Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 10. mart 2018.

CrnomGorom

PETNJICA

– Valorizacija

vještine izradebihorskog ći-

limakoja je zaštićenakaone-

materijalnokulturnodobro

CrneGore i njenupis naUne-

skovu listu svjetskebaštine

bile sunekeod temaokojima

su juče razgovaraliministar

kultureAleksandarBogda-

nović i predsjednikopštine

PetnjicaSamirAgović.

MUZEJ

Kako je saopšteno izMinistar-

stva kulture, Agović je istakao

kako se Petnjica ponosi timna-

sljeđem, te da opština planira

osnivanje muzeja posvećenog

bihorskomćilimu.

- Sagovornici surazmotrilimo-

dele za osnivanje te ustanove i

BogdanovićjeistakaodaćeMi-

nistarstvopružiti svupotrebnu

stručnu i ekspertsku pomoć.

Što se tiče upisa na Uneskovu

listudogovorenojedaopštinau

što skorijemroku dostavi inici-

jativuMinistarstvu, koje će joj

dati punupodršku - navodi seu

saopštenju.

Sagovornici su istakli značaj i

potencijal arheoloških lokali-

tetaTorineiPećinagrad,ukoji-

ma se mogu pronaći materijali

iz praistorijskog perioda.

DŽAMIJA

-Ministarstvo je podržavalo fi-

nansijski arheološka istraživa-

nja tih lokaliteta. Tokom sa-

stanka je predstavljen plan za

osnivanje arheološko-avantu-

rističkog parka, koji bi bio zna-

čajanzavalorizacijuipromoci-

ju tih zaštićenih kulturnih

Petnjica:

Razgovarali Aleksandar Bogdanović i Samir Agović

Bihorski ćilimpredložiće

zaUneskovu listubaštine

PODRŠKaRaZVOjUKULtURenaSjeVeRU:

BogdanovićuPetnjici

Predsjednik opštine najavio je osnivanjemuzeja

posvećenog bihorskomćilimu kao i osnivanje arheološko-

avanturističkog parka na lokalitetima Torine i Pećina grad

dobara - dodajuu saopštenju.

Bogdanović i Agović su obišli

petnjičku džamiju, kulturno

dobro za čiju je sanacijuMini-

starstvo kulture u prethodnim

godinama opredijelilo znatna

sredstva.

-Razgovarano jeodaljimrado-

vima kojima bi se sanirao i en-

terijer tog kulturnog dobra, pri

čemu je ministar istakao spre-

mnost njegovog resora da na-

stavi podršku - navodi se u sa-

opštenju.

Bogdanović i Agović su razgo-

varali o adaptaciji ljetnje scene

i dogovorili da zajedno razmo-

tremogućnostizanjenouređe-

nje.

C.G.

Bogdanović je naglasio da će Vlada snažnije podržavati

razvoj kulture na sjeveru i omogućiti da i stanovnicima

sjevera budu dostupni svi kulturni sadržaji koje institucije

kreiraju. On je najavio da će zajedno sa opštinama kreirati

mjesečni program kulturnih sadržaja na sjeveru, u koji će

se uključiti nacionalne ustanove kulture iz Podgorice, sa

Cetinja i iz Kotora.

- Istakao je potrebu osnivanja regionalne ustanove u jed-

nomod gradova na sjeveru, koja bi svojimdjelovanjem i

aktivnostima objedinila kulturne sadržaje i ponudu i bila

dostupna svimgrađanima na sjeveru – navedeno je u saop-

štenju.

Jednaustanova

kulturezasjever

nikšić:

Veselin Grbović ugostio GinteraMaterna

Podstaći njemačke

investitoredaulažu

NIKŠIĆ

–AmbasadoraNje-

mačkeuCrnoj GoriHansa

GinteraMaternaugostili su

jučepredsjednikopštine i

SkupštineNikšićVeselin

Grbović i RadivojeNikčević.

Njemački diplomatakazao

jenakonrazgovorakako je

došaouželji daboljeupozna

političku, društvenu, ali pri-

je svegaprivrednu slikugra-

da.

- Kao predstavniku njemačke

države veoma mi je važno da

znamna koji način funkcioni-

šu i kako su organizovani gra-

dovi u Crnoj Gori. Domaćini

sume informisali da je Nikšić

nekad bio industrijski grad, u

kome je, prije svega, bila orga-

nizovana teška industrija i tou

državnom vlasništvu. Saznao

sam i kako je ovaj grad prošao

kroz vrijeme tranzicije, te da

sada postaje savremen indu-

strijski centar. Razgovarali

smo i o aktivnostima Njemač-

ke banke za obnovu i razvoj

(KfW), koja je u Nikšiću bila

aktivnaposebnokadajeriječo

projektima energetske efika-

snosti - kazao je njemački di-

plomata.

On je dodao da je bilo riječi i o

poboljšanju poslovne sarad-

Predsjednik opštine Nikšić

Veselin Grbović boravio je

prije 20 dana u Berlinu.

- Imao sam kontakte sa

nekimnjemačkim inve-

stitorima i informisao ih

o našoj ideji za izgradnju

energane na komunalni

otpad. Iskazali su intereso-

vanje da budu partneri u

tomposlu. U centru Berli-

na postoje takva postroje-

nja i Njemci su u toj oblasti

izuzetno ,,jaki“, tako da

očekujemda predstavnici

tih kompanija uskoro

posjete naš grad, kako

bismo uspostavili sarad-

nju - saopštio je Grbović.

Interesovanje

zaenerganu

nje s partnerima iz Njemačke,

te da obilazi crnogorske gra-

doveporedostalog idabi vidio

gdje bi investitori iz njegove

državemogli ulagati.

Grbović je podsjetio na dona-

cije koje su Nikšiću stigle od

njemačke Vlade proteklih ne-

koliko godina.

Ra. P.

IMAPROSTORAZAUNAPREĐENJESARADNJE: JučeuNikšiću

UUlcinju otvorena prva savremena riblja pijaca

Kvalitetnakontrola

ribljihproizvoda

ULCINJ

-Ribljapijacado-

prinijeće stvaranjuuslova za

unapređenje stepenabe-

zbjednosti hraneudijelu

plasmanaproizvoda ribar-

stva i boljukontroluprome-

ta svježe ribe– rekao jepot-

predsjednikVlade iministar

poljoprivrede i ruralnog ra-

zvojaMilutinSimović, otva-

rajući taj savremeni objekat

uUlcinju.

On je kazao da je projekat iz-

gradnje pijace rezultat par-

tnerstva naše i norveške vlade

i l o ka l n e s amoup r ave .

-Ciljjebiodaseribarimaomo-

gući adekvatno mjesto prve

prodaje i stvore uslovi za una-

pređenje stepena bezbjedno-

sti hrane u dijelu plasmana

proizvoda ribarstva i bolju

kontrolu prometa svježe ribe

- rekao je Simović i pozvao ri-

bare da se registruju, kako bi

mogli ostvariti sve koristi i po-

dršku koju realizujeMinistar-

stvopoljiprivrede.

Simović je zahvalioVladiNor-

veške na brojnim projektima

koji suuznjenupodršku reali-

zovaniuCrnojGori,ačijauku-

pna vrijednost, kako je naveo,

prelazi 30 miliona eura.

Ambasador Norveške u Beo-

gradu, Arne Sanes Bjornstad,

kazao je da je iz iskustva Nor-

veške, za valorizaciju potenci-

jala u ribarstvu, ali i turizmu,

najbitnije dobroupravljanje.

- Vjerujem da će Riblja pijaca

omogućiti ulcinjskim ribari-

ma da bolje upravljaju svojim

plodovimamora i da će dopri-

nijeti da se spriječi nelegalni

ribolov - kazao je ambasador

Bjornstad.

Predsjednik opštine Ulcinj

Nazif Cungu izrazio je zado-

voljstvo zbog otvaranja pijace,

podsjećajući da je inicijativa

zaprojekatzaštiteflore i faune

naobaliUlcinja započetaprije

pet godina.

I.T.

NIKŠIĆ

–GradpodTrebje-

somdobićeu tokugodine

spomenikposvećencrno-

gorskimkomitama. Bićepo-

dignut naTrguSaveKova-

čevića, uneposrednoj

blizini autobuske stanice.

Idejno rješenje uradio je aka-

demski vajar Sreten Milato-

vić.

Kako jeobjasniopredsjednika

UBNOR-a i antifašistaNikšića

SlobodanMirjačić, svi djelovi

spomenika imaće određenu

simboliku.

-Tekstna spomeniku ,,Uslavu

crnogorskih komita koji su se

borili za pravo, čast i slobodu

Crne Gore“, biće ispisan ćiri-

ličnimpismomnadvakamena

stuba spomenika. Stubovi će

predstavljati komitski pokret

izdvaperioda,tačnije,od1916.

do 1918. godine, za vrijeme

Austrougarske i od 1918. do

1923. godine za vrijeme Kra-

ljevineSHS.Središnjavertika-

la od stakla simbolizovaće

modernu Crnu Goru, dok će

gornji dio spomenika biti u

obliku crnogorske kape – ka-

zaojeMirjačićnakonferenciji

za novinare.

Da bi se krenulo u realizaciju

projekta koji je dobio sagla-

snost svihnadležnihinstituci-

ja nedostaju finansijska sred-

stva. Ipak,Mirjačić se nada da

će biti prikupljena, te da će se

gradnjazavršiti utokugodine.

-RepubličkiSUBNORuplatio

je 2.000 eura, a imamo dona-

ciju i od predsjednika opštine

Danilovgrad.Obićićemoisol-

ventnapreduzećakakobismo

prikupili sredstva za izgrad-

nju spomenika, a prema pro-

nikšić:

UBNOR i antifašisti o odavanju počasti crnogorskimkomitama

Fali novac

za izgradnju

spomenika

SlobodanMirjačić

BUDUĆiiZGLeDSPOMeniKa:

Idejno rješenjevajaraSretenaMilatovića

naDOBitKUiKUPciiPRODaVci:

SaotvaranjapijaceuUlcinju

jektu to je oko 25.000 eura.

Takođe, nadamo se da ćemo

sredstvaprikupiti i odporodi-

ca čiji su preci poginuli kao

komite –objasnio jeMirjačić.

Članodborazapodizanjespo-

menika dr Jasmima Nikčević

istakla je da Nikšić ovakvim

potezom treba da oda zahval-

nost crnogorskimkomitama.

– Očekujemo podršku opšti-

ne i Ministarstva kulture.

Nikšićtrebadabudeprvigrad

uCrnojGori koji će imati ova-

kvo monumentalno zdanje i

vječni pomen junacima. Važ-

no je da se projekat do kraja

sprovede–kazala jeNikčević.

Novčana sredstva za izgrad-

nju spomenikamogu se upla-

titi na žiro račun 535-16700-

31.

S.D.

25

hiljada eura koštaće

podizanje spomenika

komitama