Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

- Sindikat

uprave i pravosuđanajavio

je jučemogućnost general-

nog štrajka akonebudepri-

hvaćennjihovzahtjevzapo-

većanjeplata.

Oni su optužili Ministarstvo

finansija za nepoštovanje lič-

nosti i grubo igranje sa zapo-

slenimaupravosuđuina, kako

su kazali, ogromnu količinu

nadmenosti i bahatosti, uka-

zujući da je ovaj resor pribje-

gao selektivnomuvećanju ko-

eficijenta.

- Umjesto da uvećanje po do-

govoru bude za sve zaposlene

u sudovima i tužilaštvima, na

nekorektan način je otišao

Vladi i usvojenprijedlog samo

za jednu grupu zaposlenih, a

tosusamostalnireferenti,gdje

nema namještenika, referena-

ta, savjetnika, upravitelja pi-

sarnica i sekretara iako je Sin-

dikat zahtijevao uvećanje za

sve zaposlene u pravosuđu

koji se nalaze u grupi DZako-

na o zaradama zaposlenih u

javnom sektoru - kazao je

predsjednik Sindikata uprave

i pravosuđaNenadRakočević.

On je naglasio i da im tri mje-

seca obećavaju isplatu dogo-

vorene varijabile, ali da od to-

ganemaništauz obrazloženje

da nema novca.

Predsjednik Strukovnog od-

bora zaposlenih u sudovima i

tužilaštvima Miloš Jovović

istakao je da u sudstvu i tuži-

laštvupostojeljudikojiprima-

juplatuod250 eura i koji nije-

suobuhvaćeni povećanjem.

Nikola Ćipović iz Strukovnog

odbora pravosuđa rekao je da

jedijeluzaposlenihizostavlje-

no povećanje od 0,45 odsto na

dobijeni koeficijent zbog

obrazloženja da Ministarstvo

finasnija nema novca.

- Tu ima ljudi koji su visokoš-

kolci, sekretari sudova, savjet-

nici… kojima je izostavljeno

povećanje. Na kraju, mi sa fa-

kultetimaseosjećamoponiže-

no - kazao jeĆipović.

N.K.

PODGORICA

–Građani od

ponedjeljkanećemorati da

sevraćajukod izabranog

doktorada imprepišenovi

recept ukolikouapoteci ne

nađupropisani lijek, već će

apotekarimoći da imizdaju

zamjenu sadoplatne liste,

kojuće, samimtim, pacijenti

morati dadoplate - saznaje

Pobjeda.

Na konferenciji za novinare

koju je juče organizovaloMi-

nistarstvo zdravlja, saopšteno

je da će za okodesetak ljekova

kojihsadanemanatržištu,pa-

cijentima biti omogućeno da

uzmuzamjenudokseneriješi

problemsa snabdjevačima.

LjeKovi Koji faLe

Prema našim saznanjima, u

apotekama do sredine aprila

neće biti ,,piramila“ (28 x2,5),

a do sredine oktobra ,,pirami-

la“od28x5miligrama(lijekza

visoki krvni pritisak. Umjesto

njih izdavaće se ,,vivace“, ,,tri-

tace“i,,amropil“kojisunado-

platnoj listi.

U apotekama nema ni tableta

,,amlogal“ (20x5mg), za angi-

PODGORICA

–Poslanici su

se juče saglasili da je zabri-

njavajući podatak što jekroz

izvještaj ombudsmanautvr-

đenodapolovina zatvoreni-

kauZavoduza izvršenjekri-

vičnih sankcija imaneki vid

mentalnogoboljenja ili pore-

mećaja, odnosnonjih480, te

su saopštili dahitnouovoj

ustanovi treba zaposliti više

ljekara.

Prije nego što je Skupština

usvojila izvještaj zaštitnika

ljudskih prava i sloboda posla-

nica Branka Bošnjak (DF) sa-

opštilajedajeiznenađenapro-

centom mentalno oboljelih

zatvorenika. Ona je pitala i

zbogčega sepacijenti izZIKS-

a samo šaljuuDobrotu, anena

odjeljenje psihijatrije Klinič-

kog centra Crne Gore ili na

odjeljenje u Nikšiću. Ispričala

jedazaposleni ukotorskoj Psi-

hijatrisjkoj bolnici rade u vrlo

teškim uslovima, te da im je

posao dodatno iskomplikovan

pacijentima izZIKS-a.

- Sudsko odjeljenje u toj bolni-

ci ima samo 21 krevet, ali je

prebukirano. Ima više od 70

pacijenata koji su smješteni i

pohodnicima. Do sada su ima-

li samoprivatnoobezbjeđenje.

Tokomdanaprisutna sutudva

čovjeka, a tokom noći je samo

jedan čuvar. Da li neko razmi-

šlja o tome u kakvimuslovima

radezaposleni?Tusukrimina-

ci, zavisnici od psihoaktivnih

supstanci, menatlno oboljeli...

To je prostonevjerovatno - ka-

zala je ona i dodala da je nužna

sudska bolnica pri ZIKS-u.

PODGORICA

–UMinistar-

stvunauke radena razvija-

nju istraživačke, inovacio-

ne, privredne i političke

infrastrukturekojimpovo-

domseministarkaSanja

Damjanović sastala sa in-

terresornomradnomgru-

pomza izradu strategijepa-

metne specijalizacije,

menadžerimaMontenegro

biznis alijanse, predsjedni-

komEvropskogpokretau

našoj zemlji i predstavnici-

maZavoda za intelektualnu

svojinu.

Na sastanku je ekspert i istra-

živač na Univerzitetu Ma-

striht Hugo Holanders pred-

stavio izvještaj „Mapiranje

ekonomskog, inovativnog i

naučnog potencijala u Crnoj

Gori“, koji će biti dostupan

krajem sljedeće sedmice na

sajtuMinistarstva nauke.

BizNis Barijere

Ministarka nauke u srijedu je

imala sastanak sa menadžeri-

Predstavljena nova lista ljekova, od ponedjeljka će važiti isti recept i za d

Nekezamjene

će se izdavati,

ali uzdoplatu

nupektoris, kojegnajvjerovat-

nije neće biti do sredine maja.

Pacijenti ćeza tovrijemedobi-

jati ,,amlopin“ koji se takođe

mora doplatiti.

Zamjena će se do kraja nared-

ne sedmice izdavati i za ,,si-

ofor“ tablete (30 x1000mg)

koje koriste dijabetičari. To je

jedini lijek čija zmajena,

,,glucophage“ tablete od (30 x

1000mg)nijenadoplatnoj listi

već na osnovnoj, što znači da

nećemorati da se doplaćuje.

Nestašica je i antibiotika ,,cefa-

lexin“, tvrde kapsule (20 x 250

mg i od 16x500 mg) od proi-

zvođača Remedica, pa će se

dok ne stigne u apotekama iz-

davati lijek istog naziva ali od

Hemofarma, odnosnoAlkaloi-

da koji su sada na doplatnoj li-

sti.

Do kraja mjesece neće biti ni

tableta ,,helex“ (30x0,5 mg),

lijekazadepresiju,azatovrije-

me apotekari će izdavati ,,xa-

lol“ koji je takođe na doplatnoj

listi.

KoNfereNcija

Ministar zdravlja Kenan Hra-

pović poručio je juče da će no-

va lista ljekova, kao jedan od

najznačajnijih podzakonskih

akata u farmakoterapiji svake

zemlje, obezbijediti savreme-

no, dostupno i kvalitetno lije-

čenje osiguranika.

- Ona će u velikoj mjeri dopri-

nijetipoboljšanjuzdravljagra-

đana, posebno u početnoj fazi

bolesti, smanjenju kasnijih

komplikacija, produženom li-

ječenju i kvalitetu života paci-

jenata Crne Gore - kazao je

Hrapović, podsjtivši da novu

listu čine osnovna i doplatna.

Ministarseosvrnuoinaključ-

ne primjedbe pacijenata koji

suseprethodnihdanažalilida

nemogudadođudoneophod-

neterapije,tedasuihizapote-

ka vraćali i po nekoliko puta u

Dom zdravlja kako bi im iza-

brani ljekar prepisao novi li-

Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić negirao je poveza-

nost elektronskih recepata sa problemima koji su se javili

prethodnih dana kada je u pitanju izdavanje ljekova. On je

podsjetio da upotreba elektronskog recepta nije izazvala

zabunu, jer u sistemu postoji još od 2005. godine i da je jedi-

na novina što se recept sada ne štampa.

- Od 1. marta je realizovano oko 100.000 recepata, izdato

oko 150.000 kutija ljekova i nema potrebe za intervencija-

ma u tomdijelu - kazao je Čirgić.

On je rekao i da nova lista predstvalja realnost što se tiče

patoloških stanja i oboljenja u Crnoj Gori, te da od početka

njene primjene suština primjedbi građana bila je neadekvat-

na snabdjevenost apoteka.

Od1.martaizdatooko

150.000kutijaljekova

Ministar Hrapović rekao je da su svi farmaceuti i izabrani

doktori upoznati sa novom listom ljekova, te da su svi

izabrani ljekari obavezni da pacijentu propisuju lijek koji

se nalazi na novoj listi i ukažumu da, ukoliko želi lijek sa

doplatne liste, mora da doplati razliku u cijeni

Poslanici usvojili izvještaj o pravimamentalno oboljelih u ZIKS-u

Fali ljekara

Vijesti izMinistarstva na

Strate

specij

Nju je, takođe, interesovalo da

li su zatvorenici koji su regi-

strovani kaomentalno oboljeli

imali tu dijagnozu prije ulaska

uZIKS,alijojjezamjenicaom-

budsmanaZdenkaPerovićod-

govorila da nemaju precizne

podatke o tome.

- Procjena zdravstvene službe

je da je otprilike dvije trećine

oboljelih došlo u ZIKS sa dija-

gnozom, dok je oko jedna tre-

ćinadobilauspostavljenudija-

gnozuu zatvoru– rekla je ona.

Poslanik Suad Numanović

(DPS) je, međutim, saopštio

drugačijepodatke. Kazao jeda

sve njih treba da brine to što

zatvorenici koji trenutno ima-

ju neki mentalni poremećaj

prijeulaskauZIKS ,,nijesubili

registrovani kao oboljeli“.

- Toupozorava damoramo za-

ista istrajati u narednom peri-

oduza stvaranjeuslovazakva-

litetnu medicinsku zaštitu

svih koji se nalaze u ZIKS-u.

Neophodno je štoprije primiti

određeni broj ljekara. Naža-

lost, u ovakvim institucijama

ljekari, psihilozi i ostalomedi-

cinsko osoblje i ostali nijesu

stimulisani da takoolakodođu

i rade u takvim institucijama.

Moramo ih stimulisati da rade

u ambulantama kroz neke

mjere, kroz platu, lakše rješa-

vanje stambenog pitanja... –

rekao je on.

N.Đ.

Sindikat uprave i pravosuđa prijeti štrajkom

Tražićeda im

povećajuplate

TRAŽESVOJAPRAVA:

Sa jučerašnjekonferencijeza štampu

PODGORICA

- Predsjednik

SkupštineCrneGore Ivan

Brajović iskazao je zadovolj-

stvo što je za sjedište regio-

nalnogprojektaEvropske

unije „Podrška javnimme-

dijskimservisimauzemlja-

ma zapadnogBalkana“

određenaPodgorica i iznio

očekivanjeda ćenadležni

skupštinski odbori aktivnim

učešćemdoprinijeti njego-

vomuspjehu.

Brajović je primio Vojislava

Raonića, lidera tima ovogpro-

jekta EU, a radi se o programu

Evropske komisije kojim će u

naredne dvije i po godine an-

gažmanom konzorcijuma

predvođenog Međunarod-

nom federacijom novinara

(IFJ) biti omogućen doprinos

reformama i profesionalnom

razvoju javnih medijskih ser-

visaCrneGore, Srbije, Albani-

je,Bosne iHercegovine,Koso-

va i Makedonije, sa ciljem

produkcije pluralističkog, ne-

zavisnog i vjerodostojnog sa-

držaja.

Kako je saopšteno iz Skupšti-

ne, projekatpredviđaaktivno-

sti koje imaju cilj da podrže

stabilne i održive mehanizme

za finansiranje javnih medij-

skih servisa, smanjivanjepoli-

tičkog uticaja na njihov rad,

kao i unapređenje kvaliteta

programa kroz tješnju regio-

nalnu saradnju nacionalnih

javnih emitera.

- Brajović je istakao značaj

jednog od očekivanih rezulta-

taprojektada ćebiti uspostav-

ljenkodeksponašanjazaizbor

članova upravljačkih tijela

Javnog servisa, koje verifikuje

Skupština. On je iskazao uvje-

renje da će i na taj način fokus

pažnje biti preusmjeren sa

upravljačkih tijela na profesi-

onalce koji proizvode pro-

gram–piše u saopštenju.

Brajović očekuje, kako se na-

vodi,daćepodizanjeprofesio-

nalnog nivoa medijske kuće

finansirane od građana Crne

Gore,doprinijetiunapređenju

sveukupne medijske slike u

državi.

r. D.

Novi projekat Evropske komisije

EUpodržava razvoj

nacionalnih javnih

servisau regionu

Raonić i Brajović