Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Kultura

PODGORICA

Sa listeproje-

katakoje realizujeCrnogor-

ska akademijanauka i umjet-

nosti uklonjen jeRječnik

narodnog i književnog crno-

gorskog jezika. Odlukaona-

stavkuposlana tomlingvi-

stičkomi kulturnom

poduhvatuu ingerenciji je

SavjetaLeksikografskog

centra i Instituta za jezik i

književnost ,,Petar IIPetro-

vićNjegoš“. IstraživanjePo-

bjedeukazujedaonneće

uslijediti udoglednovrijeme.

PredsjedništvoCANUnijedo-

nijelo formalnu odluku o obu-

stavljanju radanaRječniku, ali

očigledno ima nove prioritet-

ne ciljeve u oblasti leksikogra-

fije. Na pitanje o statusu i sud-

bini Rječnika crnogorskog

narodnog i književnog jezika

Služba za odnose sa javnošću

Crnogorske akademijenauka i

umjetnosti potvrdila je za Po-

bjedu da postoji samo odluka

PredsjedništvaCANUopovla-

čenju iz distribucije prvog to-

ma Rječnika, donesena nakon

Deklaracije o Rječniku crno-

gorskog narodnog i književ-

nog jezika koju je usvojila

Skupština Crne Gore. Ovom

odlukom sugerisano je CANU

da povuče kompletan tiraž te

publikacije zbog brojnih poli-

tički nekorektnih i neprimje-

renihdefinicija i shvatanja.

- Nakon donošenja Rezolucije

o Rječniku crnogorskog na-

rodnog i književnog jezika od

strane Skupštine Crne Gore

(30. jula 2016) obustavljena je

daljadistribucijaRječnika-sa-

opšteno jePobjedi izSlužbe za

odnose sa javnošću Crnogor-

ske akademije nauka i umjet-

nosti, uz poruku da se Rječnik

crnogorskog narodnog i knji-

ževnog jezika CANU i danas

tretira kao „kapitalan projekat

koji, osim naučnog, ima veliki

kulturni i identitetski značaj“.

SPREMNASLOVAG I D

Odluka o trajnom arhiviranju

projekta „Rječnik crnogor-

skog narodnog i književnog

jezika“, na nivou Predsjedniš-

tva CANU, očigledno, nikada

nijedonesena.Međutim, una-

stavku odgovora na Pobjedino

pitanje - što CANU planira s

Rječnikom crnogorskog knji-

ževnog i narodnog jezika - ima

elemenata koji otvaraju mo-

gućnosti da se rekonstriuše

daljasudbinaprojektakoji jeu

vrijeme kada je na čeluCANU

bio akademikMomir Đurović

najavljen euforičnom poru-

kom da to djelo „predstavlja

temelj za crnogorski identitet

i poklon jeobilježavanjudese-

te godišnjice obnove nezavi-

snosti državeCrneGore“.

- Prvi tom Rječnika crnogor-

skog narodnog i književnog

jezika sadrži 12.018 riječi koje

počinjuslovimaA, B i V izašao

je iz štampe umartu 2016. go-

dine. Nakon toga, nastavljeno

je sa obradom riječi koje poči-

nju slovima G i D (obrađeno

još 10.015), što sa leksikompu-

blikovanom u prvom tomu

Rječnika čini preko 20.000

leksikografski obrađenih lek-

sema. Poslije toga prestao je

radnaRječniku.Ovaj značajni

leksikografski obrađen i redi-

govanmaterijal čuva seuelek-

tronskoj formi u Crnogorskoj

akademiji nauka i umjetnosti

- navodi se u odgovoru Službe

za odnose sa javnošćuCANU.

Znamo, dakle, što je urađeno i

đe se to što je urađeno čuva.

Fali samo odgovor na pitanje -

do kada? Tu nema jasnog od-

govora.

Iz CANU poručuju da odluku

onastavkuradana izradiRječ-

nika crnogorskogknjiževnog i

narodnog jezika treba da do-

nese Savjet Leksikografskog

centra i Instituta za jezik i

književnost „Petar Drugi Pe-

trović Njegoš“. To tijelo kon-

stituisano je9. juna2017. godi-

ne. Predsjednik Savjeta je

akademik Dragan K. Vukče-

vić. Članovi su akademici CA-

NUĐorđije Borozan, Ljubiša

Stanković, Pavle Pejović i Ne-

nad Vuković, vanredni član

CANUNikoMartinović, prof.

dr IlijaVujačić,

prof.mr

Janko

Ljumović, prof. dr Slaven Ra-

vlić, prof. dr Marko Petrak i

režiser Branko Baletić. Za sa-

danemajuvremenskiodređen

odgovor na pitanje - kada će

biti reaktiviran projekat

„Rječnik crnogorskog knji-

ževnog i narodnog jezika“.

PROPALA INICIJATIVA

Više učesnika u radu posljed-

njeSkupštineCANUpotvrdili

sudasu,insistirajućidajeriječ

oposlukojiCANUprioritetno

treba okončati, tog decembar-

skog dana pitanje budućnosti

Rječnika crnogorskog knji-

ževnog i narodnog jezika po-

krenuli akademiciMomirĐu-

rović, JevremBrković i Šerbo

Rastoder. Nijesu naišli na ra-

zumijevanje kolega. Na listi

projekata koje u toku 2018. re-

alizuje Crnogorska akademija

nauka i umjetnosti ne postoji

Rječnik narodnog i književ-

nog crnogorskog jezika.

- CANU danas vodi praktičan

menadžerski tim. Prije nego

reaktiviranje izrade Rječnika,

članovi Savjeta Leksikograf-

skog centra i Instituta za jezik

i književnost ,,Petar II Petro-

vić Njegoš“ spremniji su da

podrže projekte „Etnološki

leksikon Crne Gore“ i „Leksi-

kon prava Crne Gore“. Stvari-

ma se sada pristupa puno

opreznije jer akademici CA-

NU iza sebe imaju iskustvo sa

reakcijama javnosti na propu-

ste koji su napravljeni u izradi

prvog tomaRječnika crnogor-

skog književnog i narodnog

jezika. Novo rukovodstvo CA-

NU ima nove prioritete. Bez

obzira što znaju da je Rječnik

potreban i Crnoj Gori i CANU,

ne primjećujemda postoji ne-

kakav entuzijazamda u skori-

je vrijeme nastave rad na tom

projektu. Traži to angažova-

nje velikog broja iskusnih

stručnjaka, uključujući i ek-

sperte iz oblasti montenegri-

stike, njihovu spemnost na sa-

radnju, nove metode uvida

javnosti... Da se sve to zadovo-

lji, osim znanja potrebno je i

strpljenje. Sjetiteseda jemno-

go teškihriječi razmijenjenou

polemici koja je vođena u vri-

jeme kada je bio aktuelan prvi

tom. Sve su to faktori koje tre-

ba imati na umu. Nema ništa

od tog posla u skorije dane –

kazao je, insistirajući na ano-

nimnosti, Pobjedin izvor bli-

zak vrhuCANU.

POUKA I OPOMENA

Da podsjetimo, prvi tomRječ-

nika crnogorskog narodnog i

književnog jezika ostaće zabi-

lježenkaovelikifijasko.Ubrzo

nakon što je predstavljen, lin-

gvisti sa Fakulteta za crnogor-

ski jezik i književnost na stra-

nicama Pobjede krenuli su u

analizu njegove sadržine. Evi-

dentirano je da se u Rječniku

na politički krajnje nekorek-

tan način kvalifikuju zajedni-

ce koje su istorijski dio multi-

etničke Crne Gore (Albanci,

Muslimani, Bošnjaci) i falsifi-

kuju ili marginalizuju istorij-

ski nepobitne činjenice. Al-

banci su predstavljeni kao

agresori koji drugima nameću

svoju kulturu, jezik i običaje i

pretvaraju/preobraćajudruge

narode uAlbance! URječniku

suAlbanciislamskevjeroispo-

vijesti arnautske lukave potu-

rice koje mnogo lažu, a musli-

mani Agarjani – bezbožnici i

čeljad koja za interes mijenja-

ju vjeru... Hrišćanstvo je pod

okriljem religije, a islam je iz

nje izdvojen... Barska nadbi-

skupija (1089) sa śedištem u

Baru, predstavljena je kao

Dukljanska (barska) biskupija

(!) nastala 599. godine sa śedi-

štem u Duklji. Balšići su po-

menuti, a Vojislavljevića i Iva-

na Crnojevića nema. Ratni

zločinac Draža Mihailović

doveden je u kontekst antifa-

šizma.

Pobjeda je objavila mnoštvo

prikaza, kritika, odbrana,

stručnih i političkih reagova-

nja.Bila je todruštvenadebata

i dodanas bezpresedanauCr-

noj Gori. Na kraju, uslijedila je

reakcija zakonodavne vlasti.

PoslaniciuSkupštiniCrneGo-

re Nik Đeljošaj i Genci Nima-

nbegu inicirali su prijedlog da

parlament donese deklaraciju

koja djelove Rječnika kvalifi-

kujekaouvredljivezaAlbance

i pripadnike islamske vjerois-

povijesti. Skupština Crne Go-

re usvojila je Deklaraciju o

Rječniku crnogorskog narod-

nog i književnog jezika, koja je

eksplicitnosugerisaladaspor-

na publikacija bude povučena

iz distribucije. Predsjedništvo

CANU postupilo je po tom

uputstvu. Za sada, to je kraj

priče koja može biti dragocje-

na. Ikaopouka i kaoopomena.

Vlatko SIMUNOVIĆ

Sa liste projekata CANU uklonjen Rječnik crnogorskog narodnog i književnog jezika

Na skupštini

CANU, nastavak

rada na Rječniku

zagovarali su

Momir Đurović,

JevremBrković

i Šerbo Rastoder.

Nijesu naišli na

razumijevanje

kolega. Odluku

o sudbini

Rječnika treba

da donese Savjet

Leksikografskog

centra i Instituta

za jezik i

književnost „Petar

Drugi Petrović

Njegoš“

Na pitanje novinara

Pobjede koje se odnosilo

na procjenu nematerijal-

ne i materijalne štete koju

je pretrpjela CANU zbog

ijaska prvog toma Rječ-

nika, Služba za odnose sa

javnošću CANU ponudila

je jezgrovit odgovor:

„Troškovi za pripremu,

ilustrovanje, lekturu i

štampu prvog toma Rječ-

nika crnogorskog narod-

nog i književnog jezika

iznosili su 9.653,23 eura“.

De initivno, kao štetu

računaju samo ono što je

totalna šteta jer se, kada

posao bude nastavljen,

prvi tommora ponovo

štampati.

- Naknade za rad članova

Savjeta i Redakcionog

odbora ne tretiraju se kao

gubitak jer je njihovim

angažovanjem formiran

leksikografski materijal

koji će, poslije ozbiljne

revizije i ispravki odred-

nica na koje su ranije

stavljene primjedbe, biti

okosnica prvog toma

Rječnika – stav je CANU.

Materijalna

šteta

9.653eura

Na temu aktuelizacije izrade Rječnika crnogorskog knji-

ževnog i narodnog jezika iz Službe za odnose sa javnošću

Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za Pobjedu je

rečeno: „Na sjednici Skupštine CANU u decembru 2017.

godine postavilo se pitanje statusa i daljeg rada na Rječniku.

Zaključeno je da će Savjet Leksikografskog centra i Instituta

za jezik i književnost ,,Petar Drugi Petrović Njegoš“ donijeti

odluku o eventualnomnastavku rada na ovomprojektu.

Savjet daje ocjenu o predloženimprojektima koji će se raditi

u okviru Leksikografskog centra, na osnovu detaljno podne-

senih prijava projekata“.

Očigledno da prijavu na osnovu koje bi Savjet odobrio

nastavak rada na projektu Rječnik crnogorskog književnog i

narodnog jezika, za sada, niko nije podnosio.

Zasadabezzahtjevaza

nastavakradanaRječniku

Potreban je, ali ga

nećeuskorobiti

Crnogorskaakademija

nauka i umjetnosti

Sporni prvi tomRječnika