Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Hronika

Pronađen leš u fazi raspadanja na Vrmcu

Forenzičari utvrđuju identitet

TIVAT

– IznadLepetana, naobroncimabr-

daVrmac, juče su lovci u jutarnjimsatima

pronašli tijeloupoodmakloj fazi raspada-

nja, pa se identitet osobenijemogaoutvr-

diti. Na licumjestabile suekipe tivatske

policije i opštinskeSlužbe zaštite i spasava-

nja, apronađeni leš upućen jena forenzič-

ke analizeuPodgoricu.

Špekuliše se da se radi o tijelu francuskog

turiste, koji je nestao u ljeto 2016. godine. Tada

su u višednevnoj potrazi za čovjekom koji se

izdvojio iz grupe da bi sam obišao Vrmac

učestvovali vatrogasci, policija i dobrovoljci,

ali turistunijesuuspjeli pronaći.

S.K.

Incident u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu

Zatvoreniknapadnut

metalnomšipkom

PODGORICA

-Osuđenik

Z. B. teško jepovrijeđenu

incidentukoji sedogodio

jučedok je šetaoukrugu

Zavoda za izvršenjekri-

vičnih sankcijauSpužu.

Zbogpovreda glaveon je

prebačenuUrgentni blok

Kliničkog centra.

Kako nam je nezvanično

potvrđeno, povodomnapa-

danaZ.B. saslušanjezatvo-

renik R. T. On se sumnjiči

da je metalnom šipkomna-

pao Z. B. udarajući ga po

glavi.

U istrazi ovog događaja sa-

slušan je i zatvorski polica-

Načelnik OB Cetinje pod lupomzbog primjene prinude

Disciplinski postupak

protivMilošaVučinića

PODGORICA

- Protiv

načelnikaOdjeljenjabezb-

jednosti CetinjeMiloša

Vučinićapokrenut jedisci-

plinski postupakzbog tešk-

ogdisciplinskogprestupa,

potvrđeno jePobjedi izUp-

ravepolicije. Ističuda

Vučinićnije smijenjen sa

funkcije i da će seo tome

odlučivati zavisnood isho-

dadisciplinskogpostupka.

Pokretanje disciplinskog

postupka inicirao jenačelnik

podgoričkog Centra bezb-

jednosti JovicaRečević.

Podsjećamo, direktor Up-

rave policije Slavko Sto-

janović naložio je Rečeviću

hitno utvrđivanje odgovor-

nosti načelnika OB Cetinje

Miloša Vučinića zbog neza-

konite upotrebe sredstava

prinude i neblagovremenog

dostavljanja izvještajaoupo-

trebi sredstava prinude. Na-

konuvidaudostavljene spise

predmeta, Rečević je istakao

da su sredstva prinude zlo-

upotrijebljena.

Vučinić je, kako je tada saop-

šteno iz policije, sredstva

prinude primijenio 20. feb-

ruarapremaM. I. (31) saCet-

inja, koji obezbjeđuje bezb-

jednosno interesantno lice

M. Đ.

Vučinić je premaM. I. primi-

jeniosredstvaprinudezavri-

jeme hapšenja Sava Lipov-

ine,osumnjičenogzapokušaj

ubistva naCetinju.

Iz policije su ranije pojasnili

dajeVučinićizdaonaređenje

M.

I.da

izađe izvozilanakoja

se onoglušio.

-Načelnik Vučinić je nakon

togaprimijeniofizičkusnagu

u cilju sprečavanja pružanja

otpora i ometanja spro-

vođenja službene radnje –

pojasnili su tada iz policije.

Prilikom upotrebe sredstava

prinude M. I. nije zadobio

povrede.

Vučinić je bio komandant

Posebne jedinice policije,

načelnikOdjeljenja bezbjed-

nosti Danilovgrad i šef Cen-

tra bezbjednosti Herceg

Novi.

Od prve polovine 2014. nije

bio u policiji, tada je obavljao

dužnost koordinatora bezb-

jednosti u kompaniji Monte-

negro erlajnz.

Prošle godine bio je kandidat

za direktora Policijske aka-

demije uDanilovgradu.

B.R.

Viši državni tužilac zbog sumnji da se bavio

zelenašenjemsaslušan u SDT-u

Radonjić se

brani sa slobode

PODGORICA

-Tužilac

podgoričkogVišeg tužilaš-

tvaGrujoRadonjić, koji se

sumnjiči za zelenašenje, pu-

šten je jučenakon sasluša-

njauSpecijalnomdržav-

nomtužilaštvuda sebrani

sa slobode.

Specijalni policijski tim juče

je po nalogu SDT-a pretresao

nekoliko stanova uPodgorici.

Među osobama čije stanove

policija pretresa su i nekret-

nine u vlasništvu tužioca Ra-

donjića.

Specijalni policijski tim pre-

tresao je u petak i stanove

bračnog para Aleksandra i

Aleksandre Đurapčević i Ni-

kole Pajovića zbog sumnje da

se takođe bave zelenašenjem.

Njima je određeno zadržava-

nje od 72 sata. Prilikom pre-

tresa nekretnina osumnjiče-

nih, inspektori specijalnog

tima oduzeli su dokumenta-

ciju koja će biti predmet ana-

liza Tužilaštva narednih da-

na.

Radonjić se našao pod lupom

kolega zbog sumnje da duže

vrijemedajenovacpodkama-

tu. Prema ranijem pisanju

medija, Radonjić je negirao

optužbe i rekao da ne bi mo-

gao obavljati tužilačku funk-

cijuda se bavi zelenašenjem.

Radonjić je krajemprošle go-

dine pokrenuo parnični po-

stupak protivDanila Pejovića

i njegovog preduzeća DOO

Podgorička policija presjekla lanac krijumčarenja droge

jac koji je dopustio R. T.

vanrednu šetnju na koju

nije imaopravo.

Odogađaju jeobaviještena

danilovgradska policija,

koja je po nalogu tužioca

obavila uviđaj. Podsjeća-

mo da je u četvrtak teško

povrijeđen zatvorenik Bo-

žina Bulatović u tuči sa

zatvorenikom Filipom

Marjanovićem.

Teži incident spriječio je

vođa smjene. Bulatoviću je

ukazana medicinska po-

moć u Kliničkom centru,

gdje su ljekari konstatovali

damu jepolomljena vilica.

Bulatović se iza brave na-

šao zbog sumnje da je uče-

stvovaoupljački Prveban-

ke u Beranama, dok se

Marjanović tereti za šverc

narkotika.

M.Ž.

,,Montenegro prevoz“ zbog,

kako je naveo u tužbenomza-

htjevu, duga od 30.000 eura

koje je pozajmio bez kamate.

Tvrdio je da 30.000 eura koje

je pozajmio Pejoviću potiču

od prodaje obveznica restitu-

cije koje je dobio po osnovu

nasljeđivanjađedovine iušte-

đevine.

Sa druge strane, Pejović je

pred sudomtvrdio da je iznos

novca koji navodno duguje

Radonjićuvrationekolikopu-

ta.

Na jednom od ročišta održa-

nih u podgoričkom Osnov-

nomsudupredsutkinjomKa-

tarinom Janković, Pejović je

tvrdio i da jeprekoRadonjića,

uz novčane naknade od 500

do 1.000 eura, završavao da

presude budu u njegovu ko-

rist.

B.R.

Uhapšenedvijeosobezbog švercaheroina

PODGORICA

– BoškuDed-

iću (39) izPodgorice iDani-

lovgrađanki Anji Pajović

(24) upetak su stavljene

lisicena rukenakon što je

policijau stanukoji sukoris-

tili pronašlaheroin i oružje,

saopšteno je izUprave

policije.

- Inspektori Odsjeka za borbu

protivdrogesupretresomsta-

na koji su koristili osumnjiče-

ni pronašli i oduzeli tri veća

pakovanja heroina, ukupne

težine od oko 370 grama, pa-

kovanje smješe za miješanje

sa drogama radi dobijanja

veće količine, težine od oko

350 grama, tri vage za preciz-

no mjerenje sa tragovima

praškaste materije kao i više

mobilnih telefona – navodi se

u saopštenjupolicije.

Osim aparature za pri -

premanje droge za prodaju u

stanu Dedića i Pajović je

pronađen i

pištolj „CZ“ kalibra 7,65 mm

sa6komadamunicijeu ilegal-

nomposjedu.

Iz policije navode da krimi-

nalistička obrada upućuje na

sumnju da su se Dedić i Pajo-

vić u dužem vremenskom

periodu bavili nabavkom i

stavljanjemuprometheroina.

Drogu su nabavljali u većim

količinama, a potom je mi-

ješali saspecijalnomsmješom

radi dobijanja veće količine.

Uz pomoć više preciznihvaga

drogu su mjerili i pakovali sa

namjerom daljeg stavljanja u

promet na području Pod-

gorice.

B.R.

MilošVučinić

Grujo

Radonjić

BrdoVrmac:

Istragaćepokazati da li

se radi o turisti koji jenestao2016. godine

ZIKS

ILUSTRACIJA

Podnijeta krivična prijava protiv Ulcinjanina

Napsa lovačkompuškom

ULCINJ

–Ulcinjskapolicijapodnijela jekrivičnuprijavu

protivĐ. E. (52) jer je8.marta iz lovačkepuške raniopsau

vlasništvuA.M. i nedozvoljenogdržanjaoružja, saopšteno

je izpolicije.

Policija je reagovala nakon što su mediji prenijeli status sa

Fejsbuk profila osobe koja je ustvrdila da je njegovog ljubimca

ranioprofesor u srednjoj školi uUlcinjubez razloga.

Ulcinjskapolicija jeodmahpoprijavi događajapreduzelaaktiv-

nosti koje su istog dana rezultirale rasvjetljavanjemdogađaja.

- Sumnja se da je Đ. E. navedenog dana oko 16.30 časova lovač-

kom puškom njegovog srodnika u naselju Donji Štoj u Ulcinju

raniopsa čiji je vlasnikA.M. izUlcinja –kazali su iz policije.

Ranjenompsu je ukazana stručna veterinarska pomoć.

B.R.