Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Mini-

starstvopoljoprivrede

objavilo je javni pozivza

predajuzahtjeva za sub-

vencijeubiljnoj proi-

zvodnji zaovugodinu.

Podrška seopredjeljuju

uvidudirektnihplaća-

nja za sveobradivepo-

vršineu iznosuod 180

eurapohektaru.

Minimalna površina za

podršku samnjena je sa

0,5hektarana0,3hektara.

Za korisnike subvencija

mlađe od 40 godina obe-

zbjeđeno je još deset eura

po hektaru obradive po-

vršine. Proizvođači više-

godišnjihkrmnihkultura,

osim u godini zasnivanja

usjeva,imajupravona100

eura u naredne četiri go-

dine.

S.P.

PODGORICA

- Kompanija DP Vorld,

jedanodvodećihsvjetskih lučkihopera-

tora, zainteresovana je za privatizaciju

Luke Bar, saopšteno je nakon sastanka

premijera DuškaMarkovića i predsjed-

nikaiizvršnogdirektoragrupacijesulta-

na Ahmed bin Sulejema. Iz Vlade je sa-

opšteno da je kompanija DP Vorld

spremnadapreuzmeupravljanjeLukom

Bar. Marković je kazao da je zadovoljan

zboginteresovanja,uzocjenudajeupra-

vo takav partner potrebanCrnoj Gori.

- Moj i cilj Vlade je da resurse stavimo u

funkciju razvoja od čega će korist imati

Crna Gora i naši građani - rekao jeMar-

ković.

S.P.

PODGORICA

–Vlada je juče

usvojila i prijedlogeodlukao

naknadi zakomunalnoopre-

manje građevinskog zemlji-

štaPodgorice i BijelogPolja.

Naknada po kvadratu za prvu

A zonu u Podgorici je 141,56

eura, zaprvuzonu136,68, dru-

gu, 97,63, treću 73,22, četvrtu

63,46,petu48,8euraišestuzo-

nu nula eura. Naknada se mo-

žeplatiti odjednom, uzpopust

od 15 odsto. Ako se plaća u ra-

tama, prva iznosi 20 odsto

ukupne naknade. Za porodič-

ne i stambene zgrade do 200

kvadratanaknadasemožepla-

ćati na 20 godina, do 500 kva-

drata na pet, a za ostale na tri

godine. Za objekte čiji je inve-

stitor gravni grad naknada se

neplaća, zastambeneobjekte i

nadzemne garaže 80 odsto,

apart i kondohotele 50odsto...

Uodluci jepreciznonavedeno

šta čini koju zonu.

UBijelomPolju se za prvu zo-

nu plaća 44 eura po kvadratu,

drugu35,2 eura, treću26,4, če-

tvrtu 22, petu 13,2 eura, a u še-

stoj zoni je besplatno. I ovdje

seodobravapopustod15odsto

na uplatu kompletnog iznosa,

otplata na deset godina za

objekte kojim se rješava stam-

beno pitanje, do 500 kvadrata

pet godina, a veća kvadratura

na tri godine. Predviđeni su

popusti od 30 odsto za objekte

do 200 kvadrata kojima se rje-

šava stambeno pitanje do 70

odsto za objekte namijenjene

za proizvodnju, preradu, skla-

dištenje. Podržan je prijedlog

izmjena Zakona o državnom

premjeru i katastru, koji su

podnijeli poslanici Predrag

Sekulić, Marta Šćepanović i

Petar Ivanović, akojimse stva-

raju pretpostavke za primjenu

zakona o planiranju i izgrad-

nji, u dijelu legalizacija be-

spravnihobjekata.

M.P.M.

TIVAT

–Kreditni ugovor za

finansiranjedruge fazePor-

toMontenegrapotpisali su

juče generalni direktorUni-

verzal kapital bankeĐorđe

Đurđić i direktor pravnog

sektoraAdriatikmarinasa

SavoĐurović.

- Vrijednost ugovora je 37 mi-

liona eura, a odnosi se na fi-

nansiranje izgradnje druge

faze hotela Ridžent, koji po

planu treba da bude završen

do kraja 2019. godine – rekao

je Đurđić nakon potpisivanja

ugovora.

Riječ je o dva objekta sa apar-

tmanima, koji ćebitiuključeni

u kondo ponudu hotela

Ridžent.

- Moram da zahvalim kolega-

ma iz Adriatik marinasa na

strpljenu koje su pokazali

prethodnih skoro dva mjese-

ca, koliko traju ovi zahtjevni

pregovori. Svi u Univerzal

banci smo zadovoljni što smo

podržali ovaj značajni proje-

kat za Crnu Goru – kazao je

Đurđić i naglasio da je Porto

Montenegro značajno izmije-

nio Crnu Goru, pogortovu ot-

kako je ICD ušao u vlasništvo

PortoMontenega.

-Tonasjepreporučilokaopri-

rodne partnere za jedan ova-

kav projekat, s obzirom na to

da je Univerzal kapital jedina

banka u regionu koja ima

predstavništvo u Dubaiu. Mi

smo se u prethodnomperiuo-

du specijalizovali za praćenje

velikih projekata, jer je Uni-

verzal kapital banka dio gru-

pacije koja trenutno realizuje

najznačajnije projekte u Cr-

noj Gori – rekao je Đurđić i

naglasio da su prestavnici

banke i Adriatikmarinasa, ko-

ji upravlja Porto Montene-

grom,otvorilipregovoreidru-

gim projektima ICD-ia i

Adriatikmarinasa, kojese tiču

CrneGore.

- Poziciju Uniuverzal kapital

banke ne posmatramo kao

kreditora,većkaofinansijskog

partnera – rekao jeĐurđić.

Vlada je ranije dala saglasnost

Adriatikmarinasudausposta-

vi hopoteku na dvije zgrade u

izgradnji za ovaj kredit. Riječ

je o objektima ,,PM1.5“ i ,,PM

1.14“, koje gradi Štrabag.

J.R. –S.P.

PODGORICA

–Ugovor o

zajmuod30miliona eura za

MIDAS2potpisali su juče

ministar finansijaDarkoRa-

dunović i šef kancelarijeSB

zaCrnuGoru i BiHEmanuel

Salinas. Rokotplate je 25go-

dina, kamatna stopa šesto-

mjesečni euriboruvećanza

1,25odsto.

-Za jačanje poljoprivrede, ru-

ralnog razvoja i ribarstva opre-

dijeljeno je 25 miliona, za be-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarnu politiku tri milio-

na, za modernizaciju ribarskog

sektora šest miliona i milion za

upravljanje projektom – obja-

snio jeRadunović.

Salinas je podsjetio da su kroz

MIDAS1obezbijeđenigrantovi

za 660 farmera od 6,5 miliona

što jepomoglodasesufinansira

unapređenje i modernizovanje

objekata i proizvodnihprocesa.

Ministar poljoprivredeMilutin

Simović je ocijenio da će to biti

impuls za otvaranje novih rad-

nihmjesta,usvajanjestandarda

irazvojpoljoprivrede,ribarstva

i bezbjednosti hrane.

M.P.M.

PODGORICA

-Krajnji rok

zapodnošenje zahtjeva za

legalizaciju je 15. jul ove go-

dine i istekomtog rokane

postojimogućnost legaliza-

cije, saopšteno je izMini-

starstvaodrživog razvoja i

turizma.

- Znači, građani Crne Gore, a

tosu i građani koji živena teri-

toriji Tuzi, shodno Zakonu,

imaju pravo i obavezu da pod-

nesu zahtjev za legalizaciju

bespravnosagrađenihobjeka-

ta do 15. jula 2018. godine - sa-

opšteno je izMinistarstva.

Ukolikoseneporijaveza lega-

lizaciju snosiće posljedice

predviđene zakonom –prekr-

šajne sankcije, plaćanje na-

knade za korišćenje prostora

opštini, plaćanje uvećanog

poreza za bespravni objekat,

nemogućnostlegalizacijeiko-

načnouklanjanjeobjekta,koje

troškove sami snose.

Podsjetili su da je članom 53a

Zakona o teritorijalnoj orga-

nizaciji Crne Gore propisano

da će do obrazovanja organa

lokalne uprave opštine Tuzi,

poslove iznjihovenadležnosti

obavljati organi lokalne upra-

ve gradske opštineTuzi.

N.K.

PODGORICA

- Predstavnici kontrole letenjaSrbije i

CrneGore (SMATSA) suzajedno sakolegama iz regi-

onapredstavili projekat slobodnogkorišćenja rutau

zajedničkomvazdušnomprostoruJugoistočneEvro-

pena svjetskomkongresuuBarseloni.

- Projekat je implementiran 1. februara ove godine, a od-

nosi se na vazdušne prostore država na saobraćajnoj osi

odAustrije do Crne Gore i Srbije, a omogućava izbor naj-

kraćih ruta od centralne do Jugoistočne Evrope - kaže se

u saopštenjuSMATSA-e.

S.P.

Javni poziv za subvencije u biljnoj proizvodnji

Premijer se susreo sa čelnicima kompanije DP Vorld

Podrška 180eurapohektaru

Arapi spremni dapreuzmuLukuBar

Odobrene komunalne naknade za Podgoricu i Bijelo Polje

Uprvoj Azoni uPodgorici

zakvadrat 141,56eura

Ministar nansija i predstavnici Svjetske banke potpisali ugovor

Poljoprivredi 30miliona

USD 1.24210

JPY 131.83000

GBP 0.89465

CHF

1.17310

AUD

1.59120

CAD 1.60440

Kursna lista

UMadridu održan svjetski ATMkongres

Predstavljeno slobodno

korišćenje ruta u regionu

Ministarstvo podsjeća da se legalizacija prijavljuje do 15. jula

Taj rokvaži i zaTuzi

Potpisan kreditni ugovor Univerzal kapital banke i

Zadrugu f

Ridženta

Zgradedruge fazehotelaRidžent

PotpisivanjeugovorazaMIDAS2

DivljenaseljeuPodgorici