Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Društvo

Predsjednik Odbora direktora KC dr Jevto Eraković o značaju

PODGORICA

Pacijenti sa

komplikacijama izbilokoje

opštebolniceuCrnoj Gori

imaćeu svakomtrenutkumo-

gućnost podrškeu liječenjuod

strane ljekaraKCCG, a ako je

potrebno i eksperata iz ino-

stranstva. Ovoćeomogućiti

projekat telemedicinauCrnoj

Gori, čiji je autorpredsjednik

OdboradirektoraKliničkog

centradr JevtoEraković.

Prema riječima Erakovića, ovaj

novireformskikorakćenapravi-

ti revolucionarni pomak u po-

boljšanju zdravstvenih usluga u

Crnoj Gori, a podržali su ga di-

rektoricaKCCGZoricaKovače-

vić i prof. dr Vaso Antunović,

Crnogorska akademija nauka i

umjetnosti, Vlada Crne Gore,

dok je sponzor projekta kompa-

nijaM-tel.DrErakovićzaPobje-

du govori o detaljima projekta i

uticajuna zdravstveni sistem.

REFORMSKI ISKORACI

Na pitanje šta će projekat tele-

medicina u Crnoj Gori donijeti

konkretno pacijentima i da li će

imatikvalitetnijuzaštituidostu-

pnost stranih bolnica za liječe-

nje, Eraković kaže da će i paci-

jentima i ljekarima biti bolje.

- Smatram da će projekat tele-

medicine donijeti reformske

iskorake u organizaciji zdrav-

stvenog sistema Crne Gore i to

na dobrobit pacijenata, ljekara i

države. Sa sigurnošću se može

tvrditi da će pacijenti imati kva-

litetniju zdravstvenu uslugu, u

svakom trenutku, ukoliko je po-

trebno mogućnost drugog ek-

spertskog mišljenja i izjednača-

vanje kvaliteta zdravstvene

usluge u sistemu zdravstva.

Konkretno, pacijenti čije je lije-

čenjekomplikovanijeizbilokoje

opštebolniceuCrnojGoriimaće

u svakom trenutku mogućnost

podrškeu liječenjuodstrane lje-

kara KCCG, a ako je potrebno i

eksperataizinostranstva.Nakon

konsultacija donijeće se konač-

na odluka da li pacijent treba da

se liječiuopštoj bolnici iliKCCG

- kažeEraković.

Posebno naglašava ekonomski

aspekt ovog projekta koji donosi

velike uštede zdravstvenom si-

stemuCrneGore.

-SviljekarizaposleniuKCCGsu

svjedoci velike opterećenosti

Kliničkog velikim brojem pre-

gleda, hospitalizacija i ostalih

usluga, često i bespotrebno, jer

smomišljenjadasemnogi odtih

pregledamoguobavitiiuopštim

bolnicama. Brojke govore slje-

deće: preko 489.000 ambulan-

tnih pregleda je urađeno u

KCCG u 2017. godini, hospitali-

zovano je više od 38.000 pacije-

nata, urađenopreko 15.000ope-

racija, više od 2.250.000

laboratorijskih analiza, 3300

EMNG pregleda... Svi ovi poka-

zatelji su daleko iznad planira-

nog i normiranog za postojeće

kapacitete Kliničkog centra i ja-

snojekolikajeodgovornostiop-

terećenost zaposlenih u ovoj

ustanovi. Sadrugestrane, izdva-

janja za putne troškove unutar

zemljenaosnovudostupnihpo-

dataka u zdravstvenom sistemu

CrneGore iznose oko3.750.000

eurainatoposebnotrebadodati

i troškove transporta bolničkih

pacijenata čime se značajno

premašuje ova suma. Samo za

pratioce pacijenata se izdvaja

više od 1.600.000 eura godišnje.

Jasno je da se primjenom ovog

projekta, jačanjem kapaciteta

opštihbolnica i smanjenjemne-

potrebnog transporta mogu na-

praviti ogromne uštede unutar

CrneGore - kažeEraković.

Komentarišući stanje u zdrav-

stvenom sistemu Eraković

objašnjava da baš ovakvi projek-

timijenjaju sistem.

- Ovaj projekat telemedicine,

kao i slični projekti, već postoje

u razvijenim zemljama svijeta i

njihovimzdravstvenimsistemi-

ma. Pravilnom i jasnom anali-

zomprojekata koji sudoprinije-

Isti kvalitet zdravs

uPodgorici kaou

PODGORICA

Predstavni-

ciMinistarstvapoljoprivre-

de i ruralnog razvojapred-

stavili suproizvođačima sa

područja glavnoggradaprvi

javni pozivzakorišćenje

sredstava iz IPARDprogra-

mabespovratnepodrške.

KakojesaopštenoizovogVla-

dinog resora, prvi IPARD po-

ziv odnosi se na primarnu

proizvodnju, a poljoprivred-

nici mogu konkurisati sa pro-

jektima čiji prihvatljivi troš-

kovi iznose od deset do

500.000 eura.

- Podrška iznosi do 60 odsto

prihvatljivih troškova. Za

mladefarmere,ispod40godi-

na, bespovratna podrška je 65

odsto, dok za one koji realizu-

ju investicije u planinskom

području iznad 600 metara

nadmorske visine podrška

iznosičak70odsto–navodise

u saopštenju.

IzMinistarstva ističuda je ra-

dionicom u Podgorici počela

info kampanja o IPARD pr-

vom javnom pozivu, koji je

objavljen 28. februara, a koja

će biti nastavljena i u ostalim

opštinama.

- Njen cilj je da se poljopri-

vrednim proizvođačima na

terenu, u direktnoj komuni-

kaciji, detaljnije pojasne mo-

gućnostipodrške iuslovi i kri-

terijumi za prijavljivanje na

javni poziv koji je otvoren do

15.maja –piše u saopštenju.

Predmet investicije, kako

objašnjavajuuMinistarstvu

mogu biti izgradnja ili re-

konstrukcija objekata, na-

bavka opreme, mehanizaci-

je, uređenje infrastrukture

na gazdinstvu, podizanje

voćnjaka, vinograda, masli-

njaka, zaštićenih prostora,

zatim sistemi za korišćenje

obnovljivih izvora energije,

nabavka košnica, izgradnja

ribnjaka i ostalo.

Podrškasedodjeljujezaskoro

svaki sektor poljoprivredne

proizvodnje, za koje su po-

stavljeni i specifični kriteri-

jumi, odnosno uslovi koje po-

ljoprivredni proizvođači

moraju da zadovolje da bi

uspješno konkurisali i bili po-

držani.

U trenutku podnošenja za-

htjeva za odobravanje podrš-

ke, u zavisnosti od sektora

proizvodnje,proizvođačimo-

rajuimatiodređeniminimum

proizvodnje.

Realizacijom IPARD-a u na-

rednom periodu u crnogor-

sku poljoprivredu biće inve-

stirano 87miliona eura.

Sl.R.

Prvi IPARD javni poziv predstavljen u Podgorici

Za investicije

od 10.000do

500.000eura

PODGORICA

Ministar-

stvopoljoprivrede i rural-

nog razvojaobjavilo je juče

javni pozivzadostavljanje

zahtjeva zapodrškupri na-

bavci pčelarskihkontejnera,

nakoji se zainteresovani

moguprijaviti do30. sep-

tembra.

Popunjen obrazac zahtjeva

zajedno sa potrebnom doku-

mentacijom potreb-

no je poslati preporučenom

poštom na adresu Ministar-

stva.

Javnipoziv,kojiseobjavljujeu

skladu sa Agrobudžetom i

budžetskom linijomProgram

unapređivanja pčelarstva, za-

vršiće i prije tog roka, ukoliko

seutrošepredviđenasredstva.

Podrška Ministarstva iznosi

do 50 odsto reali-

zovane investicije,

maksimal-

no do 1.000 eura po gazdin-

stvu.

IzMinistarstva su kazali da je

predmet podrške nabavka

pčelarskih kontejnera za se-

lidbupčela.

- Savremeno pčelarstvo, okre-

nuto ekonomičnosti i produk-

tivnosti,nemožesenizamisli-

ti bez selidbe pčela na više

paša. U cilju povećanja sigur-

nosti pčelarenja, povećanja

proizvodnjepčelinjihproizvo-

da i dostupnosti više pčelinjih

paša podržava se sufinansira-

nje troškova kupovine

pčelarskihkontej-

nera - naveli

su iz Mi-

n i s t a r -

stva.

Sl.R.

Javni pozivMinistarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja

Podrškapri nabavci

pčelarskihkontejnera

R

489

hiljada ambulantnih

pregleda je urađeno

uKCCGuprošloj godini

JevtoEraković