Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

Gradilište

koje jenedavnootvorenona

ugluulicaDesetehercego-

vačkebrigade iOrjenskogba-

taljona, gdje jeumjesto stare

porodičnekućeplaniranpo-

slovno-stambeni prostor sa

pet etaža, izazvalo jenegodo-

vanje stanarakoji živeune-

posrednoj blizini. Oni sudo-

datnouznemireni, jer veći

objekat, kako smatraju,može

dapokreneklizištekoje jena

ovompodručjuaktivno.

Prije nekoliko godina sanirana

je magistrala koja je „tonula“

upravo na toj lokaciji, a tokom

priprema za projekat sanacije

Kanli kule, koja je u blizini no-

vootvorenog gradilišta, utvrđe-

no je da je klizištem obuhvaće-

no oko tri hektara površine.

Stanari okolnihzgrada suneza-

dovoljni i budućim izgledom,

ali i spratnošću objekta jer im

zatvara pogled na more. Nova

zgrada imaće suteren, prize-

mlje, dva sprata i potkrovlje.

Usekretarijatu,štosetičeizgle-

da budućeg objekta, smatraju

dasepitanjaarhitekturenemo-

gu bazirati na „ličnom ukusu“,

većnaprincipimastrukekojase

definiše kao nauka i umjetnost

oblikovanja prostora.

Kako dalje objašnjavaju, urba-

nističko-tehnički uslovi za

objekat su izdati 2012. godine

na osnovu važećeg planskog

dokumentaDUP „Srbina“.

- Zausklađenost projekta saur-

banističko-tehničkimuslovima

(spratnostobjekta,građevinska

i regulaciona linija, koeficijenti

zauzetosti i pokrivenosti i svi

ostali propisani uslovi), odgo-

voran je revident tehničke do-

kumentacije kojeg imenuje in-

vestitor. Dakle, zaključuje se da

odgovornost za projektovanje

objekata i poštovanje propisa-

nih parametara datih planskim

dokumentom,snoseprojektant

irevidenttehničkedokumenta-

cije – objasnili su iz sekretarija-

ta.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Mještani uznemireni zbog gradnje nove zgrade

Strahujudaće se

pokrenuti klizište

Prije nekoliko

godina sanirana je

magistrala koja je

„tonula“ upravo na

toj lokaciji. Tokom

priprema za

projekat sanacije

Kanli kule,

koja je u blizini

novootvorenog

gradilišta,

utvrđeno je

da je klizištem

obuhvaćeno

oko tri hektara

površine

Iz Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju opštine saop-

štili su da nijesu izdali građevinsku dozvolu.

- Glavni gradski arhitekta je izdao saglasnost na idejno rješenje

objekta, a to predstavlja samo jedan od preduslova za podnoše-

nje prijave građenja objekta u skladu sa članom91 Zakona o pla-

niranju prostora i izgradnji objekata – saopštili su iz sekretarijata.

Na tabli koja je postavljena na gradilištu navedeno je, pored osta-

log, da je građevinska dozvola izdata 18. januara ove godine.

Sekretarijat:Nijeizdata

građevinskadozvola

Na tabli koja je postavlje-

na na gradilištunavede-

no je da je, po zahtjevu iz

decembra prošle godine,

građevinska dozvola

izdata 18. januara

CETINJE

Usljedpovećanja

vodostajanaSkadarskomje-

zeru juče jenapodručjuŽa-

bljakaCrnojevićapoplavlje-

nonekolikopomoćnih

objekata i dioputaprema

Ponarima. Stambeni objekti

nijesuugroženi.

Juče su na području Žabljaka

Crnojevića intervenisali i va-

trogasci. Oni suevakuisali sto-

ku koja je zbog vode bila zaro-

bljena u štalama.

Kako nam je saopšteno iz Va-

trogasne jedinice, nivo jezera

jučejeporastaoza22centime-

tra uodnosuna srijedu.

Na terenu je bila ekipa od četi-

ri člana Službe zaštite i spaša-

vanja prijestonice.

– Očekuje se da vodostaj u to-

kunoćidodatnoporaste, alimi

smo pripravni za eventualne

intervencije – kazali su iz

Službe zaštite i spašavanja.

J.Đ.

PRIPRAVNI:

Vatrogasci uakciji

CETINJE:

Povećan vodostaj Skadarskog jezera

Poplavljenput

premaPonarima

MOJKOVAC

U Udruženju

hendikepiranih „Srce“ nadali

su se da je Dan žena dobra pri-

lika da prodaju suvenire, izra-

đene u njihovom Socijalnom

preduzeću. Postavili su juče

u jutarnjim satima štand na

gradskom trgu, ponuda je bila

bogata, cijene izuzetno pristu-

pačne, ali kupaca, kao i mnogo

puta ranije, nije bilo.

Njihovi sugrađani, kaže pred-

sjednik Udruženja Duško Rako-

čević, ostali su vjerni navici da

karan ilima damama čestitaju

njihov praznik.

- Niko se ozbiljno nije ni zainte-

resovao za naše suvenire, iako

su oni idealan poklon za ovu

priliku. Svi su ,,trčali“ sa karan i-

lima da čestitaju damama pra-

znik. Nemamništa protiv cvije-

ća, ali ono je simbol koji kratko

traje. Na drugoj strani, naši

suveniri su nešto što ostaje, a

mnogi imaju i praktičnu primje-

nu. Razočaran sam, ne toliko

timmahanjem sa cvijetom

koliko nezainteresovanošću

Mojkovčana za naše suvenire,

time i osobe sa invaliditetom

jer ih one izrađuju - rekao je

Rakočević.

R.Ć.

Suveniri Udruženja „Srce“ nijesu prošli na Dan žena

Mojkovčani radije

kupovali karanfile

RAZOČARANI:

Štandnagradskomtrgu

OBJEKATĆEIMATIPETETAŽA:

Sporna lokacija

NAVEDENIPODACI:

Tablanagradilištu

NIKŠIĆ

PovodomDana že-

na, Udruženje zapomoć lici-

maometenimurazvoju

(UZPD) u saradnji saNVO

Bankahraneorganizovalo je

u Igračkoteci proslavuza

majkedjece sa invaliditetom.

Uzpjesmu, igru, dodjelupo-

klona... direktoricaUdruže-

njaMilušaŽugićporučila je

da su svedame sadjecomdio

velikeporodice.

-Zajednosmojači,stalnotogo-

vorimo. To što vi činite za vašu

djecuvelika je stvar, velikahra-

brost i hvala vam i na tome što

ih podržavate, što podržavate

rad našeg udruženja. Zajedno

smo u ovome već 26 godina.

Mogusaponosomdakažemda

je kroz naše udruženje prošlo

višeod400djeceimladihrazli-

čitihdijagnoza,različitoguzra-

sta. Danas su mnogi od njih na

fakultetima, u osnovnimškola-

ma, uvrtićima, u srednjoj školi.

Takođe ih ima puno koji su za-

posleni. Ima ih koji su osnovali

svojaudruženja.Imaihkodnas

devetorokoje rade imi od2011.

godine kontinuirano zapošlja-

vamo osobe sa invaliditetom.

Srećni smo zbog svega što smo

uspjeli sa njima. Otvorili smo

prvi frizerski salon koji je pre-

rastao u frizersko-kozmetički

salon u kome rade OSI kao fri-

zeri, otvorili smoprvuteretanu

ukojoj sebave sportskimaktiv-

nostima i jačaju svoje mišiće,

pravilno držanje tijela. Postigli

smo mnogo, nadamo se da će-

mo još više – podsjetila je

Žugić.

Majkedjecekojakoristeusluge

Udruženja saglasne su da im je

osmijeh njihove djece najveći

poklon zaDan žena.

- Ja sammajka, a svaka majka

ima

srceborca.Da

je lakoživje-

tisadjecomsaposebnimpotre-

bama nije, a da je teško – ko će

za svojedijete reći damu je teš-

koća. Samo treba ići dalje, život

ide dalje, i gledati u budućnost

– rekla je Sonja Leković, majka

djeteta koje koristi usluge

Udruženja.

S.D.

NIKŠIĆ:

Udruženje za pomoć osobama ometenimu razvoju

Svakamajka ima srceborca

VIŠEODDRUŽENJA:

Jučeu Igračkoteci

PLAV:

Rekonstrukcija hotela ,,Plavsko jezero“

Uložićedvamilionaeura

PLAV

Rekonstrukcija hotela

,,Plavsko jezero“ biće uskoro

nastavljena poslije skoro

godinu pauze, a radovi će se

odvijati intenzivnije. U naredne

dvije godine biće uloženo više

od 2.000.000 eura, i otvoreno

više od 30 radnihmjesta.

To su poručili vlasnici hotela

Nino i Hajro Mushkola koji su

kupili taj objekat. Oni su juče

obišli hotel zajedno sa pred-

sjednik opštine Plav, Orhanom

Šahmanovićem, i predsjednik

Skupštine IzetomHadžimušo-

vićem.

– Spremni smo da uložimo

preko 2.000.000 eura i da

otvorimo preko trideset rad-

nihmjesta. Cilj nam je da tzv.

stari hotel što prije stavimo u

funkciju a na novomhotelu će

biti zamijenjen krov i stolarija –

kazali su vlasnici Mushkola.

Orhan Šahmanović je tom

prilikom istakao da se radi o

investiciji koja ima veliki značaj

za turizamu Plavu.

Iz lokalne uprave objasnili su

da se hotel sastoji iz dvije gra-

đevine, nove i stare. Sadašnji

vlasnici su, kako su dodali,

započeli rekonstrukciju u pro-

ljeće prošle godine, ali su zbog

sudskog postupka radovi bili

obustavljeni.

I.T.