Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

Politika

PODGORICA

-Predsjedniš-

tvopolitičkegrupacijeSavez

zapomirenjekojučinebivši

članoviDemokratskogfronta

izBijelogPolja, akojupredvo-

didoskorašnjipredsjednik

OODNPSvetislavPerišić, do-

nijelo jeodlukudapodrži kan-

didataDemokratskepartije

socijalistananastupajućim

predsjedničkimizborimau

CrnojGori, saopšteno je izte

stranke.

Perišić je nakon razlaza sa De-

mokratskim frontom, krajem

maja prošle godine, sa tadaš-

njomDemokratskomstrankom

pravde donio odluku da kolek-

tivnopređuuDemokratskuCr-

nuGoru,alijetaodlukaponište-

na odlukomnadzornog odbora

stranke.

Perišić je tada u izjavi za Pobje-

duoptužiopotpredsjednikaDe-

mokrata Dženana Kolića da je

stopirao dogovor sa Aleksom

Bečićemi AleksandromBogda-

novićem o kolektivnom prela-

skuuDemokrate.

- Kao ljudi koji su godinama

unazad podržavali crnogorsku

opoziciju i koji supripadali Blo-

ku za zajedničku državu, kate-

gorički bili protivpriznanjaKo-

sova i pristupanja Crne Gore

NATOsavezu, teseborili zasta-

tus srpskog jezika i imali stav

oko svih tzv. velikih tema u Cr-

noj Gori. Sada kada se te teme

koje sunas godinama dijelile ne

nalaze na pijedestalu političke

pozornice, pa je samim timono

što nas je dijelilo politički arhi-

virano, smatramo da je vrijeme

da izađemo iz političkih rovova

u koje su nas gurnuli neodgo-

vorni lideri opozicije i više na

osnovu stavova o timpitanjima

iz prošlosti ne odlučujemo o to-

mesakimćemosarađivati ubu-

dućnosti, već krenemo putem

političkog i svakog drugog po-

mirenja, te budemo partneri

onima koji imaju snagu da našu

državu povedu putem sveobu-

hvatnognapretkaiprosperiteta,

ocijenili su izSZP-a.

Kako dodaju, u ovom trenutku,

jedina politička partija koja ima

kapacitet da te procese pomire-

nja i napretka predvodi i iznese

ih do kraja jeste Demokratska

partija socijalistaCrneGore.

-SZPće idaljeostati vjernasvo-

jim programskim principima,

među kojima je jedan odpriori-

tetnih očuvanje statusa Srpske

pravoslavne crkveuCrnojGori,

zaključuje seusaopštenju.

R.P.

PODGORICA

–Vebaplika-

cijapotpisi.dik.co.mepu-

temkoje, ukucavanjemsvog

matičnogbroja, građani

mogudaprovjereda li su

njihovi lični podaci zloupo-

trijebljeni zapodrškuneko-

meodpredsjedničkihkan-

didata, dostupna jeod juče

popodne.

- Građani mogu da provjere

jesu li ili nijesu potpisali neči-

ju kandidaturu. To je jako bit-

no- rekao jezaPobjedusekre-

tarDIK-aVeljoČađenović.

On je objasnio da Zakon o iz-

boru odbornika i poslanika

dozvoljava da građanin može

da podrži samo jednu izbornu

listu, odnosno kandidaturu.

- Čak je, po članu 116 Zakona,

kažnjivo ako građaninpotpiše

za višeod jednogkandidata. U

tom slučaju kazne iznose od

500 do 2.000 eura – rekao je

Čađenović.

Prema njegovimriječima, nije

propisano ko pokreće postu-

pak, ali, kako je kazao, vjero-

vatno onaj čiji je potpis zlou-

potrijebljen.

-DIKnemazakonski osnovda

to radi – rekao jeČađenović.

CDT je, nakon pokretanja veb

aplikacije

potpisi.dik.co.me

,

dobio informacijeodnekoliko

građana koji sumnjaju da su

imzloupotrijebljeni podaci za

podršku predsjedničkimkan-

didatima.

- CDT će sve priku-

pljene informacije i

činjenice dostaviti

Vrhovnom držav-

nom tužilaštvu i

pozivamoihdabr-

zomi energičnom

akcijom utvrde

ima li elemenata

krivičnog djela.

Pozivamo gra-

đane da se mak-

simalno potrude i

provjere da li su nji-

hovi podaci zloupotrije-

bljeniidaotomeobavije-

Rusija regionumože da ponudi samo destabilizaciju, tako

da će nastaviti da destabilizuje Crnu Goru. Članstvo države

uAlijansi je u tome neće zaustaviti. Uostalom, zašto bi stali,

Balkan je za njih strateško područje - poručuje profesor na

američkomUniverzitetu „DžonHopkins“ i ekspert za Balkan

Američki analitičar Danijel Server upozorava na akcije Rusije na

Balkanu i apeluje na zemlje regiona da rješavaju granične sporove

Moskvaće seumiješati

upredsjedničke izbore

Za falsifikovanjepotp

kaznedo2.000eura

Bivši funkcioneri

Frontapodržaće

kandidataDPS-a

Bjelopoljska koalicija „Savez za pomirenje“

dala podršku kandidatu vlasti

Građani mogu da provjeravaju da li su podržali kandidature predsjedničkih kandidata

SvetislavPerišić

Danijel Server

PODGORICA

- Moskva nije odustala

od ambicije da unese konfuziju, pa čak

dovede i do sukoba na Balkanu. Tako da

očekujemda će se umiješati u naredne

predsjedničke izbore u Crnoj Gori – kaže u

izjavi za Pobjedu profesor na američkom

Univerzitetu „Džon Hopkins“ i ekspert za

Balkan Danijel Server. On smatra da se

zemlje u regionu ponašaju kao da su

neprijatelji kada su u pitanju granični

sporovi.

- Toliko radite jedni protiv drugih

da tu Rusija neće morati da se

miješa. Kada govorimo o demarkaciji sa

Kosovom, potpisivanje sporazuma zavisi

od kosovskih glasača. Najbrži način da se

riješi ovo pitanje je da premijer Haradinaj

promijeni stranu i podrži sporazum, što

je suprotno onome što je zastupao prije

nego što je postao premijer. Čini mi se da

mu nedostaje hrabrosti da to uradi. Cije-

nimpolitičare sa više hrabrosti, a manje

potrebe za trivijalnošću - kaže Server.

On je naglasio da Moskva nikada neće

odustati od Crne Gore, niti od regiona.

- Ruski marifetluci su ponekad vrlo e ika-

sni. Moskva je dala Podgorici i mnogim

drugimglavnimgradovima regiona dobre

razloge da budu privrženiji NATO-u, a ne

Rusiji, koja je uostalom regionalna sila

kojoj opada moć. Rusija regionumože da

ponudi samo destabilizaciju, tako da će

nastaviti da destabilizuje Crnu Goru. Član-

stvo države u Alijansi je u tome neće zau-

staviti. Uostalom, zašto bi stali, Balkan je za

njih strateško područje - poručuje Server.

O budućimodnosima Podgorice i Moskve,

Server kaže da je veoma teško održati

dobre odnose sa zemljom koja je sponzori-

sala državni udar i napad na crnogorskog

premijera.

- Za mene je logično da će zbog ove situ-

acije svi Crnogorci zaključiti da je njihova

najbolja odbrana u okviru NATO-a - kaže

Server.

On je ponovio da nije zadatak Moskve da

se bavi unutrašnjimpitanjima bilo koje

zemlje.

- Vladimir Putin tvrdi da poštuje suvere-

nost svake države. Trebalo bi onda da

vodi politiku po standardima koje je sam

postavio - kaže Server i objašnjava da su

SAD shvatile da Rusija „djeluje mnogo šire

nego što se čini“.

- SAD shvataju da Rusiji moraju da se

usprotive na mnogomjesta i na mnogo

različitih načina. Balkan i Crna Gora su

neka od tihmjesta - zaključio je Server.

Mr.J.

p p

JovanVučurović ,,podržao“

kandidaturuMarkaMilačića

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović objavio je sinoć na svomFejsbuk pro ilu

dokumentovane slučajeve falsi ikovanja potpisa za predsjedničku kandidaturu Marka Mila-

čića. Tako su kandidaturu Marka Milačića podržali svojimpotpisomposlanik Jovan Vučuro-

vić kao i nekoliko istaknutih aktivista DF-a.

- Većina ovih „kandidata“ se poziva na čast, poštenje, ugled i slično... Prilažem samo nekoliko

dokaza o krivičnimdjelima, iz kojih se vidi da su prepisivači taj posao radili

bahato, pa su zloupotrebili čak i imena poslanika i najistaknutijih aktivista

DF-a, napisao je Radunović na Fejsbuku.

Zanimljivo je i da su, prema objavama na Fejsbuku, i podaci Tanje

Radunović, supruge funkcionera NSD-a Slavena Radunovića takođe

zloupotrijebljeni. Osim toga, predsjednik Kluba mladih NSD Nikšić i član

Glavnog odbora NSD Nikola Goranović ustvrdio je da je ,,bez vlastitog

znanja dao podršku” kandidaturi Marka Milačića.

-Tek što je počela mogućnost provjere potpisa već sampro-

našao sebe, predsjednika Kluba mladih NSD Nikšić i člana

Glavnog odbora NSD kako ,,podržavam’’ kandidata neke

druge stranke. Pozivam sve prijatelja da provjere da li

se i njihovo ime, bez njihovog odobrenja nalazi na listi

podrške, poručio je Goranović.

Inače, državna izborna komisija potvrdila je kandi-

daturu za predsjednika Crne Gore predsjedniku

političke partije Prava Crna Gora Marku Milačiću.

Prema obrazloženju DIK-a, Milačiću je nedostajalo

35 ispravnih potpisa, što je on umeđuvremenu

otklonio.

Pitanje što će se dogoditi nakon što su neki građani,

provjerompreko aplikacije DIK-a, utvrdili da su njiho-

vi potpisi falsi ikovani.

k

JovanVučurović