Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 11. mart 2018.

Kultura

PODGORICA

„ApartmanSavo-

ja“nova jepredstava sa reditelj-

skimpotpisomSlobodanaMilato-

vića i od27. februara živi na adresi

Zetskogdoma. Dva teksta, „Pun-

ktiranjeduše“MarijeČolpe i

„ApartmanSavoja“ SandreVujo-

vić, reditelj je spojiou jedinstvenu

dramaturškucjelinu i krozpet li-

kova (koje igraju tri glumca) une-

svakidašnjemkonceptupovezao

prošlost i sadašnjost, tradiciju

prepleo sa savremenim„vrlina-

ma“današnjim... dotičući se ima-

njepoznatihpojedinosti pričeo

crnogorskoj princezi i italijanskoj

kraljici Jeleni Savojskoj.

ZaPobjedu,saMilatovićemsmoraz-

govarali o izazovima rada na ovom

projektu, značaju koji nose ovakve

priče, iskoracimaZetskog doma...

POBJEDA:

„Apartmanom Savo-

ja“, kakostekazali predpremijeru,

htjeli ste da napravite klasičniju

predstavu. Poznato je da klasične

forme uglavnom nijesu Vaš izbor,

pa nam recite je li tematika kojom

ste se bavili, uz doticanje istorije,

zahtijevala takav pristup ili ste se

naprostozaželjeli rada sa tradicio-

nalnijimteatarskimsredstvima?

MILATOVIĆ:

Svaka tema traži svo-

ju formu. S druge strane, upravu ste,

jesam se pomalo i uželio onoga što

zovemo lijepo pozorište. Zato sam i

težio da napravim lijepu predstavu.

Čaki vizuelno.Temekojimasepred-

stava bavimožda i jesudostamučne,

ali nijesamželioda ovaj projekat bu-

de nekakav „prst u oko“, već teatar-

ski proizvod koji će biti umjetnički

kompaktan. Htio sam da pomjerim

neke stvari u adaptaciji, a kada sam

nju završio imao sampredstavu koja

je spojila savremenu jednočinku sa

pričomiz epohe.

POBJEDA:

Upravo ste spajanje ta

dva komada u koherentnu drama-

turšku cjelinu naveli kao najveći

izazov tokom procesa rada na

ovomprojektu. Zašto?

MILATOVIĆ:

Izazov mi je bio da

spojim dvije oprečne književne for-

me u jedinstvenu cjelinu i uskladim

savremene teme sa epohom. Želio

sam da predstava ima klasičnu for-

mu kako bih istakao dramaturški

pristup, a ujedno dao prioritet glu-

mačkojigri.Kaoštorekoh,najbitnija

mi je bila adaptacija. Na kraju, čini

mi se da smo zajednički našli pravi

put da progovorimo i onekimmanje

poznatimistinamaoprincezi Jeleni.

Njena ličnost na značenjskomnivou

naše nacionalne svijesti ima poseb-

nudimenziju,kojujošuvijekneumi-

jemo da rabimo kako treba. Ona je

životom i humanizmom nadmašila

mnoge heroje i heroine ondašnjeg,

ali i današnjeg vremena. Bila je sve

što se nije očekivalo od jedne žene i

jedne kraljice. Težio samda to saču-

vam. Najveći izazov u procesu rada

biomi jekakoda spojimliksavreme-

ne Lene sa ličnošću Jelene Savojske.

Daihspojimiprepletem,adanakra-

ju izađe čista heroina. Oba lika igra

ista glumica, nevjerovatna Ana Vuč-

ković. U prvom dijelu ona tumači

Lenu, švalerku bogatog biznismena,

a u drugom je Jelena Savojska, koja

na seansamakodpsihijatra razotkri-

va potisnute davnašnje boli. Pišući

„Punktiranje duše“ Marija Čolpa,

naime,otkrilajepodatakdajeJelena

nosila traume izdjetinjstva, pa jepo-

kušala da kroz ovaj komad objasni

kako njeno dobročinstvo, po kojem

je bila poznata, dolazi usljed velike

boli zbog preranog gubitka sestre

Sofije, koja je umrla na krštenju u

Vlaškoj crkvinaCetinju. Izamene je

tajpodatakbionov.Vjerujemipubli-

ci.

POBJEDA:

Komadseogledauglu-

mačkoj igri, u dramaturškom pri-

stupu, u dramaturgiji svjetla kome

ste posvetili veliku pažnju. Na kra-

ju, jeste li dobili što ste željeli?

MILATOVIĆ:

Cjelokupan proces

rada za mene jeste velika novina.

„Apartman Savoja“ potpuno je dru-

gačija predstava uodnosuna ono što

samdo sada radio.

POBJEDA:

Ukomsmislu?

MILATOVIĆ:

U smislu forme. Kada

se bavimpozorištem, prije svega, ba-

vim se formom. „Apartman Savoja“

malo jedrugačijapredstavapoesteti-

ci, ali i po pristupu, u odnosu na moj

dosadašnji rad. Lično, veoma samza-

dovoljan ishodom. I ranije sam se u

predstavama bavio crnogorskom ba-

štinom, ali čini mi se da mi to nijesu

bili najuspješniji projekti. Makar ne

po mom sudu. Sada, moj je osjećaj

drugačiji. Čini mi se da je važno što

smo igrali JelenuSavojskunaCetinju

i što ju je igrala rođena Cetinjanka.

SimboličanjeizavršniJeleninmono-

logupredstavi,uzsvijećeizvukkora-

ka.TimesamaludiraonatodajeJele-

na nedavno u tajnosti sahranjena u

Italiji. Jako mi je drago i što sam

„ApartmanSavoja“uradiouZetskom

domu, jer predstave koje se u ovom

pozorištu rade posljednjih godina

odskaču od nekih ovdašnjih domi-

nantnih estetika. I proces rada u

ovom pozorištu značajan je jer je fo-

kusiranna glumačku igru.

POBJEDA:

U „Apartmanu Savoja“

glumci jesu dobili popriličan glu-

mački „zalogaj“?

MILATOVIĆ:

Jesu, zbilja. Razlog

zbogkojegsami htiodaovobudekla-

sičnija predstava jeste taj što, uz dra-

maturšku adaptaciju, ona dozvoljava

daglumačka igradođedopunog izra-

žaja. Stil igre u ovoj predstavi druga-

čiji je. Htio samda sve bude svedeno.

U početku sam se malo pribojavao

scenesaogromnimbrojemlampi,ko-

je stoje kao ljudi. Velike su i moja je

zebnjabiladane „pojedu“glumce, ali

mislim da smo postigli odgovarajući

efekat. Glumci prolaze kroz lampe

kao kroz šumu, one su i svojevrsni la-

virint na sceni. Insistirao sam u ovoj

predstavi i sproveo do kraja drama-

turgijusvjetla.DaniloPečar,Slovenac

koji je radio dizajn svjetla, uspio je da

ispratimojuzamisao,palampenijesu

samoukrasvećpraveposebnuatmos-

feru. Ta amosfera dalje stvara utisak

svojevrsnog performansa svjetla na

sceni, koji pritom nije zasmetao

glumcima.

POBJEDA:

Predstavaprogovara i o

našemodnosu prema tradiciji, pre-

ma sopstvenoj kulturnoj baštini,

koji je sve samone zapohvalu...

MILATOVIĆ:

U „Apartmanu Savo-

ja“tajsegmentmoždasenajboljeoči-

tava kroz priču Starca Nikole koga je

izvanredno oživio Momo Pićurić.

Zaglavljenunekimminulimdanimai

prilično nemoćan da prihvati novo

vrijemeinjegovabeskrupuloznapra-

vila, Starac Nikola opsesivno čuva

predmete iz prošlosti. To suuspome-

ne na kraljicu Jelenu koja je njegovu

trudnumajkupronašlauItaliji i sklo-

nila je saulice. PoJeleninomocu i naš

junakdobio je ime.Nažalost, kako to i

biva danas, on nije uspio da osnuje

muzej u čast Jeleni Savojskoj, već je

zbog kredita i hipoteke bio prinuđen

datomjestoizdajekao„apartman“za

parove. Upravo tu, u „Apartmanu Sa-

voja“, tomnesuđenommuzeju, suda-

raju se epohe i potpuno različiti ži-

votni putevi. Njih vodi i predvodi

Petar (kojeg igra sjajniMilošPejović)

okrutni biznismen, primitivan u po-

našanju i rječniku, jednom riječju -

čovjekulice.Itunajboljevidimosliku

našegodnosaprematradiciji.Usuko-

bu tradicije sa modernim dobom,

znamo ko gubi. Vidimo svijet kapita-

lističke naravi i neke nove generacije,

koje žive sasvim drugačije sisteme

vrijednosti. Kroz borbumaterijalnog

i duhovnog, „Apartman Savoja“ uka-

zuje i na tužnu istinu - istorija i tradi-

cijamalo namznače danas. Nažalost.

Sve jenaprodaju i sve semožekupiti.

POBJEDA:

To znači da ova priča

možebiti interesantna i publici van

lokalnihokvira.Kakavživotpredvi-

đate „ApartmanuSavoja“?

MILATOVIĆ:

Iako je „prekriven“

sjećanjima na Jelenu Petrović Nje-

goš, Elenu del Montenegro ili Elenu

di Savoia, „Apartman Savoja“ bavi se

problematikama koje su prilično pri-

jemčive i za ostale sredine na balkan-

skimprostorima i jako korespondira

sa današnjim vremenom. Junaci ove

predstave, svi do jednog, jesu nesreć-

ni i zagledani u sopstvene ponore

prošlosti. Oni kopaju po ožiljcima i

živimranama, po sjećanjima... skida-

ju maske, bore se, inate... I uz dosta

humora, sa dozom ironije, uz notu

melanholije dolaze do ličnih malih-

velikih istina. Eto, više nego dovoljno

razloga za prepoznavanje. Zatomi se

čini dabi predstavamogladabude in-

teresantna i vannašihgranica. Zetski

dom sada ima izvanrednu međuna-

rodnu promociju, pa se nadam da će

„Apartman Savoja“ biti viđen i izvan

ovihokvira.

RosandaMUČALICA

U „Apartmanu

Savoja“, tom

nesuđenommuzeju

kraljice Jelene,

sudaraju se epohe

i potpuno različiti

životni putevi.

Vidimo svijet

kapitalističke naravi i

neke nove generacije,

koje žive sasvim

drugačije sisteme

vrijednosti. U tom

sukobumaterijalnog

i duhovnog, ova

predstava ukazuje

na tužnu istinu – sve

je danas na prodaju i

sve semože kupiti

SUSRETI:

Slobodan

Milatović, reditelj

Istorija i tradicija

danasmaloznače

POBJEDA:

Tekstovi Sandre

Vujović i MarijeČolpe za „Apar-

tman Savoja“ nastali suuokviru

radionica pisanja koje suvodili

Ljubomir Đurković i Ognjen

Spahić, uokviruprojekta „EU

Collective plays!“, podržanogod

programa EU „Kreativna Evro-

pa“. Za cjelokupnu crnogorsku

teatarsku scenu, štodonosi ovo

povezivanje Zetskogdoma sa EU

fondovima?

MILATOVIĆ:

Zetski dom je učinio

veliki proboj koristeći fondove

EU i tako omogućio da se za naš

teatar čuje i van ex-YU okvira.

Moramo konačno da potenciramo

i promociju izvan lokalnog kon-

teksta. Pozorište je živa stvar, zato

se moraju birati i pravi festivali za

naše predstave. Kao što smo infe-

riorni u svemu, tako smo inferiorni

i u pozorištu. Imamo dobar teatar,

ali se ne borimo za svoje mjesto

na pozorišnoj sceni regiona. Stvari

treba pomjerati u tompravcu. I, da,

moramo njegovati svoje. Lijepo je

imati i Šilinga i Urbana, ali moramo

njegovati naše, jer osimglumaca

jedan teatar čine i pisci i reditelji.

U tom kontekstu Zetski dom je

napravio pravumjeru domaćeg

i internacionalnog i, svakako,

postao neka vrsta glumačke labo-

ratorije sa značajnim rediteljskim

imenima današnjice.

VelikiprobojZetskogdoma

Scena izpredstave „ApartmanSavoja“

D. MILJANIĆ