Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Za finansi-

ranjekampanjeuoči pred-

sjedničkih izborabiće izdvo-

jenooko 1.400.000eura. To

je, poZakonuo finansiranju

političkih subjekata i izbor-

nihkampanja, 0,07odsto te-

kućegbudžeta zaovugodi-

nu.

Državna izborna komisija, ka-

ko je Pobjedi rekao njen sekre-

tar Velizar Čađenović, imaće

precizno podatke koliko će do-

biti predsjednički kandidati

pojedinačno nakon 26. marta,

kada ističe rok za predaju kan-

didatura.

- Tada ćemo znati koliko ima

predsjedničkih kandidata i ko-

liko će dobiti novca za kampa-

nju–kazao jeČađenović.

RASPODJELA

Za finansiranje kampanje

predsjedničkih kandidata iz-

dvaja se 0,07 odsto tekućeg

budžeta – predviđeno je čla-

nom 20 Zakona o finansiranju

političkih subjekata i kampa-

nja. Od ovog iznosa, kako je

predviđeno tim aktom, 20 od-

stoseraspodjeljujesvimkandi-

datima kojima je potvrđena

kandidatura, i to u jednakim

iznosima, u roku od deset dana

od potvrđivanja liste kandida-

ta. To znači da bi kandidati koji

su prikupili potpise, odnosno

kojima je potvrđena kandida-

tura mogli dobiti po 280.000

eura.

Ostalih 80 odsto raspodjeljuje

se nakon izbora, kandidatima

koji su osvojili više od tri odsto

glasova, proporcionalno pro-

centu osvojenih glasova. U slu-

čaju održavanja dva izborna

kruga, shodno zakonu, 40 od-

sto se daje kandidatima koji su

osvojili više od tri odsto glaso-

va, proporcionalno procentu

osvojenih glasova, a 40 odsto

obojici kandidata proporcio-

nalno procentu osvojenih gla-

sova.

Raspodjela sredstava obaviće

se nakon objavljivanja konač-

nih rezultata izbora, u rokuod

sedam dana od dostavljanja

Agenciji za sprečavanje ko-

rupcije izvještajaosredstvima

prikupljenim i utrošenim za

izbornu kampanju sa proprat-

nomdokumentacijom.

Članom 21 Zakona o finansira-

njupolitičkihsubjekata i izbor-

nih kampanja propisano je da

visina sredstava iz privatnih

izvora koje kandidat prikupi za

finansiranje izborne kampanje

ne može preći ukupni iznos

sredstava iz člana 20, stav 1

ovogzakona, odnosno20odsto

ukupnog iznosa. Ukupna vri-

jednostuplateiprilogafizičkog

lica, odnosno preduzetnika za

finansiranje izborne kampanje

ne može preći iznos od 2.000

eura, aukupnavrijednost upla-

te i priloga pravnog lica, odno-

sno privrednog društva za fi-

nansiranje izborne kampanje

ne može preći iznos od 10.000

eura.

JEDANRAČUN

Akosredstvaza finansiranje iz-

borne kampanje prikupljena iz

privatnih izvora pređu dozvo-

ljeni iznos, obavlja se povraćaj

sredstava u budžet Crne Gore.

Troškovi izborne kampanje ne

smiju preći iznos sredstava iz

čl. 20 i 21 ovog zakona.

Članom22zakonapredviđeno

je da, u svrhu prikupljanja

sredstava za finansiranje troš-

kovaizbornekampanje,kandi-

dat otvara poseban žiro račun

kod institucije ovlašćene za

poslove platnog prometa i taj

račun se ne može koristiti u

druge svrhe. Sva sredstva na-

mijenjena za finansiranje iz-

borne kampanje uplaćuju se

na taj račun i svaplaćanja troš-

kova izborne kampanje obav-

ljaju se sa tog računa. Član 23

predviđada jekandidatobave-

zan da odredi odgovorno lice

za namjensko trošenje sred-

stava i za podnošenje izvješta-

ja.Potpisodgovornogdeponu-

je se kod institucije ovlašćene

za poslove platnog prometa.

Kandidat,odnosnopodnosilac

prijedloga kandidata, obavje-

štava Agenciju u roku od tri

dana od određivanja tog odgo-

vornog lica, kao i o svakoj pro-

mjeni koja se odnosi na status

te osobe.

Državna izborna komisija za

sada je potvrdila dvije pred-

sjedničke kandidature – Haz-

biji Kalaču, predsjedniku

Stranke pravde i pomirenja,

kao i privredniku Vasiliju Mi-

ličkoviću.

Kandidaturu na predsjednič-

kim izborima najavili su pred-

sjednik Ujedinjene Crne Gore

Goran Danilović, poslanica

Socijaldemokratske partije

Draginja Vuksanović, pred-

sjednik Prave Crne GoreMar-

ko Milačić, profesor Đorđije

Blažić, fizičar Dragan Hajdu-

ković.

Prijedlozi imena predsjednič-

kih kandidata podnose se Dr-

žavnoj izbornoj komisiji do26.

marta,nakonprikupljenihnaj-

manje 7.932 potpisa, kako

predviđaZakono izborupred-

sjednika Crne Gore. Kandida-

turumože predložiti politička

stranka ili grupa građana, na

osnovu potpisa najmanje 1,5

odsto ukupno upisanih birača,

kojiseračunajupremapodaci-

ma sa izbora koji su prethodili

odluci o raspisivanju izbora.

Predsjedničke izbore raspisao

je,shodnoUstavu,predsjednik

Skupštine Ivan Brajović za 15.

april.

I.KOPRIVICA

Zapredsjedničku

kampanju

1.400.000eura

Budžetska sredstva za inan-

siranje troškova izborne

kampanje uoči parlamentar-

nih i lokalnih izbora obezbje-

đuju u godini u kojoj se odr-

žavaju redovni izbori, i to u

iznosu od 0,25 odsto tekućeg

budžeta za godinu za koju se

taj budžet odnosi – predviđe-

no je Zakonomo inansiranju

političkih subjekata i izborne

kampanje.

Članom 14 zakona predvi-

đeno je da se sredstva od

20 odsto raspodjeljuju u

jednakim iznosima politič-

kim subjektima, u roku od

osamdana od isteka roka za

dostavljanje izbornih lista.

Prema podacima CDT-a, za

inansiranje kampanje za

parlamentarne izbore 2016.

godine u državnombudžetu

bilo je obezbijeđeno oko 1,93

miliona eura, a 20 odsto tog

novca razdijeljeno je, u jed-

nakim iznosima, svimpotvr-

đenim izbornim listama,

kojima je uplaćeno po oko

22,7 hiljade eura.

Ostalih 80 odsto, po zakonu,

raspodjeljuje se političkim

subjektima koji su osvojili

mandate, srazmjerno broju

osvojenihmandata. Ta sred-

stva raspodjeljuju se u roku

od sedamdana od dostav-

ljanja Agenciji izvještaja o

sredstvima prikupljenim i

utrošenim za izbornu kam-

panju sa propratnomdoku-

mentacijom.

U slučaju održavanja vanred-

nih izbora, po članu 16 zako-

na, sredstva za inansiranje

troškova izborne kampanje

određuju se i raspodjeljuju

iz tekuće budžetske rezerve.

Politički subjekat može priku-

pljati sredstva za inansiranje

troškova kampanje iz privat-

nih izvora samo u vrijeme

trajanja izborne kampanje.

Visina tih sredstava ne može

preći tridesetostruki iznos

novca koji mu po ovom

zakonu pripada.

Finansiranjekampanjeuoči

parlamentarnihi lokalnihizbora

POVODI:

Za nansiranje kampanje izdvaja

se, po zakonu, 0,07 odsto tekućeg budžeta

Kandidatima kojima je

potvrđena predsjednička

kandidatura raspodjeljuje

se po 20 odsto ukupnog

iznosa, što znači da bi

mogli dobiti po 280.000

eura. DIK će objaviti

preciznu cifru nakon 26.

marta, kada ističe rok za

predaju kandidatura

PODGORICA

-Kosovski

premijerRamušHaradinaj

najavio jeda će sepitanjede-

markacije saCrnomGorom

naći ukosovskoj Skupštini

sljedećenedjelje i dodaoda

postojimogućnost da i Srp-

ska lista, sa čijimpredstavni-

cima razgovara, podrži taj

sporazum, čime ćebiti obez-

bijeđendovoljanbroj glaso-

va zanjegovousvajanje.

- Spreman samda pronađemo

zajednički jezik sa Srpskom li-

stom i vjerujemda je ovo u in-

teresui kosovskihSrba jer i oni

nemaju bezvizne pasoše i ne

mogudaputujuu inostranstvo

- rekao je Haradinaj u inter-

vjuu za RTK2, dok ostali pri-

štinski mediji navode damini-

star vanjskih poslova Kosova

Bedžet Pacoli na tu temu raz-

govara sa Milanom Radojiči-

ćem.

Haradinaj je dodao da sloboda

kretanja ipaknemožedoći gu-

bitkom teritorije ili davanjem

koncesija, prenosi portal

RTCG.

- Srpska lista za sada ne odbija

razgovor naovu temu, ali su i u

međusobnim razgovorima o

mogućnosti da podrže ovaj

proces. PoštujemSrpsku listu,

izabrane poslanike, njihov au-

toritet, oni su ljudi sa Kosova,

razgovaramo sa njima kako bi

oni pomogli slobodu kretanja

građana Kosova - rekao je Ha-

radinaj.

Juče su prištinski mediji pre-

nijeli da je zamjenikpremijera

i ministar vanjskih poslova u

Vladi Kosova Bedžet Pacoli u

svojoj rezidenciji na Ajvaliji

održao sastanak na temu de-

markacije saMilanomRadoji-

čićem.

Kosovski mediji Radojičića

apostrofiraju kao pravog sago-

vornika koji ćemoći da ubijedi

poslanike Srpske liste da pro-

mijene svoj stav o ratifikaciji

demarkacijesaCrnomGorom.

Srpska listaodbacila je juče in-

sinuacijeonavodnompogađa-

nju njihovih poslanika u vezi

sa pitanjem demarkacije sa

CrnomGorom, dodajeRTK2.

- Za Srpsku listu tema demar-

kacije uopšte ne postoji, niti

nas to pitanje interesuje, i nji-

me neka se bave albanske par-

tije u skladu sa svojim politič-

kim programima - navode iz

Srpske liste.

Sporazum o demarkaciji gra-

nične linije potpisan je još av-

gusta 2015. godine u Beču i

Skupština Crne Gore odmah

ga jeratifikovala.Evropskako-

misija je jasno stavila do zna-

nja da bez ratifikacije ovog

sporazuma Kosovo ne može

dobiti bezvizni režim.

R.P.

Spremansam

zadogovor sa

Srpskomlistom

Kosovski premijer Ramuš Haradinaj o

razgraničenju sa CrnomGorom

PODGORICA

-Demo-

kratskapartija socijalista

najoštrije jeosudilaprijet-

nje i primitivneuvrede

koje jeDragoslavŠćekić

uputio sugrađaninuDinu

Huremoviću.

Oni su pozvali nadležne or-

gane da ispitaju prijetnje

koje suupućeneHuremovi-

ću, posebno imajući u vidu

da se one odnosenaugroža-

vanje bezbjednosti ovog

mladog čovjeka.

- Primitivizam, koji je Šće-

kić pokazao, sramota je za

naš grad na čijem je čelu bio

četiri godine. Pored toga,

smatramo da je kukavički

čin da neko sa pozicijemoći

prijeti i saopštava gadosti

kakve je Šćekić saopštio.

Smatramo da osoba koja se

naovaj načinophodi prema

svojim sugrađanima ne za-

služuje da bude na politič-

koj sceni Crne Gore, a ka-

moli predsjednik opštine

Berane – navodi se, između

ostalog, u reagovanju.

Šćekić je prije nekoliko da-

na Huremoviću prijetio na

Fejsbuku ,,da će ga zgaziti“,

obraćajući mu se neprimje-

renimrječnikom.

Do verbalnog konflikta iz-

među Šćekića i Huremovi-

ća, kako je prenio portal

Standard, došlo je zbog ne-

ko l i ko komen t a r a na

Fejsbuku nakon izbora koji

su nedavno održani u Bera-

nama. Huremović, koji je

fudbaler, javno je prozvao

Šćekića da nije ispunio obe-

ćanje koje je dao prije četiri

godine, odnosno da nije ni

euro uložen u lokalni fud-

balski klub.

Sl.R.

Šćekićnezaslužuje

dasebavi politikom

Demokratska partija socijalista osudila

prijetnje upućene Huremoviću

RamušHaradinaj i HašimTači