Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjed-

nički kandidatDemokrat-

skog fronta i dijela ,,gra-

đanskeopozicije“Mladen

Bojanićpotpisao jeuoči

parlamentarnih izborakao

predsjednikpokreta ,,Ot-

por beznađu“ koalicioni

sporazumsaDemokrat-

skimfrontomozajednič-

komnastupu.

Sporazumom koji su, osim

Bojanića, potpisali i lideri

Fronta AndrijaMandić, Mi-

lan Knežević i Nebojša Me-

dojević, predviđeno je da

MarkoMilačićkaopredstav-

nik pokreta bude 25. na iz-

bornoj listi DF-a.

–Uželji da iskreno doprine-

se smjeni aktuelne vlasti kao

preduslovudruštvenihieko-

nomskih promjena, grupa

birača ,,Otpor beznađu“ je

prihvatila koalicioni spora-

zum sa Demokratskim fron-

tom i imaće svoje predstav-

nike na izbornoj listi ,,DF

– mi ili on“ – saopštio je 18.

septembra 2016. godine u

izjavi zamedije tadašnji prvi

čovjek tog pokreta i bivši ne-

zavisni poslanik u Skupštini

CrneGoreMladenBojanić.

Onjetadanaglasiodavjeruje

da svi ,,članovi, aktivisti i

simpatizeri razumiju ovu

odluku“.

– Pa ih pozivamo da na izbo-

rima iskažu svoje jasno opo-

ziciono opredjeljenje i podr-

že, sada već, našu zajednički

listu ,,DF – mi ili on“ – ista-

kao je tadašnji lider pokreta

,,Otpor beznađu“.

Bojanić je političku karijeru

počeouPozitivnojCrnojGo-

ri, bio je potpredsjednik

strankeišefposlaničkogklu-

ba. Pozitivna je bila stranka

koja je baštinila ideju o

evropskomputuCrneGore i

priključenjuNATO-u.

IZAKULISA:

Kandidat većeg dijela opozicijeMladen Bojani

u ime pokreta „Otpor beznađu“, potpisao koaliciju sa

„Građani“ predlo

koalicionogpart

Iako Bojanića forsiraju kao nestranačkog kandidata,

on je bio potpredsjednik Pozitivne, a nakon razlaza sa

DarkomPajovićem, zajedno je sa novinarom ruskog

propagandističkog glasila ,,Sputnjik“ MarkomMilačićem

osnovao pokret ,,Otpor beznađu“, koji je naročito bio

aktivan u anti-NATO kampanji u Crnoj Gori

Nakon razlaza saDarkomPaj-

ovićem, Bojanić je sa novina-

rom ruskog propagandistič-

kog g l a s i l a , , Spu t n j i k “

MarkomMilačićem osnovao

pokret ,,Otpor beznađu“, koji

je naročito bio aktivan u anti-

NATOkampanji uCrnoj Gori.

Pokret ,,Otpor beznađu“ ipak

nije dugo trajao, budući da je

MarkoMilačić nakon posjete

Rusiji odlučio da formira svo-

ju stranku i istakne predsjed-

ničkukandidaturu.

Izvor Pobjede blizak Demo-

kratskomfrontukazao jedasu

lideri tzv. građanske opozicije

–uprvomreduDritanAbazo-

vić, Aleksa Bečić i Vladimir

Joković–predložili kandidata

čiji pokret je bio dio izborne

listeDF-a.

– Bojanić je u prošlom sazivu

Skupšinedjelovaokoordinisa-

no sa opozicijom, posebno sa

Demokratskim frontom, po-

državajući sve naše projekte.

Suštinski,,,građanskaopozici-

ja“ jeFrontupredložilakandi-

dataDF-a što jeobjeručkepri-

hvaćeno–rekaojeizvorblizak

Demokratskomfrontu.

Ipak, inicijalni predlog da Bo-

janić bude predsjednički kan-

didat većeg dijela opozicije

došao je, osimAbazovića, i od

neformalne grupe ,,Građan-

ski“, koja je 27. februara ove

godinepozvalaopozicijuuCr-

noj Gori da podrži Mladena

Bojanića kao kandidata na

predstojećimpredsjedničkim

izborima.

- Pred nama su predsjednički

izbori na koje opozicija, po

svemu što smo do sada vidjeli,

izlazi podijeljena i nespre-

mna. Prethodno iskustvo nam

govori da su ovim postignuti

svi uslovi koji pogoduju još

jednoj pobjedi DPS-a. Ne ula-

zeći u kvalifikacije drugih, do

sada razmatranih kandidata i

kandidatkinja, kao građani i

građanke zainteresovani za

opoziciono jedinstvo i demo-

kratske promjene, predlaže-

Ura traži da SDP podrži Bojanića kako ne

bi potvrdila ,,teze o spavačima u opoziciji“

Vujović:

Zar

jeUri bliži DF

odgrađanske

CrneGore

PODGORICA

- Funkcioner

GrađanskogpokretaUra i

predsjednikcetinjskog

odboraFilipAdžićkazao je

da ćeu slučajudaSoci-

jaldemokratskapartijane

povučekandidaturuDrag-

injeVuksanović zapredsjed-

ničke izboredirektnodobiti

na težini tezeda su ,,spavači

uopoziciji“ i danijesu

iskrenoželjeli dogovor.

- Razumijemo potrebu da

partija koja se nalazi u jako

teškoj situaciji nakon niza lo-

kalnih izbora pokušava isko-

ristitipredsjedničkukampan-

ju za privremeno podizanje

rejtinga. Ali, kao što je toučin-

ioGrađanskipokretUra,pozi-

vamo i SDP da pokaže

političku širinu i interes

građana stavi ispred usko-

partijskog i stane iza zajed-

ničkog kandidata opozicije -

ukazao jeAdžić.

ODGOVORNOST

On je naveo da je SDP ned-

vosmisleno kazao da će u

slučaju postizanja opozi-

cionog dogovora dati ključni

doprinos da taj dogovor

zaživi.

- Stoga očekujemo minimum

odgovornosti prema javno iz-

rečenim stavovima, ali i pre-

maopozicionimbiračimakoji

od nas zahtijevaju jedinst-

venog kandidata. Mladen Bo-

janić jestenestranačka ličnost

i predstavnik građanske Crne

Gore, bez obzira na različite

profilacije političkih partija

koje supodržalenjegovukan-

PODGORICA

–Bezobzira

nakvalitetekoje imaMladen

Bojanić, on je iznuđeno rje-

šenjeuposljednjemtrenut-

ku, ane iskrenoopredjelje-

nje svihpartijakoje suga

podržale - smatraprofesor

Fakultetapolitičkihnaukau

BeograduMilošBešić.

Naveo je da je opozicija pre-

thodnih mjeseci intenzivno

pregovarala i podgrijavala ide-

ju zajedničkog kandidata i is-

takao da je sve vrijeme posto-

jao javni latentni sukob na

relaciji Demokratskog fronta i

ostatka građanske opozicije.

Podjela unutar opozicije, pre-

ma njegovim riječima, rezulti-

rala je kompromisnim rješen-

jem, odnosno kandidovanjem

Bojanića, i smatra da na taj

nač i n ost a t ak opoz i c i j e

pokušava da demonstrira je-

dinstvo.

On je istakao da će Bojanić za

nekepartijekojesugapodržale

predstavljati opravdanje pred

opozicionimglasačimausmis-

lu isticanja činjenice da se

dogovor oko zajedničkog kan-

didata postigao.

-Ukoliko rezultat po njega

bude negativan, partije će

opravdati svoj izbor deklara-

tivnim jedinstvom oko zajed-

ničkog kandidata - pojasnio je

Bešić za agencijuMina.

DF je javno više puta rekao da

ni pokojucijenunećepodržati

Aleksu Bečića, podsjetio je

Bešić i rekao da je on nesumn-

jivo kao partijski kadar imao u

trenutnoj konstelaciji na-

jsnažniji potencijal.

On je rekao da su skoro sve

partije insistirale na nezavis-

nom kandidatu, a da je pitanje

u kojoj mjeri Bojanić može is-

puniti tu ulogu s obzirom na

njegov dosadašnji partijski i

politički angažman. Bešić je

dodaoidajeBojanićjasnoijav-

no bio protiv NATO-a i skep-

tičan po pitanju evropskih in-

tegracija.

Komentarišući to što nešto

više od mjesec pred izbore

vladajućaDemokratskapartija

socijalista nema svog kandida-

ta,doksusevećinaopozicionih

partija dogovorili oko zajed-

ničkog kandidata, Bešić je

rekao da se nemogu svi najjači

politički subjekti posmatrati

jednakopo tompitanju.

Kada je riječ o DPS-u, Bešić je

kazao da je situacija relativno

jednostavna u logičkom smis-

lu, ali složena i neizvjesna u

smislu ishoda.

Profesor Fakulteta političkih nauka u BeograduMiloš Bešić smatra da je

UDPS-ubi voljeli daĐukanovi

- Razumijemo potrebu

da partija koja se nalazi

u jako teškoj situaciji

nakonniza lokalnih izb-

ora pokušava iskoristiti

predsjedničku kam-

panju za privremeno

podizanje rejtinga.

Ali, pozivamo SDPda

pokaže političku širinu

i interes građana stavi

ispreduskopartijskog

i stane iza zajedničkog

kandidata opozicije -

ukazao jeAdžić

didaturu. On nikada nije

sarađivao sa DPS-om i doka-

zani je opozicionar, koji će

poštovati Ustav Crne Gore.

Sada je vrijeme da svi pokažu

potrebnu zrelost kako bi

građani Crne Gore konačno

dobili predsjednika kakvog

zaslužuju. Pobjeda kandidata

opozicije najveći je interes

Crne Gore i svi iz opozicije

moraju biti posvećeni tome.

Nesumnjivojeda,kotakoneš-

to bude opstruirao, direktno

radi zaDPS - ukazao jeAdžić.

Član Predsjedništva SDP-a

Ivan Vujović u saopštenju za

medije napisao je da je Drag-

inja Vuksanović kandidat

građanskeCrneGore.

- Svo j im do s a d a š n j im

političkimdjelovanjem i pro-

gramskimzalaganjemzaoču-

vanj e us t avnih i spo l j -

no-političkihdostignućanaše

države i oštre kritike pogubne

politikeDPS-airasprodajere-

sursa građana Crne Gore jas-

no je to potvrdila građanima

–naveo jeVujović.

NEODMJERENOST

Smatra da njeno zalaganje di-

jele i birači Ure, pa ga čudi

,,gruba i neodmjerena reakci-

jaAdžića“.

- Mi nećemo doprinositi

opozicionom prepucavanju.

Ali imamo pravo i obavezu da

kažemo da nemožemo da po-

držimo kandidata čiji je

pokret ,,Otpor beznađu“ bio

konstituent DF na oktobar-

skim izborima i o kome nas

niko nije konsultovao. To ne

podržavaju ni birači Ure, pa

time čudi ovako grubi stavovi

Adžića.NemoguCetinjanima

ni drugim građanski opredi-

jeljenimbiračimaUre politič-

ka zalaganjaDF-abiti bližaod

principa građanske Crne Go-

re. Jednomsu im to birači po-

kazali kadasubilidiokoalicije

Ključ - piše u saopštenju.

Vujović je naglasio da je za

Vuksanović jedini protivkan-

didat iz DPS-a, partije koja je,

ka ko on t v r d i , s vo j im

političkimdjelovanjemosiro-

mašila većinu građana, a obo-

gatila uzak krug privilegov-

anihpojedinaca.

- Cijenimo Bojanića, ali u

obavezi smo prema građani-

ma da kažemo da se ne slaže-

mo sa njegovim političkim

stavovima i činjenicom da su

ti stavovi najbliži politici

DF-a- zaključeno je u saop-

štenju.

K.J.

MilošBešić

FilipAdžić

IvanVujović

Sapotpisivanjakoalicije saFrontom