Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Članovi

Sudskog savjetanemajuni-

štaprotivdaVladaobjavi

svepresudekoje se tičuza-

rada sudija– saopštili su ju-

čeAnteniM.

Naglasili suda informacijeko-

je se odnose na slučajeve o ko-

jimaserazgovaralonasjednici

Vlade treba prezentovati gra-

đanima, ali, ne samo one koji

se tiču pripravničkih i sudij-

skih zarada u sudovima i sud-

skihpostupaka s timu vezi.

IZVJEŠTAJ

-Trebaprezentovatiisveosta-

le sporove za naknade po ra-

zličitim osnovima, gdje veliki

sudski troškovi idu na teret

budžeta – poručili su iz Sud-

skog savjeta.

Vlada je na sjednici u četvrtak

zaključila, na osnovu podata-

ka iz izvještaja zaštitnika imo-

vinsko-pravnih interesa, da

odliv novca iz budžeta po

osnovu tužbi zaposlenihu jav-

noj administraciji ukazuje na

zabrinjavajući odnos službe-

nika prema državi i njenoj fi-

nansijskoj stabilnosti. Izvje-

štaj se odnosi na svega tri

mjeseca, period od 1. oktobra

do31.decembraprošlegodine.

Prema izvještaju, primljeno je

966 tužbi u kojima je tužena

DržavaCrnaGora, apremavr-

stisporovaprednjačenaknade

za prekovremeni rad, nekori-

šćenjegodišnjegodmora,pau-

ze u toku rada, razlika zarade,

neisplaćeni topli obrok...

Premijer DuškoMarković za-

tražio je da sa izvještaja bude

uklonjena oznaka tajnosti, uz

konstatacijudaovakvislučaje-

vi ne samodane trebadabudu

sklonjeniodočijujavnosti, već

da svaki građanin trebada ras-

polažeinformacijomoodnosu

pojedinih državnih službeni-

ka prema državnomnovcu.

ŠEMA

Iz Sudskog savjeta juče su

podsjetili da su „u više navrata

ukazivali i iznosili zabrinutost

oko prekomjernog parničenja

i predlaganja načina da se od-

govarajućim mjerama, kao i

izmjenama procesnih zakona,

smanji broj predmeta, a time i

troškova na teret države“.

Poručili su i da jena zaštitniku

imovinsko-pravnih interesa

da, pored ostalog, predlaže i

sprovodi mjere alternativnog

rješavanja sporova u skladu sa

institucionalnim i pravnim

okvirom.

U periodu koji je obrađen iz-

vještajemnavedenojeda je711

predmeta još u toku, a da u

ostalim slučajevima, više od

250, država treba da isplati

6.021.842,56 eura.

Ono što je posebno zabrinulo

Vladu i na što je ukazala kao na

negativan primjer je, kako su

rekli, da su pojedine sudije iz

nekoliko sudova različitog ni-

voa,tužbomtražilidosuđivanje

razlike zarade u iznosu zarade

stručnih saradnika za vrijeme

dok su bili pripravnici, poziva-

jući se na koeficijente propisa-

ne kolektivnimugovorom.

Vlada je ukazala i na problem

„dilova“ sa advokatima, jer je

izvještajpokazaodasupojedi-

ni službenici tužili državu za

iznose oddesetak eura.

-Razrađena šema saadvokati-

ma umnogostručuje iznose na

štetu budžeta – saopštili su iz

Vlade.

J. B.

PODGORICA

–Predsjednik

Savjeta za saradnju sadijas-

poromdrNenadPopović

ocijenio jeu izjavi zaPobje-

dudaostavka članiceovog

tijela, predsjedniceNVO

AsocijacijadijasoreVereKi-

rovićni ukomslučajunedo-

vodi upitanje redovno funk-

cionisanjeoveorganizacije.

- Kirović živi u Crnoj Gori, dr-

žaviukojojvladademokratijai

postoji pluralizam mišljenja,

samimtimimapravoda javno-

sti predoči svoje viđenje orga-

nizacije i rada Savjeta. Ogro-

mna većina Savjeta, koji broji

80članova, apogotovooni koji

su delegirani demokratskim

izboromiz iseljeništva, smatra

donošenje Zakona i na osnovu

njega formiranje Savjeta za sa-

radnjusadijasporom,krucijal-

nim dostignućem u odnosima

između matice i iseljeništva.

Očekujemo da Vlada u skori-

jem roku izabere novog pred-

stavnika iz nevladinog sektora

- poručio je on.

Kirović je ostavku podnijela 5.

marta „nezadovoljna organi-

zacijom i rezultatima rada“

Savjeta.

Kako je napisala u saopštenju,

to je uradila, između ostalog,

zbog „vrlo loše ili nikakve ko-

munikacije“ članova Savjeta

sa iseljenicama, zbog čega se,

smatra ona, postavlja pitanje

koga oni uopšte predstavljaju

uovomtijelu.

- Da članovi Savjeta nijesu ak-

tivni potvrđuje i činjenica da

nijesuimalini jedankomentar

ili sugestiju na predloženi na-

crt dokumenta o strategiji Sa-

vjeta za period do 2020. – na-

vela jeKirović.

Prema njenim riječima, za

dvije godine „Vlada nije pri-

hvatila ili donijelani jednuod-

luku na osnovu zaključaka sa

sjednica Savjeta“.

- U prethodne dvije godine iz

Budžeta za organizaciju rada

Savjeta potrošena su značajna

sredstva, koja nijesu opravda-

na postignutim rezultatima –

istakla jeKirović.

J. B.

PODGORICA

–Nameđuna-

rodnomsajmuobrazovanjau

NovomSadunagrađeno jevi-

še crnogorskih javnih i privat-

nihpredškolskihustanova, te

osnovnih i srednjih škola.

Nagradesudobilepredškolske

ustanove ,,Artić Pinokio“ i

,,Maša“ iz Podgorice, ,,Dušo

Baseki攓 iz Bijelog Polja,

,,Svetionik“i,,VukosavaIvano-

vić Mašanović“ iz Bara, ,,Vini

pu“ iz Budve, ,,Zagorka Ivano-

vić“ sa Cetinja i ,,Osmijeh“ iz

Kotora.

Među osnovnim školama na-

građene su ulcinjska ,,Maršal

Tito“, ,,Radojica Perović“ iz

Podgorice i Škola za osnovno

muzičko obrazovanje iz Her-

ceg Novog, kao i Srednja mje-

šovita škola ,,17. septembar“ na

Žabljaku, Gimnazija ,,Tanasije

Pejatović“ u Pljevljima, Sred-

nja mješovita škola ,,Ivan Go-

ranKovačić“ uHercegNovom

i Školazasrednje i višestručno

obrazovanje ,,Sergije Stanić“ u

Podgorici.

Privatnapredškolskaustanova

,,Artić Pinokio“ iz Podgorice

dobila je zlatnu medalju i di-

plomu za kvalitet sedamnae-

stogodišnjeg rada sa djecom.

Direktorica ,,Artić Pinokija“

RadmilaAndrić podsjeća da je

ta ustanova prvi put učestvo-

valanaMeđunarodnomsajmu

obrazovanja uNovomSadu.

-Zasvenasovojevelikipodsti-

caj za napredovanje, usavrša-

vanje i nastavakradasanajdiv-

nijim bićima. Radost uvijek

nesebično dijelimsa svojim ti-

mom i ,,Pinokijevcima“, tako

da jeupetakunašeobje jedini-

ce bilo veselja, pjesme, polju-

baca i zagrljaja. To je najljepši

osjećaj za svakogvaspitačako-

ji s ljubavlju dočekuje svako

dijete i voli svoj posao - rekla je

Andrić, naglasivši da je dugo-

godišnji rad krunisan upravo

timpriznanjem.

ZaIvanuDurutović, direktori-

cu PPU ,,Svetionik“ iz Bara,

nagrada predstavlja priznanje

za uloženi trud i rad tokom 16

godinapostojanjavrtića i ogle-

dalo kvalitetnog kolektiva ko-

jeg čine vaspitači i brojni

stručni saradnici.

- Naš vrtić je prepoznat po hu-

manimaktivnostima, društve-

nim akcijama i ekskurzijama,

ljetnjim i zimskim kampovi-

ma... Nastavićemo da budemo

inovativni i da se trudimo da

djeci damo maksimum jer ra-

dimoposaokoji volimo -poru-

čujeDurutović.

Novosadskisajamobrazovanja

održava se od 8. do 10marta, a

dodjeljuje nagrade u kategori-

jama predškolsko, osnovno,

srednjoškolsko i univerzitet-

sko obrazovanje, a učestvovalo

jevišeod300obrazovnihinsti-

tucija iz evropskihdržava.

R.U.-I.

PODGORICA

–Viz er, naj-

većaniskotarifna avio-kom-

panijaucentralnoj i istočnoj

Evropi i jedanodavio-pre-

voznika sanajbržomsto-

pomrastauEvropi, pokreće

drugi Viz izazovzamlade -

međunarodno takmičenjeu

rješavanjuposlovnog sluča-

ja, koji studentima fakulteta

i viših školaomogućavada

predstave svoj potencijal i

dođudo inovativnih, nesva-

kidašnjih idejaurješavanju

poslovnog izazovakoji je za-

dalaovakompanija.

-Pobjednici takmičenjaćebiti

nagrađeni da besplatno putu-

ju tokom cijele godine u okvi-

ruVizmreže, kojanudi višeod

600 linija koje povezuju 145

destinacijau44zemlje, dokće

drugoplasirani i trećeplasira-

ni takmičari dobiti besplatne

povratne karte koje mogu da

iskoriste za odmor iz snova ili

nastavak studija u inostran-

stvu - piše u saopštenju.

Aktivnistudentiosnovnihima-

ster studija na univerzitetima u

okviru Viz mreže mogu da se

prijave za takmičenje do 25.

ma r t a , na ad r e s i www.

wizzyouthchallenge.com

.

N.K.

PODGORICA

– Ambasada Njemačke nastavlja sa izdavanjem

viza za pojednostavljeno zasnivanje radnog odnosa u Njemač-

koj,alizbogznatnopovećanogbrojazahtjevatokomposljednjih

sedmica,odponedeljkaćepodnosiocimoratizakazatiterminza

intervju - saopšteno je izAmbasade.

Podsjetili suda SaveznaVladaNjemačke od 1. januara 2016. po-

jednostavljuje našim državljanima, kao i državljanima Srbije,

BiH,Makedonije, Kosova i Albanije početak obrazovanja ili za-

snivanja radnog odnosa uNjemačkoj.

-ZaulazakuNjemačkuradizasnivanjaradnogodnosapotrebna

je viza, za čije izdavanje se mora podnijeti zahtjev u Ambasadi

SRNjemačke uPodgorici. Podnosioci zahtjevamoraju priložiti

ugovor o radu ili stručnoj obuci sa privatnom firmom ili držav-

nomustanovomuNjemačkoj –precizirano jeusaopštenju.

J.B.

Sudski savjet se ne protivi objavljivanju dokumenta o službenicima koji su tužili državu

Poručujuda fokus

ne treba stavljati

samona sudije

Tražiti krivceustarješinama

Iz Sindikata uprave i pravosuđa juče su poručili da treba

sankcionisati starješine organa koji su krivci za to što se ne

isplaćuje radnicima ono što impripada.

- Naravno da ne podržavamo zlonamjerne tužbe koje su

usmjerene prema državi i na osnovu toga da neko izvuče

ličnu korist, odnosno kako je premijer Marković objasnio, da

je neko tužio zbog eura, pa kasnije sudske troškove podijelio

sa advokatom - to ne podržavamo. Ali, moramo da tražimo

ko je kriv što po bilo komosnovu nijesu isplaćena zarađena

sredstva. Kriv je starješinski kadar - direktori, ministri... Nema-

mo nijednu sankciju prema bilo komodgovornom ko nije

isplatio zarađena sredstva zaposlenom - kazao je predsjednik

ovog sindikata Nenad Rakočević na konferenciji za novinare

u Podgorici.

N. K.

Sudski savjet

ILUSTRACIJA

Ostavka članice Savjeta za saradnju sa

iseljenicima neće uticati na rad ovog tijela

Popović: Očekujem

novog kandidata

NenadPopović

Više crnogorskih obrazovnih ustanova nagrađeno na sajmu u NovomSadu

Priznanjeza trud,

podsticaj zanapredak

Dionagrađenih iz crnogorskihustanovauNovomSadu

Akcija niskotarifne avio kompanije

Viz er izazov zamlade

Za vize za posao u Njemačkoj

mora se zakazati intervju