Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

– Prezentacija prvog

IPARDjavnogpozivabićeodržanadanas

u Danilovgradu i Nikšiću, a iz Ministar-

stva poljoprivrede i ruralnog razvoja po-

ručuju da će poljoprivredni proizvođači

sa tihpodručjabiti uprilici da sedetaljni-

je upoznaju sa mogućnostima podrške

kojumogu ostvariti kroz javni poziv ras-

pisan zamjeru 1 - Investicije u fizički ka-

pital poljoprivrednih gazdinstava kroz

IPARDprogram.

-PredstavniciMinistarstvaproizvođače i

zainteresovanestraneupoznaćesaprvim

IPARD javnim pozivom, kriterijumima

kojemorajuda ispune, investicijamakoje

su im dostupne, kao i procedurama pri-

javljivanja, prikupljanja dokumentacije i

načinompodnošenjazahtjeva - navodi se

u saopštenju.

RealizacijomIPARD-aunarednomperi-

odu u crnogorsku poljoprivredu će biti

investirano 87miliona eura.

Javni poziv je objavljen krajem februara,

a otvoren je do 15.maja.

K. J.

Saobraćajna nesreća na staromputu

Podgorica - Danilovgrad

Poginuomladić

PODGORICA

- Petar Vukotić (21) iz Danilovgrada poginuo je

sinoć na staromputu Podgorica - Danilovgrad.

Udes se dogodio sinoć oko 20 sati umjestu Kosić.

Do nesreće je došlo kada je vozač iz za sada neutvrđenih

razloga izgubio kontrolu nad vozilom i udario u objekat

pored puta.

C. H.

Prezentacija IPARD-adanas

uDanilovgradu i Nikšiću

KOLAŠIN

–Upotpunosti

sunetačni i neistiniti navo-

di ŽeljkeVuksanović,

predsjedniceopštine, koje

je iznijelau svomotvore-

nompismuSindikatu i u

kojemnas jeoptužilada

smo sena sastanku sabiv-

šimradnicimabavili politi-

kom. Na sastanku smopo-

kušavali da zaštitimoprava

radnika, koji sunezakoni-

timobavještenjima i rješe-

njimaostali bezposla.

Ovo se, izmeđuostalog, kažeu

reagovanju Sindikata uprave i

pravosuđa i kancelarije za za-

štituprava zaposlenihuSSCG

na otvoreno pismo koje im je

uputila Željka Vuksanović.

Ona je u tom pismu optužila

predsjednika granskog sindi-

kataNenada Rakočevićada se

umjestozaštitomradničkih

prava, bavi politikom i

političkimetiketama.

Ureagovanju, koje su

juče medijima do-

stavili Nenad Ra-

kočević, predsjed-

n i k S i nd i k a t a

uprave i pravosu-

đa iGoranĆulafić,

rukovodilac kan-

celarije za zaštitu

prava zaposlenih u

SSCG, se kaže da ih je

u Kolašin „pozvala“

ŽeljkaVuksanovićineza-

koniti načinnakoji jedeseti-

ne radnika ostavila bez posla.

– U Kolašin smo došli prven-

stveno na „poziv“ predsjedni-

ce Vuksanović, a zbog njenog

nezakonitog postupanja prili-

kom otpuštanja radnika koji

ne misle kao ona i dovođenja

samo podobnih. U Kolašin su

nas doveli glad i ugrožena eg-

zistencija radnika, koji su ne-

zakonito ostali bez posla.

Rakočević i Ćulafić podsjeća-

ju da su nezakonitosti pred-

sjednice Vuksanović potvrđe-

neusudskimprocesima

kojisuzavršeniionima

koji se vode.

–Vuksanovićka je tra-

žila da se štrajk pro-

glasi nezakonitimi ni-

je imala zakonskih

argumenata za to. Sud

je potvrdio da su njena

obavještenja o prestanku

radnog odnosa nezakonita

i da se radnici nijesu nalazili

u faktičkom radu. Izgubila je

brojne sudske sporove čime je

potvrđeno njeno nezakonito

činjenje...

Kada jeupitanjupodrškaoso-

bi koja pomišljenju Vuksano-

vić nije zaposlena u lokalnoj

upravi i nije član Sindikata,

Rakočević iĆulafićponavljaju

da će nastaviti da podržavaju

sve radnikekoji sunezakonito

ostalibezposlaikojivodesud-

ske sporove.

–Radi se o osobi koja zaslužu-

je puno poštovanje, što potvr-

đuje i 90 nekadašnjih članova

Sindikata lokalne uprave. Za

blokadu računa je isključivi

krivac predsjednicaVuksano-

vić, koja je 12.000 eura sindi-

kalne članarine nezakonito

„držala“ na računu opštine.

Od zarada zaposlenih odbili

ste sredstva namijenjena za

Sviss osiguranje. Sindikalni

novac ste zadržali na računu

opštine zbog čega je takođe

pokrenut sudski postupak -

ističu u reagovanju Rakočević

i Ćulafić.

D.DRAŠKOVIĆ

PODGORICA

–Crnogorski

sportisti neprolaze adekvat-

ne ljekarskekontrole, anašoj

državi hitno jepotrebandija-

gnostički centar, jer smouz

Albaniju jedina zemljana

Balkanukojanema takvu

ustanovu - poručio je specija-

lista sportskemedicinedr Sa-

šenkoĆeranić.

On je kazao da bi trebalo da

imamo skrining testove i ade-

kvatnu kontrolu kako bi sma-

njili rizik na najmanjumoguću

mjeru.

-CrnojGorifaleiinspekcijeko-

je će kontrolisati ko pregleda

sportiste. Ako se sjećate prije

pet-šest godina smrti na terenu

košarkaša u Baru, njega je pre-

gledaoginekolog i udariopečat

- kazao je Ćeranić gostujući u

JutarnjemprogramuTelevizije

CrneGore.

Prema njegovim riječima, novi

zakon u sportu prvi je korak ka

rješavanjuproblema.

-Imamo organizaciju koju vodi

dr Mira Jovanovski-Dašić pri

COK-u, ali ako ne nabavimo

adekvatnu opremu, bićemo iz-

bačeni izMeđunarodnog olim-

pijskog komiteta. Ta oprema

košta, zato naši sportisti idu u

druge države na testiranja - ka-

zao jeĆeranić.

Govoreći o slučajevima ,,smrti

na terenu“ naveo je da je to vrlo

često prirodna smrt srčanog

porijekla, te da medicina radi

sve da se umanji takve slučaje-

ve.

Ćeranić je rekaoda jenajvažni-

je raditi skrining testove, u če-

mu jeAmerika lider u svijetu.

I pored ozbiljnih istraživanja,

kako objašnjava, nije moguće

statinakrajpojavama,,smrtina

terenu“ jer je uvijek u samo 89

odsto slučajeva eliminisana

mogućnost iznenadne smrti.

- U tih 11 odsto spada usporen

radsrca,gubitakimpulsaizme-

đu srčanog mišića i pada orga-

nizma.Miljekariradimokoliko

možemo - zaključio jeĆeranić.

K. J.

PODGORICA

–Ukupan

priliv stranihdirektnih

investicijauprošloj godi-

ni iznosio je649,2miliona

eura, dok se istovremeno

iz zemljeodlilo 174,9mili-

ona eura - pokazujupreli-

minarni podaci Centralne

banke (CBCG).

Neto priliv stranih direk-

tnih investicija, odnosno

razlika između njihovog

priliva i odliva, uprošloj go-

dini iznosioje474,3miliona

eura i bio je 27,6 odsto veći

negou2016. godini.

Iz zemlje se po osnovu ula-

ganja rezidenata u ino-

stranstvo odlilo 45,3 milio-

na eura, dok su povlačenja

sredstava nerezidenata in-

vestiranih u Crnu Goru

iznosila 129,6miliona eura.

Priliv stranih direktnih in-

vesticija u formi vlasničkih

ulaganja iznosio je 366,9

miliona eura, što čini 56,5

odsto ukupnog priliva. Od

toga je u nekretnine ulože-

no 147,2 miliona eura, a u

preduzeća i banke 219,7mi-

liona eura.

Priliv SDI u formi inter-

kompanijskog duga iznosio

je 247,1 milion eura ili 38,1

odstoukupnog priliva.

R. P.

Predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa i kancelarije za zaštitu prava

zaposlenih u SSCG odgovorili predsjednici opštine Željki Vuksanović

Sindikat: UKolašin

smodošli navaš „poziv“

Crnoj Gori potreban dijagnostički

centar za bolji pregled sportista

Ćeranić:Moguda

nas izbace izMOKa

SašenkoĆeranić

Podaci Centralne banke za prošlu godinu

Strane investicije

650milionaeura

Netačno

je i neistinito da

smo se na sastanku sa

bivšim radnicima bavili

politikom. Došli smo da im

pomognemo da svoja prava i

egzistenciju zaštite od vaših

nezakonitosti, istakli su

Nenad Rakočević i

Goran Ćula ć

Detalj izKolašina

PozivMinistarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja proizvođačima

Realizacijom

IPARD-a u

narednom

periodu u

crnogorsku

poljoprivredu

će biti

investirano 87

miliona eura