Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Hronika

Utorak, 13. mart 2018.

Srpska policija traga za ubicomBeograđanina crnogorskog porijekla

IspitujusveĐurovićevekontakte

BEOGRAD-

BlažoĐurović

(39), koji je ubijen u subotu

ispred kuće na Voždovcu,

brat je pomajci Vladimira

Jovanovića, poznatijeg kao

Vlada Japanac - piše „Blic“.

Vladimir Jovanović se, kako

Blic prenos, u „bijeloj knjizi“

o organizovanom kriminalu

pominje kao član zemun-

skog klana, pa srpska policija

provjerava da li ta porodična

povezanost može da se dove-

de u vezu sa likvidacijom.

Pored toga, policija ispituje

da li je atentat na Đurovića

povezan sa kriminalnim

radnjama i neraščišćenim

računima ubijenog sa podze-

mljem, s obziromna to da je u

tim krugovima bio poprilično

poznat.

Đurović je likvidiran u sače-

kuši ispred svoje kuće u Ulici

Vojvode Skopljanca 22 na

Voždovcu, kada je krenuo da

isparkira automobil iz garaže.

Policija je nekoliko kilometara

dalje pronašla zapaljenu auto-

matsku pušku i automobil koji

su koristile ubice.

Kako prenose „Večernje

novosti“, Đurović je likvidiran

ispred kuće u kojoj je posljed-

njih pet godina živio sa supru-

gom, dvoje maloljetne djece i

bratom.

Tužilaštvo je izdalo nalog da

se saslušaju njegovi supruga

i brat, bliski prijatelji, kao i da

se ispitaju sva njegova poslo-

vanja. Još se, međutim, ne

zna koliko će u rasvjetljavanju

događaja pomoći snimci okol-

nih kamera koje su postavlje-

ne duž cijele ulice.

Inače, Đurović je i ranije u

nekoliko navrata biometa

nepoznatih napadača, zbog

čega je angažovao privatno

obezbjeđenje. On i njegov

brat Saša bili su hapšeni zbog

sumnje da su učestvovali u

otmici. Blažo Đurović ranije

je privođen zbog krađa, raz-

bojništava, iznuda i prodaje

droge.

C.H.

Podgorica:

Eksplozivna

naprava u naselju Dahna

Potjernica NCB

Interpol Podgorica

Bombom

nakuću

Matovića

PODGORICA–

Policija istra-

žuje ko je u nedjelju veče, oko

23:30 sati, aktivirao eksploziv-

nu napravu u dvorištu kuće

Nebojše Matovića u Dahni.

U eksploziji nije bilo povrijeđe-

nih. Inspektori su već prikupili

određena saznanja, tako da su

došli i domotiva napada.

C.H.

Krivična prijava protivmladića osumnjičenog za napad na službeno lice

Prijetio i pokušavao

daudari policajce

PODGORICA-

S.K. (21)

uhapšen je zbog sumnjeda

je 11.martaoko 1:45naBule-

varuSaveKovačevićavrije-

đao i prijetio službenicima

Centrabezbjednosti Podgo-

rica i fizički nasrtaonanjih,

pokušavajući da ihudari pe-

snicom.

Osumnjičeni S. K. je, kako je

navedenou saopštenjupolici-

je, bioualkoholisanomstanju,

a krivično djelo počinio je ka-

da je policija intervenisala po

pozivu građana za narušava-

nje javnog reda imira.

- S. K. je, prije nego što je poli-

cija došla, prema izjavama

prisutnegrupemladićakojisu

zatečeni na mjestu događaja,

nogom polomio vrata na ula-

zuzgrade i zadobioposjekoti-

nu na nozi. Osumnjičeni je,

nakon ukazivanja ljekarske,

(21), sumnjase, oglušioonare-

đenje, vrijeđajući službenike

CBPodgorica, a potom je i na-

srnuo na njih pokušavajući da

imzadaudarcepesnicom–sa-

opšteno je iz policije.

Pojašnjeno je da su policajci S.

K. vezali, ali je on nastavio da

ih vrijeđa upućujući im psov-

ke.

- Tom prilikom je policijskim

službenicimauputioiozbiljne

prijetnje, govoreći im između

ostalogdaće ih lišiti života, pri

čemu je konstantno pružao

jak aktivni otpor – saopšteno

je.

Prilikom sprovođenja S. K. je

nastavio sa agresivnim pona-

šanjem,nastavljajućidaprijeti

i vrijeđa policajce.

Službenici CB Podgorica su

tadaupoznati odgrupemladi-

ća da ih je S. K. napao i da su

oni pokušavali da ga smire, jer

je bio u alkoholisanom stanju.

Tada je udario nogomu staklo

na ulaznimvratima i posjekao

nogu,zbogčegamujeukazana

ljekarska pomoć u Kliničkom

centru Crne Gore, gdje su mu

konstatovane lakše tjelesne

povrede.

C.H.

priveden tužiocu–navodi seu

saopštenjupolicije.

Dodaje seda jeprethodnoDe-

žurna službaprimila više tele-

fonskihpozivazbognarušava-

nja javnog reda imira.

Policajci su zatekli pet osoba,

pri čemu su četiri pokušavale

da obuzdaju jednu.

-Policijski službenicusu izda-

li naređenjedaprestanusana-

rušavanjemjavnogredaimira,

nakon čega su M. M. (16), A.

M.(18),L.T.(21)iM.P.(18)po-

stupili po naređenju policij-

skih službenika, dok se S. K.

Razmatrana optužnica protiv Ulića zbog sumnje da je organizovao grupu za šverc droge

Zaodbranunema

dokaza, za tužioca

nesporneoptužbe

PODGORICA–

OdbranaVa-

saUlića, uhapšenogkrajem

avgustaprošle godineuPod-

gorici zbog sumnjeda jeor-

ganizovaokriminalnugrupu

koja sebavilameđunarod-

nimšvercomdroge, tvrdila

je jučeuVišemsududane-

madokazaprotivnjihovog

branjenika.

S druge strane, specijalna tuži-

teljka Mira Samardžić na juče-

rašnjemročištu, koje jeodržano

povodom kontrole optužnice,

kazala je da ostaje pri svim na-

vodima optužbi.

Višisudza15danadonijećeod-

luku.

ANALIZADOKAZA

Advokat Miloš Vuksanović

koji zastupa Ulića kazao je da

optužnica ne sadrži dokaze

koji potvrđuju da je Ulić poči-

nio ovo krivičnodjelo.

- Optužnica je obrazložena na

neprihvatljiv način za bilo ko-

je djelo, a kamoli za ovo kon-

Drugi advokat odbrane, Dani-

loMićović, takođe je istako da

je optužnica proizvod fikcije

australijskihvlasti.

-Tužilaštvonijemogloodolje-

ti pritiscimaAustralijepa jena

osnovu mjera tajnog nadzora

kojenesadrženištapokrenulo

postupak. Da nije tragično, bi-

lo bi smiješno. Ovo je klasično

iživljavanje nadmojimklijen-

tom, a posebno u smislu traja-

nja pritvora koji traje nezako-

nito - kazao jeMićović.

Prema navodima optužnice,

Ulić se tereti za neovlašćeno

držanje, proizvodnju i stavlja-

njeupromet opojnihdrogana

organizovannačin.

NADZOR

Ulić je uhapšen u avgustu

prošle godine. On je na saslu-

šanju pred specijalnom tuži-

teljkom Mirom Samardžić

negiraoda je biona čelunarko

kartela koji je prethodnih go-

dina iz drugih zemalja u Au-

straliju prokrijumčario 60 ki-

lograma ekstazija (MDMA).

Tvrdiojedapoštenoživiidase

bavi vinogradarstvom.

Sadrugestrane, svjetskimedi-

ji tada su pisali da je Ulić bio

pod budnim okom policijskih

službi širom svjeta više od 20

godina,upravozbogšvercave-

ćih količina heroina, kokaina,

metamfetamina i kanabisa.

Crnogorskapolicija tada je sa-

opštila da je Ulić već nekoliko

godina bio pod nadzoromOd-

sjeka za borbu protiv droge

UpravepolicijeCrneGore, Sa-

vezne policije Australije, Ko-

misije za kriminal Australije i

australijske Carine i to od

2013. godine.

M.L.

kretno. Naročiti nedostatak

ogleda se u proizvoljnim za-

ključcima tužilaštva - istakao

jeVuksanović.

On je dodao da je optužnica

podignuta tek nakon pet mje-

seci i 29 dana pritvora, a da tu-

žilaštvo za sve to vrijeme nije

prikupilonijedandokaz.

- Djelo koje se Uliću stavlja na

teret navodno je počinio prije

desetgodina,paseodbranapi-

ta što je tužilaštvo čekalo sve

ovo vrijeme ako je on od tada

jošpraćen.Odbranatražidase

pronađu razgovori gdje se po-

minje bilo šta iz zaključaka

Specijalnog tužilaštva, pačak i

u šiframa. Ako je Ulić obavio

ovakavrazgovorkakavproisti-

če iz zaključka SDT-a, mi će-

mo potpisati sporazumno pri-

znanje krivice odmah - naveo

jeVuksanović.

Hadžibeti

uhapšenu

Švedskoj

Uhapšen

crnogorski

državljanin

zbogpedofilije

PODGORICA–

Jonuz Hadži-

beti uhapšen je juče u Stokhol-

mu po potjernici Interpola

Podgorica jer ga crnogorske

vlasti potražuju zbog sumnje

da je bio dio grupe koja je kri-

jumčarila drogu – potvrđeno je

Pobjedi u policiji.

Protiv Hadžibetija i više osoba

u Višem sudu u Podgorici vodi

se postupak zbog krijumča-

renja droge. Na optuženici su

Jonuz Hadžibeti, Duško Mar-

tinović, Branka Stanišić, novi-

nar Jovo Martinović, Marko

Šaković, Igor Vušurović, Milan

Marić i Vaso Perović. Oni se,

aktomTužilaštva, terete da su

pripadali međunarodnoj krimi-

nalnoj grupi koju je početkom

maja 2015. godine organizovao

Duško Martinović radi šverca

narkotika u Crnoj Gori, Hrvat-

skoj i Holandiji. U ovompred-

metu Marija Milanović i Namik

Selmanović dobili su status

svjedoka saradnika.

Prema navodima optužnice,

Duško Martinović je nakon što

je dogovorio sa Momčilom

Vujačićemnabavku heroina i

„smješe“ za miješanje sa dro-

gom, angažovao Dejana Jabla-

na da za njega kupi kilogram

heroina.

M. Ž.

NOVI PAZAR–

Crnogorski

državljanin A. S. uhapšen je

sinoć zbog osnovane sumnje

da je djeci u NovomPazaru

slao neprimjerene poruke

preko Instagrama - rečeno

je Tanjugu u novopazarskoj

policiji. Njega su uhapsili pri-

padnici kriminalističke policije

u NovomPazaru. Osumnjičeni

je djeci od pet, sedam i osam

godina, duži vremenski period

slao poruke ljubavnog sadržaja

na ovoj socijalnoj mreži.

C.H.

Podgoričaninuhvaćen

sa3,4gramakokaina

PODGORICA-

Službenici Interventne jedinice Centra bezbjed-

nosti Podgorica su prekjuče, preduzimajući pojačanu kontrolu

bezbjednosno interesantnih osoba, kod V. S. (35) iz Podgorice

pronašli 3,4 grama kokaina. On je uhapšen zbog sumnje da je

počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga.

C. H.

SaprivođenjaUlića

Samjestaubistva

ZgradaUpravepolicije