Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

–ŽeneuCrnoj

Gori imaju jedannivo steče-

nihprava, ali bojimseda će-

momorati da ihbranimo, su-

deći podešavanjimau

okruženju, po tradicional-

nomtalasukoji je zahvatio

region, po izjavama crkvenih

poglavara, konzervativnih

političara - rekla jeMajaRai-

čević izCentra za ženska

prava.

Nevladina orgaizacijana čijem

je čelu juče je, zajedno sa NVO

Anima, organizovala Osmo-

martovskimarš sa kojeg supo-

zvali žene da budu aktivnije i

solidarnije u ostvarivanju svo-

jih prava. Patrijarhat, kako su

saopštili, ne trebadaometana-

predak crnogorksog društva.

RavnopRavnost

Učesnici marša nosili su tran-

sparente ,,Bratstvo i sestrin-

stvo“, „Udružene protiv nacio-

nalizma“, „Neukusu treba reći

ne“, „Jedan svijet jedna bor-

ba“...

-Ženezaovajprazniknebitre-

balo da sjede u kuhinjama ili

restoranima…Ženedanasima-

ju formalnu, ali ne i suštinsku

ravnopravnost. Imamo jedan

nivo stečenih prava, ali se bo-

jimdaćemomoratidaihbrani-

mo. Važno je da znamo da je

ovo nešto o čemu treba stalno

da razmišljamo i u čemu treba

solidarno, zajedno da istraje-

mo - kazala jeRaičević.

Ona je podsjetila da se svaka

žena suočava sa nekom poteš-

koćom u ostvarivanju svojih

prava, bilo da je to pokušaj da

sezaposli ili dase izbori zarad-

na prava gdje se često bilježe

brojna kršenja koja se nikome

ne prijavljuju.

Aktivistkinja i koordinatorka

protestaženakorisnicanakna-

da izBijelogPoljaRosandaLo-

la Peković kazala je da žene

moraju biti jake i dosljedne,

solidarne i povezane kako bi se

izvukleiz„kandžimuškihpoli-

tičkihmoćnika“.

- Oni svjesno ignorišu naše te-

meljne vrijednosti i pokušava-

ju na svaki način da ponize na-

še ljudsko dostojanstvo.

Najsvježiji primjer su 22.000

majki, kojima su nezakonito

oteli ostvareno pravo na na-

knadu.Većgodinui trimjeseca

se borimo na ulici za ustavno

pravokojesmoostvarile - rekla

je ona.

pRaznik

Nakon marša i magistrica ur-

banizma Sonja Dragović ista-

kla je da žene ne treba da budu

zatvorenice svoje kuhinje i

dnevne sobe, već da treba da se

pravednije rasporedi rad koji

se odnosi na brigu o domu,

mladima, starijima, „koja ne

treba da da padne na ženska

pleća“.

- Kapitalistički razvoj grada je

neprijatelj feminizma i žene,

jer na prvom mjestu stavlja

profit, a ne zajedničke prosto-

re, mjesne zajednice, parkove,

prostore u koje možemo da

uđemo besplatno da uživamo i

ukojimamožemodapodržimo

jedini druge - kazala je ona.

I magistrica nauke o književ-

nosti Ksenija Rakočević saop-

štila je da ovaj praznik ne treba

banalizovati i svoditi na pra-

znikpoklanjanjacvijeća, poru-

čujućidaženenetrebadabudu

rasuteusvijetumuškaraca, već

da treba da se skupe da bi taj

svijet postao svijet svih.

Učesnice sumarširale od Trga

nezavisnosti, Ulicom slobode,

Bulevarom Svetog Petra Ce-

tinjskog do zgrade stare Vlade

gdje su se srele sa majkama –

bivšim korisnicama naknada

za troje i više djece, koje su, ta-

kođe, organizovale protest.

n.Đ.

PODGORICA

–Savjet Jav-

nog servisadao je zeleno

svjetlozaUgovor opružanju

javnihusluga izmeđuVlade i

RadioTelevizijeCrneGore–

saznajePobjeda.

Na elektronskoj sjednici koja

je počela prošlog četvrtka, a

završena juče, Savjet je „imao

zadatak“dase izjasni očlanu7

ugovora koji je bio sporan

zbog formulacije da je „u inte-

resu javnosti da Vlada i RTCG

analiziraju realizaciju finan-

sijskih i programskih obaveza

iz tog ugovora“. Predsjednik

Savjeta Vladimir Pavićević

tražio je još prošlog četvrtka

od Savjeta da razmotre aman-

dman na ovaj član koji u izmi-

jenjenoj verziji glasi da ćeVla-

da p r a t i t i „ r e a l i z a c i j u

finansijskih obaveza između

Vlade i RTCG predviđenih

članom2 i članom6 (stav 6 i 7)

ovogUgovora“.

sjednica

Kako nam je reklo više nezva-

ničnih izvora bliskih Savjetu,

svi semMilana Radovića, gla-

sali su za taj amandman, pa je

sljedeći korak da se to tijelo

izjasni na finalni tekst Ugovo-

ra između RTCG i Vlade. Naši

sagovornici ne znaju kada će

biti održana ta sjednica.

Predsjednik Savjeta Vladimir

Pavićević nam se juče nije jav-

ljao, niti jeodgovaraonaporu-

kepanijesmouspjelidasazna-

mo zbog čega Ugovor već nije

dat na glasanje. Generalna di-

rektorica RTCG Andrijana

Kadijasamo jerekladapitanje

o Ugovoru je za Savjet, a ne za

nju.

U srijedu se ovim povodom

medijima obratio ministar

kulture Aleksandar Bogdano-

vić i pozvao Savjet RTCG da

Vladi dostavi finalni tekst tog

važnog dokumenta i poručio

da će ga Vlada prioritetno i u

skladu sa svojomprocedurom

staviti nadnevni rednarednog

zasijedanja.

Podjsetiojedajeprošlovišeod

mjesec dana od sastanka sa

menadžmentom i predsjedni-

kom Savjeta RTCG, kada je

radni timVlade prihvatio svih

osam amandmana na Prijed-

log ugovora o pružanju javnih

uslugaizmeđuVladeCrneGo-

re i RTCG, koje su predložili

predstavnicijavnogradiodifu-

znog servisa.

On je kazao da se od tada gubi

svakitragUgovoruidaodnad-

ležnih iz Javnog servisa nijesu

dobili informacijuukojoj fazi i

u kom statusu se ovaj Ugovor

nalazi.

Ranije je optuživana Vlada da

usporava i opstruira proces

potpisivanja ugovora.

opstRukcija

To i sada tvrdi Milan Radović

koji je za Pobjedu kazao da je

proces usvajanja Ugovora us-

porila izvršna vlast.

OvajčlanSavjetakazaojedase

iz Ministarstva kulture niko

nije oglašavao, kada su bili

ugroženi nezavisnost i digni-

tet Javnog servisa, uz tvrdnju

da je do kraja prošle godine

Savjet veoma odgovorno ra-

dio.

- Bogdanović bi u svom resoru

trebalo da traži odgovornost,

jer su upravo zbog činjenja i

nečinjenjauprethodnomperi-

odu narušeni ne samo rad Sa-

vjeta, nego i ukupan dignitet i

nezavisnost i Savjeta i Javnog

servisa. Nijesam primijetio da

su digli glas iz Ministarstva.

Kada je u pitanju Ugovor mi-

slimda postoje opstrukcije od

Vlade. Protivio sam se usvaja-

nju člana 7, na kojemVlada in-

sistira,kojijesuprotanZakonu

o javnomservisu, koji direktno

narušava nezavisnost RTCG, a

tiče se toga da Vlada traži da

kontroliše ispunjavanje Ugo-

vora, iako u zakonu imamo ja-

san član koji takvu nadležnost

propisuje isključivo Savjetu -

kategoričan jeRadović.

Perko Vukotić smatra da nije

imalo potrebe za „onakvim

oglašavanjem“ministrakultu-

re.

-Akosmatradaimanekihpro-

PODGORICA

-Narednih

dananećebiti opasnosti

odpoplava jer slijedi pre-

stanakpadavina i rast te-

meperature, takoda će se

vodostaji spustiti - kazao

jePobjedi direktorHidro-

meteorološkog zavoda

LukaMitrovićdodajući da

ćenivoSkadarskog jezera

i dalje rasti, zbogpritica-

njaMorače i njenihprito-

ka, ali da ćebitimnogo

manjeg intenziteta.

-Ovajpredah,prestanakpada-

vina,dobarjefaktorjerjesma-

njio rizik odpoplava - kazao je

Mitrović, dodajući da će više

temperature koje se očekuju

narednihdanauslovitipadvo-

dostoja.

vodostaj

Vodostaj na Skadarskomjeze-

ru, kako je rekao, juče je bio

360milimetara.

- To znači da je trenutno nad-

morska visina Jezera viša

osammetara i to su već visoke

vode - rekao jeMitrović.

RijekaBojana je, premanjego-

vimriječima, od petka porasla

zadvametra. Već jeprešla509

centimetara, a naš sagovornik

podsjeća da je rekordan nivo

bio 2010. godine - 636 centi-

metra.

- Ove vode nijesuni blizu onih

voda iz 2010, ali imaju nivo vi-

sokihvoda. Situacijupratimo i

na vrijeme ćemoobavještavati

javnost - rekao je Mitrović i

najaviodaćenjihovaekipada-

nasutvrditi koji jeprotcaj rije-

keBojane.

Da li je porast nivoa voda po-

vezan sa ispuštanjem akumu-

lacija na DrimuMitrović kaže

da nemaju informaciju jer Za-

vod za meteorologiju nema

komunikaciju sa Albanijom i

Makedonijom.

- Koja količina vode se ispušta

iz akumulacije pošto ih ima

četirinaDrimu, uAlbanijidvi-

je i dvije u Makedoniji mi ne

znamo. Pošto je tamo bilo do-

sta kišnih padavina, snijega

koji se otapa kako smo čuli iz

određenihmedija oni ispušta-

ju određenu količinu vode ko-

jasvakakoutičenavisokvodo-

staj Drima i samim tim Drim

preko Bojane povećava nivo

Jezera - kazao jeMitrović.

Najavio je i seriju visokih tem-

peratura, te novi kišni talas od

nedjelje. Padavine će biti in-

tenzivnije tokomponedjeljka,

ali i od sredine sedmice.

pRognoza

- Izvjesno je da se padavine

smanjuju, juče suvećprestale,

tako da su manji rizici od po-

plava. Dosta kiše biće naredne

sedmice, sve su to rizici koji

mogu usloviti dosta vode, ali

za sadanema većih rizika - ka-

zao jeMitrović.

Proteklihdana kako je istakao

područje Crne Gore i region

Balkana nalazili su se pod uti-

Svaka žena suočava se sa nekom

poteškoćomu ostvarivanju svojih prava, bilo

da je to pokušaj da se zaposli, da se izbori za

svoja radna prava gdje se često bilježe brojna

kršenja koja se nikome ne prijavljuju i to treba

da se promijeni, poručeno je samarša

Političkeporuke sa skupa

korisnicanaknada

Bivše korisnice naknada juče su ispred Skupštine orgaizo-

vale protest zbog ukinutih primanja, a pridružili su im se

predstavnici opozicije - lideri DF-a, SNP-a i Ujedinjene Crne

Gore koji su obećali da će im vratiti naknade koje su ukinute

prošle godine.

- Ne želimo političku korist, jer na vašoj muci ne treba

profitirati. Mi smo uz vas. Prvo što će DF uraditi kad dođe

na vlast biće vraćanje naknada. Vi morate da nastavite sa

protestima i nikad više ni na kojim izborima nemojte glasati

prevarante. To što su uradili vama je presedan - kazao je

Janko Vučinić.

I organizatorka skupa Željka Savković je događaj pretvorila

u politički pozvavši majke da daju glas opoziciji, jer će ,,oni

vratiti njihovo doživotno stečeno pravo“.

Osmomartovski marš organizovan u Podgorici

Ugrožena su i ona

pravazakoja suse

ženeveć izborile

ŽENENESMIJUDAĆUTE:

MaršorganizovanuPodgorici

Direktor Hidrometeorološkog zavoda LukaMitrović

Nemaopasnosti odpoplava

LukaMitrović

Proteklih dana kako je, kazao LukaMitrović, područje

Crne Gore i region Balkana nalazili su se pod uticajem

vrlo specifičnemeteorološke situacije koja je uslovila

obilnije padavine i jak južni vjetar

Elektronska sjednica Savjeta Javnog servisa završena juče

Ugovor dobiozele

Predsjednik

Savjeta, Vladimir

Pavićević namse

juče nije javljao,

niti je odgovarao

na poruke pa

nijesmo uspjeli

da saznamo

zbog čega

Ugovor već nije

dat na glasanje.

Generalna

direktorica RTCG

Andrijana Kadija

samo je rekla

da pitanje o

Ugovoru je za

Savjet, a ne za nju