Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Društvo

jek,jertogakojiimjeranijebio

prepisannije bilou apoteci.

Riješili pRoblem

- Razmotrili smo problemati-

ku i odponedjeljka ćeumjesto

ljekova koji nemogu biti ispo-

ručeni, ami smodobiliobavje-

štenje od proizvođača da se

radi o objektivnim razlozima,

omogućiti građanimadadobi-

ju drugi lijek istog sastava za

istu bolest. To, neće važiti za

sve ljekove - kazao je Hrapo-

vić.

Onjeporučioidasusvi farma-

ceuti i izabrani doktori upo-

znati sa novom listom ljekova,

te da su svi izabrani ljekari

obavezni da pacijentu propi-

suju lijek koji se nalazi na no-

voj listi i ukažumuda, ukoliko

želi lijek sa doplatne liste, mo-

ra da doplati razlikuu cijeni.

Članica Komisije za izradu

liste ljekova u Ministarstvu

OlgicaKneževićistaklajedaje

na listu uvršteno 114 novih

ljekova, a kao najznačajnije

istakla je one koji se koriste u

liječenju dijabetesa, u tretma-

nu infarkta miokarda i akut-

nog ishemijskog moždanog

udara, kardiovaskularnih i ne-

uroloških oboljenja i kardio-

vaskularnihoboljenja–akutni

i koronarni sindrom, hiper-

tenzija.

-Zapacijentekoji senalazena

hemodijalizi obezbijeđena je

terapija koja će otklanjati ane-

mije uzrokovane nedostakom

gvožđainaglasiladasunalistu

uvršteni ljekovi za parove koji

su u postupku vantjelesne

oplodnje–kazala jeKnežević,

dodajućidasuvodili računa io

infektivnimbolestima, poseb-

no pacijentima oboljelim od

HIV infekcija i hepatitisa.

Ona je rekla da Ministarstvo i

Fond listomobezbjeđuju i lje-

kove koji nijesu na listi, a koji

suneophodni pacijentimakao

nastavak terapije koja im je

uvedenaunekojinstitucijivan

Crne Gore ili koji su farmako-

rezistenti na postojeću terapi-

juunašoj zemlji.

Sl. RADoNjiĆ

PODGORICA

–Radnoj gru-

piMinistarstvakulture za-

duženoj zaUgovor opruža-

nju javnihusluga između

Vlade i Javnog servisa juče

je stigaozahtjevoduprave

RTCGda se izjasneočlanu7

– saznajePobjeda.

Zahtjev je uMinistarstvo sti-

gao samejla SavjetaRTCG, ali

ga ne potpisuje predsjednik

ovog tijela Pavićević ili neko

od članova, već glavna produ-

centkinja Aleksandra Sekulo-

vić-Vojvodić,beznagovještaja

po čijem je nalogu poslala

elektronskupoštuuVladuCr-

neGore.

Ovaj član ugovora bio je spo-

ran ali su se dvije strane usa-

glasile još 5. februara i dogo-

vorilekompromisnuvarijantu

okojoj suseučetvrtak izjasni-

li i članoviSavjetaRTCGpoje-

dinačno, naelektronskoj sjed-

nici.

bezRezultAtA

Upravo zbog toga, kako je ka-

zao naš nezvaničan izvor iz

Vlade, nejasnoješto„ovimge-

stom želi da postigne uprava

RTCG“.

- Radna grupa se neće izjaš-

njavati osamo jednomčlanuo

kome se toliko dugo vijećalo,

jer jeu interesučitave javnosti

daseovaj ugovor štoprijepot-

piše. Nema potrebe slati samo

jedan član koji je ranije bio

sporan i o oko koga se Savjet

konačno saglasio, već jeneop-

hodno da pošalju čitav tekst

kako bi se ta priča jednom za-

vršila - kazao je naš izvor.

On je rekao da neće biti neo-

hodno da se Savjet ponovo

izjašnjava o finalnom tekstu

jersuoninaelektronskojsjed-

nici u četvrtak prihvatili

amandman na član 7 u kome

se navodi da će Vlada pratiti

„realizaciju finansijskih oba-

veza između Vlade i RTCG

predviđenih članom 2 i čla-

nom6 (stav 6 i 7) ovogUgovo-

ra“.

Naša redakcija danima poku-

šava da stupi u kontakt sa

predsjednikom Savjeta Jav-

PODGORICA

–Unašoj ze-

mlji sene govori dovoljnoo

problemupatološkogkocka-

nja imladi odrastajuu sredi-

namaukojimapostoji viso-

ka tolerancija i nekritičan

stavpremaovoj pojavi, oci-

jenjeno jena treninguzavrš-

njačke edukatoreopatološ-

komkockanju.

Ovaj trening organizovala je

Asocijacija za demokratski

prosperitet Zid u okviru rada

SavjetovalištaEnterauPodgo-

rici, a pohađali su ga srednjoš-

kolci iz Bara, Danilovgrada,

Cetinja, Plava, Rožaja, Berana

i BijelogPolja.

- Trening je realizovan sa ci-

ljemda se ovi mladi ljudi obu-

če i pripreme za sprovođenje

prevencije zavisnosti od koc-

kanja u srednjim školama u

svojim gradovima – kazali su

izADPZid.

Učenici su, kakosudodali, ste-

kli znanja o posljedicama i

simptomima patološkog koc-

kanja, kao i o tomekoji sve fak-

tori mogu uticati na razvoj za-

visnosti.

- Dio treninga bio je posvećen

izradi plana i osmišljavanju

aktivnosti koje će učenici rea-

lizovati unarednomperioduu

svojim školama – naglasili su

iz ove organizacije.

j.b.

PODGORICA

–Ministar

prosvjeteDamir Šehović i

izvršandirektoricaCentra

za građanskoobrazovanje

DaliborkaUljarević razgov-

arali su juče sapobjednici-

makviza ,,Spremni zaEvro-

pu“ i njihovimmentorima, a

na sastanku je zaključenoda

jeovaj programpromovisao

duhevropskihvrijednosti.

Kviz je, kako je saopšteno, re-

alizovao CGO u saradnji sa

Ministarstvomprosvjete ina-

cionalnim javnim servisom

RTCG, a kroz 11 emisija emi-

tovan je tokom jeseni 2017.

godine. Cilj kviza je bio

pružanje doprinosa prih-

vaćenosti i legitimnosti proc-

esa evropskih integracija u

Crnoj Gori kao i podizanje

nivoaznanja, informisanosti i

zainteresovanosti sredn-

joškolaca za Evropsku uniju,

načinnjenog funkcionisanja i

javne politike.

Šehović je upoznao učenike

sa nastojanjimaMinistarstva

da nagrađuje i podstiče talen-

tovanu djecu, kao i da će od

ove godine za sve izuzetne

učenike i nastavnike biti dos-

tupan Fond za kvalitet i tal-

ente.

Uljarević je rekla da ovimkvi-

zom nije samo poboljšano

znanje učenika o evropskim

integracijama,većsekroznje-

ga promovisao duh evropskih

vrijednosti.

N.Đ.

setak zamjenskihmedikamenata

NOVALISTAKVALITETNIJA:

Sa

konferencijezanovinare

Nastavlja se nadgornjavanje u slučaju ugovora Javnog servisa

IzRTCG tražeda se

Vladaopet izjasni o

usaglašenomčlanu7

Radna grupa se neće izjašnjavati o samo jednomčlanu

o kome se toliko dugo vijećalo, jer je u interesu čitave

javnosti da se ovaj ugovor što prije potpiše. Nema potrebe

slati samo jedan član, već je neophodno da pošalju čitav

tekst kako bi se ta priča jednomzavršila - kazao je naš izvor

nog servisa VladimiromPavi-

ćevićem koji se ne javlja na

naše pozive, niti odgovara na

poruke.Odgovor zaštosepro-

longiraslanjeovogvažnogdo-

kumenta Vladi pokušali smo

dadobijemoodčlanovaSavje-

ta koji, međutim, smatraju, da

nakon što je pr ihvaćen

amnadman na član 7, ne vide

ništa sporno da Ugovor bude

proslijeđen.

HRoNologijA

Priprema ugovora o pružanju

javnih usluga između Vlade i

Javnogservisapočela jeusep-

tembru prošle godine kada je

urađen nacrt tog dokumenta,

nakon čega je prezentovan

Vladi. Prema tomdokumentu

država se obavezuje da tri go-

dine izdvaja 0,3 odsto od pro-

jektovanog iznosabrutodruš-

tvenog proizvoda za sadržaje

od javnog interesa.

Uprava RTCG potom je orga-

nizovala javne rasprave - prva

je održana u Podgorici 17. ok-

tobra, zatim 25. oktobra u

Herceg Novom i 1. novembra

uBijelomPolju.

NasjedniciSavjeta30.januara

bilo je predviđeno da se ra-

spravlja o ovom dokumentu,

ali se rasprava svela na član 7.

Sporna je bila formulacija da

je „u interesu javnosti da Vla-

da i RTCGanaliziraju realiza-

ciju finansijskih i program-

skih obaveza iz tog ugovora“.

Pojedini članovi Savjetapoža-

lili su se da ovo može značiti

„miješanje“ Vlade u nezavi-

snost te medijske kuće što oni

nijesuhtjeli da dozvole.

Konačno je 5. februara usagla-

šen tekst ugovora, ali ondoda-

nas nije potpisan. Na to je u

srijedu, 7. marta, ukazaomini-

star kulture Aleksandar Bog-

danović koji je tada javno po-

zvao Savjet RTCG da Vladi

dostavifinalnitekstdokumen-

ta. Saopštio je da će ga Vlada

prioritetno iuskladusaproce-

durom staviti na dnevni red

prvog zasijedanja pošto ugo-

vor stigne.

Na posljednjoj elektronskoj

sjednici koja je završena u če-

tvrtak, Savjet jedaozelenosvi-

jetlo za ugovor, jer su svi, sem

Milana Radovića, prihvatili

amandmannačlan7koji jebio

sporan.

K. jANKoViĆ

Skupština Crne Gore na jučerašnjoj sjednici izabrala

je Budimira Damjanovića za člana Savjeta Agencije za

elektronske medije, a Gorana Sekulovića za člana Savjeta

Javnog servisa.

Administrativni odbor je na posljednjoj sjednici jednogla-

sno predložio parlamentu ova dva kandidata, uz ocjenu

da imaju sve kvalitete za te funkcije.

SekulovićuSavjetuRTCG,

DamjanovićuSavjetuAEM

Vladimir Pavićević

ZgradaRTCG

ke

ijapametne

lizacije

maMontenegro biznis alijan-

se Bojanom Kalezić i Mila-

nomDragićem.Oni suukazali

ministarkiDamjanović,izme-

đu ostalog, na probleme u po-

stojećoj zakonskoj regulativi

koji su barijera za unapređe-

nje biznisa unašoj zemlji.

Neophodno je, prema njiho-

vim riječima, napraviti sponu

između nauke i biznisa, upo-

znati privredne subjekte sa

evropskimprogramimaHori-

zont 2020 i COST, iz kojih je

upravo privatni sektor u pret-

hodnoj godini povukao najvi-

še sredstava, te inspirisati

mlade ljude da predstave svo-

je ideje privatnomsektoru.

FoND

Na sastanku sa predsjedni-

kom Evropskog pokreta

MomčilomRadulovićem raz-

govarano je o formiranju fon-

da za evropsko znanje.

Radulovićjepredstavioproje-

kat, koji uključuje nekoliko

ministarstava, a u okviru ovog

fonda će biti omogućene sti-

pendije za magistarske i dok-

torske studije, kako bi mladi

ljudi stekli specifična znanja i

vještine, koje su potrebne mi-

nistarstvima u kontekstu pri-

stupanja naše zemlje Evrop-

skoj uniji.

CeNtAR

Damjanoviće se sastala sa di-

rektoricom Zavoda za inte-

lektualnu svojinuValentinom

Radulović-Šćepanović a na

sastanku je zaključeno da bi

osnivanje centra za transfer

tehnologija značio sponu iz-

među nauke i privrede. Reče-

no je i da bi ovaj centar bio

mjesto za razmjenu znanja,

iskustava, ideja i novih tehno-

logija.

Predloženo je i da se u okviru

Otvorenih dana nauke pro-

movišuinovacijeizaštitainte-

lektualnesvojimputemsajma

inovatora.

Istakle su da bi bilo neophod-

no pokrenuti i regionalni ča-

sopis posvećenzaštiti intelek-

tualne svojine.

j.b.

Organizovani treninzi za vršnjačke edukatore

Izražen jenekritičan

stavpremakockanju

Ministar prosvjete primio pobjednike kviza

Spremni zaEvropu