Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 12. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Predsjed-

nikopštineHercegNovi Ste-

vanKatić smatradaVlada i

resornoministarstvone

preduzimajuadekvatne

mjerekakobi se sačuvala

BolnicauMeljinama. Zapo-

sleni nijesuprimili tri plate,

duguje se zadoprinose, re-

grese, poreze, ali i zakomu-

nalneusluge, dobavljačima…

Krajem jula 2016. godine vla-

snicima, konzorcijumu, koji

čine Invest banka, Atlasmont

banka, Atlas Cap i Specijalna

bolnica za interne bolesti

„Sveti Nikola“ iz Kraljeva, do-

stavljeno je obavještenje o ra-

skiduugovora, anedugoposli-

je toga donijeta je i odluka da

Bolnica Meljine uđe u sistem

javnog zdravstva.

- Bolnica propada iz godine u

godinu i opstaje dobrim dije-

lom zaslugama zaposlenih.

Lokalna uprava pomaže op-

stanku Bolnice koliko je to u

našoj nadležnosti i moći. Lje-

tos smo imdonirali dva moni-

tora za operacionu salu, odlo-

žili smo plaćanje poreza na

nepokretnosti čiji je dug oko

pola miliona eura. Isto je ura-

dilo i preduzeće Vodovod ko-

me bolnica za utrošenu vodu

duguje oko sto hiljada eura -

kazao jeKatić.

Podsjetio je da je prošlog ljeta

izMinistarstvazdravljaobjaš-

njeno da država pokušava da

se sporazumnodogovori da se

ugovor sa Atlas grupom ili ra-

skine ili nastavi, jer bi po ne-

kimprocjenamasudskiproces

mogao trajati pet-šest godina.

U lokalnoj upravi očekuju da

će o stanjuuBolnici dobiti de-

taljnije informacije tokomove

sedmice kada očekuju pred-

stavnikeAtlas grupe.

- Očekujemo uskoro razgovor

i saministromzdravljakakobi

nampredočilisituacijuoprav-

nom statusu te ustanove – ka-

zao jeKatić.

Fond za zdravstveno osigura-

nje redovno izmiruje svaku

fakturu, sedmično isporučuje

ljekove i drugi materijal neop-

hodan za rad zahtjevnog siste-

ma, ali uprkos tomeprihodi ne

pokrivajunipolovinurashoda.

Zbogveomateškesituacijeuko-

jojsenalazitazdravstvenausta-

nova,sporogrješavanjapravnog

statusa,nedostajućegkadra,po-

stoji velika bojazanmeđuNov-

ljanimadaće seonaugasiti.

Bolnici osimopreme nedosta-

je ginekolog, radiolog, aneste-

ziolog. Dio nedostajućeg ka-

dra obezbjeđuju u saradnji sa

Kliničkim centrom Crne Go-

re.

Ž.KONTIĆ

PLJEVLJA

–NVOBonumu

sklopu„Omladinskogdijalog

kluba“zaškolsku2017/2018.

godinurealizovalo jeuokviru

neformalnogobrazovanja

edukacijudesetegeneracije

Školedemokratije i ljudskih

prava.

Školu je završilo 35 učenika iz

Srednje stručne škole i Gimna-

zije „Tanasije Pejatović“. Škola

je trajala sedammjeseci, a na-

stava se realizovala u dvije gru-

pepo20učenikauprostorijama

NVOBonum.

Predavačisubiliprofesori,prav-

nici, novinari, političari i javne

ličnosti iz Pljevalja i Podgorice.

Nastavni program je realizovan

u14temaizoblastiljudskihpra-

va i demokratije. Na kraju pre-

davanja polaznici su odbranili

seminarski rad kako bi dobili

diplome vršnjačkog edukatora

demokratije i ljudskihprava.

Diplome je uručio Mersudun

Halilović,sekretarSekretarijata

zadruštvenedjelatnostiopštine

Pljevlja, a prigodne knjige pro-

fesoricaMerdžanaMemić.

Kako su kazali iz NVOBonum,

projekat Škole demokratije je

usmjeren tako da prenosi po-

štovanje ljudskih prava i osnov-

nih sloboda, kao i poštovanje

drugih kultura i prirodne okoli-

ne.

- Mlade ljude pripremiti na ži-

votuslobodnomdruštvu,zako-

ji će svjesno imati odgovornost i

koji će voditi u duhu razumije-

vanja, mira, tolerancije, jedna-

kosti polova i prijateljstvameđu

svimnarodima.Onoštosu pola-

znici škole razumjeli je shvata-

nje da je jednaka sloboda za sve

građane stalan zahtjev demo-

kratije. Sloboda pri tome nije

ništa apstraktno, nego znači

konkretnu slobodu ličnog ure-

đenja života, slobodu religije i

svijesti. Sloboda izborazanima-

nja,slobodnamogućnostuređe-

nja privatnog života, slobodno

raspolaganje sopstvenom imo-

vinom, sloboda i nepovredivost

stana,slobodapoštanskogitele-

fonskog saobraćaja. Sloboda

znači i osiguranje pred samo-

voljnoprovedenimhapšenjemi

garanciju državno-pravnog po-

stupka pred sudom, kao i kon-

trolu informacija koje država

prikuplja o pojedincu. Ovdje

spadaju i pravo na slobodno

izražavanje mišljenja, sloboda

štampe,slobodaokupljanjaiud-

ruživanja, pravo na jednako

učešće u političkom obrazova-

nju u određenoj zajednici. Jez-

gro ovih sloboda, dostojanstvo

čovjeka, ne daje država svakom

pojedincu, nego ga garantuje i

priznaje kao neotuđivo i nepo-

vredivo pravo - saopštili su iz

NVOBonum.

Projekat Škola demokratije i

ljudskih prava podržala je Ko-

misijaVladeCrneGore iz dijela

prihodaod igarana sreću.

A.S.

Sadodjelediploma

Samjestapožara

Polaznicima Škole demokratije i

ljudskih prava uručene diplome

Mlade ljude

učiti toleranciji

Predsjednik opštine Herceg Novi o brojnim

problemima zdravstvene ustanove uMeljinama

Upitan

opstanak

bolnice

Zaposleni nijesu primili tri plate,

duguje se za doprinose, regrese,

poreze, ali i za komunalne

usluge, dobavljačima…

Nekadašnji Centar voj-

nomedicinskih ustanova

,,Meljine“ prije deset godi-

na kupio je za 25,1 milion

eura konzorcijum koji čine

članice Atlas grupe Invest

banka, Atlas banka, Atlas

cap i Specijalna bolnica za

interne bolesti ,,Sveti Niko-

la“. Obaveza ulaganja je

bila oko 120miliona eura.

Međutim, realizovana su

samo tri miliona ulaganja

umedicinsku opremu.

Vlada je početkomprošle

godine pokrenula sudski

postupak za raskid ugo-

vora. Iz Atlas grupe su

svojevremeno naveli da

do konačne odluke suda ili

sporazumnog rješavanja

svih pitanja bolnica ostaje

u vlasništvu njihove irme.

Vlasništvo

Aktuelna novska vlast smatra da bi za potrebe opštine bila

optimalna izgradnja gradske bolnice u Meljinama sa 120

kreveta i svimpotrebnim sadržajima, koja bi bila u sistemu

javnog zdravstva. Tu ideju zagovarala je i građanska grupa

Izbor, koja je sa DPS-omu Herceg Novom vršila vlast od

decembra 2014. domaja 2017. godine. Katić je naveo da

postoje planovi da se u krugu sadašnje bolnice, koja raspola-

že sa oko 50 hiljada kvadrata atraktivnog zemljišta uz samo

more, kao i 19 objekata, dio opredijeli za izgradnju nove

bolničke zgrade, a ostatak za objekte turističkog ili turističko

zdravstvenog sadržaja.

Planovi

StevanKatić

BolnicauMeljinama

CETINJE

- Pripadnici Va-

trogasne jediniceCetinje in-

tervenisali su jučepopodne

na gašenjupožarakoji je za-

hvatio travu i nisko rastinje

u seluDrušići.

Prema riječima komandira

Vatrogasne jedinice Predraga

Moštrokola, do požara je naj-

vjerovatnije došlo zbog palje-

nja trave i niskog rastinja na-

kon čega je vatra usljed jakog

vjetra izmakla kontroli.

Ugašenjusuučestvovaledvije

ekipe i brzom intervencijom,

ali i uz pomoć mještana vatra

je ugašena - kazao je Moštro-

kol apelujući još jednom na

građane da ne pale travu to-

kom vjetrovitih dana, kao i da

ukolikosuumogućnostiobez-

bijede vodu za eventualno ga-

šenje požara.

J.Đ.

Cetinjski vatrogasci ugasili požar u selu Drušići

Gorjela trava i nisko rastinje

Vozačuspio

da iskoči iz

rovokopača

PODGORICA

– Građevinska mašina juče se prevrnula na

putu Andrijevica - Mateševo umjestu Lanište, ali nije bilo

povrijeđenih.

Fotogra ije rovokopača koji se prevrnuo objavljene su na

društvenoj mreži Fejsbuk, a u opisu piše da se radi o klizištu

gdje je mašina sletjela.

Kako prenosi Antena M, iz OKC-a Uprave policije su kazali da

nemaju informacija o tomdogađaju, a kako se navodi u opisu

fotogra ija povrijeđenih nije bilo. Vozač mašine je uspio da

iskoči na vrijeme.

C.H.

Prevrnula se građevinskamašina

na putu Andrijevica – Mateševo