Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Politika

PODGORICA

Premapoda-

cima iz 2013. godine, diplo-

matskepasošeuCrnoj Gori

imalo je414osoba. Danas je,

kako saznajePobjeda, ovaj

brojmnogoveći.

Na diplomatski pasoš, koji je

uglavnom statusni simbol, ali

garantuje i privilegije, poput

preskakanja redova na grani-

cama, u Crnoj Gori je nakon

posljednjih izmjena uredbe o

njegovomizdavanju imalo414

osoba. Osimaktuelnih zvanič-

nika, pravo na njega ima i uži

krug bivših funkcionera –

predsjednici države, Skupšti-

ne i Vlade.

Prema Vladinoj uredbi koja je

usvojena 2008. a izmijenjena i

dopunjena2013.godine,pravo

na diplomatski pasoš imaju

predsjed-

nik države,

Skupštine, Vlade, pred-

sjednici Ustavnog, Vrhovnog,

Apelacionog, Upravnog suda,

vrhovni državni tužilac, pot-

predsjedniciparlamentaiVla-

de, kao i ministri i svi poslani-

ci.

PETGODINA

Osimnjih,naspiskuzaizdava-

njediplomatskihdokumenata

su i načelnik Generalštaba

Vojske Crne Gore, direktor

Agencije za nacionalnu be-

zbjednost, zaštitnik ljudskih

prava i sloboda, ali i guverner

Centralne banke, predsjednik

Senata DRI i predsjednik Cr-

nogorskog olimpijskog komi-

teta.

Trajanje diplomatskog pasoša

ograničeno je na pet godina i

nosiociovihdokumenataduž-

ni su da ih nakon tog perioda

vrate. Vraćanje dokumenata

nužno je i nakon prestanka

funkcije. Međutim, postoje

izuzeci kada i nakon isteka

mandatafunkcionerimamogu

da se izdaju diplomatska do-

kumenta. To važi za predsjed-

nika države i Skupštine, za

premijera, kao i za ministra

vanjskih poslova i evropskih

integracija.

U dokumentima Vlade se na-

vodi da se za potrebe službe-

nih putovanja u inostranstvo,

diplomatskipasoš možeizdati

i sekretaru predsjednika Crne

Gore, Skupštine Crne Gore i

Vlade Crne Gore, predsjedni-

ku Crnogorske akademije na-

uka i umjetnosti, rektorima

univerziteta, predsjedniku

Privredne komore Crne Gore,

kaoipredsjednicimaigeneral-

nim sekretarima reprezenta-

tivnih socijalnihpartnera.

Osim pomenutih, dokumenta

mogu dobiti i gradonačelnik

glavnog grada i prijestonice,

zastupnik Crne Gore pred

Evropskim sudom za ljudska

prava, sudiji Evropskog suda u

Strazburu, državnim sekreta-

rima u ministarstvima, šefu

Državnog protokola, šefu ka-

binetaisavjetnicimapredsjed-

nika Crne Gore, savjetnicima

predsjednika Skupštine Crne

Gore i predsjednika Vlade, di-

rektoru Uprave policije i spe-

cijalnomtužiocu.

ŠIRI SPISAK

Spisak onih koji putuju sa di-

plomatskimpasošemproširen

jeinadržavnesekretare,gene-

ralne sekretare, generalne di-

rektore, specijalnog izaslanika

ministra vanjskih poslova i

evropskih integracija i držav-

ne službenike u Ministarstvu

vanjskih poslova i evropskih

integracija koji ima diplomat-

sko zvanje i obavlja diplomat-

ske i konzularne poslove u

skladu sa zakonom.

Isto važi i za državne službe-

nike raspoređene u diplo-

matsko-konzularnom pred-

stavništvu Crne Gore u

inostranstvu saglasno zako-

nu, kao i članovimaužeporo-

dice koji sa njimžive u zajed-

n i čkom domać i ns t vu i

zajedno borave u inostran-

stvu, ali i za vojno diplomat-

ske predstavnike koji se upu-

ćuju u diplomatske misije

CrneGore u inostranstvu i za

članove njihovihporodica.

Bez čekanja u redovima putu-

ju i diplomatski kuriri, šefovi

obezbjeđenja predsjednika

Crne Gore, predsjednika

Skupštine Crne Gore i pred-

sjednika Vlade Crne Gore, su-

pružnici i djeca predsjednika

Crne Gore, predsjednika

Skupštine,predsjednikaVlade

i ministra vanjskih poslova i

evropskih integracija.

U članu 5 uredbe o izdavanju

diplomatskihpasošanavodi se

i da se ovaj dokument izdaje

licu koje je odlukompredsjed-

nika Crne Gore imenovano za

ambasadora dobre volje u Cr-

noj Gori.

Šefovima privrednih pred-

stavništava Crne Gore u ino-

stranstvu i njihovimporodica-

ma takođe se mogu izdati

diplomatska dokumenta.

Osim svih ovih funkcionera,

spisakonihkojimasezapotre-

be službenih putovanja u ino-

stranstvo izdaje službeni pa-

soš su predsjednik i sekretar

Matice crnogorske, starješine

organa uprave, savjetnici pot-

predsjednika Skupštine i Vla-

de, kao i generalni direktori u

ministarstvima.

Na istom spisku su i zamjenik

zaštitnika ljudskih prava i slo-

boda, sudije Ustavnog suda

Crne Gore, predsjednicii op-

ština i predsjednici skupština

opština, članovi Savjeta Cen-

tralne banke, članovi Senata

DRI, generali i admirali Voj-

skeCrneGore i načelnikOdje-

ljenja za vojno-obavještajne i

bezbjednosne poslove.

J.ĐURIŠIĆ

AKTUELNO:

Ko u Crnoj Gori ima pravo na diplomatske pasoše

Odpredsjednikado

bezbjednjaka i kurira

PODGORICA

PredsjednikUjedin-

jeneCrneGoreGoranDanilovićup-

utićedanas dokument liderimapartija

koje supredložileMladenaBojanića za

predsjedničkogkandidatakojimse,

izmeđuostalog, obavezujuda će, u

slučajuBojanićevogneuspjehana iz-

borima, podnijeti ostavkena funkcije

stranačkih lidera.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici

UCG, Danilović je taj dokument prezen-

tovao na jučerašnjoj sjednici izbornog

štaba svoje stranke uBijelomPolju.

- Da ne bi bilo kako želimpo svaku cijenu

da budemkandidat zapredsjednikaCrne

Gore, odavde izBijelogPolja,mojimkole-

gama koji sunamponudili da samo odus-

tanemo od kandidature i prihvatimo za-

jedničkog kandidata, nudim jedan

obavezujući papir - kazao jeDanilović.

Dokument će na potpisivanje uputiti

Demokratskom frontu, odnosno Novoj

srpskoj demokratiji, Pokretu za prom-

jene, Demokratskoj narodnoj i Radničkoj

par t i j i , kao i preds j edni c ima

Demokratske Crne Gore, pokreta

URA i Socijalističke narodne parti-

je.

U dokumentu koji je pripremio

Danilović,ikojijedostavljenmediji-

ma, navodi se, između ostalog, da se

lideri partija obavezuju da će jedini

krivci eventualnog neuspjeha biti oni i

da neće tražiti ili prihvatiti od za-

jedničkog kandidata nikakvu

političku žrtvu, niti dozvoliti

da preuzme odgovornost za

neuspjeh.

On je juče već potpisao taj do-

kument.

- Ako kolege iz opozicije to ne

potpišu, imam samo jednu

molbuzanjih–nemojtevišeda

me zovete i da od mene

tražitedapovučem

kandidaturu -

p o r u č i o j e

Danilović.

Sl.R.

PODGORICA

Ekon-

omista Mladen Bo-

janić juče je i zvanično

saopštio da će se kan-

didovati na predsto-

jećim predsjedničkim

izborima.

- Nakon održanih sas-

tanaka sa čelnicima

političkihsubjekatako-

ji sume javno podržali i

primljenih poruka po-

drške od strane raznih

udruženja i pojedinaca,

obavještavam javnost

da ću se kandidovati na

predstojećimpredsjed-

ničkim izborima – na-

veojeBojanićuizjavi za

medije.

On se zahvalio na po-

dršci i obećao izbornu

kampanju primjerenu

ekonomskim uslovima

u kojima se nalazi Crna

Gora.

- Kampanja sa vjeromu

uspjeh, jasnih i ned-

vosmislenih poruka,

lišena isprazne politi-

kantske retorike, zas-

novana na čvrstim ar-

g u m e n t i m a i

umjerenim riječima

garantuje pobjedu, bez

obzira na svima znane

prepreke koje očeku-

jem. Građani će biti u

prilicidasetokomkam-

panje upoznaju sa svim

relevantnim detaljima

ko j i im t reba ju za

donošenje ispravne

odluke - naveo je Bo-

janić, poručivši da ,,vje-

ruje da su svi slobodni

građani duboko svjesni

trenutkaukojemsenal-

azi Crna Gora“, te da sa

neskrivenim optimiz-

mom očekuje njihovu

podršku.

Sl.R.

Lider UCG uputiće danas obavezujući dokument liderima partija koje su

podržale predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicije

DANILOVIĆ:

Podnesimo

ostavkeakoBojanićnepobijedi

Prihvatakandidaturu

zapredsjednika

Zvanično se oglasioMladen Bojanić

GoranDanilović

MladenBojanić