Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Hronika

BEOGRAD

–Srpskapolicijapo-

kušavadautvrdi identitet dvojice

muškaracakoji suprekjučeu sače-

kuši ubili BlažaĐurovića (39) oko

17.30časova isprednjegovekućeu

Ulici vojvodeSkopljancanaVož-

dovcu.

Na Đurovića je iz automatske puške

ispaljeno15metakautrenutkukadje

sa automobilomBMW izlazio iz ga-

raže.

Pojedini srpski portali objavili su da

je Đurović bio crnogorski državlja-

nin, ali namtonije potvrđeno.

Nezvanično nam je saopšteno da je

ĐurovićporijeklomizCrneGoreida

je bio blizak beogradskom ogranku

,,kavačana“.

Isti izvor kazao nam je da je ovaj Be-

ograđanin bio blizak sa Aleksan-

drom Stankovićem, zvanim Sale

Mutavi, koji je ubijenuBeogradu.

Prema evidencijama srpskih i crno-

gorskih bezbjednosnih službi, i

Stanković je bio blizak sa kriminal-

nomgrupom ,,kavačana“.

Za sada nije poznato da li je srpska

policijaodkolega izCrneGore traži-

labilokakveinformacijeoĐuroviću.

Đurović je ubijen ispred kuće dok je

automobilomizlazio iz garaže.

Napadač je ispalio više hitaca na žr-

tvu iz automobila u kojem je bio sa

vozačem. Srpski portal objavili suda

je pronađen zapaljen bijeli automo-

bilBMWX5,kaoiautomatskapuška

za koju se vjeruje da je korišćena u

likvidaciji.

Policija je izuzela snimke sa okolnih

objekatanaosnovukojihćepokušati

da identifikuje ubice.

Prema pisanju Blica, Đurović je od

ranije poznat policiji po otmici, kra-

đi, razbojništvu, iznudi…

Ovaj portal pozvao sena izjave kom-

šija, koji navode da je Đurović živio

sa dvoje djece.

- Živio je sa kćerkicom od godinu i

sinomod sedam godina, kao i sa po-

rodicom svog brata koji je nakon

pucnjaveodmah izletio izstana, raz-

bio staklo od automobila i pokušao

damupomogne –pišeBlic.

Prema priči komšija, Blažo se dose-

lio u taj kraj na Dušanovcu prije tri

godine,aprijedvijegodinejehapšen

zbog sumnje da je učestvovao u ubi-

stvu, te da su i on i brat proveli u za-

tvorupo godinudana.

Ovaj portal piše da ovo nije prvi na-

padnaBlaža,većjebiodvailitriputa

metanaoružanihnapadača,zbogče-

ga su brat i on angažovali i privatno

obezbjeđenje.Kućaukojojsuživjela

braća sa porodicama je, prema priči

komšija, bila i pod prismotrom. Bla-

žo je, navodno, pokušao posljednjih

godinu dana da se povuče iz svijeta

kriminala, ali se pretpostavlja da je

imaoneriješene odnose i dugove.

PODGORICA

–Posaoadvo-

kata, odnosnonjihovaobave-

za i angažmannerijetko se

tretirajukaoneprijateljski

čin ili ih izjednačavaju sakli-

jentomkojeg zastupaju - ka-

zao jePobjedi predsjednik

AdvokatskekomoreZdravko

Begović, navodeći da je to ra-

zlogkoji advokaturunerijet-

kočini jednomodnajugrože-

nijihprofesija.

On ističe da takve stavove pot-

krepljuječinjenicadasusamou

proteklih deset dana dva advo-

kata bila meta napadača, a da

nijedan slučaj nije razriješen.

Begović upozorava da država

mora jače braniti advokaturu,

kao sastavni dio pravosudnog

sistema, jer bez nezavisne i

snažne advokature se ne može

zamisliti nijedno jakodruštvo.

- Slučajevi paljenja automobila

advokatima VeliboruMarkovi-

ću i Čedu Dobroviću kukavički

sunapadipojedinaca,kojinataj

način pokušavaju da uzmu

pravdu u svoje ruke. Ovakvi na-

padi na advokate stvaraju nesi-

gurnostiugroženostuprofesiji.

Pogotovo zbog činjenice da ni-

jedan dosadašnji napad na tije-

lo ili imovinu advokata nije ra-

svijetljen, zbog čega advokati

živeustrahudaihmoženapasti

bilo ko i u svakommomentu, a

da pri tome nikada takve kuka-

vice ne dođu pred lice pravde –

kazao jeBegović.

PROMJENASVIJESTI

Sagovornik ističe da ne želi da

optužuje nadležne organe, ali

smatra da je neophodna pro-

mjena gledanja i stava prema

ovakvim nemilim događajima,

kako bi i građani i institucije

shvatili da su advokati ipak sa-

mo službenici u javnom intere-

su i da je njihov primarni zada-

tak zaštita zakonitosti.

- Konkretno, u dva posljednja

slučaja paljenja vozila kolega,

kaopredsjednikAdvokatskeko-

more sam bio upoznat da su i

sami advokati bili svjesni činje-

nice da im prijeti opasnost od

suprotnih strana klijenata koje

zastupajupred sudom. Advokat

Dobrović ječaknekolikomjese-

ciprijepaljenjavozilanačelnika

Centra bezbjednosti Podgorica

obavijestio da ima informaciju i

saznanja za prijetnje određenih

lica,moleći da sepovede računa

i da ga policija zaštiti – kazao je

advokat Begović.

Uprkos upozorenju, nekoliko

mjeseci kasnijeadvokatDobro-

vić je napadnut, kako Begović

navodi, kukavičkimčinom- pa-

ljenjemvozila.

- Vozila kolegaMarkovića i Do-

brovića su zapaljena jer su oni

radili samo svoj posao – kazao

jeBegović.

Podsjetio je da je i Ustavom ad-

vokaturadefinisanakaonezavi-

snaprofesijaisastavnidiocrno-

gorskog pravosuđa.

On primjećuje da ,,junaci“ ipak

ne pale vozila sudijama i tužio-

cima jer znaju da bi odmazda

države u tim slučajevima bila

strožija, jača i teža zanapadače.

- Nažalost, advokati nemaju in-

stitut države u onom pravom

smislu te riječi. Advokati se do-

življavaju kao slobodni strijelci

i upravo iz tih razloga se ne ot-

krivaju izvršioci ,,kukavičkih

krivičnihdjela“ –kazao je on.

Advokat Begović smatra da bi

strožiji odnosdržavepremana-

padačimaučinioda i oni koji bi i

pomislili da tako nešto urade

znali bi da će debelo odgovarati

za svoje postupke.

Ukoliko država krene strožije

da kažnjava napadače na advo-

kate, to bi, smatra on, smanjilo

učestale napade.

- Kao predsjednik Advokatske

komore apelujem na državne

organe da pogotovo u ova dva

slučaja, gdje postoje i opravda-

ne sumnje ko su naručioci pa-

ljenja vozila, da što prije reagu-

ju i tako pokažu ne samo

advokatima već crnogorskoj

javnosti da policija funkcioniše

u službi građana.

IZMEĐUDVIJEVATRE

Onnavodi da suadvokati uvijek

negdje u procjepu, između če-

kića i nakovnja, između dvije

nezadovoljne strane, a da pri

tome njihovi klijenti nijesu

svjesni činjenice da konačnu

odlukudonosi sud.

- Advokati su samo na strani

istine i pravde i naš je posao da

seborimozaelementarnaprava

i slobode svih ljudi koji nam se

obrate –pojasnio je on.

Begović pojašnjava da je Usta-

vom definisano da svako ima

pravo na stručnu odbranu, što

znači da je posao advokata da

pomogne ljudima u okviru gra-

nica koje zakonpropisuje.

-Toneznačidaćeadvokatisvo-

jimprisustvomodcrnognapra-

viti bijelo ili od zla napraviti

dobro. Ne postoji građanin u

Crnoj Gori kojem nije bila po-

trebnapomoć advokata i apelo-

vaobihnagrađanedanepoisto-

vjećuju eventualno sporadične

slučajevenekihpovredakodek-

sa pojedinih advokata sa svim

onim časnim obavezama crno-

gorske advokature, koja je od

pamtivijeka bila na putu istine

–navodi on.

Begović pojašnjava da su advo-

kati zakonom vezani da obav-

ljaju advokatsku djelatnost

,,bez obzira da li ih angažuje

apostol ili najveći kriminalac“.

- Onog trena kada se ukaže po-

trebazaangažovanjemadvoka-

ta, kolege bez obzira na svoj lič-

ni osjećaj neprijatnosti, težine,

tugemorajudase izdignuiznad

osjećaja i časnoobaveposao. To

štomibranimonekogkojeizvr-

šio teško krivično djelo, ko je

višeputaosuđivaniliprepoznat

kaokriminalac tone znači da se

mi poistovjećujemo i identifi-

kujemo i radimo na isti način

kao ljudi koje branimo – tvrdi

Begović.

ISTI ARŠIN

Onističedaseadvokatitrudeda

svoj posaoobavenanajkvalitet-

niji način, a konačnu odluku o

tome da li je neko kriv, da li je

povrijedio zakon ili ne, donosi

sud.

- Isto tako i tužilac koristi me-

hanizme koje mu je zakon do-

pustio da goni izvršioce krivič-

nih djela, a advokati su tu da ne

dozvole da se povrijedi neko

elementarnoljudskopravokoje

pripada svakom građaninu Cr-

ne Gore. Svako ko nije pravo-

snažno oglašen krivim smatra

senevinim. Upravo izovogugla

treba posmatrati advokate i na-

šu profesiju, a ne kao na pirate

kojisuspremnidanekomuzmu

novac i da se poistovjete sa kri-

minalcima – smatraBegović.

On je podsjetio da je prije pet-

šest godina upravo zbog posla

kojim se bavio ubijen advokat

Vlado Bjeković, čovjek koji je

bioupoznimgodinama.

- Prije godinu i po pretučen je

advokat Lazar Aković i još nije

otkriven počinilac tog djela. Ne

postoji mjesec u godini da se ne

desiataknaadvokate,kaoštosu

uvrede ispred sudnica, fizički

nasrtaji ili paljenje vozila – ka-

zao jeBegović.

On smatra da država mora

snažnije stati u zaštitu advoka-

ture kao što štiti sudiju, pred-

sjednika Vrhovnog suda ili Vr-

hovnog tužilaštva.

- Moraju se na isti način štititi i

advokati izmalogmjestana sje-

veru Crne Gore jer mi smo svi

neraskidivi dio crnogorskog

pravnog sistema i svi imamo

istu misiju – zaključio je Bego-

vić.

B.ROBOVIĆ

Srpska policija traga za likvidatorima Beograđanina Blaža Đurovića

Ubicezapalileautomatskupušku i BMW

Predsjednik Advokatske komore pozvao institucije da oštrije reaguju na napade na njegove kolege

Begović: Ataknaadvokate

jenapadnapravosuđe

Rizici po

bezbjednost

- Pružanje pravne pomoći, odnosno

zastupanje i odbrana izičkih i pravnih

lica pred sudovima i drugimdržavnim

organima i u drugimpravnimposlovi-

ma za posljedicu ima nezadovoljstvo

stranke koja gubi u nekom pravnom

postupku. Stoga su advokati nerijetko

žrtvenapadazbogprofesijekojuobav-

ljaju, što je neprihvatljivo u demokrat-

skomdruštvu – smatra kriminologVe-

limirRakočević.

Sa druge strane, navodi on, advokati

bez obzira na rizičnost posla kojim se

bave ne spadaju u štićene ličnosti i ne-

maju zaštitu pomjestu rada, stanova-

nja i slično.

Rakočević naglašava da postoji opšta

obaveza države da ostvaruje i unapre-

đujebezbjednostgrađana i imovine.

- To znači da svaki napad na bilo kog

građanima mora da se sankcioniše.

Ukoliko postoje elementi ugrožavanja

advokata, državni organi su dužni da

mupružezaštitukroze ikasnootkriva-

njeiprocesuiranjeučinilaca,anaosno-

vubezbjednosneprocjenemogućajei

izičkazaštita–navodi on.

Rakočevićpojašnjavadauslučajevima

napada na advokate iz niskih pobuda

(osveta,mržnja)sudovitouzimajukao

kvali ikovanuokolnostštopodrazumi-

jevastrožijekažnjavanjeučinilaca.

- Ne samo advokat nego bilo koja oso-

baje„lakša“metaakonemaodgovara-

jućuzaštitu.Zbogtogavelikibrojadvo-

kata u svijetu danas ima privatno

obezbjeđenje–kazao jeRakočević.

ZdravkoBegović

Paljenje vozila dvojice advokata u proteklih

desetak dana opomena su i državi.

Tolerisanje takvih slučajeva ugrožava rad

cijele jedne profesije, koju bi država trebalo

da štiti jednako kao sudije ili tužioce, smatra

prvi čovjek Advokatske komore