Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Društvo

rojekta razvoja telemedicine u Crnoj Gori

venezaštite

eranama

li poboljšanju sistema u tim

državama i prilagođavanjem

našimuslovimamožemonapra-

viti velike korake ka unapređe-

nju stanja. Ono što sa sigurno-

šću mogu da kažem jeste da su

ljekari uKCCG i uopšte uCrnoj

Gori spremni na edukaciju i

znam iz iskustva KCCG da ne

postoji niti jedna klinika i orga-

nizaciona jedinica u kojima ne-

ma spremnosti za usvajanje no-

vih metoda i usavršavanja.

Ljekari su tokom cijelog školo-

vanja usmjereni ka usavršava-

nju i sticanju novih znanja. Ne

postoji niti jedna profesija uCr-

nojGorikojaimavećumotivaci-

ju i želju za usavršavanjem od

ljekarske profesije. Važno je

pružiti immogućnost i pravilno

usmjeriti njihove motive i

uspjeh je zagarantovan.

A koliko su posvećeni svompo-

slu, koliko rade i koliko se to, na-

žalost,neprepoznajenajboljese

možezaključitiizpodatakakoje

sam naveo u odgovoru na pret-

hodnopitanje –kažeEraković.

JAČATI KAPACITETE

Ističe da je važno ustvrditi da

zdravstveni sistem bilježi na-

predak u organizacionom i teh-

ničkomsmislu.

- Isto tako je jasno da predstoje

veliki zadaci koje tek treba rije-

šiti. Kao što sam ranije istakao,

veomavažansegment jepobolj-

šanje zdravstvene usluge u op-

štimbolnicama, jačanjeprimar-

ne zdravstvene zaštite, razvoj

preventivnih programa i favori-

zovanje protokola liječenja koji

kroz svoju efikasnost donose

ogromnu uštedu. Klinički cen-

tar Crne Gore, kao osnova

zdravstvenog sistema, mora biti

uključen u implementaciju sve-

ga navedenog, jer bez te koordi-

nacije nije moguće napraviti

kvalitetne pomake. Zato je ne-

ophodno još više iskoristiti

stručne i iskustvene kapacitete

KCCG u reformi zdravstvenog

Sistema –poručujeEraković.

Na pitanje da li će ovaj projekat

smanjiti i troškove liječenja u

stranimklinikama,Erakovićod-

govara potvrdno.

- Troškovi liječenja naših paci-

jenata u inostranstvu su veliki.

Za liječenje u inostranstvu se

izdvaja preko 7.500.000 eura, i

to najviše za liječenje u Srbiji,

od čega je npr. kontrolnih pre-

gledavišeod1100godišnje. Po-

stoji veliki prostor za uštede, a

primjenom novog sistema

upućivanja siguran sam da će-

mo već ove godine imati bolje

rezultate. Moramo biti svjesni

činjenice da i mnogo veće i ra-

zvijenijedržaveodnaše imaju i

veće troškove upućivanja paci-

jenata, jer sve je veća tendenci-

ja uspostavljanja usko specija-

lizovanih centara za liječenje

pojedinih rijetkih bolesti. Ali

primjenom sistema telemedi-

cine doprinijećemo ne samo

uštedama,krozmetodeiliječe-

nje koje će se sprovesti uCrnoj

Gori, već i edukaciji naših lje-

kara, koji će sticati nova sazna-

nja imogućnosti liječenjapaci-

j ena t a - zak l j uču j e na š

sagovornik.

Mr.J.

PODGORICA

Da je zimska

sezonaveomauspješna i da se

zadržao trendrastaodprošle

godine, potvrdionamje gene-

ralni direktorDirektorata za

razvoj turističkedestinacije i

turističku infrastrukturuĆa-

zimHodžić izMinistarstva

turizma i održivog razvoja.

Kako je istakaozaPobjedu,

uskoro seočekujuzvanični re-

zultati koji ćepotvrditi pozi-

tivneprocjene.

Šest aktivnih skijališta, kako je

objasnio, čija je ponuda dobro

pripremljena, uz razne aktivno-

sti i manifestacije u kojima po-

sjetioci mogu da uživaju, kao i

dva nova avanturistička parka

na Žabljaku i u Kolašinu, dopri-

nose odličnoj posjećenosti zim-

skih centara.

- Najbrojniji su gosti iz regiona,

Rusije, Njemačke i Turske, a to-

kommartauKolašinućeboravi-

ti organizovane grupe turista iz

Francuske i Izraela. Kada govo-

rimoozimskoj sezoni, ne smije-

mozanemaritinibogatprogram

dešavanja i manifestacija u pri-

morskom regionu tokom novo-

godišnjih praznika, ali i u febru-

aru, kada su održani Kotorski

karneval i Dani mimoze u Her-

cegNovom.Uskoroočekujemoi

zvaničnerezultatekojiće,nada-

mo se, potvrditi naše procjene i

biti vjetar u leđa za nastavak ra-

zvoja turizma i u ovoj godini -

kazao jeHodžić.

POBJEDA:

Da li su već počele

pripreme za ljetnju sezonu,

koje sunovinekoje spremate?

HODŽIĆ:

Pripreme zanastupa-

juću ljetnjuturističkusezonusu

u toku praktično od završetka

prethodne.Pažljivosmoanalizi-

rali iskustva iz prethodne godi-

ne i radimo na rješavanju uoče-

nih nedostataka, ali i dodatnom

poboljšanju ukupne ponude i

iskustva. Veoma je bitna uklju-

čenost svih subjekata koji na di-

rektan i indirektan način uče-

stvuju u formiranju ponude i

servisiranju usluga tokom turi-

stičke sezone, kako bi sve bilo

pripremljenona pravi način.

POBJEDA:

Šta jeu fokusupri-

prema za ljeto?

HODŽIĆ:

Ufokusupripremasu

unapređenjekvalitetaiobogaći-

vanje ponude, unapređenje

smještajnih kapaciteta, održa-

vanjeipoboljšanjesaobraćajnei

turističke infrastrukture, kao i

promocija crnogorske ponude

na emitivnim tržištima. Poseb-

napažnjaupripremi sezonepo-

svećena je utvrđivanju rokova

za završetakgrađevinskih rado-

va kako ne bi uticali na turiste

koji dolaze.

POBJEDA:

Očekujete li i veći

broj turista nego prošle godi-

ne?

HODŽIĆ:

Usvakugodinuulazi-

mo sa ciljemostvarivanja boljih

rezultata nego prethodne godi-

ne, bilo da se oni ogledajuubro-

juturista,noćenjailiostvarenim

prihodima. Ni ova godina se po

tome neće razlikovati, što znači

da će svi naši napori biti usmje-

reni ka ostvarivanju boljih re-

zultata uz stvaranje pretpostav-

ki održivosti kroz poboljšanje

standarda u turizmu, smještaj-

nihkapaciteta,ponuda,aliituri-

stičkeinfrastruktureiaviopove-

zanosti. Rezultati iz prethodnih

godina kao i intenzitet rada to-

komproteklihmjesecidajunam

razloge za optimizam da ćemo

rezultatima još jednomnadma-

šiti prethodnugodinu.Naš opti-

mizamdijeleirelevantnemeđu-

narodne institucije, pa Svjetska

turistička organizacija Ujedi-

njenihnacija (UNWTO) smatra

CrnuGoru jednomod 20 najbr-

že rastućih turističkih destina-

cija na svijetu, dok Svjetski sa-

vjet za putovanja i turizam

(WTTC) predviđa rast sektora

turizmauCrnojGoripostopiod

oko10odstounarednih10godi-

na. Ova predviđanja i rezultati

koje bilježimo proteklih godina

nijesurezultatnaglihpotezaveć

konstantnog i planskog rada na

unapređenju cijelog sektora i

ostvarivanju strateškog cilja u

turizmu – Crne Gore kao viso-

kokvalitetne cjelogodišnje turi-

stičke destinacije.

POBJEDA:

Da li seočekujutu-

risti sanovih tržišta?

HODŽIĆ:

Iz godine u godinu

imamo sve veći broj turista iz

skandinavskih i bliskoistočnih

zemalja, što nas posebno ohra-

bruje. Turisti iz skandinavskih

zemalja uglavnomdolaze preko

TUI Nordica, dijela najvećeg

svjetskog turoperatora, što nas

posebno raduje. Takođe, tržište

Poljske je sve značajnije za našu

turističkuprivredu, a takođeve-

liki rast ostvaren je u dolascima

turista iz Izraela i Turske.

POBJEDA:

Nakon vizne libe-

ralizacije, da li se povećava

broj kineskih turista?

HODŽIĆ:

Turisti iz Kine su to-

kom2017. godine posjetili Crnu

Goru u većembroju zahvaljuju-

ći promociji na tamošnjim saj-

movima i viznoj liberalizaciji za

turiste sa ovog ogromnog trži-

šta. Naša Nacionalna turistička

organizacija imadogovor saTu-

rističkom organizacijom Srbije

o zajedničkomnastupu na uda-

ljenimtržištima poput Kine, Ja-

pana i Južne Koreje, što takođe

doprinosipromocijinašezemlje

kao kvalitetne turističke desti-

nacije. Očekujemo da se u ovoj

godini nastavi trend rasta dola-

zakaturistaizpomenutihzema-

lja i njihov veći doprinos uku-

pnimrezultatima sezone.

POBJEDA:

Kakvi su planovi

za sjeverCrneGore?

HODŽIĆ:

Vlada je već otpočela

ulaganja u turističku infra-

strukturu na području Bjelasi-

ce, Komova i Durmitora, kako

bi se stvorile pretpostavke za

nova ulaganja u smještajne ka-

pacitete i nove sadržaje. Tako-

đe, pitanje izražene sezonalno-

sti, koju smatramo jednim od

nedostataka koje treba ukloniti

prepoznato je i u Strateškom

marketing planu koji će uskoro

biti usvojen. Diverzifikacija tu-

rističke ponude i razvoj vidova

turizma koji podrazumijevaju

dolazakturistauperiodimavan

sezone su neki od naših priori-

teta za naredni period. Predvi-

đena je podrška za MICE turi-

zam (poslovni turizam) koji

može biti značajan generator

posjeta u periodima van sezo-

ne. Takođe, ubrzo ćemo početi

sa izradom strategija za razvoj

ruralnog i kulturnog turizma.

Rezultati u periodu van sezone

iz protekle godine, kada smo

imali povećanje broja turista u

periodima od marta do maja i

od septembra do novembra su

ohrabrujući i govore nam da

smona dobromputu.

POBJEDA:

Da li mislite da je

sivaekonomijavelikiproblem

našeg turizma?

HODŽIĆ:

Posebno smo posve-

ćeni borbi protiv sive ekonomi-

je, koja predstavlja jedan od

glavnihizazovausektoruturiz-

ma. Očekujemoda se ova borba

intenzivira kroz primjenu Za-

kona o turizmu i ugostiteljstvu.

Potrebno je da iskoordiniramo

zajednički rad različitih in-

spekcija i drugih nadležnih

službi, kao i kontrolu internet

sajtova za oglašavanje smješta-

ja, kakobi sesankcionisali izda-

vaoci koji nijesu registrovani.

Planiramo da stvorimo iste

uslove na tržištu za sve izdava-

ocesmještaja,odnosnoturistič-

ke privrednike, a očekujemo da

to dovede do povećanja stan-

darda u ovoj privrednoj grani,

na zadovoljstvo turista, pri-

vrednika i u krajnjem – građa-

na.

N.KOVAČEVIĆ

INTERVJU:

Generalni

direktor Direktorata za

razvoj turističke destinacije

i turističku infrastrukturu

ĆazimHodžić

Uspješna

zimska sezona,

pripremamose

za još bolje ljeto

POBJEDA:

Očekujemo li za ovu sezonunove

smještajne kapacitete?

HODŽIĆ:

Svjedoci smo da se smještajni kapaci-

teti konstantno proširuju i unapređuju, zadovo-

ljavajući visoke standarde kvaliteta, kako kroz

izgradnju novih, tako i rekonstrukciju postojećih

kapaciteta. Tokomprošle godine dobili smo 33

nova hotela, a očekujemo i otvaranje novih do

početka ljetnje sezone, uključujući Holiday Villa-

ge koji Karisma grupa otvara u Ulcinju, ,,Jadran“

Perast, hotel ,,Riviera“ u Njivicama i ,,The Chedi“

u okviru projekta Luštica Bay.

Otvarajučetirinovahotela

7,5

miliona se godišnje izdvaja

za troškove liječenja naših

pacijenata u inostranstvu

PODGORICA

UčeniciGim-

nazije ,,Slobodan

Škerović

sjutra

će

u

školskoj

biblioteci,

ugostiti

člana

Evropskog

ekonomskog i socijalnog

komiteta IonuţaSibiana, u

ciljupripremaza skupštinu

mladih„TvojaEvropa, tvoje

mišljenje“, koja

će

senared-

nog

četvrtka

i petkaodržati u

Briselu.

Učenici 33 škole iz cijele Evrope

– 28 država članica i pet država

kandidatkinja doći će u Brisel

kako bi evropskim institucijama

rekli što misle o ulozi kulture u

budućnostiEvrope.Onićeglasa-

ti o tri prijedloga koje će ev-

ropske institucije uzeti u obzir

prilikom donošenja odluka o

politikama EU. Iz podgoričke

gimnazije skupštini će prisust-

vovati učenici Nađa Gačević,

KostaMićanović i MarkoĐurić,

u pratnji profesorice Dragane

Radunović.

Član Evropskog ekonomskog i

socijalnog komiteta Sibian

razgovaraće s učenicima Gim-

nazijeotomeštojeevropskakul-

tura, koja je uloga kulture i kul-

turnerazmjeneuživotuučenika,

zatim što Evropska unija može

učiniti u oblasti promocije kul-

ture, koju bi ulogu mogla imati

kulturauekonomskompreporo-

du evropskih regiona i gradova

kao i na koji način taj preporod

može otvoriti nove mogućnosti

zamlade.

Sl.R.

Gimnazijalci izPodgorice

učestvujuna skupuuBriselu

Šest aktivnih

skijališta, kao i dva

nova avanturistička

parka na Žabljaku i u

Kolašinu, doprinose

odličnoj posjećenosti

zimskih centara.

Posebna pažnja

u pripremi ljetnje

sezone posvećena je

utvrđivanju rokova za

završetak građevinskih

radova kako ne bi

uticali na turiste koji

dolaze - kazao je Hodžić

POBJEDA:

Koje su aktivnosti za promociju turističke

ponude?

HODŽIĆ:

Promotivne aktivnosti na sajmovima su uveliko

u toku, a Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u

saradnji sa lokalnim turističkimorganizacijama i turističkom

privredompredstavlja ponudu Crne Gore na sajmovima u

Londonu, Šangaju, Beču, Minhenu, Ljubljani, Varšavi, Moskvi

i ostalim relevantnimdogađajima. Takođe, ponuda se pred-

stavlja i kroz klasična i nova sredstva oglašavanja na svim

značajnim emitivnim tržištima. Sa zadovoljstvommogu da

kažemda će se i ove godine realizovati Programpodsticaj-

nihmjera u turizmu, kojim ćemo pomoći održavanje raznih

manifestacija, unapređenje i razvoj novih ponuda kao i pro-

mociju Crne Gore na bitnim tržištima.

Podsticajnemjereisajmovi