Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Politika

sapodrške

Ujedinjena Crna Gora optužila lidera Demokrata

AleksaBečić za tri

mjesecačetiri puta

promijeniostav

Skupštinski odbor danaso

slanjuvojnikanaKosovo

PODGORICA

NikolaRao-

savljević, čanPredsjedniš-

tva i predsjednikbjelopolj-

skogodboraUjedinjene

CrneGore, kazao jeda je li-

derDemokrataAleksaBe-

čićuposljednja trimjeseca

četiri putamijenjao stavove.

Podsjetio je na Bečićeve izja-

ve: „podržitemene“, „neću da

učestvujem“, „nećemo da se

miješamo i predlažemo“ i na

kraju „predlažemoBojanića“.

- Moguće da je zimski period

uticao na selektivno pamće-

nje, ali da podsjetimo da je

Ujedinjena Crna Gora sedam

mjeseci pozivala na jedinstvo

opozicije, dok su Demokrate

sjekle torte i radovale se „ču-

pnutim“ mandatima opozici-

ji, kažeRaosavljević.

On je još jednom pozvao De-

mokrate da, ako stvarno vje-

ruju da je Bojanić pobjednič-

ko rješenje, njihov lider

potpiše izjavu da će podnijeti

ostavku zajedno sa ostalim li-

derima koji su ga predložili ili

podržali ukoliko on izgubi

predsjedničku trku.

- Smatramo kukavičkim či-

nomkriti se iza iznuđenihrje-

šenja i ujedno ih sabotirati na

terenu. Da ima vaše iskrene

podrške gospodinu Bojaniću,

nebi lokalniodboriDemokra-

ta paralelno sa njegovomkan-

didaturom dijelili balone po

Crnoj Gori, smatra Raosavlje-

vić

On ističe da ostaje samo da se

građanima Crne Gore servira

od Demokrata još jedan alibi

zaporaz idase izbjegneodgo-

vornost.

R.P.

Vlada traži kadrovsko rješenje zaMinistarstvo evropskih poslova

PODGORICA

Profesorica

naEkonomskomfakultetu i

bivšapotpredsjednicaVlade

iministarka evropskih inte-

gracijaGordanaĐurovićod-

bila jeponudupremijera

DuškaMarkovićadadirek-

tnopreuzmeproces vođenja

evropskih integracijaCrne

Gore, ali je izrazila spre-

mnost dapomogneVladi,

kaoprofesor i ekspert za

evropske integracije.

Kako Pobjeda nezvanično sa-

znaje, Đurović - koja je vodila

proces intregracija u crnogor-

skoj vladi u periodu od 2004.

do 2010. godine - razgovarala

je saMarkovićemprije više od

nedjeljudana.

POZIV

- Tom prilikom, profesorica

Đurovićsezahvalilanapozivu

da preuzme vođenje procesa

integracija, ali je izrazila spre-

mnost da pomogne Vladi sa-

mo kaoprofesor i ekonomista,

ekspert za evropske integraci-

je. Tokom sastanka nije bilo

precizirano da li će to i dalje

bitiministarstvoilićeseforma

mijenjati. U svakom slučaju,

kadrovsko rješenje će se traži-

ti na drugoj strani, kazao je sa-

govornikPobjede.

Naš izvor dodaje i da Đurović,

u slučaju da je prihvatila po-

nuduMarkovića, nebipristala

na manju funkciju od mini-

starske.

- Sigurno jedabi onapostavila

ministarstvo kao uslov, ne bi

išla ispodtoga.Alipoštojenje-

naodlukada senevraćauVla-

du, priča o tome se nije dalje

razvijala, navodi naš sagovor-

nik.

Đurović je od 2004. do 2006.

bila ministar za ekonomske

odnose sa inostranstvom i

evropske integracije, da bi u

novom mandatu obavljala

funkcijupotpredsjednikaVla-

de za evropske integracije, do

2009. godine. Na funkciji mi-

nistra za evropske integracije

bila jedokraja2010. kada jena

funkciju premijera došao Igor

Lukšić i resor evropskih inte-

gracija pripojio vanjskim po-

slovima.

Ministarstvom evropskih po-

slovadoizboranovogministra

rukovodi potredsjednikVlade

zapolitički sistem, unutrašnju

i vanjsku politiku i ministar

pravdeZoranPažin, nakonšto

je doskorašnjiministar evrop-

skih polsova Aleksandar An-

drijaPejović podnio ostavku.

OSTAVKA

Pejović je podnio ostavku na

ovu funkciju iz, kako je naveo,

moralnih razloga, nakon što je

Agencija za sprečavanje ko-

rupcije utvrdila da je bio u su-

kobu interesa. Agencija je 16.

februara donijela odluku, po-

stupajući po inicijativi Centra

za građansko obrazovanje ko-

jom je utvrđeno da je Pejović

istovremenoobavljaoifunkci-

juministra evropskihposlova,

glavnog pregovarača i amba-

sadora uMisiji u Briselu. ASK

je to ocijenila kao konflik inte-

resa jer je Pejović „tako javni

interes podredio privatnom

interesu suprotno odredbama

Zakona o sprečavanju korup-

cije“.

Bivši ministar evropskih po-

slova i glavni pregovarač u

Vladi Crne Gore, nakon što su

Vlada i Skupština konstatova-

le njegovu ostavku, podnio je

tužbu Upravnom sudu na to

rješenjeAgencije za sprečava-

nje korupcije. Pejović je u tuž-

bi, između ostalog, naveo da

nije bioukonfliktu interesa.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

Odbor zabe-

zbjednost i odbranurazma-

traće sjutraprijedlogeodlu-

kaoupućivanjudo40

pripadnikaVojskeCrneGore

umeđunarodnumisijuuAv-

ganistanu i dva štabnaoficira

umisijiKFORnaKosovu.

U obrazloženjima prijedloga

odluka koje je utvrdio počet-

komfebruaraSavjetzaodbra-

nu i bezbjednost navedeno je

da se na međunarodnim voj-

nim vježbama unapređivala

sposobnost i razvijalo povje-

renje među članicama NA-

TO-a, partnerskimdržavama

i državama regiona.

Savjet je utvrdio prijedlog

odluke o upućivanju pripad-

nika VCG u međunarodnu

misiju „Odlučna podrška“

(„ResoluteSupport“)uAvga-

nistan, uz učešće do 40 pri-

padnika VCG, sa mogućno-

šću rotacije. Riječ je o

neborbenoj i savjetničkoj

misiji, kroz obavljanje duž-

nosti štabnih oficira i podofi-

cira u štabovima misije i za-

štite savezničkih timova za

obuku, savjetovanje i pomoć

Avganistanskim nacional-

nimsnagama bezbjednosti.

Utvrđen je i prijedlog odluke

o učešću pripadnika VCG u

misiji KFOR („Kosovo For-

ce“) na Kosovu, angažovanje

dva štabna oficira od kojih će

jedan biti raspoređen u ko-

mandimisijeuPrištini, adru-

gi u regionalnoj komandi mi-

sije uSkoplju.

R.P.

Danas sjednica kosovskog parlamenta

Demarkacija ipaknijenadnevnomredu

PODGORICA

Poslanici Skupštine Koso-

va, na sjednici koja je zakazana za danas,

razmatraće preostale tačke dnevnog reda

sa sjednica od 8. i 9. februara i 1. marta

ove godine. Na dnevnom redu neće biti

prijedlog zakona o rati ikaciji sporazuma

o demarkaciji granične linije sa Crnom

Gorom, kako su prenijeli pojedini prištinski

mediji.

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj

najavio je da će se pitanje demarkacije sa

CrnomGoromnaći u kosovskoj skupštini

ove sedmice i dodao da postoji moguć-

nost da i Srpska lista, sa čijimpredstavnici-

ma razgovara, podrži taj sporazum, čime

će biti obezbijeđen dovoljan broj glasova

za njegovo usvajanje.

Srpska lista je, međutim, odbacila sve

insinuacije o, kako kažu, navodnompoga-

đanju njihovih poslanika u vezi sa pitanjem

demarkacije sa CrnomGorom.

R.P.

GordanaĐurović

GordanaĐurović

odbiladapreuzme

vođenje integracija

Sa sjedniceOdborazabezbjednost i odbranu

AleksaBečić

GoranDanilović

ste nadležno tužilaštvo ili

CDT na mejl [email protected]

me. Obrazac za prijavu zlou-

potreba je dostupan na sajtu

CDT-a,kazaojedirektorCDT-

aDraganKoprivica.

Centar za demokratsku tran-

zicijuranije jeobjavioda se toj

organizaciji obratilo više gra-

đana koji sumnjaju da su nji-

hovi lični podaci zloupotrije-

bljeni i potpisi falsifikovani za

podršku jednomod predsjed-

ničkih kandidata. CDT-u su,

kako je ranije saopšteno, do-

stavljeni lični podaci samatič-

nim brojevima tih građana,

nakon čega su se, kao organi-

zacija ovlašćena za posmatra-

nje izbornog procesa, obratili

Državnoj izbornoj komisiji

tražeći uvidupotpisepodrške

kako bi provjerili te navode.

CDT je naveo da je dobio

mnoštvonavodadasuzloupo-

trijebljeni potpisi građanakoji

u periodu prikupljanja nijesu

boravili u Crnoj Gori. Ta NVO

je ranije apelovala na DIK da

hitno omogući uvid u potpise

podrške kako bi se provjerili

navodi, a onda zaključci pro-

cesuirali prema nadležnima.

CDT je pozvao DIK da ispuni

njihovepreporuke iz2016. go-

dine, i da preko zaštićene veb

aplikacijeomogućigrađanima

da provjere da li je neko zlou-

potrijebio njihove podatke i

potpise.

I.K.