Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 13. mart 2018.

CrnomGorom

CETINJE

- Povodom71 go-

dineodpogibijeKrstaZrno-

vogPopovića, sveštenstvo

Crnogorskepravoslavne

ckrveodržaloparastos na

Lipi Cuckoj. Uzprisustvo

vjernika i poklonika lika i

djelaKrstaZrnovog, skupu

održanomunedjelju supri-

sustvovali i predstavnici

KUD-a „KrstoZrnovPopo-

vić“ izNikšića, a crkveni

obredobavili sumitropolit

CPCMihailo i arhimandrit

BorisBojović, sekretar Sve-

tog sinodaCPC.

MitropolitMihailokazaojeda

je Krsto Popović simbol stra-

danja za državu Crnu Goru i

crnogorskonacionalnodosto-

janstvo i samobitnost.

-Danijebiloovakvihljudi, kao

što je Krsto Popović, koji su se

bezustezanjažrtvovali zasvo-

ju svetu državu, mi danas ne

bismo bili Crnogorci, niti bi

bilo države Crne Gore! Ne bi

biloniCrnogorskeckrve!Zato

moramo čuvati svoju državu i

moramo se boriti i izboriti za

Crnogorsku pravoslavnu cr-

kvu. Jer ako ne bude bilo Cr-

nogorske crkve, neće biti ni

crnogorske države! Vjerujem

da imadovoljno samosvjesnih

Crnogoraca koji su spremni

braniti i odbraniti i svoju Cr-

nogorskucrkvu i svojudržavu

CrnuGoru - kazao jemitropo-

litMihailo.

U ime bratstva Popovića i Cu-

ca, prisutnima se obratio Da-

nilo Vasov Popović, jedan od

najbližih Krstovih potomaka,

kojijekazaodaje„ponosanšto

se oko Krstovog imena oku-

pljaju pravi Crnogorci i iskre-

ne patriote“.

- Zbog naših predaka i naših

potomaka, moramo se boriti

zaono štonamjenajsvetije–a

to je država Crna Gora, Crno-

gorska crkva i sve ono što nas,

u nacionalnom i građanskom

smislu čini Crnogorcima! Dr-

žava je svetinja svakom naro-

du, takomora biti i nama – ka-

zao jeDaniloPopović.

Danica Popović-Roganović je

na tradicionalan način – tuž-

balicom, podsjetilana ličnost i

djelo Krsta Popovića, koji je u

Katunskoj nahiji uživao veliki

ugled, i tokom Prvog i tokom

Drugog svjetskog rata.

Krsto Zrnovo Popović ubijen

je u zasjedi, u zoru 14. marta

1947. godine, kojumu jeposta-

vila OZN-a. Tada je imao 66

godina.Krstojeprethodnous-

pio da likvidira oficira OZN-e

Raka Mugošu. Nakon rata

proglašen je „ratnim zločin-

cem“, iako se u samoj presudi

kostatujeda„nemadokaza“za

takvupresudu.

Prošlegodinepokrenutajepe-

ticija za rehabilitaciju Krsta

Popovića, a najavljeno je i po-

dizanje spomenika Krstu Zr-

novom ispred groblja na Lipi

Cuckoj,đećesesagraditiispo-

men-dom svim značajnim ju-

nacima toga kraja.

C.G.

TIVAT

–Kompanija „GKM“

izPodgorice jepočela rado-

vena rekonstrukciji objekta

Društva za tjelesnovaspita-

nje „Partizan“. Pougovoru

sklopljenimsaopštinompo-

saovrijedan295.550eura sa

PDV,mora seokončati uro-

kuod trimjeseca.

Praktično, to je druga faza re-

konstrukcije, a u prvoj je, kra-

jem 2012. godine, zamijenjen

krov na objektu. Sa završet-

komradova,poprojektufirme

„Aksum“ iz Tivta, Centar za

kuturu dobiće višenamjensku

salu za potrebe muzičkih, po-

zorišnih i književnih progra-

ma u kojima će moći da uživa

150posjetilaca.

ZgradaDTV„Partizan“sagra-

đanajekaoSokolskidom1935.

godine, bila je i prije i poslije

Drugom svjetskog rata centar

sportskog i kulturnog života

grada, a van upotrebe je od

krajaminulog vijeka.

S.M.

HERCEGNOVI

–Dionica

ŠetalištaPetDanicaodre-

storana „Dominikana“do

restorana „Mimoza“, na

kojoj seobavlja rekon-

strukcija, ponovo jeotvo-

rena zaprolaznike. Zavr-

šeni sugrubi građevinski

radovi koji supodrazumi-

jevali proširenje šetališne

stazeuzpostavljanjenose-

ćihbetonskih stubova. Še-

talište je sadana cijeloj tra-

si odrestorana „Galeb“u

Igaludo „Mimoze“naTo-

ploj udužini odoko360

metaraprošireno samor-

ske strane.

- Do kraja mjeseca očekuje-

mo da stigne i prvi kontigent

behatonploča,arokugradnje

je od 45 do 60 dana, u zavi-

snosti od vremenskih uslova.

Očekujemo, kaošto je i najav-

ljeno, da do 1. juna sve bude

završeno - kazao je direktor

Agencijeza izgradnjui razvoj

HercegNovogBoroLučić.

RekontrukcijaŠetalištapoče-

la je u oktobru 2015. godine.

Radovi su bili konzervirani

nekoliko puta, a nastavljeni

su krajem prošle godine. Ri-

ječ jeozajedničkomprojektu

opštineHercegNovi i Javnog

preduzeća za upravljanje

morskimdobromuvrijedno-

sti 350.000 eura.

Ž.K.

KOLAŠIN

–Komunalije za

bespravno izgrađeneobjekte

uprvoj zoni kojaobuhvata

detaljneurabnističkeplano-

veCentar, SmajlagićaPolje i

Breza, građani ćeplaćati 30

eurapokvadratu. Kvadratni

metarudrugoj zoni košta 20

eura, aodnosi senadetaljne

urbanističkeplanove Indu-

strijske i Sportske zone, kao i

djelovenaseljauzahvatu

Prostorno-urbanističkog

planaKolašina, kao što su

Dulovine, Bakovići, Drije-

nak, Rogobore, Babljak, Gor-

nji Pažanj, Selišta, Radigojno,

SmajlagićaPolje, Biočinovići

i prostor poredkoridorapu-

takaJezerinama.

To je predviđeno odlukom o

naknadi za komunalno opre-

manje bespravno izgrađenih

objekata koja se nalazi na jav-

noj raspravi. U tom dokumen-

tu navedeno je da legalizacija

objekata u trećoj zoni košta 10

eura po kvadratu, a obuhvata

naselja Bašanje Brdo, mjesni

centar Mateševo, kao i širi po-

jas od koridora puta ka Jezeri-

nama. Vlasnici nelegalnih

objekata u četvrtoj zoni, Dra-

govićaPoljuiManastiruMora-

či, komunalijeupostupkuoza-

konjenja plaćaće po cijeni od

pet eura po kvadratu. U petoj

zoni, odnosno na seoskompo-

dručju nije predviđena nakna-

da za komunalno opremanje

zemljišta.

Naknade za bespravne objekte

osnovnog stanovanja uvećane

su za 2,5 odsto i plaća će se jed-

nokratno ili najvišeu60 jedna-

kih mjesečnih rata. Za ostale

bespravne objekte iznosi pla-

ćanja su uvećani pet odsto, ako

seplate jednokratno. Uslučaju

da se dug izimiruje u 36 mje-

sečnih rata, uvećanje iznosi 20

odsto.

OPREMANJE

Kada je u pitanju naknada za

komunalno opremanje građe-

vinskogzemljišta,uprvompla-

nujekriterijumopremljenosti.

U prvoj zoni stepen opremlje-

nosti je 0,50 u drugoj 0,35 a u

trećoj nema građevinske opre-

mljenosti zemljišta. Prosječni

troškovi komunalnog oprema-

nja su60 eura po kvadratu.

Prva zona obuhvata DUP-ove

Centar, Smajlagića Polje i Bre-

za i cijena komunalnog opre-

manja građevinskog zemljišta

biće 30 eura po kvadratu. De-

taljni urbanistički planovi In-

dustrijska zona, Sportska zona

i Radigojno čine drugu zonu,

gdje je cijena 20 eura po kva-

dratu. Treća zona obuhvata te-

rirtoriju opštine van detaljnih

urbanističkih planova i na tom

prostoru se ne plaća komunal-

no opremanje građevinskog

zemljišta. Ako investitor jed-

nokratno plati obračunati

iznos, ima pravo na umanjenje

od15odstonaobračunate troš-

kove. Samo za objekte osnov-

nog stanovanja je omogućeno

plaćanjeu36 jednakihmjeseč-

nih rata, dok se za sve ostale

objekte, naknada plaća jedno-

kratno.

UMANJENJE

Odluka o plaćanju komunalnog

opremanja građevinskog ze-

mljišta, nudi i olakšice. Tako će

se za privremene objekte mon-

tažnog karaktera koji se grade u

skladu sa elaboratom i progra-

mom postavljanja privremenih

objekata, platiti samo polovina

od obračunate naknade za pri-

padajuću zonu. U slučaju da in-

vestitor rješava stambeno pita-

nje, obračunata naknada će se

umanjiti za 40 odsto. Iznos na-

knade se umanjuje za 50 odsto

za otvoreni prostor na parceli

koja je projektovana za obavlja-

njedjelatnosti.Objektikojiima-

ju solarne panele, takođe plaća-

ju naknadu umanjenu 50 odsto,

doksezapodzemneinadzemne

garaže, samostalno i u sastavu

objekta, naknada umanjuje 80

odsto.

Dr.DRAŠKOVIĆ

CETINJE:

Crnogorska pravoslavna ckrva održala parastos Krstu ZrnovomPopoviću

Simbol stradanja zaCrnuGoru

DRŽAVAJESVETINJASVAKOMNARODU:

SaparastosanaLipi Cuckoj

Kolašin:

Predložene cijene komunalija za bespravno izgrađene objekte

Kvadrat ucentru

30eura, na

Mateševudeset

OPŠTINAPODIJELJENA

UPETZONA:

Kolašin

Koneplaćakomunalije

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta ne plaća se

ako je investitor objekta opština ili privredno društvo čiji je

osnivač opština. Takođe, ne plaćaju ni investitori u Biznis

zoni u Bakoviću. Oslobođeni su plaćanja i primarni ugosti-

teljski objekti ,ako su ispunili uslove tražene kategorizacijom.

Naknadu ne plaćaju ni objekti namijenjeni za proizvodnju,

preradu i skladištenje, kao i vjerski objekti, pri čemu opština

nema obavezu komunalnog opremanja. Takođe, za pristu-

pne rampe i liftove koje koriste lica sa posebnimpotrebama i

sa smanjenompokretljivošču, ne plaća se naknada.

Za legalizacijupodnijeto 12zahtjeva

Javnaraspravaoodluci onaknadi zakomunal-

no opremanje građevinskog zemljišta i Odluci

o naknadi za komunalno opremanje zemljišta

za bespravne objekte traje do 20marta. Cen-

tralne javneraspravezakazanesuza 13.mart.

Sekretarkazaurbanizam,prostornoplaniranje

i komunalne poslove Ivana Grujić kaže da je

značajnopovećanbroj zahtjeva za legalizaciju

kojih jeprijemjesecbilosvega tri.

- Taj broj semijenja. Čimsmo najavili javnu ra-

spravuiobjavilikakosmozamislilidaizgledaju

odluke, građani su reagovali. Očekujemo da

budu aktivni i za vrijeme trajanja javne raspra-

ve - istakla jeGrujić.

Jošnijepoznatokolikoimanelegalnihobjekata

na području kolašinske opštine, pa samim tim

nemaniprocjenekolikoćesezaraditiodlegali-

zacije.

Tivat:

Nastavljena rekonstrukcija DTV „Partizan“

Do julaće imati

modernusalu

BIĆEMULTIMEDIJALNIPROSTOR:

ObjekatDTV ,,Partizan“

HercegNovi:

Završeni grubi radovi na Šetalištu

Lijepa ruka

zaPetDanica