Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

UjedinjeneCrneGoreGo-

ranDanilovićnijeprihvat-

ljivDemokratskom

frontu i dijelu„gra-

đanskeopozicije“

kaozajednički kan-

didat opozicije za

predsjednikaCrne

Gore.

To je Pobjedi saopšteno iz

DF-a, kao i iz dijela „građanske

opozicije“, uznaglasakda imje

u prvom planu nestranački

kandidat okokojegbi seokupio

najveći dio opozicionihpartija.

Danilovićjeujavnomproglasu,

koji je objavio „Dan“, predložio

ostalim opozicionim subjekti-

ma da ga podrže kao predsjed-

ničkog kandidata na izborima

15. aprila. To samokandidova-

njenije,međutim,bašnaišaona

veliki odjek ni u Demokrat-

skom frontu, niti kod stranaka

tzv građanske opozicije.

Demokratskom frontu nije stigao bilo kakav zvani

Danilovićnepri

nemajukonkre

UDF-uočekujuda bi imdio ,,građanske

opozicije“ najkasnije do kraja sedmice

mogaoponuditi kaopotencijalne

kandidateMladena Bojanića ili Momira

Đurovića, tvrdi izvor Pobjede

PODGORICA

–Administra-

tivni odbor, ukoliko i kad

goddobije imenaopozicio-

nihkandidatakoji omoguća-

vaju formiranjeodbora za

medije, spreman jeda se i

prekonoći sastanekakobi-

smo formirali toznačajno

radno tijelo–kazao je zaPo-

bjeduLuiđŠkrelja, pred-

sjednikAdministrativnog

odbora.

On je istakao da treba pitati

opoziciju za razloge zašto još

nije formiranodborzamedije.

- Administrativni odbor nije

uspio da obavi taj posao u ne-

dostatku elementarnih uslova

–opozicijanijepredložilasvo-

je kandidate. Treba pitati njih

zaštonemamoodbor zamedi-

je – istakao je Škrelja.

Šef poslaničkog kluba Demo-

kratskogfrontaMilutinĐuka-

nović, međutim, kaže da opo-

zicija neće mijenjati stav,

odnosno da neće predlagati

kandidate za odbore.

- Nema promjene kod nas o

tom pitanju – kazao je kratko

Pobjedi Đukanović.

Kampanja uoči predsjednič-

kih izbora će, sudeći poopozi-

cionom stavu, početi bez od-

bora za praćenje primjene

Zakona o izboru odbornika i

poslanika u dijelu koji se od-

nosinamedije.Uslovzanjego-

vo formiranje je podrška dvo-

trećinske većine članova u

odboru, a bez opozicionih

predstavnika on ne može biti

Kampanja uoči predsjedničkih izbora počeće bez odbora zamedije, vlada

PODGORICA

-Ministarod-

branePredragBoškovićpo-

sjetio jedanasviše izraelskih

kompanijauoblasti vojne in-

dustrije, sciljemrazmatranja

mogućnostiunapređenjasa-

radnjedvijedržavenapolju

modernizacijevojske.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva,Boškovićjedrugogdanabo-

ravkauIzraeluposjetiouTelAvi-

vuMemorijalni vojnimuzej, dok

jeuJerusalimupoložiovijenacu

JadVašemu,memorijalnomcen-

tružrtvamaHolokausta.

- Radi razmatranjamogućnosti

konkretnogunapređenjasarad-

njedvijezemljenapoljumoder-

nizacije vojske, Bošković je sa

saradnicima posjetio više izra-

elskih kompanija iz oblasti voj-

ne industrije, kaže se u saopšte-

nju.

Navodi se da se Bošković, za-

ključujući zvaničnu posjetu

Izrael, sastao i sa predstavnici-

ma Izraelskog brodogradilišta,

radi jačanja postojećih kapaci-

tetaMornariceVojskeCrneGo-

re.

R.P.

Škrelja: Čekamoopozi

Ministar odbrane Predrag Bošković u Jerusalimu i Tel Avivu

Saradnjazamoderniju

crnogorskuvojsku

PODGORICA

- Lider Pra-

ve Crne GoreMarkoMila-

čić predao je danas Držav-

noj izbornoj komisiji

potpise za učešće na pred-

sjedničkim izborima, koji

će biti održani 15. aprila.

MilačićjekazaodajePrava

Crna Gora čekala da se po-

litička scenauozbilji i da su

neozbiljni svi učesnici u

pregovorima prema glasa-

čima opozicije, ali i građa-

nima.

-MiuPravojCrnojGorini-

smo dali nijednu izjavu i

gest, kojibimogaodaugro-

zi pregovore opozije i sma-

tramo da je prošlo svo nor-

malno i elementarno

vrijeme za dogovor opozi-

cije - rekao jeMilačić novi-

narima, poslije predaje

potpisa.

R.P.

PODGORICA

–Centar zademokratsku tranzicijuobjavio je

da se tojNVOobratiloviše građanakoji sumnjajuda sunji-

hovi lični podaci zloupotrijebljeni i potpisi falsikovani zapo-

dršku jednomodpredsjedničkihkandidata.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica saopštio je da su im

dostavljeni lični podaci samatičnimbrojevima tih građana, na-

končegasuse, kaoorganizacijaovlašćenazaposmatranje izbor-

nog procesa, obratili Državnoj izbornoj komisiji tražeći uvid u

potpise podrške kako bi provjerili te navode. DIK je CDT infor-

misao da će se zahtjev razmatrati na sjednici Komisije, zakaza-

noj za danas.

- CDT je dobio mnoštvo navoda da su zloupotrijebljeni potpisi

građanakoji uperioduprikupljanjanijesuboravili uCrnojGori.

ApelujemonaDIKdanamhitnoomogući uvidupotpisepodrš-

ke kako bismo provjerili navode, a onda zaključke procesuirali

prema nadležnimorganima - kazao jeKoprivica.

CDTjepozvaoDIKda ispuni preporuke teNVOiz2016. godine,

i da preko zaštićene veb aplikacije omogući građanima da pro-

vjere da li je neko zloupotrijebionjihove podatke i potpise.

- Nakon predaje potpisa podrške DIK ne provjerava autentič-

nost potpisa, već samo da li je osoba koja je dala potpis u birač-

kom spisku i da li se poklapa matični broj. Smatramo da bi ova

vrsta kontrole bila odključne važnosti, jer je i ranije bilo sumnje

u autentičnost potpisa - dodao jeKoprivica.

I.K.

CDT saopštio da se građani žale da su impojedini

predsjednički kandidati falsi kovali potpise

Koprivica traži

odDIK-auvidu

potpisepodrške

Milačić

predao

potpiseza

učešćena

izborima

Šef poslaničkog kluba Demokratskog frontaMilutin

Đukanović, međutim, kaže da opozicija nećemijenjati

stav, odnosno da neće predlagati kandidate za odbore

NEĆEGANIKO:

GoranDanilović

MilutinĐukanović

LuiđŠkrelja

PODGORICA

–Predsjedniš-

tvoDemokratskepartijesoci-

jalistaodlučilo jesinoćdaće

predsjedničkikandidatDPS-a

biti izabrannasjedniciGlav-

nogodborapartijekojaćese

održatinarednesedmice.

U kratkom saopštenju nakon

sjednice kojomje predsjedavao

predsjednikDPS-aMiloĐuka-

nović konstatuje se da je u toku

,,finalna faza izbora kandidata

DPS za predsjednika Crne Go-

re“.

- Predsjedništvo DPS je razgo-

varalo o više kvalitetnih prijed-

loga za predsjedničkog kandi-

data,kojibisigurnopobijedilina

izborima. Na sjednici Glavnog

odbora, koja će biti održana to-

kom naredne sedmice, Demo-

kratska partija socijalista će

odreditisvogkandidatazapred-

sjednika Crne Gore, ističe se u

saopštenju sa sjednice Pred-

sjedništva Demokratske partije

socijalista. Prema saznanjima

Pobjede, prije sjednice Pred-

sjedništva održane su konsulta-

cijenajjužegvrhapartije,kojima

su, osimMila Đukanovića, pri-

sustvovali i premijer Duško

Marković, Branimir Gvozdeno-

vić, Milan Roćen, TarzanMilo-

šević iMilutinStijepović.

NasjedniciPredsjedništva, koja

je trajala tri sata, konstatovano

je da je proteklihmjeseci obav-

ljenavrloširokaunutarpartijska

rasprava koja je pokazala da je

pobjeda kandidata DPS-a na

predsjedničkim izborima jedan

od uslova za ,,nesmetan nasta-

vak sprovođenja politike evroa-

tlantskih integracija i privred-

nogzarvojaCrneGore“.

Prema dosadašnjim informaci-

jama, unutarstranačka sondaža

jepokazaladapartijskočlanstvo

najviše predlažeMila Đukano-

vića,alidaonnijeodlučiohoćeli

učestvovati upredsjedničkoj tr-

ci jer smatra da treba da se pre-

vashodno posveti radu na ka-

drovskom osvježavanju i

jačanju partije. Ukoliko Đuka-

novićnebudekandidat,najveće

šanse imaju Milica Pejanović-

Đurišić,nekadašnjapredsjedni-

ca stranke i bivša ministarka

odbrane i Milutin Simović, ak-

tueni potpredsjednik Vlade i

ministarpoljoprivrede.

D.Đ.

Sjednica Predsjedništva Demokratske partije socijalista protekla u

raspravi o predsjedničkomkandidatu partije

Odlučiće

Glavni

odbor

sljedeće

sedmice

PredsjedništvoDPS je razgovaralo ,,ovišekvalitetnihprijedlogaza

predsjedničkogkandidata, koji bi sigurnopobijedili na izborima“

Halil Duković, IlijaAšanin iMevludinNuhodžić