Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Ministar fi-

nansijaDarkoRadunovićka-

zao je jučeda će seCrnaGora,

poosnovurebalansa, zadužiti

500miliona eura za refinan-

siranjeduga i 70miliona za

otkupakcijaodA2A izEPCG.

Vlada je na sjednici u srijedu

usvojila prijedlog rebalansa i

odlukeoovogodišnjemzaduži-

vanjudržave.

- Pokušaćemo da na inostra-

nom tržištu realizujemo euro-

obveznice do 500miliona eura.

Kroz saradnju sa Svjetskom

bankom očekuje se kamata od

3,25 do 3,5 odsto, što bi značilo

smanjenje od 1,5 odsto. To je

uštedaod30do50milionaeura

na zajam od 500 miliona eura,

zavisno da li se računa na četiri

ili sedam godina – rekao je mi-

nistar i dodao da Vlada prego-

vara nsa investitorima sa koji-

ma je do sada sarađivala.

- Jedan od razloga zbog kojeg

smo se odlučili da emisija euro-

bondabude500milionaještose

mogu javiti fondovi koji ne rade

na niže iznose. Nadamse da će-

mo uz pomoć konsultanata

SvjetskebankeiMMF-adoćido

šire baze potencijalnih investi-

tora-objasniojeRadunović. On

je kazao da pregovaraju sa A2A

o izlasku iz EPSG i da će se vje-

rovatnopraviti aneks ugovora.

- Detalji tog dogovora će brzo

bitisaopšteni,alimislimdapro-

ces razdruživanja izmeđuCrne

Gore i A2A treba da se realizuje

na obostrano zadovoljstvo.

Stvorićemo pretpostavke da na

transparentan način pronađe-

mo novog strateškog partnera -

kazao je on.

M.P.M.

PODGORICA

–Pregovarač-

ki timod 15 članovana čelu sa

ministromsaobraćajaOsma-

nomNurkovićemzadužen je

dapredloži Vladi optimalan

model gradnjedrugedionice

auto-putaodMateševado

Andrijevice, saopšteno jena-

kon sjedniceVlade.

Pokrenut je, kako se navodi,

proces stvaranja pretpostavki

da se tokomgradnje prioritet-

ne dionice autoputa obezbije-

di nastavak gradnje ostalih di-

onica do granice sa Srbijom.

Tim je zadužen da definiše

kriterijume za predkvalifika-

cijunajpovoljnijihponuđačau

skladu sa najboljommeđuna-

rodnompraksomu cilju zašti-

teinvestitora,daocjenjujepri-

kup l j ene ponude , vod i

pregovore i koordinira reali-

zacijuprojekta.

- CrnaGora je kroz investicio-

niokvirzaZapadniBalkando-

bila 5,5 miliona eura bespo-

vratnihsredstavazapripremu

idejnih projekata i pratećih

elaborata, autoku jepriprema

nove studije opravdanosti za

profil cijelog autoputa - navo-

di se u saopštenju i ocjenjuje

da se radi o ključnom razvoj-

nomi najvećeminfrastruktur-

nomprojektuu istoriji države,

koji direktno utiče na njenu

dostupnost i razvoj.

Usvojen je i prijedlog dopuna

Zakona o obligacionim odno-

sima i osnovama svojinsko-

pravnih odnosa u vazdušnom

saobraćaju, a usvpojen je i

plan koncesija u oblasti voda

za 2018, a data je saglasnost

Luštici development dau listu

imaoca upiše pet parcela u

Krašićima.

M.P.M.

PODGORICA

-GuvernerdrRadojeŽugićjuče

je ocijenioda poslovanjeNLBbanke karakteri-

šu pozitivni paramentri, ali da moraju uložiti

dodatni napor da smanje nekvalitetne kredite.

On je, na sastanku sa predsjednikom borda

NLBPodgoricaArčibaldomKremseromi glav-

nim izvršimdirektoromMartinomLeberleom

kazao da je zadovoljan predočenim razvojnim

planom. Kremser je naveo su planovi NLB-a

usmjereni na jačanje pozicije na crnogorskom

tržištu, krozulaganjauunapređenjetehnologi-

je i modernizaciju poslovnih procesa unutar

banke, koja će, po najavi Kremsera, uskoro biti

realizovana.

M.P.M.

PODGORICA

-Asocijacija

menadžeraCrneGore

(AMM) je i ove godine iza-

bralanajuspješnijeme-

nadžere i preduzetnike za

2017. godinuudeset katego-

rija. Odpristiglih250nomi-

nacijaprihvaćeno je 70, a

upravni odbor jeusvojiopri-

jedlog stručnog žirija zade-

set laureata.

- U kategoriji menadžer godi-

neuvelikimpreduzećima

i akcionarskim društvi-

ma izabranjeDraganBo-

kan predsjednik Volija, a

za preduzetnika godine

Goran Đurović, di-

rektor Cerova -

kaže se u saop-

štenju AMM-a.

Najbolja u ka-

tegoriji sred-

njih preduze-

ća je Mirjana

Mijušković,

d i rek t or i ca

Glosarija, a u

kategoriji ma-

lih preduzeća Radovan Radu-

lović, izvršni direktor Monte-

nomaks Control & Logistics.

Menadžer godineumikropre-

duzećima je Džemal Ravja, di-

rektor V. U. Veterinum, a za

mladog menadžera godine

proglašen je Miloš Golubović,

direktorVeleteksa.Ukategori-

ji preduzeća u većinskom vla-

sništvu države najbolji men-

džer je Slobodan Stanišić,

direktor Radio-difuznog

centra, a u javnim instituci-

jama Miomir M. Mugoša,

direktor Poreske uprave.

Nagraduzaživotnodjelo

dobio je i Miodrag

Gomilanović, a

najbolja škola za

menadžerejeFa-

kultet za među-

narodnuekono-

miju, finansije i

biznis Univerzi-

teta Donja Gorica.

Nagrade će biti uru-

čene 26. aprila u ho-

telu ,,Hilton“.

S. P.

PODGORICA

–Parlament je juče sa

dnevnog reda skinuoprijedlog zakonao

formiranjudržavne razvojnebanke i za-

konao inovativnoj djelatnosti zato što su,

kako jeocijenioZakonodavni odbor, u su-

protnosti sapravnimsistemom.

Parlament je, prije glasanja o skidanju ovih

tačaka potrošio više od tri sata da bi utvdili

dnevni red. Nakon rasprave, i dvije pauze iz

dnevnog reda su izuzeta ova dva prijedloga

jer su, kako je ocijenio Zakonodavni odbor,

iako u skladu sa Ustavom u suprotnosti sa

pravnimsistemom, odnosnonizomzakona.

Parlament sjutra nastavlja rad raspravom o

prijedlogu izmjena Zakona o svojinsko-

pravnimodnosima; o elektronskoj upravi…

M.P.M.

PODGORICA

-Unijaposlodavaca i GPURAsu

pozdravili prijedlogMMF-a za smanjenjepo-

reskogopterećenjana zarade i pozvali Vladu

daprimijeni takvemjere.

U saopštenju UPCG se navodi da su preporuke u

skladu sa zahtjevima i dugogodišnjim zalaganji-

ma poslodavaca.

- Raduje i ocjena ministra finansija Darka Radu-

novićadasupostojećaopterećenjanaradnajveća

uregionu- saopštili suizUPCG. IzUresuocijeni-

li da semoraju stabilizovati javne finansije i sma-

njiti javni dug tako što će spustiti poreze i time

oslobodili privredi sredstva za investicije, kako je

predložio MMF. Vlada, međutim, tvrde iz Ure,

radi suprotno, jer povećava poreze i otežava pri-

vrednu aktivnost. Podsjetili su da su ranije pred-

ložili smanjivanje taksi na zarade na ispod 50 od-

stodo 2030.

M.P.M.

Darko Radunović o rebalansu budžeta

Vladapozajmljujepolamilijarde

Adriatikmarinasa

Upravni odbor AMM izabrao

najuspješnije u 2017. godini

DraganBokan

menadžer godine

zu

7miliona

Vlada odlučila da formira ekspertsko-pregovarački timza projekat stoljeća

Pripremezanastavakgradnje

auto-putadogranice saSrbijom

Naknadezabilbordeod30do

85eurapokvadratugodišnje

Usvojen je prijedlog odluke o visini, uslovima

i načinu plaćanja godišnje naknade za bilbor-

de na državnomputu i pored njega.

Naknada za natpis do pet metara je 85

eura po kvadratu, do 10metara 70 eura, 20

metara 60 eura, 30metara 50 eura, do 50

metara 45 eura, preko 50metara 40 eura.

Naknada za natpise izrađene od platna, pvc i

sličnihmaterijala postavljenimna jarbolima

pored ili izdignuto iznad kolovoza državnog

puta 30 eura po kvadratu.

Ova se naknada nije plaćala otkako je Ustavni

sud 2013. poništio član na osnovu koga je

Direkcija davala rješenja i razrezivala naknadu.

Guverner se sastao sa rukovodstvomNLB

Smanjiti lošekredite

Skupština danas nastavlja rad

Razvojna banka

skinuta sa

dnevnog reda

Unija poslodavaca i URA o

prijedlozimaMMF-a

Podrška smanjenju

taksi na zarade

PODGORICA

- Turistička

ponuda Crne Gore predstavlje-

na je u Beču. Državni sekretar

Damir Davidović i direktorica

NTO Željka Radak-Kukavičić

imali su niz sastanaka sa pred-

stavnicima turističke privrede

zemalja njemačkog govornog

područja i drugih tržišta.

Pored sastanaka sa kompani-

jama sa kojim je već uspostav-

ljena saradnja, biće održani

sastanci sa predstavnicima

turoperatora Altours iz Nje-

mačke, ST Vorld iz Japana,

ITAKA iz Poljske, kao i sa pred-

stavnicima organizacija i udru-

ženja iz oblasti turizma kao što

je German karavaning institut.

Na sastancima se razgovara o

zajedničkimmarketing aktiv-

nostima na ovim tržištima.

Ove godine na crnogorskom

štandu promovišu se i nove

,,zelene ponude“ koje su rezul-

tat projekta ,,Towards low

Carbon Tourism“ koji realizuje

UNDP, u saradnji sa Ministar-

stvomodrživog razvoja i turiz-

ma i Nacionalnom turističkom

organizacijomCrne Gore. U

pitanju su smještajni objekti koji

su nosioci EU Eco label i Travel

lajf oznaka kvaliteta.

N.K.

Turistički sajamu Berlinu

Promovišu

zeleni turizam

Sa sjedniceVlade

Potpisivanjeugovora

DraganBokan

DarkoRadunović