Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

Politika

PRIŠTINA/PODGORICA

-

Višemjesečnakoncentraci-

japolitičkevoljevećine ta-

kozvanihvelikih

parlamentarnihpartija i

stranakada ratifikujebeč-

ki Sporazumo razgraniče-

njuKosova i CrneGore i

dalje je, uPrištini, ispodni-

voa elementarne računice,

potrebnedaSkupštinaKo-

sovakonačnonapravi taj

dugoočekivani korak.

Matematički: predsjednici

Republike i Vlade - HašimTa-

či iRamušHaradinaj - jošnije-

su skupili dovoljno ruku za

dvotrećinsku većinu, uprkos

činjenici da su se, makar pri-

vremeno, ,,izmirili“ sa Demo-

kratskim savezom, čiji je lider

Isa Mustafa svojevremeno

,,abdicirao“, između ostalog, i

zbog problema vezanih za ta-

kozvanudemarkaciju.

(NE)RASPOLOŽENJE

Prema Pobjedinim prištin-

skim izvorima, koalicionim

partnerima, pod uslovom da

svi njihovi poslanici glasaju

striktnoponalozimacentrala,

fale najmanje tri, od prijeko

potrebnih 80 glasova. Pod

uslovom, naravno, da privole

svesvojepredstavnikeurepu-

bličkoj Skupštini, da uopšte

dođu na zakazanu plenarnu

sjednicu, kako se ne bi pono-

vio „februarski slučaj“ kada je

zvanično verifikovano prisu-

stvo 62 poslanika pa je zasije-

danjeprekinuto, tek što je fak-

tički i počelo.

Politički: unutar Haradinaje-

ve Alijanse za budućnost, po-

sebnoudijeluPeći i jošnekim

metohijskimmjestima, nema

raspoloženja za bezuslovno

slijeđenje inoviranog odnosa

njihovog lidera prema Spora-

zumuizBeča,timpriještomu

se tokom izborne kampanje

javno i prilično jasnoprotivio,

smatrajući ga apsolutno ne-

prihvatljivim.

KALENDAR

To što je, dolaskom na premi-

jersku funkciju, smijenio do-

tadašnju i formirao novu Ko-

misiju za razgraničenje, nije

ga, izgleda, u dovoljnoj mjeri

opravdalopredbiračima, pa je

sada u problemu u čijem mu

razrješenju, makar za sada, ne

pomaže ni diplomatska logi-

stika - zvana pritisci - iz zema-

lja Evropske unije i Sjedinje-

nihAmeričkihDržava.

Logički: u situaciji u kojoj se

nalaziRepublikaKosovo,uko-

likoprema„kalendaru“brisel-

ske administracije, ne bude

verifikovan Sporazum o de-

markaciji najkasnije do 25.

marta, ovogodišnji preostali

mjeseci za obećane vizne

olakšice zemalja EUbiće - de-

finitivno izgubljeni.

Čekaće se, s obziromna izbor-

ni ciklus, novi sastav evrop-

skih čelnika, što znači da bi i

formalno i suštinskimoglabiti

izgubljena i cijela naredna go-

dina.

NALOZI

Tači i Haradinaj nemaju, da-

kle, mnogo vremena, a ni pro-

stora zadodatnepolitičkema-

nevre kojima bi naknadno

ohrabrivali kosovske građane.

Tim prije i tim više što pred-

stavnici crnogorske vlasti ni

jednom izjavom ili makar ne-

formalnim gestom, ni na koji

način, nijesu iritirali prištin-

sku javnost, pa im je definitiv-

no izmakla i ta vrsta kakvog-

takvogalibija,ipreddomaćom

javnošću i pred međunarod-

nomzajednicom.

Kako sada stvari stoje, Tači i

Haradinaj će morati u prego-

vore sa Srpskom listom. Tač-

nije: sabeogradskomadresom

na kojoj je predsjednik Alek-

sandarVučić.Voljnoilinevolj-

no, sasvim je svejedno, jer u

poslaničkomklubuSrpskene-

ma političke ličnosti koja bi se

usudila da ignoriše Vučićeve

naloge, pa kakvi godbili.

R. TOMIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

opštineBerane i potpred-

sjednikSNP-aDragoslav

Šćekić vrijeđao je sugrađa-

ninaDinaHuremovića, biv-

šeg fudbaleraFKBerane, na

Fejsbukuda će ga zgaziti. U

fejsbukprepisci uputiomu

jepsovke, uvrede i prijetnje.

Incident između Šćekića i

Huremovićaizbioje,zbogpar

komentara na Fejsbuku na-

kon nedavnih lokalnih izbora

u Beranama. Naime, Hure-

mović koji inače sada igra u

Luksemburgu, naFejsbuku je

javno prozvao beranske op-

štinare da nijesu ispunili obe-

ćanje koje su prije četiri godi-

ne dali i da nijesu ni euro

uložili u lokalni fudbalski

klub. Huremović je u Fejsbuk

prepisci sa Vladimirom Šće-

kićem između ostalog napi-

sao: ,,Brukaju Opštinari Lo-

povski nabijem ih na onu

stvar ponovo!!! Čas izuzeci-

ma... Štonedajumomcimada

imajuda izađuuGrad...“

To je beranskog gradonačel-

nika Dragoslava Šćekića

mnogo iznerviralo i naljutilo

pa je, kako piše portal Stan-

dard kojem je bivši fudbaler

dostavio ovu Fejsbuk prepi-

sku, Huremoviću na Fejsbu-

ku odbrusio prijetnjama i

uvredljivimriječima.

„Vidjećemo kad dođeš, ali

možda i tamo gdje si. Kipro

jedna bijedna. Ti si miš kao i

svi vi poltroni dpsovski, gnji-

do jedna. Ti laješ za poštenim

ljudima. Zgaziću te kad te vi-

dim. Zapamti me dobro. Ovo

ti je stoti put kako laješ smeće

jedno, propali fudbaleru i

ljudsko ništavilo. Ti si lopov,

gnjida, sve ti je..m“, napisao

mu je Šćekić. Bilo je tu još na-

pisanih riječi koje su nepri-

mjerene jednom javnom

funkcioneru.

Na to mu je Huremović krat-

ko odgovorio „makar lopov

nisam“.

„Ja stojim iza svojih riječi. Ti

ćeš dokazati da sam ja lopov, i

ajdeodmahdasevidimosme-

će jedno dps-lopovsko“, po-

slao je Šćekić.

Nakontoga,Huremovićmuje

odgovorio da je on već dvije

godine van države, na šta mu

je Šćekić kratko napisao „Do-

ći ćeš“.

Dragoslav Šćekić odbio je za

Pobjedu da komentariše ovaj

incident, samo je rekao da ga

je naljutilo što ga je Huremo-

vić nazvao lopovom. Bilo ka-

ko bilo, beranski gradonačel-

nik bi morao da se suzdrži od

ovakvih izliva bijesa. Jer, ipak

je on javna ličnost.

Z.D.

PODGORICA

-Aleksandar

AndrijaPejović, bivšimini-

star evropskihposlova i

glavni pregovaračuVladi

CrneGore, podnio je tužbu

Upravnomsuduna rješenje

Agencije za sprečavanjeko-

rupcijekojimjeutvrđenoda

jeprekršioUstav i zakon ti-

me što jebioukonfliktu in-

teresa.

Pejović je u tužbi, između

ostalog, naveo da nije bio u

konfliktu interesa.

Agencija je 16. februara doni-

jela odluku, postupajući po

inicijativi Centra za građan-

sko obrazovanje kojom je

utvrđenoda jePejović istovre-

menoobavljaoifunkcijumini-

stra evropskih poslova, glav-

nogpregovaračaiambasadora

u Misiji u Briselu. ASK je to

ocijenila kao konflik interesa

jer je Pejović „tako javni inte-

res podredio privatnom inte-

resu suprotno odredbama Za-

konaosprečavanjukorupcije“.

Pejović je podnio ostavku na

svefunkcije22.februaraiz,ka-

ko je naveo,moralnih razloga.

-Svakakodaćuiskoristiti prav-

ni lijek i svoje pravo potražiti u

zakonompropisanompostup-

ku, čvrsto uvjeren da nijesam

prekršio zakon ni po jednom

osnovu koji se navodi u Odluci

Agencije. Siguran sam da ću u

daljempravnompostupku do-

kazati nepostojanje konflikta

interesa kako bih zaštitio svoj

lični integritet, a time i kredi-

bilnost institucija sistema, na-

veo je Pejović u saopštenju na-

kon što je podnio ostavku.

NakonVlade i SkupštinaCrne

Gore 1. marta konstatovala je

ostavkuPejovića.

Z.D.

POVODI:

I dalje neizvjesna parlamentarna veri kacija razgraničenja između Kosova i Crne Gore

Tačiju faleVučićeve ruke

Kako sada stvari stoje,

Tači i Haradinaj ćemor-

ati upregovore sa Srp-

skom listom. Tačnije: sa

beogradskomadresom

na kojoj je predsjednik

Aleksandar Vučić

Zbog odluke Agencije za sprečavanje korupcije

Pejovićpodnio tužbu

Upravnomsudu

„Rat“ na društvenimmrežama na beranski način

Šćekićprijetio, vrijeđao i

psovaobivšeg fudbalera

AleksandarAndrijaPejović

,,BrukajuOpštinari

Lopovski nabijem ihna

onu stvar ponovo!!! Čas

izuzecima... Štone daju

momcima da imaju

da izađuuGrad...“

napisao jeHuremović

što je izazvalo reakciju

Šćekića

DALI ĆEURODITI PLODOMPRITISAKEU:

HašimTači, FederikaMogerini i AleksandarVučić

Koalicionim

partnerima u

Prištini, pod

uslovomda svi

njihovi poslanici

glasaju striktno

po nalozima

partijskih

centrala, fale

najmanje tri, od

prijeko potrebnih

80 glasova, a oni

se, kako sada

stvari stoje, mogu

naći samo na

Srpskoj listi, koja

je pod potpunom

kontrolom

srpskog

predsjednika