Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Parlament

je jučeusvojio izmjeneZa-

konaodržavnompremjeru i

katastru, kojimtrebada se

stvoreuslovi za legalizaciju

neformalnihobjekata.

Marta Šćepanović (DPS) je

saopštila da se ovimzakonom

stvaraju pravne pretpostavke

za upis nelegalnih objekata,

što postojeći zakon nije pred-

viđao. Njena koleginica Jo-

vanka Laličić je pozvala gra-

đaneda iskoristeprilikudana

pojednostavljen način lega-

lizuju objekte i izbjegnu po-

sjedice.

Branka Bošnjak (DF) je ocije-

nila da je cijena legalizacije u

Crnoj Gorimnogo skupljane-

gou regionu.

- Legalizacija stambenog

objekta od 100 kvadrata u

Podgorici će koštati 13.000

eura, a recimo u Dubrovniku

5.000 eura, a Zagrebu 4,4 hi-

ljade. Cijene naknada su pre-

visoke iovojeudar nanajsiro-

mašnije. Nedopustivo suu isti

koš stavljeni i građani sa nuž-

nim smještajuem i tajkuni –

rekla je Bošnjak i dodali da se

oni zalažu da se zakonomde-

finiše više kategorija građana.

Dodalajedanekesudijeituži-

oci imajunelegalnoizgrađene

objekte koji izdaju i ocijenila

dasevlastponašakaodajene-

ko drugi dozvolio nelegalne

objekte, a ne oni.

VeljkoVasiljević(DF)jekazao

da se najnovijimzakonomkr-

pe rupeprethodihzakona. On

smatra da se ovaj zakon kosi

za drugim zakonima i Usta-

vom.

PredragSekulić(DPS)jeobja-

snio da odluku o naknadama

za komunalijedonose opštine

i da ćebiti ,,iskorištenza grad-

njukvalitetneinfrastructure“.

-Vjerujemdacijenanijeveliki

namet ako građani žele da

imajukvalitetnuinfrastruktu-

ru. Nije dovoljna samo legali-

zacija, jergrađani imajupravo

naput, struju i vodu, bezobzi-

ra što

subespravnogradili.Ne

mogu se složiti da te objekte

srušimo i da ljudi ostanu bez

krova nad glavom - kazao je

Sekulić i dodao da bespravna

gradnja nije samo fenomen

CrneGore.

- U Rimu recimo ima milion

bespravno podignutih obje-

kata - kazao je Sekulić.

Nezavisni poslanik Aleksan-

darDamjanovićjepitaokoliko

je od 100 hiljada nelegalnih

objekata,kolikoseprocjenjuje

da ih ima, do sada podnijelo

zahtjev za legalizaciju. Pod-

sjetio je da 14. jula 2019. ističe

rok za prijavu legalizacije i

predložio da se produži kako

bi seodagnala sumnjadaće taj

proces biti korišten u izborne

svrhe.

- Rok za legalizaciju ulazi u

kampanju za lokalne izbore i

sumnjam da se to može kori-

stiti kao uticaj na birače - ka-

zao je Damjanović, na šta je

Sekulić odgovorio da parla-

ment zbog izbora ne bi dono-

sioni jedanzakon, kadabi slu-

šali opoziciju.

M.P.M.

PODGORICA

–Grupaod 11 kineskih turoperatoraboravićedo

nedjeljeu studijskoj posjeti Crnoj Gori, saopšteno je izNacio-

nalne turističkeorganizacije.

Studijsku posjetu je organizovala NTO u saradnji sa Evropskom

komisijomza putovanja i TurističkomorganizacijomSrbije.

GostiizKinesuseprvogdanaupoznalisaponudomPodgorice,gdje

suobišli nekolikohotela i vinski podrumŠipčanik, aobići ćeBudvu,

Tivat, Kotor, Bar, Ulcinj i Nacionalni park ,,Durmitor“.

N.K.

PODGORICA

–NVOGrađanska alijansa i Lupapozvale sumi-

nistra finansijaDarkaRadunovićada imomogući kontrolisanje

rada i imovine javnih funkcionera. Usaopštenjukoje supotpi-

sali koordinator i direktor ovihNVOMilanRadović i Vladimir

Otašević traže izmjenuzakona.

-Urazgovorusapredstavnicimagrađana,NVOimedijadetektova-

li smodasenemogudobitipodaci o licimauprivrednimdruštvima

registrovanim u Centralnom registru, koji bi vodili identifikaciji

javnihfunkcionera.Razumijemodaseličnipodaci,posebnoJMBG

i adresa stanovanja moraju štititi, ali to ne može biti opravdanje i

nećemopristatinaizigravanjepravadazainteresovanigrađanivrše

kontrolu rada javnih funkcionera –navode upismu .

M.P.M.

PODGORICA

-Ministar-

stvopoljoprivredeobjavilo

je juče javni pozivzadodje-

lupodrške investicijamau

preraduna gazdinstvima.

Rokzapodnošenje zahtje-

va je9. april.

Kroz ovaj javni poziv poljo-

privredni proizvođači mogu

nabaviti opremu za čuvanje,

preraduipakovanjeproizvo-

daiadaptiratiobjektezapre-

radu u skladu sa zakonom o

brzbjednosti hrane. Za inve-

sticije odhiljadudo deset hi-

ljada eura podrškaMinistar-

stva je polovina ulaganja,

odnosno 60 odsto za proi-

zvođačemlađeod40godina.

S.P.

Kineski turoperatori u posjeti

Javni poziv za ulaganja u

preradu na gazdinstvima

Podrška do pet

hiljada eura

Građanska alijansa i Lupa traže izmjenu zakona

Učiniti dostupnim lične

podatke funkcionera

o poskupljenje banana

ana

odsto

datnom rastu nabavne cijene

banana.

- S obzirom na to da nijesmo

direktni uvoznici nadamo se

daseunarednomperioduovaj

segment tržišta stabilizuje -

rekli su izDomaće trgovine.

U Hondurasu su radnici jed-

nogodnajvećihuzgajivačaba-

nana bili u štrajku, a ni politič-

ka situacija u toj zemlji nije

najmirnija. U Gvatemali je

zbog zahlađenja, a u Kostariki

zbog obilnih padavina došlo

do zastoja u snabdijevanju, pa

je zbog toga pojačana potra-

žnjabanana izEkvadora, zbog

čega su i cijene više. Iako se si-

tuacija na području Srednje

Amerike počela stabilizovati,

očekuje se da će se uticaj tog

poremećaja osjećati još sed-

micama,štoznačidaćeicijene

još neko vrijeme biti povišene.

Takođe na Filipinima, koja je

drugi proizvođač banana na

svijetu, uragan je poharao rod

banana, dok jeuKolumbiji su-

šauticalanaznatnosmanjenje

roda.

S. P.

USD

1.22910

JPY 131.31000

GBP 0.88893

CHF

1.16950

AUD

1.57720

CAD

1.58480

Kursna lista

Parlament omogućio upis nelegalnih objekata u katastar, opozicija

nezadovoljna cijenomkomunalne naknade

LegalizacijauPodgorici tri

puta skupljanegouZagrebu

Nedopustivo u isti koš idu građani sa nužnimsmještajem i

tajkuni, kaže Branka Bošnjak, a Predrag Sekulić objašnjava da će

timparama biti poboljšan kvalitet života bespravnih graditelja

Nijeprošaonacionalni tretman

za strancevlasnikenekretnina

Parlament nije juče usvojio izmjene i Zako-

na o svojinsko-pravnimodnosima kojim je

izjednačeno pravo državljana EU i Crne Gore

u sticanju svojine na nepokretnostima, za koji

je potrebna dvotrećinska većina. Predsjednik

parlamenta Ivan Brajović (SD) je kazao da

ostaje da nekomdrugomprilikompokušaju

sa usvajanjem zakona.

Predstavnici Ministarstva inansija su objasnili

da se garantuje resiprocitet, a Jovanka Laličić

(DPS) je podsjetila da i po važećem zakonu

oni imaju nacionalni tretman, ali ne do kraja.

Poslanici opozicije su bili jednoglasno protiv

predloženog rješenja. Branko Radulović (DF)

je kazao da je vlast predložila rasprodaju

Crne Gore i dodao da je izdaja države izjedna-

čavanje svojinskih prava stranaca.

Damjanović je tražio da se posebnim zako-

nomde iniše šta se ne može kupiti u Crnoj

Gori.

- Pažljivo treba o ovome da se razgovara i

nema razloga za žurbu kad u EU nećemo ući

prije 2025. Je li u pitanju zahtjev iz pregova-

račkog poglavlja ili da se opoziciji, koja neće

glasati ovakav zakon namente da je antie-

vropska - pitao je Damjanović.

Ministar inansija Darko Radunović je obja-

snio da je zakon predložen na zahtjev crno-

gorske pregovaračke grupe i dodao da su

otvoreni za razgovor oko ovog rješenja.

Petar Ivanović (DPS) je kazao da predloženo

rješenje ne bi ugrozilo vlasnička prava ni

građana ni države, a dalo bi jednako pravo

građanima EU.

- Zakon nikome ne nameće obavezu da

proda svoju imovinu. Vlasnik samodlučuje

da li će i po kojoj cijeni prodati. Na ovom

zakonskom rješenju se vidi ko je suštinski

za EU, a ko nije. Granice se postepeno šire,

a ako ostanu uske u našimglavama nikada

nećemo iskoristiti bene ite EU - ocijenio je

Ivanović, koji je saglasan da se o zakonskim

rješenjima mora razgovarati, prije svega na

odborima, na koje opozicija ne dolazi.

Skupština