Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Hronika

BIJELOPOLJE

- ProtivEni-

saMemića (34) izBrodareva

podignuta jeoptužnica jer je,

kako seosnovano sumnja,

2015. vozilomusmrtiobjelo-

poljskogpolicajca IrfanaKu-

jovića i nakon togapobjegao.

Optužni akt jeproslijeđenbje-

lopoljskomVišemsudukoji će

u zakonskom roku zakazati

ročište na kojem će se cijeniti

dokazi protivMemića.

On je potraživan po međuna-

rodnojpotjernicikojujeraspi-

sao NCB Interpol Podgorica

po naredbi Višeg suda u Bije-

lom Polju, a izručen je nakon

što je u Bosni i Hercegovini

odslužio kaznu zatvora, zbog

šverca droge.

Memić je autom„golf“ 22. jula

2015.godineusmrtiopolicajca

Kujovićakoji jebiona radnom

zadatku, nakon čega je pobje-

gao.

Nesreća se dogodila na regio-

nalnom putu Slijepač most –

Pavino Polje – Pljevlja, u tre-

nu t ku kada j e Ku j ov i ć

namjeravaodazaustavi „golf“,

jer jeprimijetiodasekrećeve-

likom brzinom. Memić je po-

bjegao, nakončega je crnogor-

s k a p o l i c i j a r a s p i s a l a

potjernicu.

Kujović je tomprilikomzado-

bio povrede od kojih je premi-

nuo.

Memić je odranije bio poznat

policiji,a2012.godinejeuhap-

šenu

međunarodnoj akciji „Trio“,

kadasuuhapšenimeđunarod-

ni šverceri

narkotika. Ujanuaru2014. go-

dine u podgoričkom Višem

sudu osuđen je na godinu da-

na zatvora zbog optužbe da je

marihuanuprenosio iz

AlbanijedoTuzi, azatimizBi-

jelogPolja, pa dalje uBosnu i

Hercegovinu.

V.Šb

.

PODGORICA

- Specijalno

tužilaštvo još nijeokončalo

istragukoja sevodi protiv

policajacaNikoleTerzića i

DaliboraMedojevića zbog

sumnjedanijesupostupili u

skladu saovlašćenjimaprili-

komzapljenedokumentaci-

je izkućeVeselinaMujovića

–nezvanično jepotvrđeno

Pobjedi.

U toj istrazi saslušani su svi

službeniciOdsjeka za suzbija-

njeprivrednogkriminalaiOd-

sjeka za borbu protiv organi-

zovanogkriminalaikorupcije,

koji su na bilo koji način imali

veze sa dokumentima koja su

,,isparila“.

Šef Odsjeka za borbu protiv

organizovanog kriminala Da-

libor Medojević i inspektor

Nikola Terzić uhapšeni su 27.

februara 2016. godine zbog

sumnje da su „stvorili krimi-

nalnu organizaciju i zloupo-

trijebili položaj“.

Viši sud nije usvojio zahtjev

Tužilaštvada imseodredi pri-

tvor, pa su pušteni da se brane

saslobode.OnisuuTužilaštvu

kategorično negirali krivična

djela koja imse stvaljajuna te-

ret.

Dokumenti, među kojima su i

pismaMujovića, nađeni su28.

marta u gepeku automobila

koji koristi krim tehnika Cen-

tra bezbjednosti Podgorica na

parkingu ispred policijske

zgrade.

Materijalkojijeoduzetizkuće

Mujovićaprenoćio jeukance-

lariji Odsjeka zaprivredni kri-

minal, a sjutradan je proslije-

đenNikoli Terziću i potomna

ruke Daliboru Medojeviću.

Kesa sa potencijalnimdokazi-

ma, koja je proslijeđena Me-

dojeviću, nijebilazapečaćena,

kako to nalaže procedura i na-

kon uvida u spise i evidenciju

oduzetih predmeta upravo je

on otkrio da nedostaju pisma i

dva dokumenta.

Uporedo sa Tužilaštvom, i

Unutrašnjakontrolaprovjera-

va kako su nestala dokumenta

izUprave policije.

M.Ž.

SaprivođenjaMemića

PODGORICA

–UApelacio-

nomsudu za 30. mart zaka-

zano je razmatranje presu-

de aktuelnomkonzuluCrne

Gore uNjujorkuŽeljkuSta-

matovićukoji je oslobođen

optužbi da je kao generalni

direktorDirektorata za

konzularne poslovemimo

zakona i saglasnosti Uprave

policije 2015. godine izdao

vize 121 stranomdržavljani-

nu za ulazakuCrnuGoru.

Prvostepenu presudu u sep-

tembru prošle godine izrekla

jesutkinjaVišegsudaAnaVu-

ković.

U obrazloženju presude na-

vodi se da tokom suđenja ni-

jesu dokazani navodi optuž-

nice.

SutkinjaVuković je tadaobja-

snila da iako su sporne vize

izdate bez saglasnosti Uprave

policije tadašnji direktor Di-

rektorata za konzularne po-

slove Stamatović nije ignori-

sao zakonpokojemjepolicija

imala učešće u procesu izda-

vanja viza.

- To dokazuje i tadašnja ko-

respodencija ministara ino-

stranih i unutrašnjih poslova

a sve radi rješavanja novona-

stale situacije. Različit pri-

stup službenika Direktorata i

Uprave policije vezano za do-

kumenteopodacimaonihko-

ji su aplicirali za vizu i davao-

cagarancije iskomplikovala je

činjenica da nijedan podza-

konski akt ne precizira način

pribavljanja i odlučivanja o

saglasnosti Uprave policije za

izdavanje vize – pojasnila je

sutkinjaVuković.

Ona je navela i da je sud utvr-

diodaStamatović izdavanjem

viza bez saglasnosti Uprave

policije nije imao namjeru da

pričini imovinsku korist oni-

ma koji su aplicirali za vizu.

- Da je htio da pričini imovin-

sku korist ne bi policiji slao

zahtjeve za dobijanje sagla-

snosti za izdavanje vize apli-

kantima. Stamatović je u da-

t i m u s l o v i m a b i r a o

najcjelishodnijerješenjeprili-

kom izdavanja viza obzirom

da se radi o kratkimrokovima

– navodi se u kratkom obra-

zloženju oslobađajuće presu-

de.

Sutkinja Vuković je istakla i

da se postupanje Stamatovića

prilikom procesa izdavanja

vizanemožedovestiuvezusa

krijumčarenjem ljudi iz Crne

GoreuzemljeEvropskeunije,

a što se navodi u optužnici.

- Stamatović nijemogao znati

da će ljudi iz grupe koji su

aplicirali za vizu preko Pri-

vredne komore Crne Gore

pokušati ilegalan odlazak u

zemlje Evropske unije.

Prilikom davanja odbrane,

okrivljeni Stamatović je ista-

kao da je radio savjesno i po

pravilima Ministarstva ino-

stranih poslova a ne iz hira,

kako je to predstavljeno op-

tužnimprijedlogom.

B. R.

Podignuta optužnica protiv

državljanina Srbije

Memićse

tereti za

ubistvo

policajca

Izgorio jezadnji dioautomo-

bila – ispričao je advokatDo-

brović.

On navodi da je prilikomdo-

laska u garažu zatekao poli-

cajce koji su u prisustvu vje-

štaka iz Forenzičkog centra

obavili uviđaj.

Povodom ovog incidenta

oglasio se predsjednikAdvo-

katske komore Zdravko Be-

gović koji je naveo da ovaj

događaj ukazuje na nasilje

kojima su izloženi advokati.

On je podsjetio da je prije de-

set dana zapaljen automobil i

advokataVeliboraMarkovića.

OSUDA

- Posljednji incident je još je-

danunizuatakanaadvokate,

što je stvorilo situaciju koju

crnogorski advokati ocjenju-

ju nepodnošljivom. Ovakvi

događaji, koji se ponavljaju,

sujošjednapotvrdapritisaka

kojima su advokati svakod-

nevno izloženi od strane na-

silnih pojedinaca, pa još jed-

nom zahtijevamo da u što

kraćemrokunadležni držav-

ni organi rasvijetle ovaj i sve

druge napade na advokate -

kazao jeBegović.

Crnogorski advokati su ubi-

jeđeni, dodaje on, da je oba-

veza državnih organa da u

okviru svojih nadležnosti

preduzmu svemjere i radnje

kako bi advokati bez pritisa-

ka i straha za svoju bezbjed-

nost, nesmetanomogli obav-

ljatiadvokatskudjelatnostna

najbolji način.

- Apelujemo na nadležne dr-

žavne organe da se na najoz-

biljniji način posvete ovom

problemu, a crnogorski ad-

vokati će svakako i sami po-

tražiti primjerenu reakciju u

zaštiti lične bezbjednosti i

temeljnih principa advokat-

ske profesije - zaključuje Be-

gović.

B.R.

Specijalno tužilaštvo

AFERADOKAZI:

Istraga traje, saslušavaju svjedoke

Jošprovjeravajuko je

odgovoranzanestanak

dokumenata izpolicije

UApelacionomsudu zakazano ročište na kojemće se razmatrati oslobađajuća odluka bivšemgeneralnomdirektoru Direktorata za konzularne poslove

Opresudi ŽeljkuStamatoviću30.marta

ti ko

ada

Stamatović saadvokatomĐuranoivćem

Vektre

BAR

–Policija jošnijeutvrdila identitetmuškarcačijetijelo je

pronađenoprekjučeumorunedalekoodplažeŠtrbinekodMa-

ljevika.

Preliminarni nalazi obdukcije pokazali su da nema tragova nasilja,

ali se sa sigurnošćuneznapodkojimokolnostima jedošlodosmrti.

Utvrđeno jeda se radi omuškarcustaromizmeđu40 i 45godina.

Barskoj policiji nije prijavljen nestanakmuške osobe ove starosne

dobi.

-Tijeloufaziraspadanja,kojejeplutalonapovršinimora,primijetio

je građaninkoji je o tome obavijestiopoliciju - saopšteno jePobjedi

od izvorabliskih istrazi.

M.Ž.

PlažaŠtrbine

Utvrđuju

identitet

stradalog

BAR: Obdukcija pokazala da nema tragova nasilja