Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

Kultura

PODGORICA

- Interes zapo-

ezijuvelikogpjesnikaRado-

vanaZogovićadanas sveviše

raste. Kaoda raniji pogledi na

njegovo stvaralaštvonijesu

ni izdaleka sagledali svuveli-

činupjesnika čije stvaranje,

makar kad jeoCrnoj Gori ri-

ječ, neospornovrhuni u20.

vijeku. Nijeni čudo.

Njegovo dugo odsustvo sa

književne scene, zatimuvrije-

ženapredstavadaseuZogovi-

ćevompjesništvu radi najviše

o revolucionarnim budnica-

ma i agitovkama, da se ovaj

pjesnikuvlastitimknjiževnim

esejima i raspravama zalaže

samo za takozvani revolucio-

narni realizam i obavezno hu-

manističko angažovanje sva-

kog književnog čina, - gotovo

dajedonekleodbijaloknjižev-

ne kritičare i teoretičare knji-

ževnostidadubljeuđuuboga-

ti Zogovićevski pjesnički

univerzum. Pri svemu tome

vladalo je uvjerenje da je Zo-

gović jedan od velikih pjesni-

ka onog nekada zajedničkog

jezika. Ali, malo što dalje od

toga. Bliže se Zogovićevim

stvaralaštvom od poznatijih

imena osamdesetih godina

prošlog vijeka gotovo usa-

mljeno bavio književni kriti-

čarVasilijeKalezić.

USAMLJENOST

Zogovićeva životna biografija

gotovo da je zakonito bila ve-

zana za patnju, bolest, tamni-

ce i progonemeđuratnogreži-

ma.Kadjekaoborac i jedanod

najzaslužnijih kreatora nove

književne i opštekulturne svi-

jesti, na čelu AGITPROPA,

doživio 1948. godine da ga

zbog zalaganja da se u osudi

Informbiroa ne tretiraju kao

neprijatelji sovjetski pisci, do-

živio je jednuvrstu šesnaesto-

godišnje konfinacije, tačnije

kućnog zatvora u kojem je bio

spriječen svaki njegov kon-

takt sa spoljnim svijetom. O

tadašnjem objavljivanju

njegovog pje-

s n i š t v a n i j e

smjelo biti go-

vora. No, pomi-

šljenju dobrog

dijela savremenih

pjesnika i esejista,

upravo je ta šesna-

estogodišnja Zogo-

vićeva potpuna odije-

ljenost od svijeta učinila

Zogovića tako velikimpjesni-

kom, da je iz njegove tragične

usamljenosti nastalo pjesnič-

ko djelo zadivljujuće ljepote i

rafiniranosti.Tojeprvidovolj-

nouočio inadahnutoeksplici-

rao pjesnik Marko Vešović u

doktorskoj disertaciji pod na-

slovom „Jezik u poeziji Rado-

vana Zogovića“, zatim pje-

snik, publicista i romanopisac

Boro Jovanović u izboru iz

Zogovićevepoezijepodnaslo-

vom „Spornik“, o čemu je au-

tor ovih redova pisao u Pobje-

di, i najzad pjesnik i prozni

pisacMirašMartinović koji je

svoj izbor iz Zogovićeve poe-

zije nazvao „Pjesme nepokor-

ne“, u izdanju CANU, pred

kraj prošle godine.

RASKOŠ

Martinovićev izbor izZogovi-

ćevog pjesništva, upravo je

predmet ovoga teksta, ne sa-

mo zbog autorove duboke i

iskrene posvećenosti stvara-

laštvu velikog pjesnika, nego i

zbog Martinovićeve otkriva-

lačke strasti koja nam je poka-

zalaZogovića izdosadanedo-

voljno poznatih uglova, iz

njegovih raznovrsnih temat-

skih izvorišta, kao i izuzetno

originalnih stilskih postupa-

ka. Pred čitaocem, uMartino-

vićevom izboru, došla je do

punogizražajaposebnoZogo-

vićeva leksika, odnosno puni

sjaj Zogovićevog pjesničkog

jezika čija raskoš plijeni i su-

gestivno zarobljava.

Kakvi sve povodi pokrećuZo-

govićevu pjesmu, gdje su sve

izvori njegove inspiracije, ka-

ko obavezni moralni anga-

žman velikog pjesnika nijed-

nog trenutka ne degradira

njegovo pjesništvo, kako lična

tuga imelanholija usamljeno-

sti uspijeva da se identifikuje

sa univerzalnom ljudskom

patnjom – bez sumnje poka-

zuje Martinovićev izbor. Kad

Zogović govori s biljem, kad

ga uzbuđuje sudbina jasenke

jabuke koja tako liči na ljud-

sku patnju i otpor besmislu i

uniženju, kada je jablan pod

prozorom jedini njegov živi

susjed,aliispornik,kakobire-

kao Boro Jovanović, kad daje

Instrukciju maslini da izdrži,

preživi i da bar donese dva tri

ploda, opravdavajući smisao

svoga postojanja - Zogović

stvara čudesne metafore i ne-

vjerovatne rime jednostavno

do njega nezamislive u čitavoj

domaćoj pjesničkoj praksi.

Zogović jednostavno sve mo-

že. Svojim rafinovanim čulom

za jezikuspijevadasloži i ime-

nicu i glagol, zvukom koga

osjeća samo njegovo jezički

hipersenzibilno čulo, čineći

da se čitalac prvo iznenadi, a

onda shvati da je Zogovićevo

muzikalno rješenje u stihu i

strofi zaista začuđujuće im-

presivno.

DOMETI

Lična, ili patnja čitavih, pogo-

tovu bliskih naroda, uvijek je

posebno uzbuđivala pjesnika

Zogovića, koji je iz vlastitog

gnjeva i nepristajanja, vraća-

jući seurazličitimvremenima

istoj temi, dopirao do najim-

presivnijihdometasvoga izra-

za.Takoje1937.godineobjavio

u listu „Zeta“ pjesmu naslov-

ljenu„AustriskaokupacijaCr-

ne Gore“. Iako je naslovom

pokušaodazametne trag, cen-

zori su samo zbog te pjesme

zaplijenili list. A, o čemu se

radilo? Pjesma koja danas ima

naslov „Internacija Crne Go-

re“, neosporno jedno od naj-

boljihZogovićevihostvarenja.

Govori o zločinima srbijanske

soldateske nakon nasilnog

prisajedinjenja Crne Gore Sr-

biji poslije 1918. godine. Otuda

stih: Kreći! Crnogorci su krivi

jer misle da je Crna Gora nji-

hova Crna Gora. Zogovića su i

pored zavaravanja traga odali

stihovi:

Korača, korača svezana Crna

Gora preko Crne Gore,/ Žan-

dari viču. Žandare ostrvljuje

miris strvi,/ Bije kundak. Bo-

dež bode...

Jasno je da u austrougarskoj

okupacionoj vojsci nije bilo

žandara. U komunističko vri-

jeme, kad su crnogorski čelni-

ci bukvalno drhtali od i nena-

mjernog grijeha kojim bi se

zamjerili Srbiji, pomenuti sti-

hovi su u Crnoj Gori bili sa-

stavni dio prigodničarskih re-

citala. Pjesma o stradanju

Crne Gore, poslije nasilnog

prisajedinjenja Srbiji, pravi je

pandan Zogovićevom Ali Bi-

naku, pisanomu tri faze. Prva

verzija, objavljena 1937. godi-

nesadržavala jepet cjelina.

Kasnije je Zogović,

dakle poslije rata,

pošto niko nije smio

da prihvati štampa-

nje, objavio dopu-

njenu verziju kao

privatno piščevo iz-

danje. Danas poema

ima deset pjevanja.

GRIJESI

Dva su Zogovićeva grijeha,

pored traženja da se poštede

napada sovjetski pisci 1948.

godine, uvijek visila nad nje-

govom glavom. Prvi se sasto-

jaou tome što je bio i ostaone-

poko l eb l j i v i nac i ona lni

Crnogorac i, štobi drugo, nego

još i Ali Binak. Ni jedanni dru-

gigrijehnikadmunijesuopro-

šteni.

Naravno, da je cijela poema

„Došljaci –pjesmeAliBinaka“

morala biti

zastupljena i u pomenutom iz-

boru Miraša Martinovića. Po-

redvišefragmenataiznezaobi-

lazne „Knjažeske kancelarije“,

priređivačuovogizboraposeb-

no su i ispravno zapele za oko

pjesme posvećene Njegoše-

vom putu u Petrograd. Pored

usko pjesničkih razloga u nji-

ma je izraženZogovićevodnos

prema velikom prethodniku i

njegovoj životnoj vladar-

skopjesničkoj patnji.Teško se

odlučiti gdje, u kojem ciklusu,

kojoj objavljenoj pjesničkoj

zbirci, kojoj tematskoj cjelini,

je Zogovićev talenat došao do

njemu svojstvenog savršen-

stva.Daliu „Povremenozauvi-

jek“, ili „Knjažeskoj kancelari-

ji“, da li u zbirci „Artikulisana

riječ“? Da li možda u Ali Bina-

ku koji, pored poezije najvišeg

reda,sadržidodanasnajubjed-

ljivije dokumentarno svjedo-

čanstvoostradanju i ponižava-

nju jednog naroda?

Na krajumožemo samoda ka-

žemodajeMartinovićevizbor

iz Zogovićevog pjesništva

„Pjesmenepokorne“,štampan

u nedopustivo malom broju

primjeraka (150), u izdanju

CANU. Što izborom poezije,

što priređivačevimpredgovo-

rom, što bilješkama uz objav-

ljene pjesme, što odjeljkom

„Rekli su o Zogoviću“, više je

doprinio poznavanju Zogovi-

ćeve ličnosti od svojevreme-

nog Akademijinog zbornika

radova sa posebnog simpozi-

juma,nazvanogmalostarinski

„Zogović- pjesnik i čovjek“.

RIJEČ VIŠE:

„Pjesme nepokorne“, izbor iz poezije Radovana Zogovića

RadovanZogović

Zogović jednostavno svemože.

Svojim ra novanimčulomza jezik

uspijeva da složi i imenicu i glagol,

zvukomkoga osjeća samo njegovo

jezički hipersenzibilno čulo, čineći

da se čitalac prvo iznenadi, a onda

shvati da je Zogovićevomuzikalno

rješenje u stihu i stro zaista

začuđujuće impresivno

Čudesnemetafore

i nevjerovatne rime

Da vidimo na koji je

način Miraš Martinović

organizovao svoj izbor iz

Zogovićevog pjesništva

pod dobro odabranim

naslovom „Pjesme nepo-

korne“? Svrstavajući uku-

pni Zogovićev pjesnički

opus u izbor od deset

ciklusa, odvojenih poseb-

nimnaslovima, Martinović

je pokušavao da slijedi

najbitnije tačke ključanja

pjesnikove patnje i silno

podignutih emocija, koje

su ostavljale za sobom

antologijske pjesničke

vrijednosti ni malo slične

pjesničkoj praksi na koju

smo navikli. Uvodnom

pjesmom „Svjetionik mali

i zabačen“, Martinović je

smatrao da metaforički

sažima čitavu pjesnikovu

životnu i književnu sudbi-

nu. da bi ciklusom „Povre-

meno zauvijek“ pokazao

Zogovićevo snoviđenje o

ženi i ljubavi, ili u ciklusima

„Knjažeska kancelarija“ ili

„Došljaci – pjesme Ali Bina-

ka“ predstavio vrhunske

domete Zogovićeve poet-

ske energije i istovreme-

nogmoralnog angažmana

koji se uvijek u djelu ovog

pjesnika podrazumijevao,

a nipošto nije snižavao ili

ugrožavao pri tomdosto-

janstvo vlastitog pjesnič-

kog čina.

Tačke

ključanja

pjesnikove

patnje

»

Piše:

RajkoCEROVIĆ

CETINJE

– Tribina „Mladi i

istorija“ (Zašto mladi treba da

izučavaju istoriju) biće održana

večeras u 18 sati u prostorijama

MaticecrnogorskenaCetinju.

UvodnuriječimaćeMarkoŠpa-

dijer, ana zadatu temugovoriće

Boban Batrićević i SrđaMarti-

nović. U umjetničkom dijelu

večeri nastupiće Tanja Bogda-

nović (violina) i Ivana Kusovac

(klavir).TribinuorganizujeMa-

tica crnogorska – ogranakCeti-

nje.

R.K.

PODGORICA

- „Predstava

Hamleta u selu Mrduša Do-

nja“, koju je po tekstu Iva Bre-

šana režirao Luka Kortina, bi-

će izvedena večeras u 20 sati

na Velikoj sceni Crnogorskog

narodnog pozorišta.

Predstava je nastala u kopro-

dukciji Međunarodnog festi-

vala Kotor art i Crnogorskog

narodnog pozorišta.

Uloge tumače: SimoTrebješa-

nin, Danilo Čelebić, JulijaMi-

lačić, Ana Vujošević, Stevan

Radusinović, Dušan Kovače-

vić, Dejan Ivanić, Ana Vučko-

vić, Momčilo Pićurić, Dragan

Račić i JelenaMinić.

R.K.

PODGORICA

- Koncert pod

nazivom „Veče italijanske mu-

zike“ biće održan večeras u 19

sati u Velikoj sali KIC-a „Budo

Tomović“. Riječ je o programu

koji već treći put organizuje

Umjetnička škola za muziku i

balet „Vasa Pavić” u saradnji sa

KIC-om.

Nakoncertućenastupitiučeni-

ci osnovne i srednje muzičke

Škole, koji će izvesti neke od

najljepšihitalijanskihkancona.

Izvođački sastav čine vokalni

solisti, instrumentalisti, ka-

merni ansambli i horovi osnov-

nog i srednjeg muzičkog obra-

zovanja. Ulaz je besplatan.

R.K.

Tribina „Mladi i

istorija“ uMatici

naCetinju

„Hamlet uselu

MrdušaDonja“

na sceni CNP-a

Veče italijanske

muzikeuKIC-u

Spomenik IvanuCrnojeviću