Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

CrnomGorom

BAR

-Vršilacdužnosti di-

rektoraTurističkeorganiza-

cijeBar oddanas jePredrag

Ristović, član Izvršnogod-

bora lokalneTO. To jeodlu-

čenona sjednici Izvršnog

odboraTOBar.

Ristović će na toj poziciji biti

do imenovanja direktora po

javnomkonkursu.

Dosadašnjoj direktorici TO

Bar Nedi Ivanović mandat je

juče istekao.

Odredbomčlana52,stav3,Sta-

tuta Turističke organizacije

opštineBar propisano jeda vr-

šilac dužnosti ima prava, oba-

veze i odgovornosti direktora.

Predrag Ristović je u posljed-

njadvamandatačlanIzvršnog

odbora TO Bar. Završio je Fa-

kultet za poslovnu ekonomiju

Bar, a zaposlen je na mjestu

direktora komunalnog sekto-

ra firme „Komunalne djelat-

nosti“.

V.K.V.

ROŽAJE

-UGimnaziji „30.

septembar“počela je reali-

zacijaprojekta ,,Podsticanje

demokratskekultureu ško-

lama“. Prema riječimapro-

fesoriceAdiseMalagić, jed-

neodkoordinatoraprojekta,

nastavnoosoblje škole ćeu

okviruprojekta, na časovima

redovnenastaveprimijeniti

demokratskevještine.

- Na času informatike učenici

I-4odjeljenjasukreiraličestit-

ke u programu „pablišer“ dok

suna času sociologijeđaci IV-1

u saradnji sa učenicima deve-

tog razreda OŠ ,,Bratstvo-je-

dinstvo“ organizovali radioni-

cu na temu „Mladi i alkoholi-

zam“ - kazala jeMalagić.

Projekat podrazumijeva i dru-

ge aktivnosti.

- Jedna od njih je ostvarivanje

saradnje i razmjena iskustava

sa profesorima iz drugih škola

i gradova iz Crne Gore. Tim

povodomgostisubiliprofesori

iz OŠ ,,Radomir Mitrović“ iz

Berana mr Nikola Raičević,

prof. Dubravka Barjaktarović,

ICT koordinator Serija Kalač

iz OŠ ,,Bratstvo-jedinstvo“

Skarepača –navela jeMalagić.

Nakon posjete rožajskoj gi-

mnaziji i druženja sa kolega-

ma, profesori iz Berana Raiče-

vić i Barjaktarović su kazali da

se radi o vrijednomprojektu.

Projekat ,,Podsticanje demo-

kratske kulture u školama“ fi-

nansiraju Evropska unija i Sa-

vjet Evrope kroz programski

okvir pod nazivom ,,Horizon-

tal FacilityzaZapadni Balkan i

Tursku“.

F.KALIĆ

NIKŠIĆ

–ČlanstvouNATO

možedabudedodatni argu-

ment zaubrzanije članstvou

Evropskoj uniji. Šta godura-

diteodonoga što se traži za

pristupEvropskoj uniji, ne

pomažeteuniji nego sebi –

kazao je ambasadorHrvat-

skeuCrnoj Gori Veselko

Grubišić.

On je srednjoškolcima uNikši-

ću u okviru „Ambasadorskog

sata“ govorio o prednostima

članstva u EU. Hrvatska, kako

jakazao, dvijedecenijeodkada

je počela postupakpristupanja

bilježi napredak - profitira fi-

nansijski, industrija oživljava,

sklonjene subarijere.

– Siguran sam da je i znatniji

porast razvoja turizma. Istina,

on je uslovljen našom infra-

strukturom – kazao je Grubi-

šić.

Ipak, hrvatski ambasador upo-

zorio je da treba računati i na

probleme.

-CrnaGora imaćemnogokori-

sti od članstva. Ipak, problem

odlaskamladih u razvijene ze-

mlječlaniceEUpredstavljave-

liki izazov. Zato smatram da

put uEvropsku uniju baš sred-

njoškolcima treba objasniti,

kako bi bili spremni kada Crna

Gora postane članica. Sred-

njoškolci će biti donosioci od-

luka, ali i pokretači promjena.

Moraju da budu spremni da

iskoriste sve prednosti koje

članstvo nudi. Idealno bi bilo

kada bi mladi iz novih država

članica iskoristili obrazovanje,

ali ne da ostanu u starim člani-

cama Evropske unije, nego da

se vrateuCrnuGoru–kazao je

Grubišić.

Naravno, dodao je, države tre-

badamotivišumladedasevra-

te.

- Kada pogledamo Hrvatsku i

cijeliovajprostor,takveljepote

nećete naći nigdje drugo. Ipak,

moraju se stvoriti uslovi, ali i

promijeniti razmišljanje da

možemo uspjeti negdje drugo,

možemo i ovdjeuspjeti naetič-

ki i dobar način. Taj problem

imamo u Hrvatskoj, mladi od-

laze, a pitanje je koliko će ih se

vratiti. To bih želio istaći kao

poentu – kazao je ambasadar

Grubišić.

„Ambasadorski sat“ organizu-

jeAlfa centar 26. put. Direktor

tenevladineorganizacijeAlek-

sandar Dedović kazao je da će

zbog velikog interesovanja iste

aktivnosti proširiti i na opštine

Žabljak i Plužine.

- Sigurni smo da će aktivnosti

koje se budu realizovale sa

srednjoškolcima, a to je i na-

gradni konkurs na temu „Mla-

di u budućoj evropskoj Crnoj

Gori“, zainteresovati što veći

broj učenika da namse pridru-

že, da se okupimo zajedno, da

istražujemo ove teme i da oni

buduzamajac koji ćeCrnuGo-

ru konačno smjestiti u društvo

evropskihporodica– istakao je

Dedović.

S.D.

BUDVA

–UdruženjePro-

svjetna zajednica reagova-

lo jepovodomodluke

upraveOsnovne škole

,,StefanMitrovLjubiša“u

Budvi da seučiteljici Sve-

tlani Popovićuruči otkaz,

navodeći da će joj pružiti

svupotrebnupomoćkako

bi dokazaladanijekriva.

U obrazloženju otkaza koji je

primila 8. marta navedeno je

da jePopović ,,težepovrijedila

radnu obavezu tako što je pri-

jetila učenicama“.

- Po našem dubokom uvjere-

nju i po korpusu raznih argu-

menata i dokaznih činjenica

koje smo prikupili, sasvim je

nezakonito i nepravedno ka-

žnjena učiteljica koja nije sa-

mo ostala bez posla nakon 33

godine radnog staža, nego

izvedena na rub srama i dis-

kreditovananabrutalan i kraj-

nje neprimjeren način i to od

onih od kojih se to ne očekuje

- djece i njihovih roditelja –

naveli su iz Prosvjetne zajed-

nice u saopštenju.

PRIJAVA

Roditelji desetogodišnje uče-

nice I. K. prijavili su upravi

škole sredinom decembra i

policiji da jeučiteljicaPopović

njihovoj kćerki, kojoj ne pre-

daje, prijetilada će je ,,prebiti i

odrobijati“. Uprijavi su naveli

da je ,,uletjelau razredkomne

predaje i pitala - ko je učenica

koja ju je sa drugaricom ogo-

varala“. Povod je to što su dje-

vojčice pričale da se Popović

prošle godine tokom ljetnje

školenaŽabljaku ,,tuklasako-

leginicomi vukla je za kosu“.

Iz Prosvjetne zajednice tvrde

da je istina drugačija. Popović

je, kažu, naŽabljakuupozora-

vala kolege da pokažu više od-

govornosti, jer postoji realna

opasnost po bezbjednost dje-

ce prilikom obilaska jezera.

Takođe, navode da je razlog

neprijateljstva prema učitelji-

ci i nesreća na magistralnom

putu prema Žabljaku kada je

automobil udario u nezaštiće-

nog dječaka koji je zbog zado-

bijenih povreda završio u Kli-

ničkomcentruuPodgorici.

PODRŠKA

- Po povratku, u školi se ra-

spravljalo o incidentima. Me-

đutim, nadležni organi nijesu

bili usmjereni prema utvrđi-

vanju istine, jer bi to ugrozilo

integritet škole, već su umje-

sto samokritike i pravedne i

profesionalne reakcije, krivi-

cu usmjerili prema savjesnoj i

odgovornoj radnici koja je

ukazivala na problem– naveli

su izProsvjetne zajednice.

Oni negoduju i zbog, kako na-

vode, odsustva adekvatnog

postupanja uprave škole i ko-

lega. Tvrde i da jeuprava škole

sprovodila mobing nad učite-

ljicomPopović,tedasutakvim

ponašanjem ohrabrila učeni-

ke da se loše ponašaju prema

učiteljici.

-Prosvjetnazajednicaćepru-

žiti svu profesionalnu i prav-

nu pomoć u osvješćivanju tog

slučaja, razotkrivanju neisti-

na i pozivati na odgovornost

sve učesnike kojima je sop-

stvena sujeta, a očigledno i

politička lojalnost bila ispred

interesaonihzbogkojihškola

i postoji – navode na kraju sa-

opštenja iz Prosvjetne zajed-

nice

.

I. T.

Smjena na čelu TO Bar

Ristović

umjesto

Ivanović

PredragRistović

ROŽAJE:

Projekat EU u Gimnaziji „30. septembar“

Demokratsku kulturu

zastupiti i u školama

RAZMIJENILIISKUSTVA:

Đaci uključeni uprojekat

Nikšić:

Ambasador Hrvatske o prednostima članstva u Evropskoj uniji

Izazov jemotivisati

mladeda sevrateu

svojuzemlju

Budva:

Prosvjetna zajednica povodomotkaza uOŠ ,,StefanMitrov Ljubiša“

Tvrdeda jeučiteljica

žrtvapolitičke lojalnosti

OŠ ,,StefanMitrovLjubiša“

Šćepanović: Niježeljelada se izvini ni djeci ni kolegama

Direktorica Osnovne škole ,,Stefan Mitrov

Ljubiša“ Jasminka Šćepanović kazala je

da je učiteljica otkaz iznudila ponašanjem

nakon incidenta.

- Incident je upravi prijavila učiteljica Đ. M.

kod koje je Popović upala na čas. Trebalo

je odmah da damo suspenziju, jer je riječ

o teškoj povredi radne obaveze. Nijesmo

to uradili jer smo prilikomdonošenja

odluke imali u vidu činjenicu da se radi

o dugogodišnjoj profesorici razredne

nastave, pa je pokrenut disciplinski postu-

pak. Međutim, te olakšavajuće okolnosti

nijesumogle uticati na drugačiji ishod, jer

ona nije pokazala volju i želju za to. Disci-

plinski postupak traje tri mjeseca, a kole-

ginica Popović za to vrijeme nije našla za

shodno da se izvini, niti porodicama uče-

nica, niti kolektivu kojem je nanijela ljagu.

Zato nijesmomogli da primijenimo blažu

kaznu – objasnila je Šćepanović.

Što god

uradite od onoga

što se traži za pristup

Evropskoj uniji, ne

pomažete uniji nego sebi.

Idealno bi bilo kada bi se

mladi nakon obrazovanja

vratili u svoju zemlju -

kazao je Veselko

Grubišić

MLADIPOKREĆUPROMJENE:

JučeuNikšiću

VeselkoGrubišić