Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Hronika

BUDVA

-MilošDelić (22) izBijelogPolja ranjen je jučeoko

14.30 sati kada je izlazio izkladionice.

Napadač, čiji identitet za sadanijepoznat policiji, pucao jeDeli-

ćuunoge, a povrede koje je zadobione ugrožavajumu život.

On je prevezenubolnicuuKotoru.

Policija ispitujemotivnapada.

A.G.

PODGORICA

- U blizini Vranjine prekjuče je pronađeno tijelo

Veselina Vukčevića, koji je nestao 7. februara.

Vukčević je tada sletio automobilomna obalu Morače i od

tada mu se izgubio svaki trag.

U potragu za njimdanima su bili uključeni podgorički vatro-

gasci i ronioci Regionalnog ronilačkog centra Bijela.

C. H.

BIJELOPOLJE

– Podgori-

čaninuMladenuBulatoviću

(34) određeno je zadržava-

nje 72 sata jer jepolicijakod

njegapronašlakokain, hero-

ina,marihuanu i smjesuza

miješanjedroge.

Bulatović je uhapšenu srijedu

veče na Graničnom prelazu

Dobrako, a juče je saslušan u

Višem tužilaštvu u Bijelom

Polju. Osumnjičenom je odre-

đeno zadržavanje 72 sata.

Uprava policije i Uprava cari-

na oglasili su se saopštenjemu

kojem se navodi da je na Gra-

ničnom prelazu Dobrakovo

kontrolisano vozilo „lancia

delta“ podgoričkih registar-

skihoznakakojimjeupravljao

Bulatovića.

U njegovom džepu pronađen

je zamotuljak u kojem je, kako

se sumnja, bila marihuana 3,6

grama.

- Petresom vozila u specijano

napravljenombunkeruprona-

đena je materija za koju se

sumnja da je kokain od 1127,3

grama, 292,8 grama heroina,

dva veća pakovanja sa smje-

šom koja se koristi za miješa-

njesadrogom, aradi dobijanja

na težini – navodi se u zajed-

ničkomsaopštenju.

Dodaju da je presječen još je-

danlanackrijumčarenjakoka-

ina i heroina prema Srbiji i ze-

mljamaZapadneEvrope.

Droga je poslata na vještače-

njeuForenzičkicentar.Osum-

njičenomse stavlja ne terer da

je počinio krivično djelo neo-

vlašćena proizvodnja, držanje

i stavljanje u promet opojnih

droga.

A.G.

BIJELOPOLJE

-Rožajac IzetMujević (53) osuđen jenadvi-

je i pogodine zatvora, anjegov sestrićSemirHodžić (28) na

dvije godine i dvamjeseca, zbogvatrenogobračunauRoža-

jama.

Kako se navodi u optužnici, Hodžić je 9. septembra prošle godi-

neunaseljuZeleni, doksenalaziouradnjiAutoprojekt, vlasniš-

tvosvogocaRešada,pokušaodaubijeIzetaMujevića,zbograni-

je netrpeljivihodnosa.

On je tada iz pištolja ispalio više hitaca uMujevićevompravcu, i

pogodio ga je u stomak.

Izet Mujević je nakon toga ispalio više hitaca u Hodžića, ali ga

projektili nisupogodili.

Nakon izricanja presude obojici je ukinut pritvor.

V.Šb

.

PODGORICA

- Protest po-

drške službenikaSindikalne

organizacijeZavoda za izvr-

šenjekrivičnih sankcijakole-

gamakojima seuOsnovnom

suduuDanilovgradu sudi

zbognapadana zatvorenike,

neprimjeren je izviše razlo-

ga–ocijenili su izAkcije za

ljudskaprava.

SlužbeniciZavodazaizvršenje

krivičnihsankcijadanimapro-

testuju ispred zgrade dani-

lovgradskog Osnovnog suda

zbog procesa pred sutkinjom

SonjomKeković protiv njiho-

vih kolega optuženih za zlo-

stavljanje i mučenje osuđeni-

ka.

Oni ocjenjuju da se protestom

neprihvatljivo podržava tortu-

ra i da se pokazuje nepoštova-

nje nadležnosti suda i pravila

postupka i direktno ometa su-

đenje.

- Pred sudom protestuju dr-

žavni službenici, zaposleni u

Zavodu za izvršenje krivičnih

sankcija, dakle, oni koji bi

mnogo bolje od svih ostalih

građana morali da razumiju i

poštuju kako nadležnost suda,

tako i apsolutnu zabranu zlo-

stavljanja – navodi se u saop-

štenjuAkcije za ljudska.

Oni podsjećaju ministra prav-

deipotpredsjednikaVladeZo-

rana Pažina i direktora ZIKS

MilanaTomićadajeCPT2014.

godine s razlogom zahtijevao

od „crnogorskih vlasti na naj-

višem nivou da redovno jasno

saopštavajudasusvioblicizlo-

stavljanjalicališenihslobodeu

vrijeme hapšenja, transporta,

za vrijeme ispitivanja nezako-

niti, neprofesionalni i daćebiti

odgovarajuće kažnjavani“.

Kako dodaju, zaštitnik ljud-

skihprava i slobodaCrneGore

je ustanovio da su stražari zlo-

stavljali ukupno 13 zatvoreni-

ka, da su trojicu mučili i da je

jedan po tijelu imao vidljive

tragove čak46udaraca.

Prema optužnici stražari se te-

rete zamučenje 11 zatvorenika

inanošenjeteškihtjelesnihpo-

vredanad5zatvorenika.Dvoji-

ca stražara su u odvojenom

postupku već prvostepeno

osuđenazamučenjejednogza-

tvorenika.

Oni podsjećaju da je postupak

protiv zatvorenika zbog napa-

da na stražare pravosnažno

okončanu rokuodgodinu i de-

vet mjeseci, dok se samo prvo-

stepeni postupak protiv deset

stražara zbog mučenja i teške

tjelesne povrede zatvorenika

odugovlači već pune dvije go-

dine zbog raznih manevara

okrivljenih.

C.H.

Pucnjava u Budvi

RTV BUDVA

RanjenBjelopoljac,

potragazanapadačem

Osumnjičeni za šverc

kokaina i heroina

zadržan72 sata

Pronađeno tijelo

VeselinaVukčevića

U bjelopoljskom tužilaštvu saslušanMladen Bulatović

Zaplijenjenadroga

Osumnjičeni Bulatović

PODGORICA

–AdvokatČe-

domirDobrovićkazao je za

Pobjedudapretpostavljako

stoji izapokušajapaljenja

njegovog automobilauga-

raži zgradenaTrguVek-

tre.

Automobil ,,mercedes“

zapaljen je u četvrtak

poslije ponoći, a vatra

je uništila zadnji dio

vozila.

Dobrovićnavodidaje

još u oktobru prošle

godine prijavio poli-

ciji incident koji je

imao sa strankama

suprotnestranekli-

jenatakojezastupa

u više imovinskih

p o s t u -

p a k a

predos-

novnim

sudovimauPodgoriciiKotoru.

-Mislimda je to nastavak inci-

dentakoji samimaouoktobru.

Moja saznanja o sumnjama i

mogućim motivima saopštio

sam osnovnoj državnoj tuži-

teljki Ani Radović – kazao je

advokatDobrović.

ISTRAGA

On je kazao da se sve dogodilo

satnakonponoći i daga jeopa-

ljenju njegovog automobila

obavijestila policija.

-Dopožaravećihrazmjerako-

ji je mogao zahvatiti i ostala

vozila u garaži nije došlo za-

hvaljujući radniku obezbjeđe-

nja garaže hotela ,,Premijer“ i

policajcu koji obezbjeđuje

objekte Uprave za imovinu.

Oni su ručno ugasili požar i

spriječili da vatra zahvati cijeli

automobil i potpuno ga uništi.

Akcija za ljudska prava oglasila se povodomokupljanja ispred Osnovnog suda u Danilovgradu

HRA: Protest sindikalaca

ZIKS-a jeneprimjeren

Dobrović sl

stoji izana

BIJELO POLJE:

Presuda za pokušaj ubistva u Rožajama

Ujaku i sestrićuukupnočetiri godine i osammjeseci

Viši suduBijelomPolju

Advokat navodi da je još u oktobru prošle

godine prijavio policiji incident koji je imao

sa strankama suprotne strane klijenata koje

zastupa u više imovinskih postupaka pred

osnovnimsudovima u Podgorici i Kotoru

PODGORICA:

Zapaljeno auto advokata u garaži na trg

Autokoje jebilonameti napadača

Čedomir

Dobrović