penzijskog si-

stema i veće pravednosti, iz-

mjene će se odnositi na preis-

pitivanje zakonskih uslova

koji omogućavaju ranije pen-

zionisanje. Biće usmjerene na

sprečavanje ranog napuštanja

tržišta rada i ranog penzioni-

sanja – saopštili su iz ovogmi-

nistarstva našoj redakciji.

PLAN

U programu rada Vlade za te-

kuću godinu, koji je nedavno

usvojen, najavljene su izmje-

ne, ali nije dato više podataka.

Samo je objašnjeno da je na-

mjera da se osigura održivost

penzijskog sistema i postigne

veća pravednost.

-Ovaj propis će imati uticaj na

građane i budžet države, zbog

čega ćeMinistarstvo rada i so-

cijalnogstaranjaprilikom pri-

premeuraditidetaljnuanalizu

- navedeno je udokumentu.

Zakon o PIO se usvaja tako-

zvanomapsolutnomvećinom,

odnosno glasovima 41 posla-

nika.

Prema važećem zakonu do

2023. će u Crnoj Gori biti

izjednačeni uslovi za pezioni-

sanje žena i muškaraca sa 67

godina života. Ove godine po

prelaznom rješenju muškarci

mogu u penziju sa 65 godina i

osammjeseca života i najma-

nje15godinapenzijskogstaža,

a žene sa 61 godinom života i

najmanje 15 godina staža, od-

nosno56godinaživota i 36go-

dina staža osiguranja. Svake

godine se prag za penzionisa-

nje poveća za trimjeseca.

USrbiji će od 2032. žene kao i

muškarci u punu starosnu

penziju moći sa navršenih 65

godina života. Muškarcima je

sada potrebno 57 godina živo-

ta 40 godina staža osiguranja,

aženama38godinastaža inaj-

manje56godina i četrimeseca

života. UHrvatskoj su pripre-

mljene izmjene zakona po ko-

jima će od 2033. i muškarci i

žene odlaziti u penziju sa 67

navršenihgodina. Sada jesitu-

acija takva da muškarci idu u

penziju sa 65 godina, dok se

žene penzionišu sa 62 godine.

SVJETSKABANKA

I krajem prošle godine na

konferenciji sa Svjetskom

bankom bilo je riječi o pro-

mjenama u penzijskom siste-

mu u Crnoj Gori, koji, kako je

PODGORICA

– Aukcija akcija Luke Bar, Crnogorskog Teleko-

ma,SosijeteženeralbankeiŽeljezničkeinfrastrukturezakazana

je ponovo za 19. mart ove godine, nakonneuspjeha aukcije zaka-

zane za 5. februar tekuće godine.

I ovu aukciju je odbor direktora Montenegroberze zakazao po

zahtjevu brokerske kuće Bul i Ber BDIS Podgorica, samo što su

ovogaputapočetnecijeneakcijasmanjene.Nudi se672.514akci-

ja Luke Bar po početnoj cijeni od 40 centi (23 centa manje nego

prethodni put); 57.387 akcija Crnogorskog Telekoma po tri eura

(euromanje); 151 akcija SGbankepo 700eura (100euramanje) i

2.713.174akcijaŽICG-apo0,1410eura(4,3centamanje).Zapret-

hodnu aukciju nije bilo interesovanja investitora, ali su umeđu-

vremenu akcije Telekoma stalno prodavane na berzi u većim

količinama.

M.P.M.

PODGORICA

-Centar za

edukacijuudrumskomsao-

braćajuuručio je, na sjednici

Grupacije zaprevozputnika

i teretaudrumskomsaobra-

ćajuPrivrednekomore, pr-

ve sertifikatemenadžerima

i vozačima.

Sekretar Odbora udruženja

saobraćaja Zoran Nikolić ka-

zao jeda jeCentar za edukaci-

ju osnovan početkomoktobra

i da je u kratkom periodu

ostvario izvanredne rezultate,

stekao međunarodnu akredi-

taciju za obavljanje tog posla i

obučio 127menadžera i 26 vo-

zača.

- Nastava je posjećena, a pola-

znici zadovoljni predavačima.

Zato nas raduje uspješan start

Centra za obuku - naveo jeNi-

kolić.

Učesnici sastanka su kazali da

postoji deficit mladog kadra u

teretnomsaobraćaju, ali i pro-

blemčestogmijenjanja poslo-

davca. Prevoznici smatraju da

su pored vozača deficitarni i

automehaničari i auto elek-

troničari, zbog čega je potreb-

no akcenat staviti na prekvali-

fikacijeiobrazovanjeodraslih.

Generalni direktor za drum-

ski saobraćaj u resornommi-

nistarstvu Dalibor Milošević

kazao je da je neophodno da

privrednici iskoriste meha-

nizme dualnog obrazovanja,

programeZavodazazapošlja-

vanje i Centra za edukaciju

vozača, kako bi obezbijedili

nedostajući kadar. On je pred-

ložio poslodavcima da mlade

vozače ugovorno obavežu to-

kompet godina trajanja licen-

ce.

IzPKCG je saopštenoda je di-

rektorCentrazastručnoobra-

zovanje, Duško Rajković, go-

vorećiodualnomobrazovanju

i mogućnostima za saradnju

poslodavaca i obrazovnih in-

stitucija u kreiranju budućeg

kadra, naveo da je projekat u

ovoj školskoj godini zaživio u

18školau12gradova ida jenji-

me obuhvaćeno oko 300 uče-

nika.

S.P.

PODGORICA

-UCrnojGori

jenakraju januarabilo

154.700korisnika fiksne te-

lefonije, 1,7odstovišenegou

decembruprošle godine,

pokazujupodaci Agencije za

elektronskekomunikacije i

poštanskudjelatnost.

Od t oga kod Te l ekoma

121.500, M-tela 22.600, Tele-

maha 9.200 i Telenora 1.400.

Učešće Crnogorskog Teleko-

ma na tržištu fiksne telefonije

iznosi 78,5 odsto, M-tela 14,6

odsto, Telemaha 5,9 odsto, a

Telenora 0,9 odsto.

Uodnosu na isti period prošle

godine broj korisnika fiksne

telefonijeujanuarujeveći4,51

odsto. Od ukupnog broja pri-

ključaka, nagrađaneseodnosi

86,5 odsto.

S.P.

HERCEGNOVI

Na inicija-

tivupredsjednikaopštine

StevanaKatića, juče jeu

HercegNovomodržan sa-

stanak sapredstavnicima

Atlas grupeoopstankubol-

nice „Meljine“. Sastanku je

prisustvovaopredsjednik

Atlas grupeDuškoKneže-

vić.

- Iako lokalna uprava nije di-

rektniučesnikupostupkupri-

vatizacije, zainteresovana je

strana zbog značaja koji ova

zdravstvena ustanova ima za

građane Novog. Sastanak sa

vlasnicima bolnice je iniciran

da bi se čelnici opštine bliže

upoznali o situaciji u ustanovi

– saopšteno je iz opštine, uz

konstataciju da je postojanje

bolniceu interesugrada, ali da

onamora da bude funkcional-

na i dapružakvalitetnuzdrav-

stvenu zaštitu.

Najavljeno je da će u najskori-

jem roku biti upriličen sasta-

nak sa predstavnicima mini-

starstava zdravlja i finansija,

kojem će prisustvovati i pred-

stavniciAtlas grupe. Plan jeda

zainteresovane strane poku-

šaju da definišu sporazumno

rješenje za opstanak bolnice,

kako bi potencijalni investitor

i bolnica imali čistiju pravnu

situaciju, imajući u vidu da je

aktuelan sudski spor između

Atlas grupe i Vlade. Planirano

je i da se predstavnici opštine

krajemmarta sretnusapoten-

cijalniminvestitorom.

-Razgovaraloseomogućnosti

usaglašavanja planske doku-

mentacije u saradnji sa Mini-

starstvom održivog razvoja i

opštinom, kakobi se lakše rea-

lizovao investicioni program i

uveo novi strateški partner –

navodi se u saopštenju.

Katić je uoči sastanka sa pred-

stavnicima Atlas grupe kazao

da aktuelna vlast ima vizijuda

se gradi nova bolnica sa 120

kreveta, koja bi bila u sistemu

javnog zdravstva. Naveo je da

postoje planovi da se u krugu

bolnice, koja raspolaže sa

50.000 kvadrata zemljišta na

obali i 19 objekata, dio opredi-

jeli za izgradnjunovebolničke

zgrade, a ostatak za objekte

turističkog ili turističko-

zdravstvenog sadržaja.

Ž.K.

EPCG pokrenula akciju ,,Za čist račun“

Preduzećamogudaotplate

30odstodugau30rata

Aktivnosti Centra za edukaciju u drumskomsaobraćaju

Sertifikate jedobilo26

vozača i 127menadžera

Podaci EKIP-a o ksnoj telefoniji

U januaru 155.000 korisnika

BordMontenegroberze ponovo zakazao aukciju

Prodaja akcija Luke Bar,

Telekoma, SG i ŽICG

Sastanak predstavnika Atlas grupe i čelnika Herceg Noviog

Hoćehoteleudvorištubolnice

BolnicaMeljine

Programom rada Vlade u četvrtomkvartalu ove godin

Izmjene će

biti usmjerene na

sprečavanje ranog

napuštanja tržišta rada

i ranog penzionisanja,

kažu izMinistarstva

rada

USD

1.23020

JPY 131.04000

GBP 0.88590

CHF

1.16810

AUD

1.56410

CAD

1.57820

Kursna lista

Preispitu

penzioni

Računza struju

Dodjela serti kata