Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uprethodna

trimjesecadošlo jedozna-

čajnogposkupljenjebanana

nadomaćemi regionalnom

tržištu. Premapodacima tr-

govačkih lanacanabavna ci-

jenabanana jeposljednja tri

mjesecaporasla 50odsto.

NESTAŠICA

Trenutno je na svjetskom trži-

štu banana nestašica, kakva se

ne pamti, zbog elementarnih

nepogoda i nestabilnepolitičke

situacije u zemljama koje su

najveći proizvođači

banana.Na

domaćemmalorodajnom trži-

štu banana je u prethodnom

periodu dostizala rekordnu ci-

jenu od 1,8 eura za kilogram,

dok se juče u maloprodajnim

objektima crnogorskih trgo-

vačkih lanaca mogla kupiti za

1,4do 1,5 eura.

-Doskokacijenabananadošlo

jeneposrednoposlijenovego-

dine. Glavni razlog su poplave

kojima je pogođenaCentralna

Amerika, čime su smanjene

količine za izvoz sa tog tržišta

-kazali suPobjedi izkompani-

je Pop Frut, koja se bavi uvo-

zom voća i povrća, kao i sazri-

jevanjemi prodajombanana.

Predstavnici ove kompanije

naveli suda jeusljedrastacije-

nabananadošlodoneznatnog

smanjenja prodaje na doma-

ćemtržištu.

- Očekujemo da će se cijene

zadržatina istomnivoubar još

dvije sedmice - rekli su nam iz

PopFruta i dodali dasuzemlja

porijekla banana koje se nala-

ze na našem tržištu Ekvador,

Meksiko, Kolumbija i Kosta

Rika.

Iz kompanije Domaća trgovi-

na, u okviru koje posluju Aro-

ma marketi i Konto diskonti,

saopštili su da su bili primora-

ni da, zbog rasta nabavne cije-

nebananakoriguju imalopro-

dajne cijene.

- Ali ne u reciprocitetu koji su

dobavljačiformiralipremana-

ma.Nastojalismodaštomanje

opteretimo potrošače kako bi

banane imale što stabilniju ci-

jenu bez velikih promjena. Sa

posebnom pažnjom pratimo

promjene u dijelu nabavnih

cijenasvihproizvoda inastoji-

modau štomanjojmjeri utiču

nakreiranjenašeprodajnepo-

litikekakobiodržalistabilnost

cijena - istakli su predstavnici

Domaće trgovine. Prema nji-

hovim procjenama nabavne

cijene ovog voća porasle su za

50 odsto u prethodna tri mje-

seca.

STABILIZACIJA

- Zbog male cjenovne razlike

koju smo uspjeli da sačuvamo

nijesmoimalipromjeneupro-

dajnim rezultatima, što znači

da je u našimmarketima pro-

daja banana stabilna - tvrde

predstavniciDomaćetrgovine

i ističu da nemaju najave o do-

PODGORICA

- IzVlade su

saopštili da suneistinite

tvrdnjedaCrnaGorauveća-

vadug.

Crna Gora je proširila za 100

miliona prostor za emitovanje

obveznica kako bi refinansirala

diodržavnogdugakoji dospije-

vaunarednimgodinama. Ovim

činom se ukupni javni dug u

srednjemrokunepovećava,već

se dio postojećeg duga zamje-

njuje povoljnijim, odnosno sa

kamatom nižom za 1,5 odsto,

što omogućava garancija Svjet-

ske banke – reagovali su izVla-

de na komentare povodom re-

balansabudžeta.Objasnilisuda

će uštede po ovom osnovu biti

jednakeovogodišnjembudžetu

Direkcije za javne radove.

Istakli su da se rebalansom

budžeta nedostajuća sredstva

uvećavaju u 2018. godini za 25

milionaeura ili 0,6odstoBDP-a

zbog otkupa dijela akcija od

A2A, što predstavlja uvećanje

imovine državeCrneGore, ane

dug.

- Dakle, sve mjere koje Vlada

preduzimazaciljimajudajavni

dug u 2020. godini bude ispod

60odstoBDP-a.

Istaklisudaplaniraniprihodod

kapitala od 43 miliona eura ne

znači prodaju kompanija, nego

prihode od kamata, akcija i

udjelaudobiti upreduzećimau

kojima je država većinski vla-

snik i od rente.

- Visina prosječnih zarada uCr-

noj Gori je daleko iznad onih u

regionu, naš privredni rast, po-

boljšanjeizgledanašegrejtinga,

razvojni projekti koji serealizu-

ju, uspješna borba protiv sive

ekonomije, činjenica da je Crna

Gora na 45 odsto evropskog

prosjeka,dalekoispredostalihu

regionupotvrde suneutemelje-

nosti tvrdnji opozicije – naveli

su izVlade i dodali da su svjesni

daovajnivorazvijenostinijedo-

voljan za potrebe građana, te da

je sve što radi usmjereno ka do-

stizanju evropskog standarda i

kvaliteta života.

R.E.

PODGORICA

-Crnogorski

fondza solidarnu stambenu

izgradnju (CFSSI) gradiće

petospratniceuPodgorici i

Pljevljima. Direktor fonda,

dugogodišnji sindikalni čel-

nikDaniloPopović, dobio je

saglasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksanovi-

ćana idejno rješenje zgrada,

koje jeuradiladanilovgrad-

ska firma ING– INVEST.

ZgradauPodgoricigradićese

naKoniku, naparceli ukupne

površine 2.214 kvadrata, a

PODGORICA

- Udruženje banaka i Centralna banka su juče

saopštili da ćepromovisati Sedmicunovca, koja se obilježava od

18. marta kroz edukaciju djece i mladih o novcu i štednji, što bi

trebaloda doprinese razvojupreduzetničkog duha.

Glavna tema Sedmice novca definisana je u Briselu, a odnosi se

naprevazilaženje jazau finansijskoj pismenosti kao i prepozna-

vanje njene uloge.

M.P.M.

TIVAT

–Asocijacija „Trave-

lerMejd“uvrstila jeRidžent

PortoMontenegrona „listu

trećeplasiranih šampiona“

luksuznoghotelijerstvana

kojoj je 100hotela. Ova asoci-

jacija turističkihprofesiona-

laca iz segmenta luksuznog

turizmabroji 600hotelana

60destinacija i 310 turistič-

kihagencija. Svi njeni članovi

orijentisani suna turizamna-

mijenjenkorisnicima čije je

ličnobogatstvo iznad30mili-

ona američkihdolara.

- Ovu poziciju želimo iskori-

stiti kako bismo osnažili našu

vidljivost na tržištu luksuznih

hotelskih objekata, posebno

kada jeupitanjuodnos sa turi-

stičkim agencijama. Imena sa

kojimdijelimo listusvjedočeo

prestižu koje pripadnost ovoj

mreži predstavlja - izjavio je

Roko Palmic, direktor prodaje

imarketingahotela„Ridženta.

„Traveler Mejd“ je sertifiko-

vao 217 od ukupno 740 hotela

obuhvaćenih evaluacijom. Sa

naše strane Jadrana na toj listi

su butik hotel Alhambra iz

Malog Lošinja i naš Rridžent;

na listi „drugih šampiona“ su

Sunčani vrtovi iz Dubrovnika,

ameđuprvimšampionioma je

Kempinski izPortoroža.

S.K.

Reagovanje Vlade na komentare o rebalansu budžeta

Nepovećavaju,

već smanjujudug

MANS i URAtraže

moratorijumnazaduživanje

Crna Gora mora da uvede moratorijumna zaduživanje,

smatraju u Uri, dok iz MANS-a poručuju da planirano

zaduženje od pola milijarde eura znači da država tone sve

dublje. Potpredsjednik Ure Miloš Konatar je pozvao sve

društvene strukture da sa njima učestvuju u izradi memo-

randuma o zaustavljanju daljeg rasta javnog duga, što pred-

stavlja moratorijumna zaduživanje za tekuću potrošnju.

Koordinatorka MANS-a Ines Mrdović tvrdi da će se vlada

ove godine približiti „magičnoj sumi od 940miliona eura

pozajmica“. Navodi da je vlada poduplala na 12,8miliona

donacije Montenegro erlajnzu i Crnogorskoj plovidbi, a

kako joj nije jasno zašto to izdvajanje nije 15 miliona kao

lani, konstatuje da građani nemaju ni osnovne informacije o

punjenju i potrošnji novca iz budžeta.

M.P.M.

Fond za solidarnu stambenu izgradnju dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte

Gradepetospratniceu

glavnomgradu i Pljevljima

Odluka asocijacije za luksuzni turizam

Treveler Mejd

Ridžent na listi

„trećeplasiranih

šampiona“

Sedmica novca 18. marta

I na domaćem tržištu u posljednja tri mjeseca zabilježe

Cijenaba

porasla5

bruto površina objekta je pet

hiljada kvadrata. Predviđeno

je da ima suteren, prizemlje,

tri sprata i potkrovlje. Projek-

tovana su dva odvojena ulaza

u objekat. Sve nadzemne eta-

že su namijenjene stanova-

nju, ana svakoj jeprojektova-

no deset stambenih jedinica

različitogtipa.Ukupnojepla-

nirano 50 stanova, od čega

deset jednosobnih, 32 dvo-

sobna iosamtrosobnih, asva-

ki ima balkon. U suterenu je

garaža sa39parkingmjesta, a

još 16 parking mjesta je na

parceli.

Zgrada uPljevljima će se gra-

diti na Staroj ciglani, a uku-

pna površina parcele je 1.958

kvadrata. Bruto površina

objekta je 2.350 kvadrata, a

imaprizemlje, tri sprata ipot-

krovlje. Planirano je ukupno

38 stambenih jedinica, od če-

gadeset garsonjera, 15 jedno-

sobnih i 13 dvosobnih stano-

va. Predviđeno je 26 parking

mjesta. Stanovi su planirani i

u prizemlju, gdje će biti i dva

lokala površine 29 i 26 kva-

drata.

Iz CFSSI je ranije rečeno Po-

bjedi da je zgrada uPodgorici

namijenjena zaposlenim u

sudstvu, a ona u Pljevljima

penzionerima. Prosječna ci-

jena stanova fonda je 650 eu-

ra za kvadrat, a trenutno gra-

de u Petrovcu, Meljinama i

Žabljaku.

S. P.

ZgradauPljevljima

ZgradauPodgorici

Hotel Ridžent

Glavni razlog skoka

cijene banana su

poplave kojima

je pogođena

Centralna

Amerika, čime su

smanjene količine

za izvoz banana sa

tog tržišta - naveli

su iz kompanije

Pop Fruit

Vlada