Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–Odlivnovca

izbudžetapoosnovu tužbi

zaposlenihu javnoj admini-

straciji ukazujena zabrinja-

vajući odnos službenikapre-

madržavi i njenoj

finansijskoj stabilnosti, poka-

zala je informacijao sudskim

postupcimaukojimapostupa

zaštitnik imovinskopravnih

interesa i odlivunovca.

Ovaj izvještaj, koji je usvojen

na jučerašnjoj sjednici Vlade,

obuhvata period od 1. oktobra

do 31. decembra prošle godine,

i pokazuje da je zaštitnik pri-

mio 966 tužbi ukojima je tuže-

na država Crna Gora. Po vrsti

sporova prednjače naknade za

prekovremeni rad, nekorišće-

nje godišnjeg odmora, pauze u

toku rada, razlika zarade, nei-

splaćeni topli obrok i slično.

Vrijednost sporova u 711 pred-

meta nije određena, dok, kako

jeprecizirano, uostalima izno-

si 6.021.842,56 eura.

- U izvještajnom periodu po

osnovu izvršnih sudskih pre-

suda naplaćeno je 6.111.059,55

eura–napisano jeusaopštenju

Vlade.

Upečatljiv i posebnonegativan

primjer je, kako su rekli, da su

pojedine sudije iz nekoliko su-

dova različitog nivoa, tužbom

tražili dosuđivanje razlike za-

rade u iznosu zarade stručnih

saradnika za vrijeme dok su

bili pripravnici, pozivajući se

na koeficijente propisane ko-

lektivnimugovorom.

- I pored toga što zakon jasno

određujedasupripravnicioso-

bekojeprviputzasnivajuradni

odnos kako bi se osposobili za

samostalnoobavljanjeposlova,

kao i okolnosti da je njihov po-

slodavacdržavaCrnaGora,po-

jedine sudije su tužile, a njiho-

vekolege imdosudileznačajna

sredstva na teret državnog

budžeta–upozorilisuizVlade.

Izvještaj pokazuje i da su poje-

dini državni službenici tužili

državu za iznose od desetak

eura.

- Razrađena šema sa advokati-

ma umnogostručuje iznose na

štetu budžeta – upozorili su iz

Vlade.

Premijer Duško Marković je,

kako sunaglasili, zatražioda se

sa ovog materijala do naredne

sjednice Vlade ukloni oznaka

tajnosti.

- Uz obrazloženje da ovakvi

slučajevi ne samo da ne treba

da budu sklonjeni od očiju jav-

nosti, već da, naprotiv svaki

građanin treba da raspolaže

informacijomoodnosupojedi-

nih državnih službenika pre-

ma državnomnovcu – poručio

je on.

Vlada je usvojila zaključke o

hitnom obrazovanju radne

grupe za izradu zakona o za-

štitniku državnih interesa kao

normativnom rješenju koje bi

trebalo da preduprijedi ovu

pojavu.

-KaoidaMinistarstvofinansija

formira, uskladusapreporuka-

maDržavnerevozorskeinstitu-

cije, posebne račune korisnika

budžeta kako bi dosuđeni izno-

si padali na teret odgovornih

korisnika budžeta, a ne držav-

nog trezora kako je sada slučaj

–najavili su izVlade.

J. B.

PODGORICA

-Na listama

čekanja zaoperacije ili neku

oddijagnostičkihprocedura

uKliničkomcentruzaovaj

mjesecnalazi se802pacijen-

ta, što jeneznatnovišenego

u februarukada jena čeka-

njubilonjih834.

Niovajmjesecnemalistečeka-

nja naKlinici za očne bolesti.

Kada je u pitanju Klinika za

bolesti srca tu je i daljenajviše

pacijenata gdje ovog mjeseca

čeka 400pacijenta.

- Na HDO čeka 260 pacijena-

ta, na implantacije ICD - 21

pacijent,petmanjenegoproš-

log mjeseca, a na ugradnju

pejsmejkera 12 oboljelih. Na

implantacije CRT trenutno

čeka 14 bolesnika, a na CRTD

dvoje manje nego u februaru

- navodi se na sajtu Kliničkog

centra.

Ovog mjeseca lista čekanja

Klinike za onkologiju i radio-

terapijutakođejenižainanjoj

se nalazi 72pacijenata.

- Na ambulantni pregled čeka

20osoba,nahospitalizaciju14

pacijenata. Na listi čekanja za

palijativno zračenje nalazi se

23 pacijenta (palijativni i am-

bulantni), dok na zračenje

dojke čeka 15 pacijentkinja

(ambulantni - sedam, hospi-

talni - osam) - piše na sajtu

KCCG.

Na listi čekanja Klinike za or-

topedijunalazise95pacijena-

ta, neznatno više u odnosu na

prethodnimjesec.

Sl.R.

PODGORICA

-Dvadjeteta

oboljelaodmalihboginja i

dalje sunabolničkomliječe-

nju i stabilnog suzdravstve-

nog stanja– saopštili su iz

Instituta za javnozdravlje.

Do sada je infekcija virusom

morbilaunašojzemljipotvrđe-

na kod 14 osoba, a zbog epide-

miološkesituacijeuregionu,ali

i nezadovoljavajućih nivoa ko-

lektivnog imuniteta, kod nas je

na snazi pooštren nadzor nad

osipnim groznicama čiji je cilj

da se pravovremeno otkriju i

adekvatno procesuiraju sve

osobe sa simptomima malih

boginja.

Iz Instituta su saopštili da se

procjenjuje da je broj nevakci-

nisane i osjetljive djece predš-

kolskog uzrasta u Crnoj Gori

nešto veći od 7.000.

- Radi se o oblijevanju čije su

epidemiološke,mikrobiološkei

kliničke karakteristike dobro

proučene i za čiju prevenciju

postoji učinkovita vakcina pu-

ne četiri decenije. Razlog zbog

kojegsemorbili sada registruju

u epidemijskoj formi gotovo

svuda oko nas leži u činjenica-

ma da su moderna društva za-

boravila pravu opasnost zara-

znih bolesti i da ne smatraju

vakcinaciju neophodnom– ka-

zali su iz Instituta.

Zahvaljujući neodgovornim

pojedincima i antivakcinalnim

porukama, male boginje, kako

naglašavaju, ponovo su počele

da odnose ljudske živote i to u

21. vijeku.

- To je ono čemu se moramo

oduprijetijerjesvakiizgubljeni

život od bolesti koja se apsolut-

no mogla spriječiti neciviliza-

cijski čin ravan katastrofi - po-

ručuju iz Instituta.

Institut za javno zdravlje pre-

poručio je ranije osobama koje

subileukontaktusaoboljelima

odmalih boginja, a koje pritom

ne znaju da li su vakcinisani ili

preležali tu bolest, da telefo-

nomobavijeste izabranog dok-

tora ili epidemiološku službu.

Iz Instituta suporučili timoso-

bama da izbjegavaju sve druš-

tvene kontakte dok traje zara-

znost.

Sl.R.

PODGORICA

– Članovi

Odbora za politički sistem,

pravosuđe i upravu raz-

govarali su juče o peticiji

grupe građana „Pavlov

zakon“ i ocijenili da će raz-

motriti mogućnosti izmjene

Krivičnog zakonika u pogle-

du pooštravanja kaznene

politike za teške zločine

prema djeci. Kako je prenio

FOS media, predsjednik

ovog odbora Željko Apr-

cović, rekao je da izmjene

ne bi mogle imati povratno

dejstvo na osumnjičene za

ubistvo petnaestomjesečne

bebe u Podgorici P. J. majku

djeteta Jelenu Jovović i

muškarca s kojima je živje-

la, državljanina Bosne i Her-

cegovine, Nermina Šišića.

Organizatori peticije zbog

ovog zločina traže da se u

zakonodavstvo vrati doži-

votna kazna zatvora. Petici-

ja „Pavlov zakon“ predata je

Skupštini 5. marta. Potpisalo

je 6.349 građana.

J. B.

Predmeti državihslužbenikaprotivdržavebiće javni

Vlada zabrinuta odnosomdržavnih službenika

Višeod200procesadržavu

koštalookošestmilionaeura

Klinički centar objavio listu zamart

NaOrtopediji pregled

čeka95pacijenata

Institut za javno zdravlje pojačao nadzor

Zbogmalihboginja

dvojedjeceubolnici

cajem vrlo specifične meteo-

rološke situacije koja je uslo-

vila obilnije padavine i jak

južni vjetar. Od početka mar-

ta, za samo nekoliko kišnih

dana, na području Crne Gore

registrovanesuobilnepadavi-

ne.

- Najviše kiše palo je na po-

dručju Cetinja oko 498 litara

pometrukvadratnomštojeza

38 odsto više od prosječne

mjesečne količine za mart, u

Nikšiću oko 224 što je za 21

odsto više, uKolašinuoko 210

što je za oko 10 odsto više, na

području Podgorice oko 202

što je za oko 27 odsto više i na

području Ucinja palo je oko

172 litara po metru kvadrat-

nomštojezaoko49odstoviše

odprosječnemjesečnekoliči-

nezamart - saopštio jeMitro-

vić dodajući da se radi o obli-

noj količini i da je za samo

nekoliko kišnih dana ostvare-

no više nego što je prosječna

mjesečna količina zamart.

Narednihdana vrijeme će biti

stabilnije. Ponegdje je mogu-

ća slabija kiša, u planinama

slab snijeg.

N.K.

Skadarsko jezero

Peticija „Pravda za

Pavla“ razmatrana na

skupštinskomodboru

Poslanicima

suprihvatljive

izmjene

zakona

osvjetlo

blema trebalo jeda pozovePa-

vićevića i direktora Televizije

Vladana Mićunovića i da sa

njima o tome razgovara, a ne

da se prekomedija obraća kao

da je portparol neke stranke

prebacujući odgovornost na

drugoga. Tako se problemi ne

rješavaju - poručio je on.

OpRavdaNJe

Slobo Pajović nam je rekao da

je izjavaBogdanovićaupotpu-

nosti opravdana, jer je posti-

gnut dogovor između Vlade i

RTCG kada je u pitanju ovaj

dokument, a smatra da su za

nepotpisivanjeUgovoraodgo-

vorni ljudi iz Javnog servisa.

- Članovi Savjeta su, u elek-

tronskoj formi 8. februara, ve-

ćinskidali saglasnostoprihva-

tanju člana 7 Ugovora, a time i

cjelokupnog teksta Ugovora.

Početkommarta, odpredsjed-

nika Savjeta ponovo dobijamo

prijedlogoprihvatanjučlana7

premetnog Ugovora, koji je

ponovoprihvaćenodnajvećeg

dijela članova Savjeta - rekao

jePajović.

On smatra ili da predsjednik

Savjeta namjerno opstruira

potpsivanje Ugovora ili da ge-

neralna direktorica odbija da

potpiše ovaj dokument.

-Bilokoji razlogda je, ondola-

zi iz RTCG - kategoričan je

Pajović.

S njim je saglasan i Mimo

Drašković koji je istakao da je

kod predsjednika Savjeta pro-

radila„naknadnapamet“,paje

i nakon postignutog dogovora

između Vlade i menadžmenta

RTCG,kojemje,kakokaže,lič-

nosvjedočioiukojemje(zlou-

potrebom funkcije predsjed-

nika Savjeta kao „prvog među

jednakima“ lično i učestvo-

vao), Savjetupredložiojoš jed-

nu izmjenu člana 7Ugovora.

-Očiglednojedaotojdodatnoj

Pavićevićevoj izmjeni, Mini-

staratvo kulture i predstavnici

Vlade, kaodrugastranauUgo-

voru, nijesu ni upoznati, iako

je taj njegov prijedlog poslat

na izjašnjavanje Savjetu 2. fe-

bruara. Zbog svega navede-

nog, ali i ostalih saznanja koja

posjedujem, radi se o direk-

tnoj opstrukciji potpisivanja

ovog dokumenta od strane

predsjednika Savjeta, iz samo

njemu znanih razloga - kazao

jeDrašković.

On je rekao i da u prilog ovoj

tezi ide činjenica da se elek-

tronsko izjašnjavanje članova

Savjeta povodom Ugovora ili

bilo koje druge teme, od 8. fe-

bruara moglo organizovati u

neuporedivo kraćem roku, a

posebno iz razloga što se već

odavno u javnosti pokušava

stvoriti percepcija da je Vlada

ta koja opstruira ovaj proces.

K. JaNKOvIĆ

Programsko

produkcioni

planovi

Na elektronskoj sjednici

Savjet se juče izjašnjavao o

još jednom važnompitanju

– programsko produkcio-

nimplanovima Televizije i

Portala, a kako smo saznali

jedino se nije izjasnila

potpredsjednica Savjeta

Dragana Tripković.

- Za programsko-produk-

cione planove izjasnili su

se Perko Vukotić, Vladimir

Pavićević, Milan Radović i

Igor Tomić. Mimo Draško-

vić je odbijao da govori o

planovima koji su već pali,

a protiv su bili Slobo Pajo-

vić i Ivan Jovetić - rekao je

naš izvor.

Savjet RTCG