Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Pitanjede-

markacije granice između

Kosova i CrneGoreuPrištini

je i dalje jednoodnajaktuel-

nijihpitanja. Iako jepremijer

KosovaRamušHaradinaj na-

javljivaodabi seovopitanje

moglonaći nadnevnomredu

SkupštineKosovaovenedje-

lje, sagovornikPobjede, ana-

litičarRamušTahiri smatra

da ćeovaj sazivkosovskog

parlamenta teško izglasati

zakono ratifikaciji.

On vjeruje da će Kosovo na

proljeće imati vanredne parla-

mentarne izbore zbog nemo-

gućnosti djelovanja Vlade i ne-

mogućnosti donošenja važnih

odluka.

PROBLEM

Tahiri podsjeća da za ratifika-

ciju Sporazuma o obliježava-

nju granice između Kosova i

Crne Gore Skupština Kosova

nema potreban broj glasova

poslanika jer se toj odluci su-

protstavlja Srpska lista, koja

smatra da se time Kosovo po-

tvrđuje kao nezavisna država i

da granica treba da bude izme-

đu Srbije i Crne Gore, a ne iz-

međuKosova iCrneGore. Pro-

Politički analitičar Ramuš Tahiri o demarkaciji granice između Crne Gore i Kosova

Aktuelni saziv

Skupštinenemože

izglasati sporazum

Tahiri vjeruje

da će Kosovo

na proljeće

imati vanredne

parlamentarne

izbore zbog

nemogućnosti

djelovanja Vlade

i nemogućnosti

donošenja

važnih odluka

blem je, dodaje on, i pokret

Samoopredjeljenje, koji sma-

tradameđudržavnimsporazu-

mom potpisanim 2015. godine

Kosovogubi 82kvadratnakilo-

metra svoje teritorije.

- Koalicioni partneri u Vladi

Kosova imaju 78 poslanika i ne

mogu imati 80glasovaza, pa i u

slučaju da na parlamentarnoj

sjednici budu prisutni svi po-

slaniciidasviglasajupozitivno

- kažeTahiri.

On smatra da je neizvjesno ka-

koćepobjeda strankeAleksan-

draVučićauuBeograduuticati

na odluku Srpske liste o de-

markaciji granice.

- Vučić je bio obećao da će

tokom aprila ove godine izaći

sasveobuhvatnimprijedlogom

o srpsko- albanskom sporu ili

sukobuzakoji kažeda trajeveć

dvije stotine godina. Sada nije

jasnodalisrpskompredsjedni-

ku u vremenu kada će iznijeti

svoj prijedlogposlije završetka

svojevrsnog unutarsrpskog

dijaloga ili rasprave o Kosovu,

odgovara stabilna situacija na

Kosovu ili nestabilna. Ako

Srpska lista odstupi tj. izađe iz

koalicione Vlade premijera

Haradinaja,Vladapada iKoso-

vo mora ići u roku od 40 dana

na vanredne parlamentarne

izbore - navodiHaradinaj.

ODLAGANJE

Pitanje je, dodaje, da li Vučić

želidadobijaodgovorodVlade

Kosova sada ili želi da se taj od-

govor odgađa tek poslije parla-

mentarnih izbora i to od nove

vlade, a ne odHaradinaja.

- Državnici Srbije do sada su

izjavljivali da o kosovskom pi-

tanjuželeda razgovarajusaTi-

ranom, a ne sa Prištinom. Po

mommišljenju, ovaj saziv ko-

sovske Skupštine nećemoći da

ratifikuje međudržavni spora-

zumo granici izmeđuKosova i

Crne Gore - kazao je Tahiri.

Smatra i da to neće stvoriti po-

teškoće i probleme sa Crnom

Gorom jer već postoji ranije

utvrđena administrativna

granica izmeđudvije zemlje.

- Izgleda da ćeKosovopokuša-

ti što je višemoguće da odugo-

vlači sa stavljanjem prijedloga

zakona o ratifikaciji na dnevni

redSkupštine. Time seprolon-

gira i vizna liberalizacija od

strane Evropske unije za gra-

đane Kosova, koji jedini u

Evropi nemajumogućnost slo-

bodnog kretanja u vrijeme ka-

da su to pravo izborili i Ukraji-

na i Gruzija - rekao jeTahiri.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Demokrat-

skapartija socijalista zahti-

jevaod stranakakoje čine

koaliciju„ZdravoBerane“,

kao i odDemokratskeCrne

Gorekojanamjerava sa

ovimpolitičkimsubjektom

daparticipirauberanskoj

vlasti, da se izjasnepopita-

njuprijetnji i psovki koje je

DragoslavŠćekićuputio

svomsugrađaninuDinu

Huremoviću.

Iz DPS-a se pitaju da li ove

stranke ćutanjem i izostan-

kom reakcija šalju signal jav-

nosti da je sve dozvoljeno i da

su saglasni sa takvim tretma-

nom građana od strane lokal-

nihmoćnika.

- Da li njihova ravnodušnost

prema činjenici da se prvi čo-

vjek Berana najprimitivnijim

prijetnjama, uvredama i psov-

kama obračunavao sa jednim

mladimčovjekom, znači da su

prijetnje opravdane kada ih

izgovara koalicioni partner?

Demokrate su zbog mnogo

blažih riječi upućenih Vladi-

miru Jokiću podnosili prijave

i burno reagovale u javnosti.

Da li to znači da je funkcioner

zaštićen od prijetnji, a običan

građanin treba da bude ,,džak

za udaranje“ i iživljavanje lo-

kalnihmoćnika - naveli su oni

u saopštenju.

Kako su napisali, posebno je

indikativnoda je i predsjednik

opštine Budva prije dva dana

zaprijetio svom sugrađaninu

da će se fizički obračunati sa

njim.

- Interesuje nas da li je manir

fizičkih prijetnji postao prak-

sa opozicionih predsjednika

opština ili su ovo izolovani in-

cidenti koji, kao takvi, zahtije-

vaju osudu politički i javno

odgovornih subjekata - za-

ključeno je u saopštenjuDPS-

a.

K.J.

DPS traži od koalicionih partnera ,,Zdravo Berane“ da se izjasne o ponašanju Dragoslava Šćekića

Da li jemanir prijetnji

postaopraksaopozicije?

uoči parlamentarnih izbora,

emokratskim frontom

li Frontu

raDF-a!

mo opozicionim partijama da

kao nestranačkog predsjed-

ničkogkandidatapodržeMla-

dena Bojanića - navodi se u

otvorenom pismu koje je ne-

formalnoudruženje ,,Građan-

ski“ proslijedilo svimopozici-

onimpolitičkimpartijama.

Grupa,,Građanski“sebepred-

stavlja kao ,,neformalnoudru-

ženje intelektualaca i istaknu-

tih građanskih aktivista u

Crnoj Gori, koje je nastalo na-

konrazbijanjaprotestaDF-au

oktobru2015. godine“.

Tada su predstavnici grupe

,,Građanski“ pozvali crno-

gorsku javnost da potpiše

,,Protestni memorandum“,

koji je podržalo skoro, kako

tvrde, 500 intelektualaca,

književnika, novinara, poli-

tičara, profesora i drugih

istaknutih građana. Memo-

randum je potpisala i Milka

Tadić-Mijović, kolumnisti i

novinari Vijesti i Monitora,

najviši funkcioneri GP Ura,

kao i aktivisti DF-a sa druš-

tvenihmreža.

N.ZEČEVIĆ

Bojanić je tokom 2015.

godine bio vrlo aktivan

u anti-NATO kampanji u

Crnoj Gori. Tako je 15. okto-

bra 2015. godine, na sastan-

ku sa generalnim sekre-

taromNATO-a Jensom

Stoltenbergom, Bojanić u

svojstvu šefa kluba samo-

stalnih poslanika zatražio

od najvećeg zvaničnika Ali-

janse da odustane od slanja

pozivnice za NATO.

- Smatramda eventualno

upućivanje pozivnice u

decembru, uz, sada već

jasno insistiranje na dono-

šenju odluke o njenom

prihvatanju u Skupštini, a

ne na referendumu, može

prouzrokovati velike pro-

bleme po pitanju političke,

a i svake druge stabilnosti

u Crnoj Gori, - rekao je

Bojanić Stoltenbergu 15.

oktobra 2015. godine, samo

devet dana prije nasilnog

protesta DF-a.

- Zato smatramda je za

Crnu Goru, a naročito za

NATO alijansu, najbolje

rješenje da se odustane

od upućivanja pozivnice

za punopravno članstvo.

Svaka drugačija odluka

nosi rizik za NATO alijansu,

a nama može donijeti veli-

ke probleme na unutraš-

njemplanu – upozorio je

Bojanić.

Bojanić je 15. februara ove

godine ocijenio u izjavi

za portal IN4S da su se

potvrdila predviđanja da

će Crnoj Gori od članstva u

NATO samo rasti troškovi,

odnosno da će se puniti

budžeti stranih proizvođa-

ča oružja, a prazniti crno-

gorski budžet.

– Pokazalo se da je to bila

samo jedna kampanja za

ulazak u NATO, koja nije

imala nikakvo uporište u

realnosti. To je bila politička

odluka da bi se politička

i vojna elita okoristila, a

građani Crne Gore sigurno

od toga neće imati koristi –

ocijenio je Bojanić.

ŠtojeBojanićporučioStoltenbergu

RamušTahiri

Bojanić iznuđeno rješenje

budekandidat

- Jednostavna, zato što je dile-

ma da li će kandidat biti lider

DPS-aMiloĐukanović ili neki

drugi istaknuti predstavnik

ove partije. Ovaj izbor prati

složenost i neizvjesnost u

DPS-u o kojoj mi ne možemo

znati ništa jer se to tiče nji-

hovihunutrašnjihodnosa,mo-

tiva aktera, a čini se i uticaja

međunarodne zajednice - oci-

jenio jeBešić.

On je ukazao da bi ogromna

većina članova i simpatizera

DPS-a voljeli da vide svog lide-

ra kao kandidata i budućeg

predsjednika.

- Nema nikakve sumnje da bi,

ukoliko bi se kandidovao,

Đukanović bio najozbiljniji

pretendent na predsjedničku

funkciju - naglasio jeBešić.

Kada je riječodrugimpotenci-

jalim kandidatima DPS-a,

Bešić je istakao da ni jedan od

njih neće imati inicijalni

kapacitet i snagu koju ima

Đukanović, ali da bi bio ozbil-

jan kandidat zato što će imati

snažnupodršku svih struktura

i pojedinaca uDPS-u.

R.P.

ReferendumoNATO-uili

eskalacijanestabilnosti

DF je javno više puta

rekaoda ni po koju

cijenuneće podržati

AleksuBečića, pod-

sjetio je Bešić i rekao

da je onnesumnjivo

kao partijski kadar

imaou trenutnoj kon-

stelaciji najsnažniji

potencijal