Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 8. mart 2018.

Društvo

PODGORICA

Posljednjih

25godinamožemonazvati

godinama internacionaliza-

cijeuvisokomobrazovanju,

akarakteriše ga snažna glo-

balnamobilnost studenata i

to širenjemuniverzitetskih

kapaciteta širomsvijeta,

ogromnimpovećanjemdi-

plomakoje senudekao i ši-

renjemupotrebe engleskog

jezikau istraživanju - kazala

jeupozdravnoj riječi, panel

diskusije „Živi lokalno, uči

globalno“, Doli Predović,

počasnakonzulkaCrneGo-

reuMilanu, bivšaprofesori-

caKorporativnih finansija

naLuigi BocconiUniverzi-

tetu.

Ona je istakladauniverziteti u

Crnoj Gori moraju da stvore

diplomce koji su globalno za-

pošljivi i da je u tome fokus in-

ternacionalizacije.

ISTRAŽIVANJA

UPodgorici je juče održanpa-

nel u organizaciji Hipotekar-

nebankeiPočasnogkonzulata

Crne Gore uMilanu na kojem

se govorilo o obrazovanju kao

ključu budućnosti, kao i o to-

me kako ispuniti očekivanja

poslodavca i o uticaju global-

nih fenomena na profesional-

ni i lični život.

-Sprovedenjevelikibrojistra-

živanja koja pokazuju da vje-

štine i kompetencije studena-

t a ko j i pu t u j u i ima j u

međunarodno iskustvo studi-

ranja ili rade u inostranstvu su

ono što poslodavci žele. Glav-

na osobina današnje interna-

cionalizacije odnosi se na za-

pošljivost - kazala jePredović.

Kako je naglasila, treba omo-

gućiti većini studenata koji su

kod kuće da steknu one vješti-

ne koje bi stekli i u inostran-

stvu.

- To je najnoviji trend koji se

naziva internacionalizacija

kodkuće, internacionalizacija

nastavnog plana i programa u

zemlji u kojoj živite - kazala je

Predović i dodala da CrnaGo-

ra ima sve predispozicije da

dosegne taj cilj.

Redovna profesorica na Uni-

verzitetu Crne Gore Milica

Pejanović-Đurišić, prva žena

ministarka odbrane u našoj

zemlji, istakla je da je veoma

važanstubinternacionalizaci-

je rangiranje univerziteta.

-To jeneštoštonamnedostaje

u Crnoj Gori. Nedovoljno su

razvijene veze između obra-

zovanja i privrednog sektora -

kazala je Pejanović-Đurišić

poručujući prijateljima i

kolegama koji su u biznisu da

se okrenu ljudima koji rade u

obrazovanju – profesorima i

studentima.

HRABROST

Istakla je da su potrebne kom-

petencije i vještine kako bi

znali da iskoristimo znanje i

upotpunimo ga sa vještinama

kreativnog razmišljanja.

- Treba da imamo maštu, pu-

bliku, hrabrost da budemo od-

važni i da preuzimamo rizike -

poručila jePejanović-Đurišić.

Rektor Bocconi Univerziteta

Gianmario Verona naglasio je

da sada živimo u vremenu u

kojem su informacije u svači-

jimrukama.

- Postoji mogućnost da stu-

denti ne žele da odu iz svoje

zemlje. Čuo samdaovdje ima-

tedobreuniverzitete. To jepr-

vi stubkapromjenamadapro-

izvedete znanje. Nekada u

prošlosti su univerziteti bili

prevodioci znanja jer udžbe-

nike nije lako bilo razumjeti.

Danas je situacija suprotna,

imate divne lekcije na kom-

pjuterima i sve to možete da

provjerite jednimklikom- ka-

zao jeVeronadodajućidasada

univerziteti treba da razvijaju

vještine koje su prilagođene

karakteristikama studeneta.

N.K.

PODGORICA

Ženeucrno-

gorskomdruštvu se još suoča-

vaju sa značajnimproblemima

urazličitimsferamaprivatnog

i javnog života i poredunapri-

jeđenihzakonodavnih i stra-

teškihrješenja - saopštio je

ombudsmanŠućkoBaković.

Evidentno je, istakao jeon, da se,

osim djelimično u pravosuđu,

rodni balans još može smatrati

problematičnim u mnogim

oblastima kao što su političko

djelovanje, administrativno ru-

kovođenje, obrazovanje na naj-

višemnivou.

- Osim toga, podaci govore o još

značajnom broju predmeta na-

silja u porodici koji za žrtve ima

žene, a što prema međunarod-

nim standardima predstavlja

oblik diskriminacije. Odgovor

države na ovu pojavu mora biti

odlučniji –poručio jeBaković.

Posebno je skrenuo pažnju na

žene koje su pripadnice ranjivih

kategorija kao što su – osobe sa

invaliditetom, starije osobe, že-

ne u stanju socijalne potrebe i

slabog imovnog stanja, Romki-

nje, samohrane majke, žrtve na-

silja, kao i žene iz seoskih pod-

ručja i pripadnice LGBT

populacije. Žene koje pripadaju

nekoj od ovih kategorija, naveo

je on, često su višestrukomargi-

nalizovaneidiskriminisaneinji-

hov položaj je veoma težak.

- Diskriminacija žena najoči-

glednija je na tržištu rada, u

oblasti zdravstva i zbogporodič-

nogibračnogstatusa.Uposebno

nepovoljnompoložaju prilikom

zapošljavanja i na radu su trud-

nice i porodilje, kao i žene iz

marginalizovanih grupa. Rodna

neravnopravnost se ispoljava i

kroz još nedovoljnu političku

participaciju žena, ekonomsku

nejednakost, neravnopravnu

podjelu obaveza u porodici i ra-

zlikeuimovinikojedovodežene

u nepovoljan položaj za započi-

njanje sopstvenog posla - saop-

štio je on.

Od posebne važnosti je, kako je

naveo, osnaživanje žena da zna-

ju i da zahtijevaju svoja prava u

svimoblastima, anasvimanama

daadekvatnovrednujemoulogu

žene u društvu i u skladu sa tim

preduzmemo sve mjere kako bi

svoja prava i potencijale mogle

da ostvare u punom kapacitetu

– i u realnom životu, a ne samo

na papiru kroz razna strateška

dokumenta i planove.

I iz Crnogorskog ženskog lobija

ukazano je na loš položaj žena u

CrnojGori.Iakožene,kakojesa-

opštila direktorica ove NVO Ai-

da Petrović, čine više od polovi-

ne stanovništva države i dalje je

neiskorišćeno njihovo znanje,

rad i stvaralaštvoupunomkapa-

citetukoje onemoguda pruže.

Centar za ženska prava organi-

zovaće danas osmomartovski

marš,aovegodine,kakosusaop-

štili, šetnjom žele da apeluju na

solidarnostmeđu ženama.

N.Đ.

PODGORICA

Predsjed-

nicaSindikata zdravstva

drLjiljanaKrivokapićka-

zala je zaPobjedudaoče-

kujeda će senaredne sed-

micepredstavnici oba

reprezentativna sindikata

sastati saministrom

zdravljaKenanomHrapo-

vićemkakobi razgovarali

opovećanjuplate.

Oni su u utorak Ministar-

stvu predali zahtjev kojim

traže pregovore o poveća-

njuplata zdravstvenimrad-

nicima.

- Unutar sistema ima do-

voljno novca za povećanje.

Ako se linearno poveća svi-

ma po 45 eura za pola godi-

ne i još 45 takođe za šest

mjeseci, to bi bila jedna

obračunska vrijednost koe-

ficijenta, a za to nam je po-

trebno sedammiliona – ka-

zala je dr Krivokapić,

pojasnivši da je budžet

zdravstva uvećan za 11 mi-

liona, te da je na osnovu

njihovih projekcija na-

pravljena ušteda od tri

do četirimiliona eura.

Ona kaže da očekuju

podršku u resor-

nommini-

starstvu.

Prob l em

j e , k a ž e

Krivokapić,

Mi n i s t a r-

stvo finansija koje se plaši

„Pandorine kutije - da se i

ostali iz javnog sektora ne

oglase i traže povećanje“.

- Zdravstvo se ne finansira

preko zarada u javnom sek-

toru, već ima svoj posebni

kolektivni ugovor i tu suko-

eficijenti za zanimanja od

medicinskih sestara do

doktora, koji su dosta niži

odostalihkoji se finansiraju

prekoZakona o zaradama u

javnomsektoru i to semora

korigovati - navela jeKrivo-

kapić.

Ona objašnjava da je odgo-

vornost medicinskih radni-

ka velika, a u prosjeku pri-

maju od 350 do 490 eura,

dok direktori pojedinih

ustanova za-

rađuju i do

3.000 eu-

ra.

Sl. R.

Zamobilnost jebitno

rangiranjeuniverziteta

Održana panel diskusija u organizaciji Hipotekarne banke i Počasnog konzulata Crne Gore uMilanu

Univerziteti u Crnoj Gori moraju da stvore diplomce koji su globalno

zapošljivi jer je u tome fokus internacionalizacije, poručila je Doli

Predović, počasna konzulka Crne Gore uMilanu

U Sindikatu zdravstva očekuju podrškuministra

Sastanakmoguć

naredne sedmice

Međunarodni dan žena obilježava se danas

Diskriminisaneu

svimsferamaživota

Savez sindikata Crne Gore

pridružio se globalnoj akciji

Međunarodne konfedera-

cije sindikata pod nazivom

„Podržite Konvenciju

MOR-a – STOP rodno

zasnovanomnasilju na

radu“, koja se sprovodi od

14. februara do 8. marta.

Kako je naveo generalni

sekretar SSCG Duško

Zarubica, cilj kampanje je

podrška usvajanju sveobu-

hvatne Konvencije MOR-a

„protiv nasilja i zlostav-

ljanja žena i muškaraca u

svijetu rada“, sa snažnim

fokusomna rodnu dimen-

ziju nasilja.

- Jedan od razloga za spro-

vođenje kampanje je da

se skrene pažnja na nasilje

nad ženama na radnom

mjestu, jer ne možemo

govoriti o dostojanstve-

nom radu sa različitim

oblicima nasilja - kazao je

Zarubica.

Istakao je da su žene naj-

češće izložene psihičkom

nasilju, a trpe i ekonomsko,

izičko i seksualno nasilje, a

realna statistika ne postoji

jer se mnogi plaše da bi

imgubitak radnogmjesta

ugrozio egzistenciju.

N.K.

Savez

sindikata

protiv

zlostavljanja

naposlu

Ljiljana

Krivokapić

Prošlogodišnji Osmomartovskimarš

OBRAZOVANJE-KLJUČBUDUĆNOSTI:

Sa jučerašnjepanel diskusije