Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjed-

ništvoDemokratskog fron-

taprihvatilo je jučeprijed-

logdijela tzv. građanske

opozicijeda zajednički opo-

zicioni kandidat napred-

sjedničkimizborimabude

MladenBojanić. Front je

pozvaoostaleopozicione

kandidate zapredsjednika

dapovukukandidaturu i po-

držeBojanića.

Jedan od lidera DF-a Andrija

Mandić saopštio je odluku

Fronta tokom jučerašnjeg

skupštinskogzasijedanja ipo-

ručio da taj opozicioni savez

želi da obavi „dodatni razgo-

vor“ saBojanićem.

- Odlučili smo da podržimo

predsjedničkog kandidata

Mladena Bojanića kojeg nam

je prdložila tzv. građanska

opozicija. Koristimo priliku

da kažemo da se opozicija u

CrnojGori ujedinila. Poštova-

ni građani, imaćete kandidata

iza kojeg ćemo svi stati i ima-

ćemo budućeg predsjednika

Crne Gore. To je važna vijest

– rekao jeMandić.

On je istakao da se raduje sa

poslaničkimklubomDF-ašto,

kako je kazao, „sve smicalice,

podmetanja,akciječakinekih

PODGORICA

- Skupština

CrneGore isplatila jeposla-

nicima crnogorskogparla-

menta 116.476eura za febru-

arske zarade, pokazuju

podaci ozaradamaobjavlje-

ni na sajtuSkupštine.

Na platnom spisku je 79 po-

slanika, od ukupno 81, a za-

rade su redovno isplaćivane,

kako onima što dolaze na

posao, tako i onima koji od

konstituisanja novog saziva

bojkotuju Skupštinu. Tarzan

Milošević i Željko Aprcović iz

DPS-a nisu na spisku jer su se

oni ranije odrekli poslaničkih

zarada.

Osim redovnih poslanika, fi-

nansiraju i šest poslanika pre-

thodnog saziva i za njih je za

februarizdvojeno10.390eura.

Kad suupitanjuposlanici koji

bojkotuju radparlamenta, nji-

hova ukupna februarska zara-

da iznosi 23.306 eura

Lideru Demokrata Aleksi

Bečiću isplaćeno je 1.397 eura,

a njegovim partijskim kole-

gama Borisu Bogdanoviću

1.417, DaniluŠaranoviću 1.384,

a po 1.348 Momu Koprivici i

Mijomiru Pejoviću, dok su

ValentinaMilićiDženanKolić

dobili po 1.361 euro.

Poslanik Građanskog pokreta

URANedjeljkoRudovićprim-

io je 1.522 eura, a predsjednik

GP URA Dritan Abazović

1.394 eura.

Lider Socijaldemokratske

partije Ranko Krivokapić

zaradio je za februar 1.680 eu-

ra.

Najveću mjesečnu platu i u

februaru je imao predsjednik

parlamenta Ivan Brajović i to

1.900eura, anajmanjuposlan-

ica SDP Draginja Vuksanović

- 555 eura.

Predsjednik pralamenta Ivan

Brajović ima osam savjetnika

na čije je neto plate u januaru

izdvojeno 9.782 eura.

Najveću platu ima šefica kabi-

neta Tatjana Krivokapić 1.308

eura, zatimAnaMiljanić 1.271

eura, Obrad Nenezić i Jelena

Davidović po 1.230 eura,

Periša Kastratović i Marija

Blagojević primaju po 1.196

eura, a Ana Radonjić 1.168 i

Bojana Dabović 1.180 eura.

Savjernicibivšihpredsjednika

Skupštine, njih četvoro ukup-

no jeza februar zaradilo4.004

eura.

J.Đ.

PODGORICA

–Predsjednik

Skupštine IvanBrajović is-

takao jedapredstojeće

predsjedničke, apotomi lo-

kalne izboredočekujemou

dodatnounaprijeđenom

izbornomambijentu,

imajući uviduusvojenepre-

porukeOEBS/ODIHR-a.

On je juče razgovarao sa am-

basadorkom Sjedinjenih

Američkih Država u Crnoj

Gori Margaret En Ueharom i

tom prilikom ponovio ocjenu

o veoma uspješnim susretima

tokom boravka u SAD povo-

dom nedavno održanog Mo-

litvenog doručka u Vašingto-

nu.

- Predsjednik Skupštine i am-

basadorka SAD su se saglasili

o značaju diplomatskih aktiv-

nosti i susreta sa predstavnici-

ma Sjedinjenih Američkih

Država i drugihzemalja sa ko-

jima Crna Gora dijeli iste de-

mokratske vrijednosti - saop-

šteno je iz Brajovićevog

kabineta.

Nasastankujetakođebilorije-

či o političkimprilikama uCr-

noj Gori u susret predsjednič-

kimizborima.

R.P.

PODGORICA

- Koalicija „Zdra-

vo Berane“ koju čine SNP, DF,

SS i UCG potrošila je za izbornu

kampanja za lokalne izbore u

Beranama 24.124 eura, poka-

zuje Izvještaj o troškovima,

objavljen na sajtu Agencije za

sprečavanje korupcije. Ova

grupacija je na izborima koji

su održani 4. februara osvojila

14mandata. Kada se utrošeni

novac uporedi sa brojemosvo-

jenihmjesta u lokalnomparla-

mentu, uočava se da je mandat

koalicije na čijem je čelu Drago-

slav Šćekić koštao 1.723 eura.

Ova koalicija je kampanju

inansirala iz sopstvenih sred-

stava centrala partija. Pokret

za promjene je inansirao

kampanju sa 10.400 eura,

Demokratska narodna partija

sa 6.700 eura, isto koliko i SNP.

Kad su u pitanju troškovi za

predizborne skupove, Zdravo

Berane je za ozvučenje i zakup

sale potrošilo 1.368 eura, dok su

ih reklamni spotovi i reklamni

materijal koštali 4.054 eura.

Ipak, najviše novca je otišlo na

troškove prevoza izičkih lica i

to 17.400 eura, dok su troškovi

goriva iznosili 99 eura. Angažo-

vanje opunomoćenih pred-

stavnika podnosilaca izborne

liste koštalo je 680 eura.

Zanimljivo je da u izvještaju o

troškovima piše da koalicija

„Zdravo Berane“ nije imala

rashode za medijsko predstavl-

janje, dok su zakupi bilborda

koštali 380 eura.

Koalicija „Za zdravi Ulcinj“ koju

čine Socijalistička narodna

partija i Demokratski front

potrošili su za iste troškove

3.563 eura. Iako nijesu prešli

cenzus na izborima koji su

održani 4. februara, SNP i DF

su troškove angažovanja

opunomoćenih predstavnika

podnosilaca izbornih lista platili

1.480 eura.

Za ugostiteljske usluge izdvojili

su 502 eura, za gorivo 80, a za

troškove telefona 113 eura.

Prema podacima iz Izvještaja,

SNP i DF nijesu imali troškove

za oglašavanje u Ulcinju.

J. ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–Državna iz-

bornakomisijautvrdila jena

jučerašnjoj sjednici aplika-

tivno rješenje zaprovjeruda

li jebirač svojimpotpisom

podržaoodređenogkandi-

data zapredsjednikaCrne

Gore.

DIK je saopštioda će aplikaci-

ja u narednih nekoliko dana

bitiizrađenaidostupnagrađa-

nima putem veb-a /web/, a

građani će blagovremeno biti

obaviješteni onačinupristupa

aplikaciji.

Centar za demokratsku tran-

ziciju objavio je dan ranije da

se tojNVOobratilovišegrađa-

na koji sumnjaju da su njihovi

lični podaci zloupotrijebljeni i

potpisi falsikovani za podršku

jednom od predsjedničkih

kandidata.

I.K.

Predsjedništvo DF-a prihvatilo prijedlog dijela ,,građanske opozicije“

BojanićkandidatDF-a,

Demokrata, SNP-a i Ure

Mandić je pozvao sve ostale prijavljene predsjedničke

kandidate da odustanu i podrže Bojanića, nekadašnjeg

člana Pozitivne a kasnije pokreta ,,Otpor beznađu“

SDP neće odustati od kan-

didature potpredsjednice te

partije Draginje Vuksanović

za predsjednicu države,

nezvanično saznaje portal

RTCG.

Dan prije ozvaničenja da će

Bojanić biti kandidat dijela

opozicije na predsjedničkim

izborima Vuksanović je u

emisiji „Načisto“ televizije

Vijesti istakla da se više lici-

tiralo sa imenima, nego što

se iskreno tražio zajednički

kandidat opozicije. Nagla-

sila je da smatra da Mladen

Bojanić nije nestranački kan-

didat, ali nije htjela direktno

da odgovori da li bi povukla

kandidaturu ukoliko se osta-

tak opozicije dogovori.

U istoj emisiji kandidat Uje-

dinjene Crne Gore Goran

Danilović na pitanje da li

bi ukoliko bi Bojanić bio

zajednički kandidat opozi-

cije, povukao kandidaturu,

odgovorio je da ne bi.

Rekao je da bi se pomjerio

samo boljemod sebe, a da

među sadašnjim ili bivšim

poslanicima ne vidi takvog

kandidata.

SDPneodustajeodVuksanović,Danilović

bisepomjeriosamoboljemodsebe

koji se predstavjaju kao podr-

žavaoci opozicije da zaustave

objedinjavanje opozicionih

snaganijesuurodileplodom“.

Mandić je posebno zahvalio

Andriji Jovićeviću i Milki Ta-

dić-Mijović koji su, kako je

rekao, „mnogopomogli sa nji-

hovim vlastitim odlukama da

se dođe do rješenja koje je

objedinilo opoziciju“.

- Ž e l i m d a p o z o v e m

predsjedničke kandidate koji

su se do sada prijavili da odu-

stanu od kandidature i da, po-

put Demokratskog fronta koji

je najjači opozicioni subjekt i

koji je mogao da ima stranač-

kog kandidata, ali to nije ura-

dio, podrže Bojanića za pred-

sjednikaCrneGore. Vjerujem

da ćemo pronaći dovoljno

snage da ovu važnu istorijsku

odluku i misiju o demokrati-

zacijiCrneGoredovedemodo

kraja –poručio jeMandić.

Bojanić je bio poslanik Pozi-

tivne Crne Gore. Aktivno je

podržavaoprotesteDF-aprije

dvije i po godine, a posljednji

politički angažman bio mu je

u pokretu „Otpor beznađu“,

zajedno s Markom Milači-

ćem, prijenego je on formirao

svoju stranku. Bojanić je bio u

rukovodstvu Saveza ekono-

mistaCrneGoredevetgodina.

Bojanića kao kandidata za

predsjednika predložili su

Demokrate i Građanski po-

kret URA. Demos Miodraga

Lekića se nije izjašnjavao.

Prijedlog SNP-a bio jeMomir

Đurović, bivši predsjednik

CANU.Ipak,liderSocijalistič-

ke narodne partije, Vladimir

Joković, kazao jedavjerujeda

će stranački organi podržati

Mladena Bojanića za pred-

sjedničkogkandidataopozici-

je.

Joković je rekao da se SNP od

početka zalagao za jedinstve-

nog nestranačkog kandidata

kogabipodržalesveopozicio-

ne partije i da smatra da je to

najbolje rješenje.

- Većina opozicionih partija

će podržati Bojanića i mislim

da će organi SNP-a postupiti

kao i DF, Demokrate i URA -

kazao je Joković agencijaMi-

na.

SDP je ranije kandidovala za

predsjednikaDraginjuVuksa-

nović, aUjedinjenaCrnaGora

Gorana Danilovića. Kandida-

turusudosadapredaliHazbi-

ja Kalač iz Stranke pravde i

pomirenja, kao i privrednik

VasilijeMiličković.

I. K.

Predsjednik Skupštine

sa ambasadorkomSAD

Brajović:

Dodatno

unaprijeđen

ambijent za

izbore

DIK našla rješenje za

provjeru potpisa podrške

Aplikacijom

će provjeravati

da li su potpisi

falsi kovani

Skupština objelodanila zarade poslanika za februar

Zabojkot isplaćeno

višeod23.306eura

Troškovi kampanje za lokalne izbore u

Beranama i Ulcinju

„ZdravoBerane“

zaprevozpotrošilo

17.400eura

Mladen

Bojanić

Andrija

Mandić

Dritan

Abazović

SkupštinaCrneGore

Državna izbornakomisija

Aleksa

Bečić

Vladimir

Joković