Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

U fokusu

BEOGRAD

– Srpska pravo-

slavna crkva mijenja ustavno

ustrojstvo koje, pored gradnje

crkvene kohezije, ima intenciju

da se, makar u simboličkoj

ravni, izgradi pozicija i u ,,ino-

stranstvu“.

U tom kontekstu, smatra ilozof

i stručnjak za religije Miroslav

Keveždi, treba čitati novi način

izbora patrijarha, koji donosi i

novo ime koje, uz dosadašnju

odrednicu ,,patrijarh srpski“

dodaje i riječi ,,i pomorskih

zemalja“ pod koje spada i Crna

Gora.

EFEKTI

- Vjernici SPC u drugim zemlja-

ma će u tituli patrijarha koja

obuhvata te zemlje vidjeti

jasniji simbol crkvenog jedin-

stva i pripadnosti. To je pogo-

tovo slučaj sa CrnomGorom.

Međutim, ime i titula su znaci

vrlo apstraktnog nivoa. Izme-

đu nivoa konkretnog života i

apstraktne crkvene simbolike

potrebno je umetnuti funkcio-

nalna ustavna rješenja, a to nije

lako – kaže Keveždi za Pobjedu.

Prema njegovim riječima, na

vjernike će naziv i nova titula

patrijarha uticati manje nego

što utiče realna politička situa-

cija raspada Jugoslavije.

Kevedži podsjeća da se raspa-

dom SFRJ ušlo u stanje analo-

gno onome od prije 26. maja

1919. godine - kada je doni-

jeta odluka na osnovu volje

pokrajinskih crkava kojom se

utvrđuje duhovno, moralno

i administrativno jedinstvo

Srpske crkve – obnova Pećke

patrijaršije.

- Tada su se proglašenjem

Kraljevine Srba, Hrvata i Slove-

naca stekli uslovi za ujedinjenje

i obnovu Pećke patrijaršije,

zato što su pokrajinske crkve

koje su do tada bile na teritoriji

drugih država bile uvedene

unutar granica Kraljevine i

Vaseljenska patrijaršija je 19.

marta 1920. donijela odluku o

priznavanju svete autokefalne

ujedinjene pravoslavne Srpske

crkve – navodi Keveždi.

Pojašnjava da je sada SPC

ponovo „razbacana“ na terito-

riji mnoštva država i da bi novi

Ustav trebalo da se prilagodi

sasvimdrugačijem kontekstu

od onog od prije sto godina.

- Praktično bi bilo omogućiti

određenu autonomiju djelova

SPC van Srbije, kako bi mogli

da se prilagođavaju svojim

lokalnim kontekstima. S druge

strane, za crkvu su ti konteksti

sekundarni i ona će, naravno,

nastojati da očuva svoje crkve-

no i administrativno jedinstvo

i da se dodatno centralizuje i

ujedini. Izazov je jedan kanon-

ski poredak predstaviti danas

iz jednog centra u više država

koje imaju različito zakono-

davstvo, a osim toga tu je još i

superstruktura EU koju treba

imati na umu. S druge strane

to za crkvu nije ništa apsolutno

novo – ocjenjuje Keveždi.

DRŽAVA I CRKVA

Zanimljivo je pitanje kada crkva

mijenja ustav, da li promjena

ustava prati i krupne promjene

u društvu ili se radi o promje-

nama u organizaciji SPC, na pri-

mjer način izbora patrijarha?

- Prisutno je i jedno i drugo

- kaže Keveždi i podsjeća da

su istorijski krupne promjene

za SPC bile osamostaljenje

Srbije u odnosu na tursku vlast,

promjena kraljevske dinastije,

proglašenje Kraljevine Srba,

Hrvata i Slovenaca, uspostav-

ljanje Jugoslavije pod vlašću

Komunističke partije, raspad

Jugoslavije, sadašnje stanje

tranzicionog demokratskog

pluralizma Republike Srbije.

Ove promjene su, kaže on, zna-

čile mijenjanje osnovnih odlika

države – teritorije, stanovništva

i vlasti – tako da su to vanjski

faktori koji su zahtijevali prila-

gođavanje izmjenama ustava,

na području de inisanja admi-

PODGORICA

- Potencijali

slobodne zoneLukeBarni-

jesuvalorizovani nanajbolji

način, posebnoudijelura-

zvojaproizvodnihdjelatno-

sti, na šta suuticala različita

ograničenja sakojima se

kompanije suočavaju - saop-

šteno je izPrivrednekomo-

re.

Na sjednici Odbora udruženja

špeditera PKCGobjašnjeno je

da se radi o načinu prijavljiva-

nja robe i vođenja evidencijeu

slobodnojcarinskojzoni,uno-

su domaće robe namijenjene

izvozu, njenom carinjenju i

roku zadržavanja, kao i spo-

rom i različitom tumačenju

propisa.

EFIKASNOST

U cilju potpune valorizacije

slobodne zone, kako je ocije-

njeno, potrebno je sinergijsko

djelovanje svih preduzeća i

državnihorganakoji poslujuu

barskoj luci.

- Osim podsticajnihmjera dr-

žave, opštine i lučkih operate-

ra, potrebno je unaprijediti

efikasnost u radu pružalaca

usluga, carinskog i inspekcij-

skih organa, a sve u cilju zadr-

žavanja postojećih i privlače-

njanovihkorisnika, posebnou

proizvodnim djelatnostima -

piše u saopštenju.

Na sjednici jekonstatovanoda

luka u Baru, sa instalisanim

kapacitetima kojima raspola-

že, predstavlja jedan od ključ-

nih stubova razvoja crnogor-

ske ekonomije.

Zakonom o slobodnim zona-

ma iz 2004. bilo je propisano

da se za robu unesenu u zonu

ne plaćaju carinske dažbine i

porez na dodatu vrijednost

(PDV), bez obzira na vrstu

unešene robe i njenunamjenu

u zoni, uključujući i robu koju

operator i korisnici unose radi

izgradnje i održavanjaobjeka-

ta, infrastrukture i opreme u

zoni i uopšte stvaranja uslova

za rad i razvoj zone i skladišta.

-Usljedusklađivanja sapropi-

simaEvropskeunije, izmjena-

ma zakona u 2016. godini,

oslobađanjeodcarina i poreza

primjenjuje se samo na robu

kojaseuzoni ili skladištuupo-

trebljava u ciljuprerade, obra-

de, aktivnog oplemenjivanja

ili se podvrgava uobičajenim

oblicima rukovanja u skladu

sa carinskim zakonom - rekli

su iz PKCG, dodajući da ta ro-

ba može u zoni ili skladištu

ostati neograničeno.

USPJEŠANMODEL

Na sjednici je ocijenjeno da bi

slobodna zona trebalo da

predstavlja primjer dobre

prakse i uspješan model pri-

vlačenja investicija, kao i da

omogući efikasnoposlovanje i

značajne uštede objedinjava-

jući sve pogodnosti za investi-

ranje i poslovanje na jednom

mjestu.

Tokom rasprave o poslovanju

u slobodnoj zoni Luke Bar,

špediteri suocijenili da je riječ

o značajnoj temi za cjeloku-

pnu privredu, kao i da je pri-

vrednicima, predstavnicima

zone i Uprave carina u intere-

su da se popravi ambijent za

poslovanje.

Špediteri smatraju da je po-

trebno konsultovati iskustva

slobodnih zona iz okruženja i

naći modalitet da se ta usluga

obračunavakrozprocenatvri-

jednosti posla obavljenog u

zoni.

Odborudruženjašpediteraće,

kako jenajavljeno, zatražiti od

resornih državnih organa tu-

mačenje zakonskih rješenja

kojaseodnosenaunošenjero-

be u zonu, kao i domaće robe

namijenjene izvozu.

Sl.R.

Centralizacij

Crkva ipak restitucijompodiže svoju ekonomskumoć, a

svojom infrastrukturompredstavlja jednog od najorganizo-

vanijih društvenih aktera u zemlji, tako da svaki iole mudar

političar razmišlja o stavovima crkve. Povjerenje stanovniš-

tva u crkvu već je dugo na nivou višem i od vojske i policije,

a pogotovo višemod vlada, medija i drugih društvenih

aktera – navodi Keveždi.

Pitanje je, smatra on, da li stanovništvo poklanja isto takvo

povjerenje i političkimpitanjima, uz ostala i tada kada je

Kosovo političko pitanje.

– Čini se da to ne mora uopšte biti slučaj. Toga su svjesni i

politika i crkva, i najradije ne bi povjerenje naroda stavljali

na provjeru. I tu „zamrznuti kon likt“ zvuči kao način da se

izbjegne provjera težine i kon likt unutar Srbije - ocjenjuje

Keveždi.

Narodviševjerujecrkvi

negovojsci ipoliciji

Kakav će uticaj imati promjena imena i ustrojstva Srp

Novi način izbora patrijarha koji donosi i novo ime,

koje uz dosadašnju odrednicu ,,patrijarh srpski“

dodaje i riječi ,,i pomorskih zemalja“ pod koje spada

i Crna Gora, u stvari je namjera Srpske crkve da

vjernici u drugimzemljama u tituli patrijarha vide

jasniji simbol pripadnosti i crkvenog jedinstva -

kaže stručnjak za religijeMiroslav

Keveždi

Sveti sinodSrpskepravoslavnecrkve

Odbor udruženja špeditera Privredne komore

Bolje iskoristiti

slobodnuzonu

LukeBar

Osimpodsticajnihmjera države, opštine i

lučkih operatera, potrebno je unaprijediti

e kasnost u radu carinskog i inspekcijskih

organa, a sve u cilju zadržavanja postojećih i

privlačenja novih korisnika - piše u saopštenju

LukaBar

Privrednakomora