Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

U fokusu

nistrativnog uređenja, sastava i

odnosa tijela i organa.

- Dobro upravljanje uvijek

je orijentisano na prilagođa-

vanje unutrašnjih odnosa

onim spoljnim. Otuda, poslije

velikih društvenih promjena,

sadašnji ustav iz 1931. odnosno

1947. godine - navodi ovaj

religiolog i ističe da je za crkvu

svakako prvenstveno važno

da unutrašnji odnosi ostanu u

skladu sa njenim vrijednostima

izraženim kroz Sveto pismo,

Sveto predanje, pravila vase-

ljenskih sabora itd. Za SPC je

važanmomenat i taj da je njen

savremeni istorijat obilježen

nastojanjemda se emancipuje

od uticaja državnih vlasti, tzv.

cezaropapizma.

S druge strane, uticaj svjetov-

nih vlasti uvijek je bio značajan,

pa čak i presudan. Podrazu-

mijeva se često da su narod,

država i crkva neupitno poli-

tičko „sveto trojstvo“ – jedno,

ali država tu bude često „jači

partner“ koji diktira odnose –

kaže Keveždi.

VJEČNI PROBLEM

Momenat u kojem crkva izlazi

u javnost sa promjenama unu-

tar nje same poklapa se i sa

nagovještajem rješenja kosov-

skog problema, odnosno potpi-

sivanjempravno obavezujućeg

sporazuma između Srbije i

Kosova. Na pitanje da li se ova

dva procesa mogu dovesti u

vezu umomentu kada u Srbiji

traje unutrašnji dijalog o pita-

nju Kosova, Keveždi ističe da

je posebno pitanje koliko je u

Srbiji u toku unutrašnji dijalog

o Kosovu.

On ocjenjuje da je taj dijalog

,,toliko unutrašnji da se ne

primjećuje u javnosti kao civi-

lizovani razgovor dvije strane

koje imaju različite logose i

odmjeravaju argumente“.

Za našeg sagovornika je i

pitanje koliko Srbija hoće u EU,

jer mnogi vide udaljavanje od

evropskih standarda i tiho, ali

postojano jačanje jedne istočne

autokratije.

Smatra da bi za politiku pogod-

nije bilo ,,da je i Kosovo svoje

mjesto našlo u preambuli crkve-

nog, a ne državnog Ustava, jer

je Kosovo kao pojam velikim

dijelomupravo crkvenim zala-

ganjempostavljeno na tu pozi-

ciju iznad i ispod (pa i pored)

politike, a to je za politiku opte-

rećenje – primećuje Keveždi.

U tom kontekstu, kaže sago-

vornik, treba ukazati i na pita-

nje kolika je i kakva uloga SPC

u rješenju kosovskog problema

i kada državni vrh konsultuje

crkvene starješine.

- Politički gledano – ogromni

dio biračkog tijela istovremeno

nominalno pripada SPC, ali i

da se prepreke za konstruktiv-

niju ulogu crkve u rješavanju

kosovskog problema nalaze i

u vrlo širokomdijapazonu poli-

tičkih stavova kod vjernika –

neki su ostrašćeni nacionalisti,

mnogo je indiferentnih, malo

modernih, mnogo orijentisanih

na tradiciju i pseudotradiciju;

pravoslavna hrišćanska poli-

tika ili pravoslavno društveno

učenje je ili nerazvijeno ili je

razvijeno kroz desničarske ili

ekstremističke pozicije. U tom

smislu pozicija „zamrznutog

kon likta“ više liči na želju da se

sačeka da se konsoliduju unu-

trašnji stavovi, nego da se čeka

promjena spoljne konstelacije.

To je presporo za običan ljud-

ski život - kaže Keveždi.

VioletaCVEJIĆ

PODGORICA

-Podizanjesvi-

jesti označajurazvojazelenih

poslova, sprovođenjeeduka-

tivnihaktivnosti, kao i kreira-

njeposebnihprogramapo-

drškerazvojuzelenihposlova

prioriteti sukojimaCrnaGo-

ratrebadatežiunarednom

periodu, kazao jegeneralnidi-

rektorzatransformacijui in-

vesticijeuMinistartsvueko-

nomijeRadosavBabić.

On je, zajedno sa predstavnici-

ma Ministarstva održivog ra-

zvojaiturizma,PKCGiMonsta-

ta, učestvovao na regionalnoj

konferenciji omalim i srednjim

preduzećima u zelenoj ekono-

miji, koja je u okviru dvodnev-

nogsastankaSmallBusinessAct

(SBA) koordinatora prošle sed-

miceodržanauParizu.

Babić,kojijenacionalniSBAko-

ordinator, kazao je da kreiranje

politika od strane vlada i resor-

nihministarstava svih zemalja

igra aktivnuuloguuprocesudi-

zajniranja i primjene ključnih

instrumenata za promovisanje

značaja razvoja zelenihposlova

i zeleneekonomije.

-Kroz strateški dokument na

komeseupravoradi,akojimko-

ordiniraMinistarstvoekonomi-

je – Strategiju razvoja mikro,

malih i srednjih preduzeća

(MMSP) 2018-2022, predviđa

seposebanoperativniciljkojise

odnosi samo na zelenu ekono-

mijuizelenoposlovanje,kakobi

se dao naglasak razvoju ove

oblasti u funkciji stvaranja no-

vih poslova i otvaranja novih

radnihmjesta - kazao jeBabić.

Sagledavajući postojeće stanje

razvojaMSP i preduzetništva u

svimzemljama pojedinačno, na

sastanku SBA koordinatora je

ocijenjenodaCrnaGora,prema

trenutnom presjeku stanja i

obradi podatataka po svim di-

menzijama,nastavljatrenduna-

pređenja poslovnog ambijenta

zaposlovanjeMSP.

Uciljudetaljnijeanalize,OECD

u saradnji sa Ministarstvom

ekonomije, kao koordinatorom

SBA procesa, organizovaće sa-

stanak koji će se održati u Pod-

gorici, 27. marta, i na kome će

prisustvovati svi relevantni ak-

teri koji su bili uključeni u pro-

ces obezbjeđenja inputa za po-

pun j avan j e i zv j ešt a j nog

obrasca.

Prema izvještaju Evropske ko-

misije za 2016. i 2017. godinu o

stanjuMPS na evropskom ni-

vou(ukupno27,1milionpredu-

zeća), više od 98 odsto predu-

zeća koja rade u nefinasijskom

poslovnom sektoru su mala i

srednja preduzeća, koja zapo-

šljavaju 93 miliona ljudi i čine

67 procenata ukupne zaposle-

nosti.

Sl.R.

mprotiv realnosti

Među informacijama koje

povremeno namjerno cure iz

vrha SPC svakako je i ona da

je sadašnje tvrdo krilo crkve,

koje oslonac vidi u Ruskoj

pravoslavnoj crkvi, veoma

nezadovoljno načinom izbora

patrijarha ,,apostolskim žrije-

bom“.

Prema tim izvorima, ne može

se izbor patrijarha više pre-

pustiti slučajnom izvlačenju

koverte jer patrijarh treba da

reprezentuje iste stavove sa

ostalim crkvenim velikodostoj-

nicima. Na praktičnomprimje-

ru to znači da se nije smjelo

desiti da vladika Am ilohije

predsjednika Srbije proglasi

za izdajnika zbog stavova o

Kosovu, a već sjutradan patri-

jarh predsjednika nahvali u

onoj mjeri u kojoj je proglašen

za izdajnika. Prema sadašnjem

prijedlogu novog ustava, patri-

jarh bi trebalo da se bira dvo-

trećinskom većinomna izbor-

nom Saboru što bi značilo da

ne bi dolazilo do ovako oštro

suprotstavljenih stavova.

Zanimljivo je da je u radu

komisije za promjenu Ustava

bio i dekan Pravnog fakulteta

u Beogradu prof. dr Sima

Avramović, a na našumolbu

da objasni o kakvimpromje-

nama Ustava je riječ, ljubazno

je otpisao da to ,,bolje mogu

da interpretiraju njihova preo-

sveštenstva“.

Interpretacija patrijarha Iri-

neja je da je dobar prijedlog

promjena imena SPC u SPC

– Pećka patrijaršija i da bi volio

da bude prihvaćen, jer se

,,radi o našoj istoriji, prošlosti

i crkvi“. Ali na pitanje da li

promjena naziva imena crkve

podrazumijeva i preseljenje

njenog poglavara iz Beograda

u Peć, patrijarh je odgovorio

da se patrijarh ne može prese-

liti u Peć jer je Beograd admi-

nistrativni centar.

- Peć ostaje kao istorija naše

prošlosti gdje su bili patrijarsi,

arhiepiskopi i bez obzira na

to što je bilo, ostaje istorijski

centar naše crkve - objasnio je

patrijarh.

Izborpatrijarhadvotrećinskomvećinom,ane„izkoverte“

ke crkve na njene vjernike u regionu

Pećkapatrijaršija

Šansazanova

radnamjesta

Regionalna konferencija omalim i srednjim

preduzećima u zelenoj ekonomiji

PODGORICA

-Cijene indu-

strijskihproizvodauCrnoj

Goriujanuarusuuodnosuna

decembarbileuprosjekuviše

1,4odsto. Statističari susaop-

štilidasuproizvođačkecijene

industrijskihproizvodauja-

nuaruuodnosuna istimjesec

prethodnegodinebileupro-

sjekuniže0,4odsto.

Indeksi cijena proizvođača in-

dustrijskih proizvoda, koji se

izračunavaju na osnovu cijena

domaćih proizvođača realizo-

vanihnadomaćemtržištu,služe

kao jedan od osnovnih kratko-

ročnih indikatora u ekonom-

skimanalizama i prikazima.

- Prodajna cijena proizvođača

industrijskih proizvoda je ona

po kojoj proizvođač prodaje

proizvode redovnim kupcima

na domaćemtržištu u najvećim

količinama. U cijenu ne ulazi

poreznadodatuvrijednost-na-

vodi seusaopštenjuMonstata.

Odabraniproizvođačisunajveći

u kategorijama proizvoda koje

suuključeneu istraživanje.

R.P.

Industrijskiproizvodi

skuplji 1,4odsto

Sa sastanka