Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Komisija za

revizijuustavaSPCzavršila

je svoj rad, a sekretarKomi-

sijeVeliborDžomićkazao je

zaRadioBeograddanamaj-

skomSaboruočekuje inte-

resantnu i stručnudiskusiju,

kakobi sedošlodonajboljeg

rješenja.

On je rekao da očekuje da će

novi ustav SPC biti usvojen, a

ovih dana razmatraće ga epi-

skopi, sveštenstvo, monaštvo i

vjernici kroz crkvena tijela,

nakon čega će prijedlozi i su-

gestije biti dostavljeni Saboru.

Upitandalije„curenje“nacrta

novog ustava u javnost bilo

„predviđeno“ ili se to desilo

slučajno, Džomić napominje

da taj dokument nije službena

tajna,alidajenjegovopojavlji-

vanje u javnosti vezano za ne-

odgovornepojedinceizcrkve-

nih krugova, koji nemaju

elementarnu crkvenu svijest,

već samo želju za senzaciona-

lizmom i zbrkom u javnosti,

prenio jePortal Analitika.

Odgovarajući na kritike da je

neoprezno da se titula patri-

jarha preimenuje u „patrijarh

srpskih i pomorskih zemalja“,

Džomić ističe da SPC nije pri-

sutna samo u iscjepkanim dr-

žavama bivše Jugoslavije, već

na svim kontinentima od

Evrope do Australije i Novog

Zelanda i da se time postiže

jedinstvo crkve.

- Crkva ne smije da zavisi od

državnih granica – rekao je

Džomić.

Smatra da ovaj koncept, upra-

vo suprotno, čuva jedinstvo

crkve,uprkosrasutostinaroda

uvišedržava, i da tonovi ustav

obezbjeđuje.

- Nema teritorijalne reorgani-

zacije, niti sličnih medijskih

špekulacija. Pogotovo su ne-

tačni navodi o zasebnim sino-

dima. To je izmišljotina. Po-

stoji samo jedan Sveti sinod

SPC i Sveti sinod ohridske au-

tonomne arhiepiskopije, kao i

do sada –naglasio jeDžomić.

Dodao jeda „crkvane smijeda

zavisi oddržavnihgranica“.

- I kukala nam majka ako mi

pravoslavni Srbi prihvatimo

drugačiji koncept – kazao je

on.

Napomenuo jeda će svaki stav

biti razmotren na Saboru, pa i

onaj patrijarha Irineja, koji je

izjavio da mu je bliži dosadaš-

nji način izbora prvog čovjeka

SPC.

Kada je riječ o odredbi kojom

se definiše sloboda govora

sveštenstva,Džomićkažedaje

taj diopromijenjen.

Odredba se odnosila na govor

ubesjedama.

-Danijetako, jasadnebihmo-

gaoslobodnodagovorimuva-

šoj emisiji - zaključio je Džo-

mić.

R.D.

PODGORICA

– Kiša, pljuskovi i grmljavina obilježiće današ-

nji dan, a kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda,

očekuju se umjerene do obilne padavine, osimna krajnjem

sjeveru i sjeveroistoku.

Vjetar pojačan i jak južni, a krajemdana ili tokomnoći, kiša i

vjetar će oslabiti.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od tri do 13, a najviša

dnevna od pet do 16 stepeni.

- I u utorak nas očekuje promjenljivo do pretežno oblačno vri-

jeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom

– saopštili su iz Zavoda.

R. D.

PODGORICA

–Peticije

imajuograničeno, ali važno

dejstvo, pa iakonijesuoba-

vezujućemogukonkretan

slučaj pretvoriti upraksu,

pretočiti gauzakon i poka-

zati da i građani svojimpri-

jedlozimamogu indirektno

kreirati zakonskenorme,

kazali suurazgovoruza

Pobjedu izvršnadirektorka

nevladineorganizacijeJu-

ventas IvanaVujović i

predsjednikAdvokatske

komoreZdravkoBegović.

Kao društvo smo spremni da

koristimopeticije, rekla jeVu-

jović, ali je pitanje koliko su

nacionalniilokalniparlamen-

ti, odnosno institucije kojima

supeticijepredatespremnida

ihna odgovorannačin razma-

traju. Ona nije sigurna da su

oni koji odlučuju voljni da za-

uzmu uravnotežen stav u od-

nosu na prednosti i nedostat-

ke predloženih inicijativa i to,

prije svega, sa pozicije svih

građana koje predstavljaju.

- Peticije su prevashodno

važne zbog toga što ukazuju

na neki problem u društvu.

Ukoliko se prikupi dovoljan

broj potpisa, potkrepljuje se

potreba da se o nekom pro-

blemuštoprijeotvoripartici-

pativna javna rasprava ili se

pokrenu određene mjere –

ističe naša sagovornica.

AKTIVIZAM

Treba se sjetiti, prema nje-

nimriječima,dajejednapeti-

cija 2004. godine spasila Ta-

ru.

- Tada se odustalo od potapa-

nja dijela kanjona nakon an-

gažovanja više od 30 nevladi-

nihorganizacijaiprikupljanja

10.000 potpisa, kojima je ini-

cirano potpisivanje Deklara-

cijeozaštiti rijekeTare–pod-

sjetila jeVujović.

Neke peticije, kako je rekla,

uticale su i na unapređenje

pravnog okvira u državi, a

primjer je, kako je navela, ak-

tuelni Zakon o političkim

partijama, koji je parlament

usvojio na prijedlog Centra

zamonitoring 2004.

Iuskorijevrijeme,kakojeka-

zala Vujović, svjedočili smo

peticijama koje su dovele do

pozitivnihpromjena.

- Udruženje Roditelji je 2013.

u saradnji sa 33 nevladine or-

ganizacije pokrenulo uspješ-

nupeticijuprotivograničava-

nja refundacije roditeljskog

odsustva i time onemogućili

dalje pogoršanje, i onako, ne-

zahvalnog položaja žena na

tržištu rada – precizirala je

Vujović.

Još jedna važna peticija, pre-

ma njenimriječima, je i proš-

logodišnja ekološka inicijati-

va„CrnaGorasaminimumom

otpada – ZeroWasteMonte-

negro“.

- Inicijatori su Ministarstvu

održivog razvoja i turizma

predali peticiju sa 3.000 pot-

pisa podrške građana za za-

branu jednokratnih plastič-

nih kesa. Ministarstvo je

najavilomjere, ali ostajedase

vidi njihov domet – rekla je

Vujović.

Neke druge, važne peticije,

kako je naglasila, djeluju da

su, i poreddobre argumenta-

cije, nedovoljnouvažene.

- Ostale su na nivou kampa-

nje podizanja svijesti građa-

na o određenom problemu,

što nije nezanemarljivo –

smatraVujović.

Prema njenim riječima, ne-

formalni oblici udruživanja

građana, kao što je upotreba

peticija, veoma su značajni

za proces odlučivanja, a mi

kao društvo i te kako smo

spremni da ihkoristimo.

- Peticija nekada može da sa-

drži neustavne, protivzakon-

ske ili diskriminatorske nor-

me. Takve inicijative treba

razmatrati i javnosti jasno

ukazati na njihove nedostat-

ke, posebno kada suusmjere-

ne direktno na štetu neke

grupe,odnosnokadazaosno-

vu imaju mržnju i diskrimi-

naciju– istakla jeVujović.

I takve peticije, kategorična

je, mogu otvoriti „zdravu“

javnu raspravu o određenim

društvenimproblemima.

Ona naglašava da je posebno

bio koristanmehanizamkoji

jeomogućavaograđanimada

nakon prikupljanja dovolj-

nog broja potpisa putem pe-

ticijemogudapredložesvoju

zakonodavnu inicijativu, a

parlament je imao obavezu

da o inicijativi odlučuje. Uki-

danje mogućnosti direktne

prezentacije inicijativeu ime

grupe građana (a ne preko

VeliborDžomić

Tvrdi dacrkvane

smijeda zavisi od

državnihgranica

Hidrometeorološki zavod

Pljuskovi i grmljavina

ILUSTRACIJA

Džomić o prijedlogu ustava SPC

Peticije kao način ukazivanja na društvene probleme i način njihovog r

Glas građanak

mijenjadruštv

Kao društvo smo spremni da koristimo peticije,

ali je pitanje koliko su nacionalni i lokalni

parlamenti, odnosno institucije kojima su

peticije predate, spremne da ih na odgovoran

način razmatraju - smatra direktorka nevladine

organizacije Juventas Ivana Vujović

Kako je Pobjedi saopšteno iz Skupštine, u posljednjih pet

godina građani su ovoj instituciji podnijeli jednu inicijati-

vu - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o

porezu na dodatnu vrijednost, preko ovlašćenih poslanika

2013. godine.

Kako su naglasili iz Skupštine, Ustavom je (u članu 93, stav

2) propisano da pravo predlaganja zakona ima i 6.000

birača preko poslanika koga ovlaste.

- Poslovnikom Skupštine u članu 134 propisano je da ako

je Skupštini podnijeta inicijativa za donošenje zakona,

predsjednik Skupštine je dostavlja poslanicima i Vladi, radi

eventualnog podnošenja prijedloga zakona – kazali su

Pobjedi iz Skupštine.

Zapetgodina

jednainicijativa