Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 9. mart 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do 14:30

sati niskonaponska mreža

„Stari Termovent“ i dio grad-

skog područja Andrijevice.

BAR:

od 9:30 do 14 sati Gluhi

Do i Limljani do Pozana, kao i

vodovodne pumpe Malo i Velje

oko.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 14

Rasovo; od 9 do 15 sati Ravna

Rijeka i Godijevo;

BUDVA:

od 9 do 15 sati Mar-

kovići, Mažići, Lapčići, Pobori,

Gornji Pobori, Duletići, Stanišići

i Brajići.

CETINJE:

od 9 do 14 sati pod-

ručje Građana, Oćevići, Zaćir,

Dubova, Ćeklin, Strugari, Mar-

kov Do, Bokovo, Đinovići, Kosi-

jeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari,

Orašani, Mikulići i Tomići.

MOJKOVAC:

od 9:30 do 13

sati Štitarica;

KOLAŠIN:

od 8:30 do 14 sati

Međuriječje i Šljivovica.

KOTOR:

od 8 do 18 sati Mar-

kov Rt (ugradnja ,,pametnih“

brojila).

NIKŠIĆ:

od 8 do 11 sati Staro

pazarište; od 9 do 15 sati

Donje Selo (Petrovići), Balo-

savi, Tupan, Klenak, Štrpca,

Dubravča Do, Dolovi, Milovići,

Macavare, Renovac, Miljanići,

Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Crni

Kuk, Somina, Krtine, Dubočke i

Cerovačka Glavica; od 10 do 12

sati Štedim.

ULCINJ:

od 8 do 17 sati

Kolomza.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Carine.

I.T.

DioBudve

bez struje

pet sati

CEDIS

PODGORICA/BUDVA

Na

područjuBudveprošle godi-

ne registrovana su372kri-

vičnadjela, što je84manje

nego2016. godine–navede-

no jeu izvještajuo raduCen-

trabezbjednosti u toj opšti-

ni za 2017. godinu.

U dokumentu o kojem će na-

redne sedmice raspravljati

budvanski odbornici navede-

no je da su od ukupnog broja

krivičnih djela nepoznati po-

činioci izvršili 204 (271), od

kojih je rasvijetljeno 141 (150),

tako da procenat rasvijetlje-

nosti iznosi 69,11 odsto što je

55,35odstovišenegoprethod-

ne godine. Zbog osnovane

sumnje da su počinili krivična

djela, nadležnim tužilaštvima

podneseno je307 (423)krivič-

nih prijava protiv 268 (334) li-

ca.

Registrovano je 36 povratnika

u vršenju krivičnih djela, 10

više u odnosu na prethodnu

godinu.Recidivizamjenajviše

izražen u vršenju imovinskih

delikata i to u 21 ili 58 odsto

slučajeva.

Maloljetne osobe izvršile su

25 krivičnih djela (21 stariji

maloljetnik, dva mlađa malo-

ljetnika i dvoje djece) dok su

njih osmoro bili žrtve. Strani

državljani su u 73 ili 27,23 od-

sto slučajeva registrovani kao

izvršioci krivičnih djela, dok

su u 104 ili 30 odsto slučajeva

oštećeni.

KRVNI DELIKTI

Iz oblasti krvnih delikata, re-

gistrovana su 22 (43) krivična

djela. Nepoznati izvršioci su

počinili 14, naknadno je rasvi-

jetljeno devet. U odnosu na

2016. godinu, broj krivičnih

djela izoblasti krvnihdelikata

manji je za 21 djelo ili 48,8 od-

sto.

U strukturi krivičnih djela

najzastupljenija su krivičnih

djela teška tjelesna povreda –

10,zatimlakatjelesnapovreda

–pet, ubistvoupokušaju–pet,

učestvovanjeutučiijednoteš-

ko ubistvo (Slobodan Šarano-

vić).

- Angažovanošću službenika

kriminalističke policije rasvi-

jetljena su krivična djela iz

prethodnih perioda. Teško

ubistvo iz decembra 2016. go-

dine (Đorđe Boreta i Dragan

Zečević). Postoji osnovana

sumnjadasugapočiniliVasili-

je Rafailović, Ratko Vušović i

Ivan Cicmil, stvaranjem kri-

minalne organizacija. Zatim,

ubistvoizvršenooktobra2015.

godine (Goran Đuričković).

Identifikovan je izvršilac Sr-

đan Popović iz Banjaluke.

Osumnjičeni se nalazi u

Istražnom zatvoru Grac (Au-

strija), zbog krivičnih djela iz

oblasti droga. Pored navede-

nog, 4. januara u blizini kafe-

bara ,,Pocco“ u međusobnoj

pucnjavi smrtno su stradali

Miroslav Ćetković iz Budve i

Predrag Ilinčić iz Bijeljine –

piše u izvještaju.

Iz oblasti seksualnih delikata

nije bilo krivičnihdjela.

KRAĐE

Tokom 2017. godine registro-

vano je 167 (211) krivičnihdje-

la izoblasti imovinskihdelika-

ta. U odnosu na 2016. godinu

broj je veći za 44.

- Porast krivičnih djela imo-

vinskih delikata najviše je

uslovljen serijama krađa i teš-

kih krađa. Prva serija, kada je

izvršeno11krivičnihdjela, do-

godila se tokommarta i aprila

kada su tri lica, povratnika, iz

Bara, upotrebom kliješta, iz

ulaza stambenih zgrada i dvo-

rišta kidali lance sa obezbije-

đenih bicikala i otuđivali ih,

nakon čega su ih prenosili u

Bar i prodavali.Druga serija se

dogodila u noći 16. na 17. april,

kada je izvršeno 11 krivičnih

djela krađe, obijanjemmarke-

ta, butika, poslovnihobjekata i

kancelarija, na području Sta-

rog grada, od strane maloljet-

nih romskihdržavljana.

Otkriveno je i 17 krivičnihdje-

lanedozvoljenodržanje oruž-

ja ili eksplozivnihmaterija, od

kojih su 14 počinile bezbjed-

nosno interesantne osobe.

Oduzeto je 19 komada vatre-

nog oružja, 13 manje nego

2016: petpušaka, tri revolvera,

dvijepuške, jedna automatska

puška. Takođe, oduzeto je 922

metka (1.192) i 20 kilograma

eksploziva.

DROGE

Otkriveno je 16 krivičnihdjela

iz oblasti zloupotreba opojnih

droga. Nadležnim tužilaštvi-

ma procesuirano je 15 krivič-

nih prijava kojima je obuhva-

ćeno 15 lica. Po strukturi: 10

krivičnih djela neovlašćena

proizvodnja, držanje i stavlja-

nje u promet opojnih droga i

šest krivičnih djela omoguća-

vanje uživanja opojnihdroga.

Registrovana su 22 (38) kri-

vična djela iz oblasti privred-

nogkriminaliteta.Materijalna

šteta, obuhvaćena krivičnim

prijavama 141.233 eura.

Na osnovu podataka za 2017.

godinu, na području opštine

Budva dogodilo se 337 (355)

saobraćajnih nezgoda, život

su izgubile pet osoba, dvije vi-

še u odnosu na prethodnu go-

dinu.

C.G.

BUDVA:

Izvještaj o radu Centra bezbjednosti za 2017. godinu

Najvišepovratnika

među lopovima

Registrovano je 1.413 bezbjednosnih događaja, koji su iziski-

vali značajno angažovanje policijskih službenika, i to: sedam

samoubistava, sedampokušaja samoubistva, 19 zadesnih i 17

prirodnih smrti, 28 požara, 113 samopovređivanja i 1.222 druga

događaja, za koje ne postoje elementi krivičnog djela ili prekr-

šaja, čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Sedamubistava,

sedamsamoubistava

Prošle godine zabilježena

su 73 slučaja nasilja u

porodici. U 40 su izvršioci

bili muškarci. Statistika

Centra bezbjednosti

pokazuje da su muškarci

češće bili žrtve porodič-

nog nasilja, u 52 slučaja,

a žene u 33. Po starosnoj

granici među nasilnicima

nema maloljetnih osoba

ali su one žrtve u 25 slu-

čajeva.

Muškarci

češćežrtve

porodičnog

nasilja

U odnosu na

2016. godinu,

broj krivičnih

djela iz oblasti

krvnih delikata

manji je za 21

ili 48,8 odsto.

U odnosu na

2016. godinu

broj krivičnih

djela iz oblasti

imovinskog

kriminala je veći

za 44

BAR

Investiciono-razvojni

fond i Zavodza zapošljavanje

u saradnji saopštinomBar

organizovali sumotivacioni

seminar ,,Šansa zaposao“na-

mijenjenposebnimciljnim

grupama (žene,mladi, viso-

koškolci, tehnološki viškovi,

individualni poljoprivredni

proizvođači) sa ciljemdapo-

krenu sopstveni biznis.

Predsjednik Odbora direktora

IRFZoranVukčević je govorio

o uslovima i programima fi-

nansijske podrške. Predstavio

je dva nova instrumenta finan-

sijskepodrške–garantni fond i

mikrokreditiranje.

DirektorZavodazazapošljava-

nje Suljo Mustafić i predsjed-

nik opštine Zoran Srzentić

izrazili su nadu da će mladi

iskoristiti prednosti i podršku

te dvije institucije i time una-

prijediti poslovni ambijent Ba-

ra.

Nakon seminara zainteresova-

ni građani bili su umogućnosti

da se u direktnom kontaktu sa

kreditnim referentima IRF-a

detaljnije informišu o uslovi-

ma programa podrške koje ta

institucija pruža.

C.G.

Projekat IRF i Zavoda za zapošljavanje

I Barani dobili

,,Šansuzaposao“

NOVIINSTRUMENTI

PODRŠKE:

JučeuBaru

KOLAŠIN

Favorizovanjem

pojedinaca sadruštvenih i

političkihmargina, na račun

legalno izabranihpredstav-

nika, diskreditujete sebe

kao sindikalnuorganizaciju

svihzaposlenihudržavnoj

upravi.

To je, pored ostalog, u otvore-

nompismu Sindikatu uprave i

pravosuđa istakla predsjedni-

ca kolašinske opštine Željka

Vuksanović reagujući na ne-

davni sastanak čelnika te rad-

ničke organizacije sa bivšim

radnicima kolašinske lokalne

uprave. Vuksanović ocjenjuje

da sena taj način ,,Sindikat ba-

vi politikom umjesto da štiti

prava zaposlenih“.

- Predsjednik Sindikata upra-

ve i pravosuđaNenadRakoče-

vićkaže„opštejepoznatodaje

katastrofalna politika koju vo-

dipredsjednicakolašinskeop-

štine od početka mandata do

danas, od velikog broja građa-

nazaposlenihulokalnojupra-

vi i njihovihporodicanapravi-

la siromašne i gladne ljude“.

Ovakve ocjene su tendencio-

zne, zlonamjerne i neprihvat-

ljiveuloziSindikata–kazalaje

Vuksanović.

Posebno,ističeona,zabrinjava

toštoSindikatdajepodršku

osobi koja nije ni zaposle-

nauopštini, niječlanSin-

dikata.

- O njegovom radu naj-

boljegovori podatakda

jedokjebionačeluSin-

dikata račun ostavio u

blokadi od 7.000 eu-

ra – kazala je

Vuksanović.

Predsjednicaopštine istakla je

daeventualnezakonitosti ine-

zakonitosti koje se tiču zapo-

slenih utvrđuju nadležni su-

dovi, pa je zbog

toga zamolila

i sindikate i

medije da

ne prejudi-

ciraju sud-

ske odluke.

Dr.D.

KOLAŠIN:

Predsjednica opštine pisala Sindikatu uprave i pravosuđa

Vuksanović: Umjesto

da štititeprava radnika

vi sebavitepolitikom

ŽeljkaVuksanović

PODGORICA/ANDRIJE

VICA

- Vlada je dala sagla-

snost opštini Andrijevica da

se zaduži 18.059,06 eura,

kako bi privela kraju pro-

jekat izgradnje cjevovoda.

U informaciji koju je Vlada

razmatrala na jučerašnjoj

sjednici navedeno je da je

ugovorom cijena građevin-

skih radova 463.824 eura, a

nadzor 23.600 eura.

- Tokom izvođenja građe-

vinskih radova, zbog teških

uslova na terenu na posljed-

njoj sekciji radova, pojavila

se potreba za izvođenjem

dodatnih radova, kako bi se

projekat uspješno priveo

kraju. Naime, tokom izvo-

đenja radova konstatovano

je da je posljednji dio trase

cjevovoda u dužini od 1.200

metara veoma uzak i nepri-

stupačan, zbog čega je izvo-

đenje radova na toj dionici

bilo otežano – navedeno je u

obrazloženju.

C.G.

Andrijevica

možeda

sezaduži

18.059eura