Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

- NakonPodgorice, Budve, Kotora i Baramulti-

brendprodavnica ,,FashionendFriends“ otvorena jeuNik-

šiću, u ,,srcugrada“, uhotelu„Onogošt“ (Njegoševa 24).

Na otvaranju predstavljene su proljećne kolekcije vodećih ime-

na svjetske mode: Riplej, Dizel, Superdraj, Ges, Desigual, Tomi

džins,TomiHilfiger,KelvinKlajn,KolorsofKalifornija,Mjunih,

Premiata, Skoč end soda,Mezon skoč, Levis, Timberlend, Ug, 4

US,ManilaGrejs i StivMejden.

„Fashion end Friends“ prodavnica na 250 kvadrata svojimkon-

ceptom će postati prepoznatljiv stil urbane populacije Nikšića

koja prati trendove i osvojiti srca svih žena koje njeguju sofisti-

cirani modni izraz i modernihmuškaraca profinjenog modnog

ukusa.

S.D.

Zaoriginalan

urbani imidž

Nikšić:

U ,,Onogoštu“ otvoren ,,Fashion end Friends“

Rožaje:

Predstavljen nacrt studije lokacije Hajla-Štedim

Milionski projekat ubrzaće razvoj grada

ROŽAJE

–PodručjeHajla-

Štedimjedragulj za razvoj

svihoblika turizma, avalori-

zacija togprostora je jedan

odnajvažnijihprojekata čija

realizacijamožedadoprine-

seukupnomrazvojuopštine

– rekao jepredsjednikopšti-

neEjupNurkovićna javnoj

raspravi o tomdokumentu.

Nurković je kazao da je riječ o

višemilionskom projektu koji

opštinarealizujefazno, upart-

nerstvu sa Vladom i Minis-

tarstvom turizma i održivog

razvoja.

–Uprvoj fazi je izvršenproboj

puta do Štedima, odnosno

PRIRODNI DRAGULJ: Hajla

samog podnožja Hajle, a u

toku je realizcija druge i treće

faze ovog značajnog posla.

Ovaj projekat je za našu

opštinu, kao i za Crnu Goru,

veomavažanbudućidanatom

lokalitetu imamo velike ko-

ličine snijega koje se zadrža-

vaju više od pola godine, što

znači da isto toliko može i da

traje zimski turizam. Važno je

istaći da će budući kapaciteti

koji će se prostirati na 4.300

hektara sadržati 1.600 ležaje-

va, što govori o ozbiljnosti

ovog projekta. Nadamo se da

će se dokumenta za projekat

što prije naći pred odbornici-

ma za usvajanje, nakon čega

ćemo raspisati tender kako ne

bi kasnila njegova realizacija

– kazao je Nurković. On je

apelovao na opozicione parti-

je koje duže od pola godine

bojkotuju rad lokalnog parla-

mentada sevrateuSkupštinu.

– S obzirom na važnost pro-

j ek t a , ape l u j em na sve

političke subjekte da podrže

dokument o realizaciji ovog

projektakoji će sepredodbor-

nicima naći na prvom nared-

nomzasijedanjulokalnogpar-

lamenta – rekao jeNurković.

Studiju lokacije Hajla-Štedim

uradili su Arhidizajn iz Roža-

ja, Juginus Beograd i Juginus

Mont BijeloPolje.

F.KALIĆ

Nurković: S obziromna

važnost projekta, ape-

lujemna sve političke

subjekte da podrže

dokument o realizaciji

ovog projekta koji će se

predodbornicima naći

na prvomnarednom

zasijedanju lokalnog

parlamenta

Bar:

Direktorica Turističke organizacije očekuje da i predstojeća sezona bude rekordna

Trasa starogĆira i pećine

magnet zahiljade turista

BAR

- UTurističkoj organi-

zacija gradavjerujuda će

ambiciozni i zanimljivi pro-

jekti koje supripremili za

ovugodinudoprinijeti da

ova turistička godinabude

boljaodprethodne, kada je

ostvareno rekordnih

175.000posjeta.

Direktorica TO Neda Iva-

nović kaže da je jedan od pro-

jekata na koje računaju ,,Tra-

som s t a rog Ći ra “ , ko j i

podrazumijeva rekonstrukci-

ju zgrade - depoa u Boljevići-

ma, nabavku vozića koji će

ličitinapopularnogĆira i sao-

braćatiodVirpazarakrozBol-

jevića do Limljana, trasom

dugomosamkilometara.

- Turisti će moći da uživaju u

prirodnim ljepotama Crm-

nice, da svrate u neki od ču-

venih vinskih podruma, pos-

jetecrkvuSvetogToma…Ovaj

projekat biće svojevrsna

dopuna našoj panoramskoj

ruti dugoj 115 kilometara

između ,,dvije čarobne obale“

- ističe Ivanović.

Ona očekuje da taj projekat

bude realizovan do početka

glavne ljetnje sezone.

BUNARI

Karakteristična ruta sa osam

vidikovaca, nakojoj turistimo-

gu uživati u obilasku jezerske i

morske obale, planinskih ma-

siva i posjetiti brojne kultur-

no-istorijske znamenitosti na

toj maršruti, dopunjena je

novimatraktivnimsadržajima.

- Prošle godine upotpunili

smo je sa 12 bunara Boljevića

u seluBoljevići kraj Ostrosa, a

ove smo napravili panoram-

s ku mapu na ko j o j s u

označene tri staze - orhideja,

ljekovitog i endemskog bilja,

kojima obiluju planine koje

nas okružuju. Na Vrsuti raste

karakteristično endemsko

bilje, pa se nadamo da ćemo

uspjeti da uredimo stazu od

Sutormana do Vrsute. Strani

biolozi i istraživači otkrili su

dasenaprostoruodVirpazara

doOstrosanalazerijetkevrste

20 orhideja, a imamo i žuku...

Turistička organizacija biće i

domaćin profesorskom i

naučnomtimu izDanske, koji

sunami ukazali napostojanje

ovih rijetkih vrsta orhideja i

Turisti ćemoći da uživajuuprirodnim ljepotama Crmnice, da svrate uneki od čuvenih

vinskihpodruma, posjete Crkvu Svetog Toma…Ovaj projekat biće svojevrsna dopuna našoj

panoramskoj ruti dugoj 115 kilometara između ,,dvije čarobne obale“ – ističeNada Ivanović

U saradnji sa opštinom, Turi-

stička organizacija planira

izradu fontane sa vodenim i

svjetlosnim efektima na Trgu

Vladimira i Kosare. U toku je

javni poziv za drugi konkurs

za idejno rješenje.

- Pozivam zainteresovane

da konkurišu. Prva nagrada

je 1.000 eura, a druga i treća

Umjetnicidaučestvujuna

konkursuzadizajnfontane

koji će sprovesti dalja is-

traživanja drugih biljaka. Sve

je to veoma interesantno, jer

panoramskom rutom idu tur-

istikoji,prijesvega,volepriro-

du. Vrsuta, na kojoj raste pre-

ko 500 vrsta biljaka, od kojih

su 57 endemskog karaktera, a

jedna je endem, zaslužuje da

ima „stazu endema“… U

saradnji sa planinarskim

klubom ,,Rumija“ dogovorili

smo uređenje 100 kilometara

planinarskihstaza-najavila je

Ivanović,kojajemeđuvažnim

planovima izdvojila i dopun-

jeno izdanje monografije

„Izmeđudviječarobneobale“,

na 168 strana, sa skoro 90ods-

tonovihfotografija.Planirano

je da bude završena do kraja

marta.

PEĆINE

Ove godine u planu je i

uređenje četiri pećine, od ko-

jih su tri u seluTrnovouCrm-

nici -Babatuša, Spila iGrboči-

ca i Spila u Veljoj Gorani. Na

konkurs za akciju „Otkrijte

namskrivenoinepoznatobla-

go“ Osman Grgurević je

konkurisao sa projektom

pećine u Veljoj Gorani. U

saradnji sa Ministarstvom

turizma urađen je elaborat o

turističkoj vrijednosti tih

pećina, sa odgovarajućimide-

jnimrješenjemkojegjeuradio

Stručni tim sa Fakulteta za

geografijuuBeogradu..

Govoreći o novinama Icva-

novićkažedaćezadvamjese-

ca biti postavljena u Virpaza-

ru ,,I love Vir“ skulptura,

poput one na glavnom grads-

komšetalištu.

FOSILI

Geo-turistička panoramska

ruta pod nazivom ,,U posjeti

prastarom okeanu Tetis“ je

projekat koji TOBar realizuje

u saradnji sa ekipomprofeso-

ra sa Geografskog fakulteta iz

Beograda.

- Istraživanja sa ciljem

pronalaska ostataka fosila i

stijenanapanoramskoj ruti su

ve ć poč e l a . P l an i r amo

postavljanje infotable i izradu

mape kao dopunu ruti. Taj

projekat biće završen za

mjesec-mjesec i po…- najavila

je Ivanović.

TOBar seuspješnopredstavi-

la na brojnimsajmovima u re-

gionu i inostranstvu. Promo-

ciju su počeli još u septembru

kada su posjetili Pariz. Usli-

jedile suberze turizmauLon-

donu, Varšavi, Beču, Utrehtu,

Oslu, Pragu, Stokholmu,Min-

henu.

V.K.V.

300 i 200 eura. Planiramo da

u saradnji sa Kulturnim cen-

trom i ovoga puta napravimo

izložbu svih rješenja. U toku je

i prikupljanje dokumentacije

za uređenje četiri kružna toka,

za šta bi ove sedmice trebalo

da bude raspisan konkurs -

najavila je Neda Ivanović.

PONUDaSVakEGODiNEBOGaTiJa:

Pogledsa jednogodvidikovaca

Neda Ivanović