Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

CrnomGorom

TIVAT

– Palme na gradskoj

rivi Pine i na rivi u Donjoj

Lastvi koje je uništio insekt

crveni surlaš biće uklonjene,

a briga o ostalim stablima u

nadležnosti je Komunalnog

koji će predviđene tretmane

sprovoditi mjesečno – saop-

šteno je nakon sastanka

rukovodstva opštine i tog

preduzeća sa predstavnicima

Radne grupe za izradu prijed-

loga plana zamjenske sadnje.

Radna grupa, sačinjena od

inženjera poljoprivrede, hor-

tikulture, arhitekture, teh-

nologije, diplomiranih

biologa i turizmo-

loga, formirana

u decembru

2017. godine, napravila je pre-

sjek stanja.

- Utvrđena je narušenost pej-

zaža na glavnimpriobalnim

šetalištima, ali i na drugimpri-

vatnim i javnimpovršinama.

Na timpovršinama postoje

četiri vrste palmi: „kanarska“,

„visoka žumara“, „niska

žumara“ i „vašingtonija“. Od

crvenog surlaša stradala je

„kanarska palma“. Od ukupno

290 njenih stabala stradalo je

80 - saopštili su nakon sastan-

ka iz kabineta predsjednice

opštine.

Budžetom za 2018. godinu

opština je za saniranje štete

nastale djelovanjembiljne šte-

točine, tzv. crvenog palminog

surlaša, opredijelila 100.000

eura.

S. K.

TIVAT:

Opština o šteti koju je napravio crveni surlaš

SAČUVATI PREPOZNATLJIVOSTTIVTA:

RivaPine

Stradalo80palmi

DANILOVGRAD

–UDomu

starih„Duga“uMartinićima

kodDanilovgradabilo je si-

noćnesvakidašnjeveselo.

,,Krivac“ za to jeknjiževnik,

profesorDraganKoprivica

koji je održaoautorskoveče

poezije,muzike i humora.

Tako je ispunioobećanjeda

ćeopet doći, koje jedao sta-

narimanakonpozorišne

predstave „Dobroveče,

Montenegro“datoprijene-

kolikomjeseci.

Koprivica je u višečasovnom

programu govorio ljubavnu

poeziju i aforizme, svirao na

harmonici i pjevao evergrin

numere i hitove Zorana Kale-

zića, Halida Bešlića, Šabana

Šaulića i drugih poznatih in-

terpretatora narodne i zabav-

nemuzike.

– Rado samse odazvao pozivu

direktorice Doma, Marine

Iković, da razveselim stanare i

njihov boravakučinimljepšim

i radosnijim. Susret sa osoba-

ma trećeg doba kojima je ne-

ophodna pažnja i uvažavanje

zamene uvijek predstavlja za-

dovoljstvo-rekaojeKoprivica.

Prema riječima direktorice

Iković, personal i medicinsko

osoblje te gerijatrijske ustano-

ve se maksimalno trude da se

obezbijede optimalni uslovi

boravka za 32 štićenika iz svih

krajeva Crne Gore i jednu Ru-

skinju i da se s vremena na vri-

jeme organizuju kulturno-za-

bavne i sportske aktivnosti,

kako bi se na najljepši način

manifestovala empatija onih

koji brinu o njihovomzdravlju

i raspoloženju.

Ona jezahvalilaKoprivici i vo-

diteljki programa, Adrijani

Žolji-Bošković. Riječi hvale

uputila je predsjedniku Skup-

štine opštine Bar, Radomiru

Novakoviću, koji je posjetio

Dom starih „Duga“ u tom pri-

morskom gradu i stanarima

uručioprigodne poklone.

B. KADIĆ

ISPUNIOOBEĆANJE:

KoprivicauDomu

DANILOVGRAD:

Osmi mart u Domu „Duga“

Večepoezije,

pjesme i humora

HERCEGNOVI

– Hercegnov-

ska Služba zaštite i spašavanja

dobila je, zahvaljujući donaciji

japanskeambasadeuBeogradu,

novo navalno vozilo, koje je po

svojimperformansama idealno

zaintervencijeuuskimulicama,

na Šetalištu Pet Danica i u zale-

đu grada. Donacija je realizova-

nauokviru ,,Popos“projekta.

Juče je vozilo i zvanično preda-

tohercegnovskimvatrogascima

koji su izveli i pokaznu vježbu

gašenjazapaljenogautomobila.

Prvi sekretar ambasade Japana

JamatoMasajoši kazao je da je

timprojektomobezbijeđenovi-

še od 63.000 eura za nabavku

vatrogasnog vozila i spasilačke

opreme.

Predsjednik opštine StevanKa-

tićjepodsjetiodajenapodručju

HercegNovogtokomljetaza60

danabilo360požara.

Komandir Vatrogasne jedinice

Aleksandar Škobalj je objasnio

dajeriječovišenamjenskomvo-

zilu, koje posjeduje visoke per-

formanse.

–Namijenjeno jezauskeuliceu

slučajevima požara, saobraćaj-

nihudesa.Možedaprihvati oko

200 litara vode, posjeduje 60

metara navalnog crijeva, apara-

te, motornu pilu, hidraulični

uređaj za rezanjevozilausluča-

jusaobraćajnogudesa,izolacio-

neaparate,merdevine,aparatza

gašenje električne energije, za

gašenje pjenom i druge uređa-

je–kazao jeŠkobalj.

Ž.K.

Lakše

ćečistiti

uskeulice

HERCEGNOVI:

Donacija Službi zaštite

U lokalnoj upravi razmatrajumogućnost da se na najatrak-

tivnijim lokacijama, i to prije svega na Pinama i na rivi u

Donjoj Lastvi, dio postojećih uništenih palmi zamijeni istom

tzv. ,,kanarskom“ vrstom.

- Takav potez bio bi rezultat namjere da Tivat ne izgubi

prepoznatljiv identitet, koji je i u smislu pejzažnog i arhitek-

tonkog uređenja prepoznao palmu kao značajnu vrstu. Pla-

nira se intenzivniji tretman postojećih i potencijalno novih

stabala, dok će se na drugim javnimpovršinama razmotriti

sadnja druge vrste bilja – navedeno je u saopštenju.

NaPinamaopet ,,kanarke“