Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

CrnomGorom

KOTOR

-Nakotorskim

gradskimvratima, glavnim

ili vratimaodmora, zatim

južnimvratimaodGurdića i

sjevernimodŠkurde, počeli

sukonzervatorsko-restau-

ratorski radovi.

Riječ jeoprojektuza čije fi-

nansiranje jeZajednica Ita-

lijanauKotorupreko regije

Venetoobezbijedila sred-

stvau iznosuod78.000eura.

BEZ PROMJENA

Predsjednik Zajednice Italija-

na, arhitekta Saša Dender, ka-

že da se isključivo radi o kon-

zervaciji i restauraciji.

- To znači da se ništa ne mije-

nja već samo vraća prvobitni

izgled vratima, u smislu čišće-

nja kamena, fuga, oštećenja -

kazao jeDender.

U finansijskoj konstrukciji za

ovaj posao sa 20 odsto uče-

stvuje opština Kotor, tj. sa

15.600 eura kao učešće par-

tnera, a partneri su Zajednica

Italijana, opština Kotor, Cen-

U toku konzervatorsko-restauratorski radovi u Kotoru

Uređujuglavna

gradskavrata

GRAĐANIMOGUDA

,,NADZIRU“RADOVE

:

Skelanavratima

Ništa se ne

mijenja već samo

vraća prvobitni

izgled vratima, u

smislu čišćenja

kamena, fuga,

oštećenja – kaže

predsjednik

Zajednice

Italijana, arhitekta

Saša Dender

tar za konzervaciju i arheolo-

giju i italijanska firma koja je

izvođač ovog posla pod patro-

natomCentrazakonzervaciju

i arheologiju, objašnjava Den-

der.

Radovi će trajati do 1. juna, u

skladu sa odlukom o zabrani

gradnje u vrijeme turističke

sezone.

- Nekoliko dana prije konač-

nog završetka će čitav posao

biti prezentovan javnosti. Ra-

dovisupotpunotransparentni

i slobodan je pristup građan-

stva gradilištu. Svako ko želi

moći će da se popne na skelu,

naravno uz sigurnosne mjere,

davidištoseikakoradi-kazao

jeDender.

Planirano je i da se organizuje

malameđunarodnaškolakon-

zervacije za studente i struč-

njake iz institucijakojesebave

konzervacijom u Crnoj Gori,

naveo je on.

TROJEVRATA

Danas se u Kotor može ući

kroz troje gradskih vrata, od

kojih su glavna morska vrata,

koja u današnjemobliku poti-

ču iz XVI vijeka. Izrađena su

za vrijeme mletačkog pro-

viduraBernardaRenijera.Ne

-

kada se more nalazilo sve do

ulaza, odnosnodo samihmor-

skih vrata. Građena su u rene-

sansno-baroknom stilu, o če-

mu svjedoči stub i luk u

bunjatotehnici.Vratasuokru-

žena masivnimkamenimblo-

kovima, donjihsukameni stu-

bovi takođe sastavljeni od

masivnih kamenih blokova.

Ulazeći kroz morska vrata

prolazi se kroz zasvedeni pro-

laz. Na desnoj strani nalazi se

gotički reljef iz XV vijeka koji

prikazuje Bogorodicu sa Hri-

stom, na lijevoj strani je Sv.

Tripun sa modelom grada, a

nadesnoj Sv. Bernardkoji drži

hostiju. U grad se može ući i

kroz sjeverna i južna gradska

vrata. Sjeverna gradska vrata

su znatno manja od morskih.

Sagrađena suu spomennane-

uspjeli napad na grad turskog

admirala Hajrudina Barbaro-

se 1539. godine. Južna gradska

vrata ili vrata od Gurdića nisu

imala samo jednu kapiju kao

morska i sjeverna vrata, već

čitav sistemod tri pojasa kapi-

ja iz raznihperioda gradnje.

S. MANDIĆ

HERCEGNOVI

–Stari želje-

znički tunel koji spajaMelji-

ne i Zelenikuuskoroćebiti

uređenapješačka zona. Ra-

doveu tunelupočela jeda

izvodi kompanija „Asfalt-

betongradnja“, aoni obu-

hvatajuasfaltiranjedionice

udužini odoko500metara,

prilaze tunelu saobje stra-

ne, udužini od50metara,

kao i postavljanje javne ra-

svjete.

Čitav posao trebalo bi da bude

gotovza 15dana, akoštaćeoko

35.000 eura, od čega je samo

HERcEGNOVI:

Uskoro bolja veza dvijeMZ

OdMeljinado

Zelenikepješaci

ćekroz tunel

RADOVIĆETRAJATI15DANA:

Juče ispred tunela

asfaltiranje 21.700 eura sa

PDV-om. Komunalno-stam-

beno preduzeće će izvršiti

elektro radove ( javna rasvjeta

i rasvjetau tunelu) uvrijedno-

sti od 13.000 eura. Garantni

rokzaradove i ugrađenimate-

rijal jeminimumdvije godine.

Povodom početka radova, lo-

kaciju su juče obišli predsjed-

nik i potpredsjendik opštine

Herceg Novi Stevan Katić i

MilošKonjević.

Uređenje tunela dogovoreno

je još u oktobru sa predstav-

nicma mjesnih zajednicaMe-

ljine i Zelenika.

Ž.K.

MOJKOVAC

–Pisanim

predlozima, primjedbama i

sugestijama institucijakul-

ture i javnihpreduzeća, juče

jepočela javna raspravao

nacrtubudžetaopštine. U

naredna četiri dana svoje in-

tervencijenanacrt budžeta

moći će, ukancelarijamaSe-

kretarijata za finansije, da

predaju sportskeorganiza-

cije, nevladineorganizacije,

mjesne zajednice i građani i,

nakraju, političkepartije.

Prihodi i rashodi opštinske

kase, kako je nacrtombudžeta

planirano, iznosiće 3.032.895

eura, od čega će praktično

trećina ići u investicije, vezane

za infrastrukturu i razvoj. Ta-

ko je, pored ostalog, za rekon-

strukciju gradskog trga plan-

irano 150.000 eura. Isto toliko

opredijeljeno je za proširenje

gradskog groblja. Više od

100.000 eura predviđeno je za

seoske vodovode i planinske

vodopoje. Kako je planirano,

MOJkOVAc:

Nacrt budžeta na javnoj raspravi

Od trimilionaeura

trećinaza investicije

NASNAZIPRIVREMENO

FINANSIRANJE:

Zgradaopštine

saniraće se, klizišta, kao i pute-

vi čije se održavanje podra-

zumijeva, gradiće se mostovi i

propusti,uličnarasvjeta,raditi

obaloutvrde i mnogo toga još.

Za podršku poljoprivrednim

proizvođačima predviđeno je

100.000 eura, četiri puta više

negoprethodne godine. Inače,

prošlogodišnji budžet bio je

2.865.524 eura, a izvršen je u

iznosu2.305.725,44 eura.

R.Ć.

Opština Tivat priprema ljetnji karneval

Bal podmaskama

zadiplomatski kor

TIVAT

– Nevladino udruženje Maškarada predložilo je, a lokalna

uprava i Turistička organizacija prihvatili, da se u Tivtu ovog ljeta

organizuje međunarodni karneval. Timpovodom formiran je

organizacioni odbor Međunarodnog karnevala, koji čine pred-

stavnici opštine, TO, Centra za kulturu i Maškarad“.

Na prvom sastanku odbora, kojimpredsjedava sekretarka za kul-

turu i društvene djelatnosti Dubravka Nikčević, naglašeno je da

karneval mora biti organizovan na vrhunskomnivou, uz određe-

ne specifičnosti u odnosu na okruženje, kao što su „Maškarani bal

na vodi“ i bal podmaskama za diplomatski kor.

Planirano je i da se u sklopumanifestacije, koja će trajati od 8. do

10. juna, organizuje i prvi ljetnji dječji karneval.

Organizatori karnevala su već rezervisali smještaj za oko 300

karnevalista iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine,

Srbije, Makedonije i Albanije.

S.K.

KOLAŠIN

–Predsjednik

SkupštineopštineAleksan-

darDožić zaponedjeljak je

zakazaohitnu sjednicuSO.

Nadnevnomredu suprijed-

lozi odlukao skraćenjuman-

dataodbornicima i outvrđi-

vanjubrojaodbornika.

Dožić je za Pobjedu objasnio

da se na taj način omogućava

dalokalniizboriuKolašinubu-

du raspisani umaju.

-Nakonlokalnihizbora25.ma-

ja 2014, Skupština opštine Ko-

lašin je konstituisana kasnije

nego u drugimgradovima gdje

su bili izbori. Zbog žalbi na tok

izbornog procesa koji se prije

svega odnosio na izbore na bi-

račkom mjestu u Đuđevini,

Opštinska izborna komisija je

proglasila rezultate kasnije, a

konstitutivna sjednica na kojoj

suverifikovanimandatinovom

odborničkom sazivu, održana

je tek polovinom septembra

2014. godine. Konstitutivne

sjednice u drugim opštinama

gdje su bili izbori održani su

tokomjuna ili jula2014. godine

objasnio jeDožić.

On ne očekuje da će doći do

smanjenja broja odbornika ko-

jih je sada 31.

Kašnjenje verifikacije odbor-

ničkihmandatanakonlokalnih

izbora 2014. godine uslovljeno

jebiložalbamaDPSzbog, kako

su naveli, političke korupcije

na biračkommjestuĐuđevina.

Tu tvrdnju argumentovali su

činjenicamada jeSDP25.maja

2014. u Đuđevini dobio nula

glasova, dabi 8. juna, udrugom

krugu, povjerenje prema SDP

stiglodo27.Takođejeznačajno

promijenjen i broj glasova DF

između dva kruga, što je omo-

gućilo da SDP dobije treće od-

borničko mjesto u SOKolašin,

koja je konstituisala sredinom

septembra 2014. godine.

D.DRAŠKOVIĆ

Kolašin: Sjednica Skupštine u ponedjeljak po hitnompostupku

Skratićemandat dabi

mogli raspisati izbore

AleksandarDožić

PODGORICA

– Crnogorski

elektrodistributivni sistem i

tokom vikenda izvodiće radove

za kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima po

nekoliko sati neće imati struju.

SUBOTA

CETINJE:

od 8 do 17 sati pod-

ručje Građana, Lipovik, Dujeva,

Čukovići i Zaječina.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati Ulica

Tanasija Pejatovića, dio Omla-

dinske, selo Nange, Zabrnjica i

Klađe; od 8 do 17 sati repetitor

Tvrdaš.

ULCINJ:

od 8 do 18 sati

Kolomza.

NEDJELJA

PLJEVLJA:

od 8 do 17 sati

repetitor Tvrdaš.

ULCINJ:

od 8 do 18 sati

Kolomza.

I.T.

Cedis

Danas radovi

u tri opštine