Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

– Snažno po-

državamo integracijske pro-

cese Crne Gore, jer smatramo

da će Crna Gora evropskom

tržištu doprinijeti znanjem,

proizvodima i uslugama koje

Evropi trebaju, ocijenio je i in-

tervjuu za Pobjedu ministar

za javnu upravu Slovenije Bo-

risKoprivnikar.

On navodi i kako Crna Gora s

obziromdajemaladržavaima

fantastične mogućnosti, zbog

kojihmože brzoda reaguje.

- Mogućnost brze reakcije u

današnjem svijetu, u kome se

promjene dešavaju veoma br-

zo, je jedna od ključnih pred-

nosti. Upravo tu vidim velike

mogućnosti za Crnu Goru.

Veličina države u ovom

slučaju je po mom mišljenju

izrazita prednost – navodi

Koprivnikar.

POBJEDA:

Ministarstvo

javne uprave u Vladi Crne

Gore postoji nešto više od

godinu. Možete li objasniti

kakav je značaj tog resora?

KOPRIVNIKAR:

Ministar-

stvo za javnu upravu prema

našem iskustvu je, poredMi-

nistarstva finansija, takozva-

nohorizontalnoministarstvo.

Zadatak ovog ministarstva je

pružanje podrške u imple-

mentaciji zadataka kao što su

kadrovska funkcija, informa-

tička, javne nabavke, nek-

retnine. Ukratko, riječ je o

obezbjeđivanju svega što je

drugimministarstvimaiorga-

nima u njihovom sastavu po-

trebno za nesmetano djelo-

v a n j e . Up r avo i z t o g a

proizilazi da Ministarstvo za

javnuupravuimaključnuulo-

gu u modernizaciji uprave.

Dva osnovna zadatka su efi-

kasna organizovanost i na-

predniprocesipružanjapodr-

ške. Svakako, glavni fokus

Ministarstva za javnu upravu,

kao i u svakoj organizaciji, je

na ljudima, na razvoju kadra,

motivaciji.Značinasvemušto

javnauprava, kaouslužnadje-

latnost, nudi građanima i pre-

duzetnicima.

POBJEDA:

Reforma javne

uprave je postavljena kao je-

dan od prioriteta Ministar-

stva. Kakva su iskustva Slo-

venije kada je riječ o toj

oblasti?

KOPRIVNIKAR:

Čvrsto vje-

rujem da je najvažnija refor-

ma svakog sistema u tome da

se u njemu integriše sistem

kontinuiranog poboljšavanja.

Nijesmoskloni radikalnimor-

ganizacijskim promjenama,

ali smo veoma skloni traženju

novih metoda za stalno una-

pređivanje djelovanja. Stoga,

po mom mišljenju, reforma

nijejedinstvenproces,kadase

nešto drugačije organizuje,

možda i sruši neke organiza-

cijske procese koji su u proš-

losti dobro funkcionisali i sa-

mo se trebajumalopoboljšati.

Za mene, ključni stav prema

reformi je takav da moramo

stalnotražitinačineipostepe-

no unapređivati cjelokupan

INTERVJU:

Ministar za javnu upravu Republike Slovenije Boris Koprivnikar

Višakzaposlenih iz

javnogpreusmjeriti

uprivredni sektor

Privreda

generiše nova

radnamjesta i

nove potrebe za

zapošljavanje.

Stoga je

preusmjeravanje

dijela zaposlenih

iz javnog sektora

u privredu

rješenje kojim

se ne stvaraju

društveni

problemi,

nego samo

mijenja resorno

zapošljavanje

sistem, uklanjati greške, una-

pređivati djelovanje, a ne uvo-

diti radikalne promjene.

POBJEDA:

Ministarstvo

javne uprave Crne Gore tre-

nutno radi na analizi opti-

malnog broja zaposlenih.

Kako je Slovenija riješila

problemviška zaposlenih?

KOPRIVNIKAR:

U Sloveniji

smo problem sa viškom zapo-

slenih, uvremenukrize, rješa-

vali na način da smo zapošlja-

vali manje ljudi nego što ih je

javni sektor napustilo prirod-

nim odlivom. Danas intenziv-

no ohrabrujemo zapošljavan-

jemladih i promovišemoradu

javnoj upravi jer sumladi ljudi

upravo oni koji žele mijenjati

svijet i okolinu. Po momuvje-

renju, reforma javne uprave je

osnova za šire promjene, jer

javna uprava određuje djelo-

vanje cjelokupnog sistema.

Agresivni reformski napori ka

smanjenju broja zaposlenih

popravilusustresni i zatouvi-

jek tražimo mekše metode.

Privredni rast i vrijeme kon-

jukture u kojem smo sada je,

pomeni, pravi trenutak za rje-

šavanje mogućih viškova za-

poslenih u javnoj upravi. Nai-

me, privreda generiše nova

radnamjesta i novepotrebeza

zapošljavanje. Stoga je pre-

usmjeravanje dijela zaposle-

nih iz javnog sektora u privre-

du rješenje kojim se ne

stvaraju društveni problemi,

negosamomijenjaresornoza-

pošljavanje.

POBJEDA:

U kojoj mjeri je

sistemjavneuprave važan sa

aspekta EU integracija Crne

Gore?

KOPRIVNIKAR:

Snažno po-

državamo integracijske pro-

cese Crne Gore jer smatramo

da će Crna Gora doprinijeti

evropskom tržištu svojim

znanjem, proizvodima i uslu-

gama koje Evropi trebaju. Ka-

ko je usklađeno djelovanje u

okviru evropskih integracija

ključno, tvrdimda javna upra-

va u tome ima važnu ulogu sa

aspekta promovisanja regula-

tornih i organizacijskih in-

tegracionih procesa sa širom

EU i kritične procjene imple-

mentacije zajedničkih evrop-

skih direktiva. Kod ove kritič-

ne procjene je presudno da

razumijemo koncept evrop-

skih orijentacija, kritički ih

reflektujemo i u okviru opšteg

koncepta evropskih integraci-

ja tražimo identitet sopstvene

države. Upravo taj identitet je

važan na evropskom tržištu.

Ukratko, javnauprava je jedan

od ključnih elemenata, koji

omogućava da se procesi i sis-

temi država usklade sa evrop-

skimsistemima.

POBJEDA:

Štaviditekaopo-

sebnoproblematičnokada je

riječ o sistemu javne uprave

uCrnojGori i nakojinačinto

možemopremostiti?

KOPRIVNIKAR:

Detaljnone

poznajem glavne izazove jav-

neupraveuCrnojGori,alisam

ubijeđen da oni nijesu ništa

drugačiji u odnosu na ostale

evropske i svjetske države.

Glavni izazov javne uprave je

kako saminimalnimoptereći-

vanjem javnih finansija obez-

bijediti što aktivniji i efikasniji

servis. Jedan od glavnih zada-

taka javne uprave je pisanje

zakona,kojiregulišuzajednič-

ki život.Uređenjetogsistema i

njegovaefikasnostjerazličitai

zavisiodnivoarazvijenostidr-

žave, ali su osnovni izazovi

uvijek i svuda jednaki. To su

djelotvorno obezbjeđivanje

normativnogokviraipružanja

javnih usluga. Crna Gora ima

fantastične mogućnosti jer je

relativno mala država i može

da reaguje veoma brzo. Mo-

gućnost brze reakcijeudanaš-

njemsvijetu, u kome se prom-

jene dešavaju veoma brzo, je

jedna od ključnih prednosti.

Upravo tu vidim velike mo-

gućnosti zaCrnuGoru. Veliči-

nadržaveuovomslučajuje,po

mommišljenju, izrazita pred-

nost.

POBJEDA:

Kakvi subenefiti

reforme javneupravesaeko-

nomskog aspekta?

KOPRIVNIKAR:

Reformu

javne uprave možemo sa eko-

nomskog aspekta da vrednu-

jemo ako se zapitamo kako

javnaupravamožedaefikasno

pruža usluge cjelokupnom

javnom sektoru, posebno pri-

vredi i građanima. Stoga ako

su u relativno maloj državi te

reakcije brze i rezultati su br-

zo vidljivi. Prednost Crne Go-

re je u tome što nema potrebe

da uči na vlastitim greškama,

već može sa intenzivnom

međunarodnom saradnjom

da prepozna dobre prakse i da

ihuvedeusvoj sistem, istovre-

menoprepozna greške drugih

zemalja i izbjegava ih od sa-

mog početka.

ĐurđicaĆORIĆ

POBJEDA: Gdje vidite prostor za saradnjuuoblasti javne

uprave između institucijaCrneGore i Slovenije?

KOPRIVNIKAR:

Sve države sa područja bivše Jugoslavije, upr-

kos decenijama koje su prošle od zajedničke države, na neki

način imaju uporednu osnovu i način razmišljanja koji nam

je relativno blizak. Upravo zato vidim velikumogućnost za

saradnju. Slovenija je među prvimdržavama sa tog područja

ušla u evropske integracije i veoma je aktivna na međunarod-

nomplanu, odnosno intenzivno okrenuta prema svjetskom

tržištu u ekonomskom smislu. Međutim, mislimda Slovenija

veoma dobro razumije mentalitet i strukturu Crne Gore i zato

su iskustva naših institucija veoma važna za iskustva Crne

Gore. Važno je, takođe, to što je Slovenija u odličnimodnosi-

ma sa državama u ovom regionu i u više je navrata pokazala

otvorenost i spremnost za saradnju, razmjenu iskustva i dobre

prakse. Slovenija želi da upozna i razumije dobre prakse u

Crnoj Gori i da ih uvrsti u svoj sistem. Saradnja između Slove-

nije i Crne Gore zasniva se na zajedničkoj istoriji i zajedničkom

razumijevanju. Upravo razumijevanje i uzajamno poštovanje

je osnova svake dugoročne i efikasne saradnje.

Želimodapreuzmemo

dobreprakseizCrneGore

reski sistem, uz sve negativ-

nosti koje nosi njegova stalna

izmjena–trebaprilagođavatiu

pravcu snižavanja opterećenja

privredi,apovećanjatamogdje

se proizvode negativni efekti.

- Penzioni sistemjedugoročno

neodrživ i stalno proizvodi de-

ficit pa ga je potrebno reformi-

sati, ali to ne znači da se refor-

ma ogleda u sniženju penzija.

Sniženje penzija bi bilo vi-

šestruko štetno, počev od uti-

caja guranja velikog broja pen-

zionera ka ivici siromaštva do

snižavanja ukupne tražnje što

bi uticalo na usporavanje eko-

nomskog rasta. O socijalnim

implikacijama i poželjnosti

takvog društva ne treba govo-

riti - kaže on.

SmANJENJE

UMontenegro biznis alijansi

kažuda seoni zalažuza sman-

jenjesvihvrstaporeza,učemu

su, kako navode, imali značaj-

nog uspjeha.

- Isti odnos ćemo imati i dalje.

Podržavamo svaku razumnu i

razložnuinicijativuzasmanji-

vanjeporeza i doprinosa, kako

bi se stvorio prostor za poslo-

davce da to iskoriste na način

koji im najviše odgovara. Po-

gotovo ako ta inicijativa ima

višestruku korist za poslodav-

ce i građane - kazao je Pobjedi

Milan Dragić, menadžer

MBA.

Podsjetimo da su Unija poslo-

davaca i Građanski pokret

Ura, kako je Pobjeda već pisa-

l a , pozdrav i l i pr i j edlog

MMF-a za smanjenje po-

reskogopterećenjanazarade i

pozvali Vladu da primijeni

mjere.

PreporukeMMF-a su, kako su

ocijenili poslodavci, u skladu

sazahtjevima idugogodišnjim

zalaganjima poslodavaca.

- Raduje i ocjena ministra fi-

nansija Darka Radunovića da

su postojeća opterećenja na

rad visoka i nekonkurentna,

naročito jer to govori u prilog

podacima iz analize koju je

UPCG nedavno sprovela, koja

pokazuje da Crna Gora ima

najnižu minimalnu zaradu i

najoporezovanije i najopte-

rećenije poslodavce u regionu

- saopštili su iz UPCG navo-

deći da očekujupreduzimanje

konkretnihmjera.

mira POPOVIĆ-mILOVIĆ

aterija

adaplati,

kako

Predsjednik skupštinskog

Odbora za ekonomiju dr

Predrag Sekulić Pobjedi

je kazao da i sada postoji

mogućnost da naplatimo

od zagađivača, kroz eko

naknadu.

- Preporuke MMF-a su

svakako značajne, makar

i kao potvrda razmišljanja

na makroekonomske

teme. Međutim, i sada u

našem zakonodavstvu

postoji prostor da se zaga-

đivačima naplati za to što

zagađuju okolinu. Mnogo

značajnije je pitanje na koji

način smanjiti opterećenja

za privredu, ali i stvoriti

prostor za povećanje cije-

ne rada sa druge strane.

Ovo pitanje je već dugo na

dnevnom redu i sindikata,

poslodavaca, Ministarstva

finansija i skupštinskog

Odbora za ekonomiju,

finansije i budžet - kazao je

Sekulić našoj redakciji.

Rješenja za povećanje

minimalne cijene rada ili

uvođenja neoporezivog

dijela zarade sa sobom

nose i pozitivne, ali i neke

potencijalno negativne

efekte.

- Prije svega to se odno-

si na prelazak dijela

zaposlenih u sivu zonu

i smanjenje punjenja

državnog budžeta. U sva-

kom slučaju, vjerujemda

ćemo uskoro imati priliku

da vidimo i konkretne

predloge Vlade u vezi sa

ovimpitanjem - kazao je

predsjednik skupštinskog

odbora.

Sekulić: Isada

možemoda

naplatimo

BorisKoprivnikar